ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

duben 2007 - zpráva č.12

zpráva č.12 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 11.4.2007


PDF ke stažení Příloha [444.61 KB]

Přítomni:
RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., pí Z. Rychnovská, Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D.,
prof. MUDr. T. Zima, DrSc. 
Omluveni: prof. MUDr. V. Palička,CSc., RNDr. M. Radina
Hosté: MUDr. Miroslav Verner, Monika Šenderová

1. Kontrola zápisu č.11

 • Po připomínkách Ing.Vávrové byl doplněn a schválen zápis č. 11.  

2. Rezignace prof. Jabora

 • Prof. Jabor dopisem předsedovi ČSKB abdikoval na funkci člena výboru a současně požádal o uvolnění z funkce reprezentanta IFCC a zástupce v Radě pro akreditaci. Výbor rozhodnutí akceptoval. Novým členem výboru se stal doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., který byl ve 2. kole voleb ČSKB s počtem 203 hlasů další v pořadí. Doc. Dastych byl výborem osloven a s členstvím ve výboru společnosti souhlasí.

3. Doporučení společnosti – prof. Zima

 • Prof. Zima informoval výbor o postupu na přípravě doporučení. Doporučení o SIKK je v připomínkovém řízení, prof. Engliš a dr. Friedecký připravují doporučení o kardiálních markerech. Prof. Palička koordinuje přípravu doporučení o screeningu a vyšetřování thyreopatií.

4. IFCC, EFCC

 • Novým kandidátem do funkce reprezentanta IFCC a EFCC za Českou společnost pro klinickou biochemii byl navržen prof. Racek. Výbor s návrhem souhlasí. Oznámení o rezignaci prof. Jabora a jmenování prof. Racka zašle prof. Zima představitelům obou společností.

5. Rada pro akreditaci, NASKL

 • Výbor projedná návrh zástupce ČSKB v Radě pro akreditaci na příštím zasedání.
 • Ing. Vávrová doplnila informaci prof. Zimy o průběhu semináře pro registrované laboratoře, který se konal 5.4.2007. Program byl členěn na část informující o současné situaci činností NASKL a část edukativní. Všechny prezentace jsou přístupné na webu NASKLu. V současné době probíhá obnovování registrací, kterým končí platnost, poplatku jsou zproštěny všechny laboratoře prokazatelně zapojené do systému zvyšování kvality, tedy laboratoře již akreditované, či zapojené do přípravy k auditu I (nebo s úspěšným absolvováním tohoto auditu).
 • V současné době 4 laboratoře splnily požadavky Auditu I.

6. Personální vybavení laboratoří

 • Výbor schválil návrh nepodkročitelného minima personálního vybavení laboratoří pro obor klinická biochemie. Příloha č. 1

7. FONS - prof. Zima

 • Výbor se seznámil s návrhem předložené smlouvy ze strany společnosti Stapro a konstatoval, že některé body v textu smlouvy mohou být sporné, zejména ve vyváženosti vztahu mezi společností a Staprem, otázky předpokládaného rozpočtu bulletinu z hlediska ekonomické výhodnosti pro společnost a plnění termínů vydávání bulletinu v roce 2007.
 • Na příští zasedání výboru budou pozváni PharmDr. Skalický a Ing.Jirsa ze Stapra, k projednání sporných bodů smlouvy.

8. KBM - smlouva

 • Výbor se seznámil s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.11.2004, který předložila společnost Lexis Nexis. Výbor navrhne zrušit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a zapracovat některé jeho body do nového dodatku. Prof. Zima projedná a pozve na další zasedání výboru Mgr. Boreckého, ředitele Lexis Nexis.
 • Prof. Zima projedná technické záležitosti týkající se vydání suplementu KBM s abstrakty prací prezentovaných na VIII. celostátním sjezdu ČSKB.
 • Výbor společnosti se domnívá, že je vhodné distribuovat časopis všem členům společnosti. Otázky spojené se zvýšením nákladu o cca 500 ks výtisků a ekonomickou stránku projedná prof. Zima s Mgr. Boreckým a budou společně informovat výbor společnosti.

9. Příprava plenární schůze - prof. Zima, členové výboru a RK

 • Prof. Zima pověřil jednotlivé členy výboru přípravou standardních bodů pro jednání plenární schůze ČSKB, která se uskuteční v rámci sjezdu ČSKB:
 • Zpráva o činnosti výboru - prof. Zima
 • Zpráva vědeckého sekretáře - Ing. Vávrová
 • Zpráva o hospodaření - Ing. Šprongl
 • Zpráva revizní komise - RNDr. Louženský
 • Informace o sekci biochemických laborantů -Z. Rychnovská
 • Informace o KVVOPZ - RNDr. Gotzmannová
 • Čestná členství a ocenění - Ing. Vávrová
 • Diskuse

10. Web společnosti - Ing. Vávrová

 • Ing. Vávrová informovala výbor o jednání se společností IBA týkající se vytvoření nové podoby webovských stránek společnosti a jejich správy. Výbor schvaluje, aby společnost IBA vytvořila nové stránky společnosti a zajišťovala jejich provoz ve spolupráci s představiteli společnosti Ing. Vávrovou, dr. D. Friedeckým a Ing. J. Minářem. Prof. Zima požádá představitele společnosti o zaslání návrhu smlouvy a návrhu nového designu stránek. Zápis z jednání se společností IBA je přílohou zápisu. Příloha č. 2

11. Zpráva pokladníka - hospodaření společnosti, sponzoři - Ing. Šprongl

 • Ing. Šprongl informoval výbor o stavu hospodaření společnosti za rok 2006. Údaje o hospodaření společnosti předá revizní komisi ČSKB. Příloha č. 3
 • Ing. Šprongl zašle přehled sponsorů ČSKB v roce 2007 Ing. Vávrové pro zveřejnění na webu společnosti

12. Zpráva vědeckého sekretáře – nové přihlášky, granty - Ing. Vávrová

 • Ing. Vávrová předložila výboru nové přihlášky o členství v ČSKB. Přijati byli: RNDr. Marie Jáchymová, Ph.D. (Praha), Jana Říhová (Stádlec), RNDr. Jana Daňhelová (Havířov), Dita Hudcová (Karlštejn), MUDr. Pavla Novotná (Želeč u Tábora), Mgr. Hana Ducarova (Ostrava), Mgr. Magdaléna Telnarová (Ostrava), Jana Kujelová (Rychvald), Mgr. Michal Richter (Pustějov), Eva Nitková (Klimkovice). Jedna přihláška byla odložena z důvodu informace členské evidence ČLS JEP, že žadatelka má nevyrovnaný dluh z minulosti u jiné odborné společnosti.

 • Ing. Vávrová předložila výboru žádost o grant Mgr. Vyskočilové zaslanou výboru 10.4.2007. Výbor souhlasí, že materiály budou rozeslány a posouzení bude provedeno elektronicky. Výsledek bude sdělen na příštím jednání.

13. KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová

 • RNDr. Gotzmannová požádala výbor, aby se zabýval náplní vzdělávání společného kmene.

 • Výbor je připraven společně s imunoanalytickou sekcí České společnosti nukleární medicíny a laboratorní sekcí Ceské společnosti klinické imunologie a alergologie vytvořit společný kmen (moduly) pro vzdělávání pro odborné pracovníky v laboratorních metodách. RNDr. Gotzmannová bude jednat PhDr. J. Krejčíkovou, náměstkyní IPVZ ohledně přípravy vzdělávání tohoto programu a možné přípravy pracovišť pro akreditaci. Výbor doporučuje, aby se na přípravě programu a jednání podíleli prof. Jabor, doc. Štern a RNDr. Gotzmannová.

14. Sekce biochemických laborantů - Z. Rychnovská

 • Z. Rychnovská informovala o úspěšném průběhu pracovní konference biochemických laborantů dne 22.3.2007 v Praze a poděkovala předsedovi ČSKB prof. Zimovi za účast na zahájení této konference.

 • Opakování programu výše uvedené pracovní konference je domluveno na 4.6.2007 ve výukovém centru LF a FN Hradec Králové, pozvánka je zveřejněna na webu ČSKB.

 • Regionální konference biochemických laborantů v Prostějově 11.5.2007 je připravena, program s přihláškou je zveřejněn na webu ČSKB.

 • Z. Rychnovská požádala pokladníka ČSKB Ing. Šprongla o zaslání částky 2000 Kč kreditní komisi ČAS pro poplatky zařazené do kreditního systému ČAS.

 • Z. Rychnovská zahájila jednání s doc. MUDr. Dastychem ohledně přípravy na BIOLAB 2008 v Brně. Zatím je navržen termín konání na začátek června 2008, připravuje se okruh témat a s tím související výběr koordinátorů.

15. Sjezd ČSKB 2007 – příprava MUDr. M. Verner. M. Šenderová

 • Výbor vyslechl informaci o přípravách sjezdu ČSKB. Příloha č. 4

 • Výbor společnosti navrhl vědeckou komisi, která bude vybírat a hodnotit abstrakta pro Sjezd ČSKB 2007 dle následujícího pořadí:

abstrakta v pořadí 1-20 zhodnotí prof. Jabor,

abstrakta v pořadí 21-40 zhodnotí Dr.Kalla,

abstrakta v pořadí 41-60 zhodnotí Dr.Buryška,

abstrakta v pořadí 61-80 zhodnotí doc.Štern,

abstrakta v pořadí 81-100 zhodnotí prof. Kazda,

Zamítnutá abstrakta pak následně posoudí prof. Palička, prof. Zima, prof. Racek.

16. Různé

 • Revizní komise ČSKB a Ing.Vávrová předaly potřebné doklady pro vyřazení navrhovaných položek z inventáře v souladu s pravidly ČLS JEP hospodářskému oddělení ČLS JEP.

 • V roce 2008 uplyne 50 let od založení ČSKB. Výbor společnosti navrhuje vydat brožuru týkající se historie společnosti včetně vzpomínek významných osobností oboru. Prof. Zima osloví prim. K. Kallu, zda by připravil a koordinoval přípravu této brožury. 50.výročí společnosti chce výbor oslavit slavnostním přednáškovým dnem.

 • Prof. Zima informoval o nabídce představitelů Chorvatské společnosti klinických biochemiků publikovat v jejich časopise Biochemia Medica.

 • Výbor obdržel informaci o možnosti spolupráce v rámci internetového vzdělávání projektu EUNi, který je uskutečňován ve spolupráci s 1. LF UK a LF MU. Účast v tomto programu je hodnocena kredity ČLK. Výbor podporuje tuto formu kontinuálního vzdělávání a je připraven se na uvedeném projektu podílet. Prof. Zima zašle vyjádření výboru dr. Finsterlemu, představiteli EUNI. (www.euni.cz). Příloha č. 5

 • ČLS JEP nabízí organizačním složkám ČLS JEP bezplatné zajištění ohodnocení svých vzdělávacích aktivit v souladu s novelizací stavovského předpisu ČLK č. 16 a přípravu certifikátu. Podmínkou je zaslání formuláře se žádostí o zařazení akce do registru kontinuálního vzdělávání minimálně 20 dní před akcí s vyjádřením odborné společnosti. Příloha č. 6 (formulář v rtf)

 • Výkonný ředitel asociace CZEDMA Lubomír Stříž zaslal informaci o zvolení nového předsednictva asociace ve složení: předseda - Lenka Nováková (Roche); místopředsedové – Petr Šmídl (Imunotech), Ivana Holoubková (Orion); členové předsednictva - Petr Svoboda (Bio-Rad), Blanka Chmelíková (Siemens). Dále ředitel Stříž uvedl, že byl odsouhlasen nový název asociace - Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro. (www.czedma.cz)

 • Výbor obdržel připomínku prim. Ambrožové týkajících se návrhu Nepodkročitelných mezí pro odbornost 801, na kterou po projednání odpoví prof. Zima s tím, že se uvedená úprava týká pouze laboratoří, které provádějí vyšetření pouze pro ambulantní specialisty a praktické lékaře.

 

 

 

Příští jednání:
21.5.2007 v 9,30 Praha
20.6.2007 v 9,30 Praha

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T.Zima a členové výboru

 

Vloženo: 30.4.2007

Zpět


česky | english