ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

září 2005 - zpráva č.35

Zpráva č.35 ze schůze výboru ČKSB konané dne 1. 9. 2005 v Olomouci


PDF ke stažení Příloha [162.97 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, doc. Jabor, dr. Gotzmannová, dr. Louženský, prof. Racek, Z. Rychnovská, J. Sedláková, doc. Schneiderka, ing. Šprongl, ing. Vávrová,
Omluveni: dr. Kalla, prof. Palička, doc. Štern,
Hosté: dr. Friedecký

1. Zpráva pokladníka, vyúčtování za 2.Q 2005 (ing. Šprongl)

Zpráva č. 34 - korekce: chybějící vyúčtování se týká 2. Q 2005, nikoli 1. Q (zpráva na webu v tomto smyslu opravena)
• Pokladník předložil podrobné vyúčtování za 1. Q. roku 2005
• celkový přehled a vyúčtování z ČLS JEP za jednotlivá období je k dispozici u pokladníka ing. Šprongla
• v současné době jsou postupně dodávány knihy objednávané prostřednictvím výboru ČSKB v červnu 2005, knihy jsou rozesílány žadatelům (celková objednávka v hodnotě 140 000,- Kč -distribuční firmou poskytnuta sleva 15 % a poštovné zdarma)
• bude vyhlášeno druhé kolo objednávání odborné literatury, uzávěrka žádostí k 10.10., seznam knih bude uzavřen na schůzi výboru dne 11.10. 2005, ing.Vávrová rozešle výzvu elektronickou poštou členům společnosti
• předplatné časopisu Clinica Chimica Acta bude zajištěno na vybraná pracoviště
(ing.Šprongl zjistí podmínky, minimálně elektronický přístup)

2. Rada pro akreditaci, NASKL - informace o spolupráci s ČIA (prof. Palička, doc. Jabor, ing. Šprongl)

• Doc. Jabor seznámil členy výboru s návrhy textu materiálů Dohoda o spolupráci v oblasti zvyšování a ověřování kvality práce klinických laboratoří; Společné prohlášení ČLS JEP a ČIA a Statut Společného koordinačního výboru pro klinické laboratoře. Materiály jsou výsledkem setkání zástupců Rady pro akreditaci a ČIA a jsou signálem pro odbornou veřejnost o začínající spolupráci mezi oběma institucemi. V rámci těchto jednání byl upraven název NASKL (nově Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře ČLS JEP). Dále se od výše uvedených materiálů odvíjí nutnost provedení změn v dokumentu Zřizovací listina NASKL. Všemi materiály se bude zabývat Rada pro akreditaci na svém jednání dne 19.9.2005.
• Po diskusi k předloženým dokumentům navrhli členové výboru změnu v dokumentu Dohoda, článek 1, Preambule, druhá věta: Uvědomují si ale současně, že v rámci procesu zvyšování kvality služeb je nutné zajistit její plošné zvyšování postupně bez ohledu na to, zda se klinické laboratoře připravují na akreditaci nebo ověření kvality práce v rámci Registru klinických laboratoří.
• Výbor ČSKB si uvědomuje, že z Prohlášení a Dohody vyplyne řada úkolů, na jejichž řešení se členové společnosti budou podílet.
• Dokumenty s připomínkami výboru budou postoupeny Radě pro akreditaci, která potvrdí definitivní znění pro projednání s ČIA.
• Během prázdnin byly připraveny nové webové stránky NASKL, dosud zpřístupněny k připomínkám členům Rady pro akreditaci a členům výboru ČSKB. Připomínky směřovat na sekretariát ČSKB.

3. VII. sjezd - organizační záležitosti (doc. Schneiderka)

• přihlášeno 473 účastníků, 32 vystavovatelů, program a sborník sjezdu se tiskne
• Ocenění, která budou předána na VII. sjezdu: 
 - Hořejšího medaile - prof. MUDr. Antonínu Kazdovi, DrSc. 
 - Noví čestní členové ČSKB - prof. dr. Gábor L. Kovács (Maďarsko), prof. MUDr. Rastislav Dzúrik, DrSc. (Slovensko), PharmDr. Jiří Skalický 
 - Cena ČSKB za vzdělávání - doc. MUDr. P. Schneiderkovi, CSc, 
 - Cena ČSKB za nejlepší publikaci - Dr. M. Beránkovi, Ph.D.  
 - Čestné uznání ČSKB za zásluhy o obor - RNDr. J. Kamarýtovi, DrSc. 
 - Cena CZEDMA - udělena prof. MUDr. J. Bartůňkové, DrSc. 
 - Cena firmy Olympus - ing. D. Novotnému, Ph.D. a doc. MUDr. J. Bartkovi, CSc.
Bližší informace jsou k dispozici na http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/system_ceny_SKB.html a budou rovněž zveřejněny ve FONSu.
• ČSKB podpoří žadatele o granty pro účast na VII. sjezdu.
• Výbor rozhodl o způsobu odměňování za posudky přihlášených prací a příspěvků (2 disertační práce a 6 odborných článků nebo souboru odborných prací) formou uzavření Dohody o provedení práce s členy posuzovací komise doc. Šternem, prof. Masopustem v celkové částce 4000,- Kč pro každého.Rozpočet sjezdu je koncipován jako vyrovnaný

4. Časopis KBM (ing. Vávrová, dr. Friedecký)

• Výbor odsouhlasil odměnu prof. Kazdovi za dlouholetou činnost ve funkci vedoucího redaktora časopisu a za aktivní pomoc při přechodu časopisu pod nové nakladatelství a spolupráci při přípravě ročníku 2005. Výbor doporučuje odměnu 10000,- Kč vyplatit formou Dohody o provedení práce dále souhlasí s proplacením faktury dr. Votrubovi za podíl na přípravě 1. čísla KBM/2005 v částce 4000,- Kč a Mgr. Šternové za překlad pokynů pro autory do anglického jazyka v částce 3000,- Kč.
• Navržen systém odměn recenzentům (500,- Kč za recenzi bez ohledu na počet stran, technické zabezpečení přes LexisNexis, odměny jedenkrát ročně) a odsouhlaseno odměňování redakce formou Dohody o pracovní činnosti - bude upřesněno na schůzi redakční rady KBM, která se koná 13.9. (v rámci VII. sjezdu ČKSB, hotel Sigma, Olomouc).
• Indexace v MEDLINE - je nutné napsat dopis se žádostí, doprovodit podpůrným stanoviskem respektovaných odborníků (zajistí dr. Friedecký, prof. Palička)

5. Sdílení výkonů, návrh na vyřazení obsoletních metod ze SZV - (dr. Bilyk)

• Po diskusi byl upřesněn seznam výkonů, které budou vyřazeny ze SZV:
81213 (lamblie) - sdílen s odborností 813
81463 (kyselina homogentisová - průkaz v moči) - sdílen s odborností 813 ze Sazebníku zdravotních výkonů. Důvodem je nedostatečná frekvence těchto vyšetření. Obě odborné společnosti byly o vyřazení výkonů informovány.
• Dále výbor doporučil k vyřazení z důvodů nedostatečné frekvence tyto kódy:
81133 - kyselina pyrohroznová statim
81151 - galaktóza statim
81217 - cystin v moči kvantitativně
81243 - titrovatelná acidita moče
81293 - kvantitativní stanovení selenu v séru a v moči
81335 - alfa-aminodusík
81343 - poměr lecitin/sfingomyelin v amniové tekutině
81519 - kyselina indoloctová
81553 - myoglobin v moči
81571 - PABA test exokrinní funkce pankreatu - ALTAB
81589 - Rivaltova zkouška
81595 - 17-OH kortikosteroidy
81597 - 17-oxosteroidy

Dr. Bilyk a J. Sedláková připraví registrační listy k odeslání dr. Pražákovi (VZP, Praha) v elektronické i písemné podobě.
• Sdílené kódy - ve Zpravodaji VZP ČR 1/1999 (str. 13 - 16) byl zveřejněn Seznam laboratorních výkonů se souhlasem autorských laboratorních odborností k vykazování dalšími odbornostmi. Situace je však nepřehledná, jednání probíhají bez koordinace na úrovni jednotlivců nebo jednotlivých odborných společností, stanovisko ke sdíleným výkonům zatím neformulovala ani Rada pro akreditaci ČLS JEP. Výbor ČSKB se domnívá, že v současné době není vhodné navrhovat izolované změny ve sdílených výkonech. Ve stanovisku, které odešle doc. Jabor na VZP Dr. Pražákovi bude zmíněn požadavek na formální jednání mezi oficiálními delegáty odborných společností, které bude oficiálně zastřešeno buď vrcholovými orgány VZP nebo MZ ČR, pokud možno oběma těmito institucemi (Příloha: dopis Dr. Jaromíru Pražákovi, CSc.)
• Návrh novely vyhl. č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, byl rozeslán k vnitřnímu připomínkovému řízení. ČSKB nebyla oficiálně oslovena. Termín zaslání připomínek do 27.8.2005. Doc. Jabor zašle stanovisko k návrhu prof. Blahošovi - koncept odpovědi dodá dr. Gotzmannová

6. IFCC, FESCC, EC4 agenda (doc. Schneiderka)

• Ve dnech 24. – 28. 7. 2005 proběhl XIX. Světový kongres klinické chemie a lab. medicíny (společně s výročním kongresem AACC)v Orlandu (16000 účastníků). Za účasti reprezentantů 53 zemí byl zvolen nový výbor IFCC. Předsedkyní je prof. J. Hicksová (USA), vicepresidentem prof. Palička
• Připravuje se program XX. Světového kongresu klinické chemie a lab. medicíny v Brazílii (2008). Předsedou vědeckého výboru je prof. Paolo Mocarelli (Itálie)
• ČSKB nevyužije možnost nominovat 2 členy do Scientific Division
• Kurz IFCC-FESCC v Dubrovníku – rozeslali jsme členům informace o programu
• EC4 navrhuje přípravu nové verze sylabu, která by zahrnovala pojem „Specialista v klinické chemii“…
• Členům ČSKB byla distribuována 1. Oznámení o Euromedlabu 2007 v Amsterdamu

7. Biolab 2006 (Z. Rychnovská)

• Hodnocení Biolabu 2005 je zveřejněno na webu i ve FONSu, vyúčtování ještě probíhá
• Biolab 2006 - společně se CBT je hledáno místo pro uspořádání Biolabu v roce 2006, vzhledem k nedostatečným ubytovacím kapacitám bylo ustoupeno od místa konání na Kladně, zvažovány jsou České Budějovice a Český Krumlov.

8. Doporučení ČSKB

• Příprava doporučení o transportu materiálu a preanalytické fázi - koordinátorem přípravy doporučení byl jmenován prof. Racek, členové pracovní skupiny jsou dr. Kratochvíla, dr. Slabík, dr.Goztmannová, dr. Pollak
• Doporučení o likvoru - doporučení je připraveno, vzhledem k omluvené nepřítomnosti dr. Kally bude předloženo výboru v říjnu
• Doporučení o diagnostice diabetu - aktualizace zveřejněna na webu, bude publikováno v KBM
• Doporučení o vrozených vývojových vadách - základní návrh doc.Jabora a prof. Zimy byl doplněn o analytické specifikace a podmínky preanalytické fáze (Dr. Kratochvíla), pokračuje řešení části ultrasonografické a genetické.
• Dodatek k doporučení o validaci - autorský kolektiv Friedecký, Janotová, Novotný, Pavlík, Plíšková, Subhanová, Zima, Žůrek připravila návrh doporučení o validaci a verifikaci molekulárně biologických metod. Doc. Jabor byl požádán, aby zprostředkoval úvodní oponenturu tohoto doporučení, materiály budou rozeslány dr. Bartošovi, prof. Brdičkovi, dr. Drážďákové, dr. Němečkovi, doc. Průšovi a dr. Žampachové k oponentuře. Termín odeslání posudků dr. Novotnému je do 30.9.2005.

9. Preanalytická příručka - uzavření, distribuce

Příručka Preanalytická fáze byla vytištěna nákladem 2200 výtisků, členové ČSKB, registrované laboratoře a pracoviště zapojená do systému EHK obdrží 1 výtisk zdarma - zajistí SEKK. Příručka je první z uvažované řady publikací v rámci Encyklopedie laboratorní medicíny.

10. Zpráva vědeckého sekretáře

• Výbor projednal dvě žádosti o finanční podporu studijního pobytu a o grant v rámci aktivní účasti na kongresu, bohužel v obou případech nemohl žádosti vyhovět. Důvodem odmítnutí je nedodržení podmínek vypsaných pro poskytnutí grantu.
11. Různé
• Poskytnutí kódů chirurgické odbornosti: 
 - 81441 GLUKOZA TESTACNÍM PROUŽKEM A GLUKOMETREM - výbor rozhodl, že v situacích nedostupnosti vyšetření glukózy a na základě dodržení postupů v doporučení ČSKB a ČDS Zabezpečování jakosti měření glukometry při použití v režimu point-of-care testing a současné kontroly OKB lze tento kód uvolnit ke sdílení pro odbornost 501 - všeobecná chirurgie a 507 - hrudní chirurgie 
 - 81585 ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA - výbor sdílení tohoto kódu nedoporučil
• Akreditační komise - doc. Jabor předložil základní návrh požadavků na akreditované školící pracoviště. Variantní uspořádání vychází z představ o "vyšším" a "nižším" akreditovaném pracovišti, vzhledem k novému požadavku, že příprava školence musí probíhat po celou dobu na akreditovaném pracovišti. Výbor s předloženou představou souhlasí, návrh bude předložen na schůzce zástupců akreditační komise č. 43 (klinická biochemie) dne 8.9.2005.
• Odpověď prim. Holečkovi - výbor projednal žádost prim. Holečka ohledně uznání odborné garance analytika a rozhodl se jí nevyhovět. Členové výboru si velmi váží jeho celoživotní práce doc. Holečka, zkušeností i zásluh o vývoj oboru, ale domnívají se, že by kladné stanovisko vedlo k obtížně zvládnutelné a pro obor v konečném důsledku nevhodné řetězové reakci dalších žádostí o zkříženou garanci na nejrůznějším základě. Konečné stanovisko k personálnímu obsazení je publikováno ve zprávě z jednání výboru č. 29/2005. Jako jediné možné řešení přichází v úvahu doplnění personálu nemocnice o analytika s kvalifikací, nebo alespoň v přípravě na kvalifikaci. Písemné vyjádření pošle doc. Jabor.
• Akreditační kurz JOP VŠ (dr. Gotzmannová) - nutnost uspořádání kurzu pro JOP VŠ, absolventi tohoto akreditačního kurzu jsou uznáni zdravotníky; kurz musí být schválen MZ ČR. Dr. Gotzmannová dodá podklady a termíny, doc. Jabor zajistí přednášející a náplň kurzu (třídenní kurz).
• Plán odborných akcí na rok 2006 - bude projednán na příštím jednání výboru dle návrhů o zařazení akcí zaslaných prof. Rackovi do 20.9.2005.

Zapsala: J. Sedláková

Vloženo: 30.9.2005

Zpět


česky | english