Časopisy Klinická biochemie a metabolismus

Předplatné 
Zařazení časopisu Klinická biochemie a metabolismus do pozitivního seznamu  
Obsah aktuálně připravovaného čísla  
Tiráž

AKTUALIZOVANÉ POKYNY PRO AUTORY A KONTROLNÍ LIST PLATNÉ OD 1.1.2018

Pokyny pro autory
 Instruction to authors

Publikační etika
 
Publication ethics

Časopis České společnosti klinické biochemie a Společnosti lékařské genetiky je zaměřen na problematiku klinické biochemie, patofyziologie, patobiochemie, nutriční podpory a nukleární medicíny. Obsahuje přehledné referáty, původní práce, kazuistiky a metodické studie. Nedílnou součástí jsou též excerpta zajímavých prací ze zahraniční literatury. Čtvrtletník je určen lékařům a všem dalším odborníkům ve zdravotnictví se zájmem o uvedené obory. Navazuje na vše pozitivní z tradice časopisu Biochemia Clinica Bohemoslovaca. Časopis je od r.1971 recenzován.

partneři časopisu v r. 2019
partneři časopisu v r. 2018
partneři časopisu v r. 2017
partneři časopisu v r. 2016
partneři časopisu v r. 2015
 partneři časopisu v r. 2014
partneři časopisu v r. 2013
partneři časopisu v r. 2012 
  partneři časopisu v r. 2011
  partneři časopisu v r. 2010

Redakční rada

VEDOUCÍ REDAKTORKA

Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN, Praha

ZÁSTUPCE VEDOUCÍ REDAKTORKY

Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

REDAKČNÍ RADA

Prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.
Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Olomouc
Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

Oddělení klinické biochemie a hematologie, FN Brno-Bohunice
Prof. Michael J. Duffy, Ph.D.

St Vincent's University Hospital and School of Medicine, University College Dublin, Ireland
RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.

Ustav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Prof. Dr. med. Stefan Holdenrieder

Institut für Laboratoriumsmedizin, Deutsches Herzzentrum München, Germany
Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.

Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

Pracoviště laboratorních metod, IKEM, Praha
Prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.

Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha
Prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN, Praha
MUDr. Petr Kocna, CSc.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

Ustav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ing. Karolína Pešková

Diagnostické laboratoře dědičných metabolických poruch VFN a 1.LF UK, Praha
Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2.LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Ústav klinické biochemie a hematologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

Ústav klinické biochemie a hematologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni
Doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc.
Katedra biomedicínských oborů, LF OU, Ostrava
Pharm.Dr. Jiří Skalický, Ph.D.

Oddělení klinické biochemie, Krajská nemocnice Pardubice
Doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.

Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK, Bratislava, Slovenská Republika
RNDr. Miloš Votruba, CSc.

Mi-Vo-La, Milos Votruba Laboratory Consulting, Praha
Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN, Praha

Předplatné

Celoroční předplatné časopisu Klinická biochemie a metabolismus na rok činí 470 Kč, jednotlivé číslo 117,50 Kč. Informace o předplatném a objednávky českých i zahraničních předplatitelů přijímá: Jan Adamec, STAPRO, s.r.o., Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice.

Podrobnosti k provedení platby naleznete v odkazu na webovský formulář: Registrace předplatného formou webovského formuláře 

Pro členy ČSKB (VŠ) se předplatné časopisu stalo od č.1/2006 součástí členských příspěvků ve společnosti, proto v těchto případech je přímá úhrada prostřednictvím nakladatele bezpředmětná.

Zařazení časopisu Klinická biochemie a metabolismus do pozitivního seznamu

Tento časopis patří mezi recenzovaná neimpaktovaná periodika uznávaná Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

Tiráž

© Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2013

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS

Vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ve společnosti STAPRO s. r. o., Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice.
Vedoucí redaktorka Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D., zástupce vedoucí redaktorky Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
Odpovědná redaktorka RNDr. Lucie Korecká, Ph.D. Grafická úprava: Jan Korecký
Tiskne: Pardubická tiskárna Silueta s. r. o., Veská 75, 533 04 Sezemice. Vychází 4x ročně.

ISSN 1210-7921 (tisk)
ISSN 2570-9402 (on-line)

Předplatné na rok 470,- Kč, jednotlivé číslo 117,50Kč.
Informace o předplatném a inzerci podává a objednávky českých i zahraničních předplatitelů a inzerentů přijímá:
Jan Adamec, Stapro, s. r. o., Perštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice, tel. 467 003 111; Registrační značka MK ČR E 6465.
Rukopisy zasílejte na adresu: Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D., ÚKBD LF UK a FN, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové.
Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány. Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu.
Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem,
ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích,
bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

česky | english