ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

červen 2011 - zpráva č.12

Zpráva č. 12 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 8.6.2011

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M.Beranová, Mgr. M. Bunešová, RNDr. D.Gotzmannová, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., doc.MUDr. P. Schneiderka, CSc., Ing. J.Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: doc.MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. V.Palička, CSc., Ing. L. Šprongl
Hosté: MUDr. P. Kocna, CSc., M. Šenderová, Z. Pecková, RNDr. B. Friedecký, Ph.D.


Kontrola zápisu č. 11/2011

 • Zápis č. 11/2011 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti – prof. Zima

 • Výbor schvaluje Pokyny pro odběr moče na toxikogické vyšetření. Příloha č. 1

IFCC, EFCC – prof. Racek

V průběhu kongresu Euromedlab v Berlíně se uskutečnily některé akce IFCC a EFCC. Byly to následující: 

  • Pravidelné tříleté shromáždění národních reprezentantů IFCC. Proběhly zde volby do výboru IFCC na období 2012-14 (složení výboru je na webových stránkách IFCC – www.ifcc.org). Dále byly odsouhlaseny změny ve stanovách IFCC: místo funkce viceprezidenta budou zavedeny funkce president-elect a past-president; příští volby proběhnou elektronicky; upravují se členské poplatky podle ekonomické situace v členských zemích – pro ČSKB se navýší z 6 na 6,5 CHF/člena).
  • Čtvrté valné shromáždění EFCC; na něm proběhly volby výboru EFCC a členem výboru (member-at-large) byl zvolen prof. Zima. Kongres Euromedlab 2015 se uskuteční v Paříži. Ostatní informace včetně European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 2010 Annual Report a složení nového výboru EFCC je na webových stránkách: www.efcclm.org.
  • Proběhlo jednání Registrační komise EC4; opět se probíraly standardy pro vzdělávání v oboru klinická chemie. Za název povolání byl zvolen: Specialist in laboratory medicine. Provázání registru národního a evropského, jak provedli v Nizozemí, není v našich podmínkách možné.

Na kongresu WorldLab a Euromedlab Berlín 2011 měla Česká republika 40 sdělení, z toho 5 přednášek a 35 posterů.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Překladatelé prvních 96 vyšetření budou vyzváni k provedení revize (po třech letech je revize nutná).
 • Byli navrženi překladatelé pro 23 nových vyšetření a 8 onemocnění, které byly vloženy na US stránky projektu v letech 2010-11.
 • Byla diskutována tvorba nových kapitol, které nejsou na US stránkách (HPV, expoziční testy). Je možná, avšak bez oficiální účasti zaměstnanců firem.
 • HONCode, přidělený webovým stránkám www-labtestsonline.cz, expiroval v květnu t.r. Prof. Racek zjistí podmínky prodloužení platnosti.
 • Výbor společnosti souhlasí s možností sponzorování činnosti neziskového projektu Lab Tests Online v ČR firmami. Návrh připraví CZEDMA a odsouhlasí výbor ČSKB.
 • Prof. Racek připraví článek o projektu pro časopisy, vydávané pro pacienty nemocnicemi.
 • Výbor souhlasí s odměnou prof. Rackovi v částce ve výši 15.000,- Kč.

Organizace odborných akcí

Sjezd 2011 Plzeň – M. Šenderová, prof. Racek

(http://www.sjezdcskb2011.cz/ )

  • Prof. Racek informoval o přípravách odborného programu, 1 abstrakt byl vyřazen.
  • M. Šenderová z CBT informovala o rozpočtu akce a společenském programu.
  • Výbor odsouhlasil vzhled registrační listu, visačky a sjezdové tašky.

BIOLAB 2012 Písek

  • Biolab se uskuteční ve dnech 13.-15.5.2012 v Písku v Kulturním domě.
  • Informace o Biolabu 2012 bude v programu Sjezdu 2011.

Sjezd 2013 Olomouc

 • Sjezd 2013 se uskuteční ve dnech 22.-24.9.2013 v Olomouci, místo a rozpočet akce bude upřesněn na příštím zasedání výboru.

24. International symposium AACC POCT, říjen 2012, Praha

 • Prof. Zima informoval o jednání s představiteli sekce POCT – AACC, která připravuje svoji konferenci v Praze. Dále informoval o jednání mezi AACC a EFCC.
 • AACC se obrátila na ČSKB se žádostí o spolupráci. ČSKB vítá tuto spolupráci a bude se podílet na přípravách této konference.

Education in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine EFCC Symposium

 • Sympozium se uskuteční v Praze ve dnech 17.-19.3.2012.
 • Byl odeslán leták do Newsletter EFCC.
 • Příprava programu a rozpočet akce bude diskutován na příštím zasedání výboru.
 • www.education2012efcc.cz
 • Coordination with CELME Cutting Edge of Laboratory Medicine in Europe – EFCC Conference bude probíhat ve dnech 20.-21.3.2012, Corinthia Hotel, Praha – http://celme.org

Příprava výroční schůze – prof. Zima

Členové výboru přípravují podklady pro plenární schůzi, která se uskuteční v rámci sjezdu ČSKB:
 • Zpráva o činnosti výboru - Zima
 • Zpráva vědeckého sekretáře a sekce laborantů - Vávrová, Bunešová
 • Zpráva o hospodaření - Šprongl
 • Zpráva revizní komise – Louženský
 • Čestná členství a ocenění

Ocenění společnosti – Vávrová, Zima

 • Výbor jmenuje komisi pro Cenu ČSKB za nejlepší publikaci v roce 2010 ve složení Racek, Dastych, Palička.
 • Výbor uděluje Cenu ČSKB za edukaci v roce 2010 publikaci „Bioanalytická chemie v příkladech a cvičeních“ autorů J . Kukačky, E. Klapkové a K. Kotašky z 2. LF UK v Praze.
 • Výbor uděluje Čestné členství prof. Rackovi a panu Hlaváčovi .

Screening kolorektálního karcinomu – MUDr. Kocna

 • MUDr. Kocna byl jmenován od 1.6.2011 členem komise pro Screening kolorektálního karcinomu na MZ ČR.
 • Výbor zašle na MZ ČR Stanovisko výboru ČSKB k používání qiFOBT-TOKS testu pro screening kolorektálního karcinomu. Příloha č. 2

Zpráva pokladníka

 • Výbor schvaluje zprávu pokladníka za rok 2010. Příloha č.3
 • Výbor schvaluje zprávu o čerpání podpory od IFCC za rok 2010. Příloha č. 4

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor souhlasí s poskytnutím cestovních grantů ČSKB k podpoře aktivní účastí na mezinárodních kongresech:
  • Mgr. Petru Wojtowitzovi („1st Joint Congress Symposium,“ 1. – 5.5.2011, San Diego, USA). Prezentována byla práce: P. Wojtowicz; E. Dostálová; J. Zrostlíková; T. Kovalczuk; T. Adam:  Comprehensive GC×GC-TOF MS analysis in human metabolomic studies.
  • Ing. Terezii Sedláčkové (účast na Evropském nefrologickém kongresu 23.-26.6.2011 v Praze), bude prezentovat práci: Sedláčková T., Racek J., Eiselt J., Kielberger L., Malánová L.: Hepcidin and ferritin in hemodialyzed patients.
 • Výbor nevyhoví žádosti dr. Cibička o nákup odborné literatury, neboť v rozpočtu letošního roku nebyly vyčleněny zdroje na nákup této literatury.
 • Novými členy ČSKB se stávají: Mgr. Ferdinand Los (Praha), RNDr. Jana Jágerová (Střelice), Martina Plíhalová (Semily)a Mgr. Radka Šigutová (Ostrava).

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • RNDr. Gotzmannová informovala výbor o dílčím jednání pracovní komise k transformaci NLZP v ČR ze dne 4.5.2011 v Praze. Příloha č. 5

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Na webových stránkách MZ ČR byl dne 7.6.2011vyvěšen webový řád a principy činnosti Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Příloha č. 6
 • 30.3.2011 se ve FN Motol, na pozvání M Bunešové, sešly předsedkyně odborných společností, ČAS a ČAZL .
 • Diskutována problematika vzdělávání ZL, kompetencí ZL, jednání na MZ ČR.
 • Pracovní den POCT ve zdravotnických zařízeních, 12.5.2011, Brno, cca 90 posluchačů– úspěšný průběh.
 • Pracovní den „Bezpečnost pacientů…“, 9.6.2011, J. Hradec, cca 80 posluchačů- úspěšný průběh
  v bulletinu FONS vznikla rubrika „zdravotní laborant“

Různé

 • Prof. Zima informoval o jednání na MZ ČR, kde bylo přislíbeno možnost konat ústavní pohotovostní služby na základě vykonání základní části interního kmene a zapracování do připravované legislativy.
 • Výbor ČSKB podporuje vznik koordinační rady pro prenatální screening vrozených vývojových vad při ČLS JEP.
 • Dne 14. 6. proběhne jednání na VZP týkající se ambulancí klinické biochemie za účasti prof. Zima, doc. Sošky.
 • Prof. Zima a Mgr. Bunešová informovali výbor o jednání komisí k transformaci NLZP v ČR. Připomínky k zápisu za společnost vypracuje Bunešová, Benáková, Vávrová.
 • Výbor byl seznámen s dopisem náměstka Pavelky z MZ ČR ve věci platového ohodnocení odborných pracovníků v laboratorních metodách. Příloha č. 7
 • Prof. Zima informoval o jednání Vědecké rady SEKK konaného dne 14.4.2011 v Pardubicích. Příloha č. 8
 • Prof. Racek informoval o schválení vzdělávacího programu KB pro lékaře. Problematický je pediatrický kmen a výbor doporučuje, aby uchazeči o specializační vzdělávání v oboru klinické biochemie volili přípravu v podobě interního kmene.
 • Neurologická klinika FNKV požádala výbor ČSKB o souhlas se sdílením výkonů 81313-Vyšetření mozkomíšního moku (P, B, kvalitat., CB, GL) a 81315 – Registrační spektrofotometrie nativního mozkomíšního moku. Sdílení výkonů je sdílení mezi odbornými společnosti a je třeba toto řešit prostřednictvím žádosti České neurologické společnosti.
 • Výbor projednal žádost RNDr. Vermouska, CSc.
 • Uznání specializace pro odbornost 801 – OKBD Náchod – typ specializace k vykázání funkce analytika v rámci nepodkročitelných minim u odbornosti 801u pracovníků s atestací specializace v oboru biochemická a toxikologická analytika, absolventů Farmaceutické fakulty UK. Toto stanovisko bude zasláno prof. Jaborovi (NASKL) a prof. Paličkovi (předsedovi Rady pro akreditaci). Příloha č. 9 a Příloha č.10
 • MUDr. Pikner, OKL Klatovy požádal výbor o vytvoření seznamu metod s oprávněním k uvolňování. Provádět laboratorní kontrolu a uvolňovat výsledky do LISu zdravotní laborant bez odborného dohledu má. Konečná kontrola a uvolnění výsledků z laboratoře (verifikice výsledků) provádí vysokoškolský pracovník. Výbor společnosti se v současné době nedomnívá, aby definitivní výsledky byly uvolňovány zdravotními laboranty. Možno u analýz, kde je v Seznamu zdravotních výkonů uveden nositel „S1, S2, S3“
 • Výbor společnosti se obrátí na komisi pro seznam výkonů MZ ČR s urgencí o projednání výkonů NGAL a MPO. Příloha č. 11
 • Výbor se seznámil se srovnávací studií systému POCT HbA1c - Příloha č. 12. Výsledek této studie bude zaslán České diabetologické společnosti a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.
 • RNDr. Friedecký seznámil výbor se Závěry z nového doporučení Americké akademie klinické biochemie – NACB o laboratorních vyšetřeních pro diagnosu a terapii diabetu. Tyto závěry budou zapracovány do aktualizovaného Doporučení diagnostika a sledování diabetes mellitus.
 • Výbor neschvaluje Selfmonitoring glykémie v lékárně. Důvodem je, že podle Vyhlášky č. 3/2010 Sb. O stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek je glykémie vyšetřována praktickým lékařem v 18 letech věku a od 40 let věku ve dvouletých intervalech, u osob se zvýšeným rizikem dokonce jednou ročně; screening diabetu je tedy již zajištěn.
 • Výbor diskutoval metodiku pro nasmlouvání úseků provádějících akutní laboratorní vyšetření charakteru POCT zaslanou MUDr. Englišovou z VZP. Výbor po diskuzi projedná stanovisko na příštím zasedání výboru.

Příští jednání se koná ve čtvrtek 11.8. 2011 v 9,30 v Praze.

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru

Vloženo: 23.6.2011

Zpět


česky | english