ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

září 2010 - zpráva č. 5

Zpráva č. 5 z jednání výboru ČSKB konaného v Praze dne 14.9.2010

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, RNDr. D.Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, Ing. L. Šprongl, prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc., Ing. J. Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: prof. MUDr. V.Palička, CSc., MUDr. M. Verner
Hosté: Ing. Budina


Zápis č. 4/2010 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Výbor schválil Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování proteinurie a definitivní text bude zaslán ČNS. Příloha č. 1
 • Připravuje se aktualizace Doporučení pro vyšetřování parametrů štítné žlázy.
 • Návrh aktualizovaného Doporučení – Správné zavádění a používání POCT připravený doc. Schneiderkou bude do 20.9.2010 rozeslán pracovní skupině k připomínkám a doplnění. Potom budou k připomínkám a doplňkům vyzvány další odborné společnosti (hematologie, mikrobiologie, imunologie).
 • Návrh aktualizovaného Doporučení Validace a verifikace metod připravený Ing. Špronglem bude zveřejněn k připomínkám členům společnosti. Příloha č. 2

IFCC, EFCC

 • Vyšlo první číslo elektronické verze časopisu EFCC, které je k dispozici na internetové adrese: http://www.efcclm.eu/
 • Výbor připravil odpovědi na dotazník, týkající se návrhu na změnu složení IFCC Executive Board a voleb do tohoto vrcholového orgánu; dotazník odešle do kanceláře IFCC prof. Racek.

Lab Tests on Line

 • Prof. Racek referoval o jednání se zástupcem Lab Tests Online US dr. Robertem Dufourem ze dne 7. září 2010. Dr. Dufour se zajímal o tvorbu českých stránek a plány do budoucna. Podle jeho slov máme přeloženo nejvíce ze všech evropských mutací. Rovněž fakt, že překlady provádějí přední odbornící v laboratorní i klinické medicíně, patří k jedinečným vlastnostem české verze Lab Tests Online.
 • 14. září proběhla schůzka českého koordinačního výboru Lab Tests Online, kde byla hlavním bodem jednání nová verze stránek – připomínky k ní musí být firmě Engitel zaslány do 27. září.

Web společnosti

 • V současné době probíhá aktualizace anglické verze webových stránek, která bude dokončena do konce roku 2010.

Organizace odborných akcí

Sympozium FONS 2010

Sjezd Plzeň 2011

 • Sjezd 2011, se uskuteční ve dnech 25 - 27.9. 2011 v Parkhotelu v Plzni.
 • Byla spuštěna webová stránka sjezdu.
 • Výbor připravil návrh koordinátorů jednotlivých bloků, kteří budou osloveni prof. Rackem.

Second Symposium on Quality Management in Laboratory Medicine

 • V rámci Symposia se dne 16.10.2010 uskuteční telekonference Praha – Lisabon. Členové výboru zajistí zástupce na konferenci.
 • Telekonference se uskuteční v seminární místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2 v 9.30 hod.

BIOLAB 2010

 • Konference BIOLAB 2010 skončila se ziskem 72 tis. Kč. Výbor souhlasí s použitím tohoto zisku pro přípravu X. Sjezdu ČSKB v Plzni v roce 2011.

Certifikace – Ing. Budina

 • Výbor společnosti souhlasí s dokumenty Certifikace 2011 pro systémy EHK SEKK. Příloha č. 3 a zároveň výbor děkuje společnosti SEKK za organizaci EHK v ČR.
 • Výbor společnosti navrhl jako třetího experta pro určování cílových hodnot v kontrolním cyklu MS – močový sediment Ing. L. Šprongla, ten se k nabídce vyjádří do příští schůze výboru.

Příprava výroční schůze

 • Příprava výroční schůze ČSKB, která se uskuteční v rámci Sympozia FONS 2010:
  • Zahájení
  • Předání čestných členství
  • Zpráva o činnosti výboru a informace o hospodaření – prof. Zima
  • Předání ocenění za nejlepší publikace
  • Zpráva vědeckého sekretáře a sekce laborantů – Ing.Vávrová, Mgr. Bunešová
  • Zpráva o KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová
  • Zpráva revizní komise – RNDr. Louženský
  • Diskuse

Zpráva pokladníka

 • Výbor se seznámil s hospodařením společnosti za I. pol. 2010. Příloha č. 4
 • Výbor společnosti žádá Ing. Šprongla, aby oslovil společnosti s žádostí o sponzorské příspěvky v roce 2011.
 • Ing. Šprongl osloví členy společnosti, kteří dostávají časopisy ohledně pokračování předplatného v roce 2011.
 • Ing. Šprongl zaktualizuje seznam členů společnosti pro zasílání elektronické verze časopisu CCLM¨pro rok 2011.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor souhlasí s přijetím nových členů: Ing. Kamil Řáda (Vyskytná n. Jihlavou) a Mgr. Jiří Konečný, Ph.D. (Kuřim).
 • Výbor projednal a doporučil přidělení grantu na podporu aktivní účasti člena Dr.M.Vostrého na kongresu LABORATORY MEDICINE IN HEALTH CARE v Lisabonu s prezentací práce: PROGNOSTIC IMPACT OF METABOLIC SYNDROME (MS) IN HEMODIALYZED (HD) PATIENTS autorů M.Vostry; J. Racek; D. Rajdl; J. Eiselt; L. Malanova; L. Trefil.
 • Členům společnosti byla rozeslána výzva k poskytnutí podkladů pro sestavení kalendáře odborných akcí garantovaných ČSKB v roce 2011, termín pro zaslání do 20. září 2010.

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • RNDr. Gotzmannová informovala výbor o tom, že nejsou MZ ČR schválené nové rámcové vzdělávací programy pro nelékaře.

Sekce biochemických laborantů

 • Výbor doporučuje, aby doc. Dastych a Mgr. Bunešová iniciovali proces přípravy specializačního vzdělávacího programu pro Zdravotní laboranty -bakaláře pro získání specializované způsobilosti pro klinickou biochemii.
 • Výroční zpráva sekce bude zveřejněna v bulletinu FONS.

Koncepce oboru klinická biochemie

 • Ing. Vávrová vyvěsí návrh Koncepce oboru klinická biochemie na web společnosti a rozešle informaci všem členům. Dále bude koncepce zveřejněna na konferenci FONS 2010 se žádostí o zasílání připomínek a námětů do konce října 2010.

Genetické výkony

 • RNDr.Gotzmannová a prof. Zima informovali o jednání týkající se upravených nových navrhovaných výkonů odbornosti 816. Výbor souhlasí s předloženým návrhem a možností sdílet vybrané kódy odbornosti 816. Návrh nových výkonů je uveden v Příloze č. 5

Různé

 • Výbor souhlasí s propojením a předáváním informací mezi webovými portály ČSKB a Českou internistickou společností.
 • Prof. Zima informoval výbor ohledně návrhu nového výkonu vyšetřování glykovaného hemoglobinu. Pracovní skupina MZ ČR doporučuje upravit registrační list předložený Společností všeobecného lékařství. Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ ČR Ing. Jenšovská sdělila výboru, že nebude měnit stanovisko týkající se zařazení výkonu stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v ambulanci do seznamu výkonů.V zápisu z jednání jsou uvedeny nepravdivé informace, na které výbor společnosti reagoval dopisem doc. Býmovi, předsedovi České společnosti všeobecného lékařství, který zaslal omluvnou odpověď. Příloha č. 6, Příloha č. 7
 • Ve Věstníku MZ ČR 8/2010 vyšel Algoritmus postupu péče o pojištěnce s diabetem 2. typu.
 • ČLK požádala předsedu výboru o stanovisku k připravovanému projektu elektronického vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání lékařů www.eclk.cz
 • CZEDMA připravuje pracovní seminář „Kvalita IVD při vývoji, výrobě a použití v laboratoři“ výbor společnosti navrhuje, aby se pracovní den uskutečnil 15.11.2010.
 • Výbor společnosti schvaluje návrh nových výkonů – stanovení myeloperxidasy (MPO) a stanovení neutrofilního s gelatinázou asociovaného lipokalinu (NGAL); budou zaslány k dalšímu projednávání na MZ ČR.
 • Doc. Schneiderka ve spolupráci s dr. Gotzmannovou připraví návrh výkonu konzultace klinickým biochemikem.

Příští jednání se koná 2. listopadu v 9.30 v Praze a 7. prosince v 9,30 v Praze.

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru v rámci své agendy

 

Vloženo: 27.9.2010

Zpět


česky | english