ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

únor 2012 - zpráva č. 17

Zpráva ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 1.2.2012

Přítomni: RNDr. H. Benáková, Bc. J. Blažková, M.Beranová, RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: Mgr. M. Bunešová, Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., RNDr. D.Gotzmannová, prof. MUDr. V.Palička, CSc., doc.MUDr. P. Schneiderka, CSc.


 

Kontrola zápisu č. 16/2011 

 

 • Zápis č. 16/2011 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • ČSKB společně s dalšími odbornými společnostmi schválila mezioborové konsensuální stanovisko – Peripartální život ohrožující krvácení
 • Došlé připomínky k Doporučení diabetes mellitus zapracuje prof. Zima a po 13.2. zašle výboru, RNDr. Friedeckému a RNDr. Kratochvílovi ke schválení.
 • Výbor souhlasí s přípravou návrhu Stanoviska ČSKB k používání glukometrů.
 • Návrh připraví RNDr. Friedecký a Ing.Springer.

IFCC, EFCC – prof. Racek

 • Výbor schvaluje úhradu částky členského poplatku do EFCC a IFCC.
 • Prof. Racek odeslal zprávu o činnosti ČSKB za rok 2011 pro IFCC. Příloha č. 1
 • Ing. Šprongl byl přijat do EFCC Working Group Preanalytical Phase (WG_PA) jako coresponding member.
 • Novým předsedou IFCC Education and Management Division (EMD) se stal prof. Maurizio Ferrari.
 • Ing. Šprongl byl nominován za člena IFCC Task Force on Point of Care Testing (TF-POCT).
 • Dr. Kocna byl nominován za člena IFCC Committee on Distance Learning (C-DL).
 • Prof. Průša pro pracovní vytížení odmítl nominaci za člena IFCC Committee on Molecular Diagnostics (C-MD).
 • Dr. Friedecký nedodal potřebné údaje (zejména životopis) a nemohl být tedy nominován za člena IFCC Committee on Reference System of Enzymes (C-RSE).
 • Výbor schválil nominaci dr. Kocny za člena IFCC Committee on Internet and eLearning (C-IeL).
 • V jarním termínu se nesejde Registační komise EC4; její další schůze bude v Dubrovníku u příležitosti konání EFCC-UEMS Joint Meeting (říjen 2012).

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Nově bylo vloženo na webové stránky Lab Tests Online 24 nových vyšetření a 7 nových onemocnění, které se objevily se na US stránkách v průběhu r. 2011.
 • Překladatelé prvých 97 vyšetření (r. 2008) dostali pokyny k revizi a aktualizace textů; dead-line 31. 3. 2012.
 • Výbor schválil provedení aktualizace textů z r. 2009 a doporučuje oslovit překladatele s požadavkem na revizi.
 • Položky, nově vložené na US stránky v r. 2012, budou přeloženy najednou na počátku r. 2013.
 • Bude zakoupena doména laboratorní testy.cz a z ní bude přímý link na stránky Lab Tests Online (pro lepší srozumitelnost názvu pro české uživatele); provede a uhradí CZEDMA.
 • Výbor byl informován o tom, že CZEDMA uhradila 3 000 EUR za licenci a provoz stránek pro r. 2012.
 • CZEDMA navrhuje oslovit firmy a větší laboratoře s žádostí o sponzorování projektu Lab Tests Online; výbor souhlasí s přípravou smlouvy; prof. Racek zašle její text k posouzení všem členům výboru.
 • Prof. Racek požádal prof. Paličku, aby znovu požádal ministra zdravotnictví o převzetí garance MZ nad českými stránkami Lab Tests Online.

Web společnosti – doc. Schneiderka

 • Doc. Schneiderka zmapuje potřebné aktualizace webové stránky společnosti společně s historií společnosti.
 • Ing. Vávrová podala aktuální informaci v souvislosti s usnadněním přístupu k elektronické verzi časopisu CCLM pro členy ČSKB, kteří projevili zájem. Programátorsky je připravena vstupní brána, další kroky ke spuštění jsou koordinovány s nakladatelem časopisu. V jednání s programátory je příprava návrhů pro webový redakční modul časopisu KBM.

Zpráva o činnosti NASKL v roce 2011 a výhled do roku 2012 (prof. Jabor)

 • NASKL v roce 2011 pokračoval v edukační činnosti klinických laboratoří. Uspořádal školení pro manažery kvality a správce dokumentace, školení pro interní auditory, školení pro metrology, semináře pro registrované laboratoře a pro posuzovatele. Počet auditů a konzultačních návštěv v jednotlivých odbornostech je uveden v tabulce, počet registrací znamená počet nových registrací proti roku 2010. Průběžně jsou aktualizovány webové stránky jako hlavní kominkační medium. Pokračovala spolupráce s Radou pro akreditaci ČLS JEP a odbornými společnostmi.
 • V roce 2012 budou zahájeny dozorové audity následující po Auditu II, bude zdvojnásoben počet školení pro manažery kvality a správce dokumentace, interní auditory a metrology a budou pokračovat semináře pro registrované laboratoře a posuzovatele a probíhají školení nových posuzovatelů.
 • Počty nových registrací, provedených konzultačních návštěv a auditů

Organizace odborných akcí

 • BIOLAB 2012 Písek

  • Biolab se uskuteční ve dnech 13.-15.5.2012 v Písku v Kulturním domě.
  • Výbor byl informován o přípravě programu.
  • Deadline pro odevzdání abstrakt je do 1.3. 2012.
   www.biolab2012.cz
 • Setkání mladých biochemiků, Husova bouda- Krkonoše, 23.-24.2. 2012

  • Výbor nemá o této akci bližší informace a nezná jeho program.
 • Sjezd 2013 Olomouc

  • Sjezd se uskuteční ve dnech 22.-24.9.2013 v Olomouci v Regionálním centru Olomouc. Další jednání se uskuteční na jaře 2012.
  • www.sjezdcskb2013.cz
  • Na zasedání výboru v dubnu bude pozván doc. Adam ohledně přípravy sjezdu.
 • 24. International symposium AACC POCT, říjen 2012, Praha

  • Probíhá příprava programu, proběhlo jednání s firmou Radiometr ČR o možnosti podpory účasti českých účastníků na této akci.
 • Education in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine EFCC Symposium Praha 17.-19.3.2012.

  • www.education2012efcc.cz
   Veškeré informace včetně programu jsou na webu
  • Po konferenci se uskuteční v Praze zasedání EB EFCC.
 • FONS 2012, 23.-25.9.2012, Pardubice

  • Výbor souhlasí s předběžným návrhem programu a garanty jednotlivých bloků .
 • XXIII. Biochemický sjezd ČSBMB, Brno, 26.-29.8.2012

  • Výbor souhlasí se záštitou této konferenci
  • Sjezd ČSBMB se uskuteční v Brně, Kampus Bohunice. Informace na www.csbmb2012.cz

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Bulletin FONS skončil v roce 2011 s kladným výsledkem v částce 80 tis. Kč.
 • Časopis KBM skončil s kladným výsledkem, který je použit pro vydávání časopisu v roce 2012.
 • V současné době se čeká na vyhodnocení roku 2011.
 • V minulém roce skončila podpora ze strany IFCC.
 • Byly uhrazeny poplatky IFCC a EFCC na rok 2012

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor schválil přihlášky nových členů společnosti, kterými jsou: Doc. RNDr. Jana Novotná, CSc. (Praha), Mgr. Lukáš Najdekr (Olomouc), MVDr. Petra Morávková (Choceň), Mgr. Markéta Hlaváčková (Poděbrady).

Sekce biochemických laborantů – Blažková

 • Jednání výboru BL proběhne 14.2.2012, po té budou předány návrhy na udělení čestného členství na Biolabu pro ZL.
 • Návrhy na změny v sazebníku výkonů výbor BL předloží na příštím jednání výboru ČSKB.
 • Výbor BL diskutuje téma vzniku "Komory nelékařů", není ujasněno povinné/nepovinné členství.
 • Vedoucí jednotlivých bloků připravují program Biolabu-
 • Probíhá příprava seminářů v Lékařském domě v Praze a Pracovní den ve Vsetíně.

Sazebník výkonů – RNDr. Gotzmannová, Ing. Šprongl

 • Pracovní skupina složená ze zástupců jednotlivých odborných společností pro kultivaci Seznamu výkonů jednala dne 25.1.2012 v seminární místnosti ÚLBLD 1. LF UK a VFN.
 • RNDr. Gotzmannová se zúčastní jednání na MZ ČR dne 23.2. a jednání s dr. Pokorným na MZ ČR
 • Stav přípravy kultitovaného seznamu výkonů:
  Někteří členové pracovní skupiny pro úpravy SV přepočítali přímé materiálové náklady při použití cen 4 hlavních dodavatelů pro biochemii (a imunochemii). Ve výpočtu je nastaven počet měření v sérii 25 pro biochemii a 10 pro imunochemii. Na každou sérii se počítají 2 kontrolní vzorky, na 10 sérií kalibrace. (objem kontrol a kalibrátorů 100 µl).
  Následně byl takto spočítán přímý materiál pro 60 nejčetnějších metod. Stejně postupovali i další (z pohledu sdílených výkonů významné) odborné společnosti . Se společnostmi imunologie, nukleární medicíny a mikrobiologie došlo k dohodě na dalším společném postupu.
  Zástupci odborných společností se dohodli, že bude vyvoláno jednání s MUDr. Pokorným, který byl jmenován za MZČR pro práci na SV.

Témata k projednání:

 1. termín ukončení prací na kultivovaném SV
 2. termín doplnění číselníků SV nově dodanými položkami - NGAL, MPO, konzultace atd.
 3. možnost doplnění kalkulačního vzorce o položky preanalytiky, řešit náklady na akreditace
 4. kdo bude kontaktní osoba pro řešení problémů se změnovým řízením na MZČR
 5. možnost zasáhnout do číselníku přístrojů, nejen úpravou názvu přístroje
 6. cena bodu ?
 7. frekvence bez omezení – není 1x za den

Poznámky: Do budoucna je nutno přepočítat náklady na kreatinin na enzymatické stanovení.

Různé

 • Výbor nemůže vyhovět žádosti o udělení výjimky pro OKBH Domažlické nemocnice, pro lékařského garanta odbornosti MUDr. H. Královou /úvazek 0,2/ z nepodkročitelných minim do doby, než získá MUDr. Sellnarová atestaci z KB (v roce 2012) a nemůže vyhovět žádosti o udělení výjimky pro laborantku.
 • Výbor nemůže vyhovět žádosti o udělení výjimky pro laborantku, nemocnice Tábor.
 • Výbor projednal žádost o zmírnění tvrdosti a výjimku z nepodkročitelných minim rozsahu osobní přítomnosti lékaře – supervizora na pracovišti laboratoře Bila Záhřeb a CL SZZ Krnov – MUDr. Zehnula. Při předpokladu, že Biochemická laboratoř Bila s.r.o. poskytuje služby pro neakutní lůžkovou péči, ambulantní specialisty a praktické lékaře, splňuje tímto nepodkročitelná minima a výbor nemá námitek. V Centrální laboratoři SZZ Krnov, která poskytuje služby i pro akutní lůžkovou péče, je však nutná fyzická denní přítomnost kvalifikovaného lékaře s minimálním úvazkem 0,5.
 • ČIA se obrátila na výbor společnosti ve věci stanoviska k provádění akreditací (právní předpisy, identifikace laboratoře, EHK). Prof. Zima zašle členům výboru návrh k vyjádření. Termín do 10. 2.– Příloha č. 2
 • Prof. Zima obdržel od Ing. Šlajsové z VZP odpověď ve věci monitorování kvality výsledků získávaných na systémech POCT v ambulancích lékařů. Příloha č. 3
 • Prof. Švihovec zaslal seznam zástupců odborných společností v Komisi pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP za naši společnost je členem prof. Průša.
 • MZ ČR neakceptovalo požadované navýšení v úhradové vyhlášce pro rok 2012. příloha č. 4
 • Prof. Macek ze SLG poděkoval za spolupráci v pilotním projektu vykazování výkonů – nové kody odbornosti 816 na vybraných pracoviští.
 • AIFP zaslal praktický průvodce vybranými ustanoveními Etického kodexu AIFP a Společného prohlášení ČLS JEP a AIFP – Spolupráce mezi lékaři a inovativním farmaceutickým průmyslem.
 • Prof Jabor informoval o ukončení svoji činnosti ve funkci vedoucího Katedry klinické biochemie IPVZ
 • Registrační list pro stanovení NGAL v moči bude znovu posouzen Pracovní skupinou k seznamu zdravotních výkonů MZ; projednání se odkládá až po provedení kultivace Seznamu zdravotních výkonů.
 • Výbor projednal návrh na vyřazení výkonů, které se minimálně používají a výkony, které neodpovídají současným poznatkům. Příloha č. 5
 • Výbor společností vyzývá pracoviště v oboru klinické biochemie, aby se akreditovali pro specializační vzdělávání nelékařů v oboru.

  Příští jednání se koná ve středu 14. března 2012 v 9,30 hod. v Praze
Zapsala Miroslava Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru

 

Vloženo: 19.2.2012

Zpět


česky | english