ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

leden 2016 - zpráva č. 14

Zpráva č. 14 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 13.1.2016

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. D. Springer, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni: MUDr. P. Kubáč, prof. MUDr. V. Palička, CSc., MUDr. M. Verner


 Kontrola zápisu

 • Zápis č. 13/2015 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Členové výboru zkontrolují na webu ČSKB všechna doporučení k případné aktualizaci.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Průša, prof. Racek

 • Prof. Průša nahlásí na EFLM a IFCC aktuální počet členů naší společnosti (od jejich počtu se odvozuje roční poplatek za členství ČSKB v uvedených organizacích).
 • EFLM děkuje prof. Průšovi za práci v pracovní skupině Biological Variation po tři dvouletá období.
 • Prof. Průša vypracuje a odešle do 10. 2. výroční zprávu pro IFCC.
 • Prof. Průša odešle nominaci doc. K. Kotašky do pracovní skupiny EFLM Biological Variation.
 • Prof. Průša odešle nominaci prof. M. Kalousové do WG-Promotion and Publications EFLM
 • Prof.Průša odešle nominaci dr. J. Louckého do Committee on Clinical Laboratory Management (C-CLM IFCC).
 • Do pracovních skupin EFLM „Test Evaluation“ a „Harmonisation of Total Testing Process“ nebude ČSKB navrhovat kandidáta.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • EDMA od letošního roku přestává platit poplatek Americké asociaci klinické chemie; platbu zajistí CZEDMA. Současně se během r. 2016 rozhodne, zda česká verze Lab Tests Online zůstane u italské firmy Engitel, jakožto správce stránek či bude zvolen tuzemský správce.
 • Prof. Racek zajistí obnovení tzv. HON Code, tj. uznání webových stránek Lab Tests Online za kvalitní odborný neziskový portál ve zdravotnictví.
 • CZEDMA připravuje e-publikaci k projektu Lab Tests Online.
 • V r. 2015 vyšla řada článků v periodicích (odhadem 120), věnovaných problematice laboratorního vyšetřování a projektu Lab Tests Online; je to výsledek spolupráce CZEDMA a koordinační rady LTO s firmou JAN.

Web společnosti

 • Na webu společnosti vznikne nová „záložka“ s platnými doporučeními a stanovisky výboru, vztahující se k procesu akreditace.
 • Prof. Racek připravil informaci o postgraduálním vzdělávání lékař (atestační přípravě a zkouškách) na lékařských fakultách; bude vložena na stánky ČSKB v sekci „Vzdělávání“.

Organizace odborných akcí

Biolab 2016 – 8.- 10.5.2016, Šumava, Srní

 • Sjezd biochemických laborantů pořádá Nemocnice Strakonice.
 • Výbor souhlasí s navrženými vedoucími bloků ve složení: prof. Zima, prof. Palička, Bc. Blažková, MUDr. Verner, J. Sedláková, prof. Průša, Mgr. M. Kapustová, prof. Racek, Mgr. M. Bunešová, dr. Novák, I. Kadlecová, MUDr. M. Bohoněk, P. Coufal
 • www.biolab2016.cz

RANK 2016 – Cena Dalibora Novotného

Inventura, návrhy na odpis starých položek v inventáři majetku ČSKB – dr. Verner

 • Žádost na vyřazení vybraného majetku společnosti byla odeslána na HTS ČLS JEP.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • Do soutěže o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci 2015 byly přihlášeny 2 diplomové a 1 bakalářská práce. Vyhodnocení provede hodnotící komise ve složení: doc.Dastych,Mgr.Bunešová, Ing.Jirsa, prof.Bílková, doc.Beránek, doc.Štern do 12.2.2016.

Časopis KBM, FONS

 • Novou šéfredaktorkou časopisu KBM je prof. Kalousová.
 • Výbor žádá členy společnosti, aby zasílali přehledové i edukační články do časopisu Klinická biochemie a metabolismus. Prof. Racek zároveň oslovil předsedu Společnosti lékařské genetiky prof. Macka – ten přislíbil podporu časopisu a projednání na schůzi výboru SLG.
 • Vyúčtování buletinu FONS za rok 2015 vyšlo se ziskem. MUDr. Kubáč zašle fakturu společnosti STAPRO.
 • Vyúčtování časopisu KBM za rok 2015 vyšlo s mírnou ztrátou. Ztráta se přesune do vyúčtování za rok 2016.
 • Na příští jednání výboru budou pozváni p. Adamec a Ing. Jirsa z firmy Stapro – bude se projednávat směrování časopisu KBM v roce 2016.

Žádost o sdílení výkonů, aktualizace sazebníku, omezení frekvencí, registrační listy – RNDr. Gotzmannová, prof. Racek, dr. Mrázová

 • Pokračuje jednání se odbornými společnostmi ohledně sdílení výkonu 96167 „Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálem leukocytů“.
 • Výbor aktualizoval a schválil aktualizaci seznamu omezení frekvencí výkonů. Seznam bude po schválení předložen pracovní komisi k seznamu výkonů s požadavkem zařazení těchto omezení frekvencí ještě pro rok 2016 do kontrolního systému pojišťoven. Příloha č. 1
 • Výbor projednal s dr. Mrázovou návrh registrační listu – Písemná interpretace mikroskopické analýzy likvoru. MUDr. Mrázová, která je supervizorem SEKKu pro EHK likvor, upraví návrh podle připomínek členů výboru a následně bude návrh odeslán na MZ ČR.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Mgr. Bunešová informovala výbor o dokončení programu Pracovního dne, který se bude konat 13.4.2016 v Lékařském domě.
 • Ve spolupráci s organizátory Biolabu 2016 byly připraveny návrhy členů organizačního a vědeckého výboru – viz. www.biolab2016.cz

Různé

 • Výbor jednal o aktualizaci regionálních odborníků a konzultantů v jednotlivých krajích. Navržení odborníci budou co nejdříve osloveni; v případě souhlasu budou uvedeni na webových stránkách ČSKB.
 • Sekce nukleární medicíny zastoupená dr. Louckým a doc. Šafarčíkem navrhují, aby odbornost 815 přešla pod odbornost 801. Byl osloven náměstek Pilip z MZ ČR s dotazem, jak postupovat, je nutné uvažovat i o event. uznání atestací z nukleární medicíny.
 • Výbor řešil stížnost Ing. Hrdličkové z KB nemocnice TGM Hodonín, ohledně uvolňování statimových výsledků v pracovní době. Odborný posuzovatel ČIA udělil pracovišti neshodu a požadoval po laboratoři výjimku, kterou výbor neudělí, neboť jmenované pracoviště postupuje podle platného stanoviska výboru ČSKB.
 • Prof. Racek osloví příslušné odborné společnosti, aby se podílely na přípravě reakreditace společného vzdělávacího kmene pro bioanalytiky (klinická biochemie, lékařská genetika, nukleární medicína, imunologie a alergologie). Činnost bude koordinovat prof. Jirsa z IPVZ, jehož katedra bude žádost o reakreditaci podávat; dá se předpokládat úprava vzdělávacího programu (délka praxe na jednotlivých oborech).


Příští jednání se koná dne 24.2.2016 v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha,
U Nemocnice 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

 

Vloženo: 21.1.2016

Zpět


česky | english