ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

březen 2007 - zpráva č.11

Zpráva č. 11 ze schůze výboru ČSKB konané dne 8. března 2007 v Praze


PDF ke stažení Příloha [406.78 KB]

Přítomni:
RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, RNDr. D. Gotzmannová, Prof. MUDr. A.Jabor, CSc., RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská,CSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluven: prof. MUDr. V. Palička,CSc
Hosté: MUDr. S. Šťastná, CSc.

 

1. Doporučení společnosti – SIKK – Ing. Šprongl, prof. Zima

 • Ing. Šprongl seznámil výbor s návrhem Doporučení o vnitřní kontrole kvality Příloha č.1, který připravila pracovní skupina. Tento návrh je zveřejněn na webu společnosti na adrese:
  http://www.cskb.cz/Doporuceni/SIKK/revize_2006/Dop_SIKK_revize_20070313.pdf a do 30.4.2007 mohou členové společnosti zasílat své připomínky ing. Špronglovi. Návrh a připomínky doporučení budou projednány na květnovém zasedání výboru.

2. Novorozenecký screening dědičkých metabolických poruch – úprava kalkulačního listu - MUDr. Šťastná

 • MUDr. Šťastná předložila upravený návrh kalkulace výkonu (čas nositele výkonu – 2 minuty, životnost přístroje max. 6 let), se kterým výbor vyslovil souhlas. RNDr. Gotzmannová a MUDr. Šťastná připraví dopis pro MZ ČR a VZP do 20.3.2007.

3. KBM – dodatek smlouvy s LexisNexis, přehled inzerce, Ing. Vávrová, prof. Zima

 • Výbor obdržel od nakladatele časopisu KBM návrh dvou verzí řešení právních vztahů LexisNexis s ČLS JEP, první navrhuje dodatek č.2 ke stávající smlouvě, druhá je návrhem nové smlouvy mezi oběma subjekty. Výbor považuje za významné konzultovat obě varianty s právníkem, prof. Zima požádá za tímto účelem ČLS JEP o poskytnutí kopií smluv uzavřených mezi ČLS JEP a LexisNexis CZ s.r.o., tedy smlouvy o dílo ze dne 26.11.2004 a dodatku z ledna 2006, výbor na základě právního rozboru rozhodne o dalším postupu.

4. Personální vybavení pracovišť – prof. Racek, RNDr. Gotzmannová

 • Prof. Racek a dr. Gotzmannová navrhli ponechat nezměněné nepodkročitelné personální minimum u laboratoří odbornosti 801, poskytujících služby pro aktutní lůžkovou péči. Naproti tomu u laboratoří pracujících pro praktické lékaře a odborné specialisty doporučují poněkud snížit nepodkročitelné minimum. Po delší diskusi se zdá být přijatelný souhrnný úvazek lékaře a analytika v těchto laboratořích minimálně 1,0, přičemž ten, který je ve vedoucí funkci, musí mít úvazek nejméně 0,8 (požadavek ČLK pro vedoucí lékaře oddělení). Definitivní schválení návrhu bylo odloženo na příští schůzi výboru ČSKB.

5. NASKL – požadavky Rady – prof. Jabor

 • Prof. Jabor seznámil výbor s požadavky Rady pro akreditaci a předložil dokument "Nepodkročitelné meze v odbornosti 801" po úpravách ve smyslu diskuse na jednání výboru 8.3.2007. Příloha č.2

6. Organizace odborných akcí - Sjezd ČSKB 2007 - informace - prof. Zima

 • Byl předložen definitivní odborný program sjezdu. Příloha č. 3 
 • V rámci společenského programu Sjezdu ČSKB bylo vybráno představení -Bez předsudků s J. Paulovou a P. Zedníčkem. 
 •  Informace o sjezdu bude na www stránkách společnosti zdůrazněna. 
 •  Prof. Zima projedná s CBT, aby byly internetové stránky Sjezdu ČSKB zachovány pro přístup členům společnosti i nadále po skončení sjezdu a aby CBT připravilo 1 sranu A4 – inzerce sjezdu do čísla 2 KBM.

7. FONS

 • Společnost STAPRO s.r.o předložila návrh Smlouvy o spolupráci při vydávání informačního bulletinu FONS. Členové výboru mají ke smlouvě výhrady a připomínky a návrhy ke smlouvě projednají na příštím zasedání výboru společnosti.

8. EC4 – prof. Zima, prof. Jabor

 • Prof. Zima seznámil výbor společnosti s dopisem presidenta FESCC a EC4 presidenta ohledně návrhů a struktury výboru EFCC. Výbor vzal na vědomí informaci o návrzích do Executive Boardu EFCC a rozhodl, že nebude nikoho nominovat. Každá ze společností je zastoupená presidentem společnosti a jedním národním reprezentantem. Výbor jako národního representanta schválil prof. Jabora.

9. Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Ing. Vávrová předložila členům výboru ke schválení přihlášku V. Klenovcové (Praha), která byla schválena, druhá žádost nemohla být přijata vzhledem k tomu, že žadatelka byla z důvodu neplacení příspěvků vyřazena z evidence v r.2002, výbor souhlasí, že členstv může být obnoveno, pokud žadatelka vyrovná dluh u ČLS JEP, v případě členství ČSKB lze členství v období 2003-2006 považovat poté za přerušení členství .
 • Výbor souhlasí s udělením cestovních grantů pro účast na Euromedlabu v Amsterdamu:
  • Mgr.Kateřině Andelové za práci 
   " K. Andelová et al.: Development and evaluation of a method for diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia"
  • MUDr. Romanu Cibulkovi za práci
   "Cibulka R et al.: Asymmetric dimethylarginine (ADMA) as a novel prognostic factor for survival in hemodialysis patiens"
  •  RNDr. Martině Ulrychové za práci 
   " Ulrychova M et al.: Determination of metanephrines in plasma and urine by HPLC-ED "

   Dle rozhodnutí výboru ČSKB obdrželi žadatelé o cestovní grant ČSKB pro účast na Euromedlabu informaci o kladném vyřízení. 
 • Výbor projednal a schválil udělení cestovního grantu pro účast na kongresu „The 5th European Congress in newborn Screening“, Reykjavik, Iceland, 10.-12. 6. 2007 RNDr.Davidu Friedeckému, Ph.D. za práci 
  "Friedecky D. et al.: Mass spectrometric properties of aminoimidazole ribosomes "
 • Výbor schválil návrh ing. Vávrové na vypsání grantů pro aktivní účastníky na sjezdu ČSKB Příloha č.4. Informace bude neprodleně zveřejněna na webu a rozeslána elektronickou poštou. 
 •  Výbor projednal podmínky ceny společnosti Olympus C+S a ČSKB o nejlepší disertační práci z oblasti laboratorní diagnostiky a akceptoval upřesnění textu navrhované vědeckou sekretářkou v zájmu zachování kontinuity s předchozí realizací této ceny. Výbor děkuje společnosti Olympus C+S za podporu. Příloha č.5. Informace bude neprodleně zveřejněna na webu a rozeslána elektronickou poštou.

10. Web společnosti – Ing. Vávrová, RNDr. Radina

 •  Výbor diskutoval předložené návrhy týkající se nové podoby webu společnosti. Výbor doporučuje před závěrečným rozhodnutím uskutečnit společné jednání ing. Vávrové, dr. Davida Friedeckého, dr. Radiny a zástupce společnosti IBA. Výbor vyřadil z dalšího projednávní nabídku společnosti Medima. Předseda společnosti o tom vyrozumí zástupce společnosti Medima.

11. Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská

 • Z. Rychnovská informovala o jednání s vedoucí laborantkou J. Blažkovou z ÚKBD LF a FN Hradec Králové o zajištění opakování odborného programu pracovní konference sekce biochemických laborantů ze dne 22.3.2007 .
  • Kreditní komisi ČAS byly odeslány požadavky pro zařazení do kreditního systému ČAS pracovní konference sekce biochemických laborantů (22.3.2007 v Praze), kurzu „Novinky v klinické biochemii II“ (13.-15.2007 v Nových Hradech) a XXV. SETKÁNÍ BIOCHEMIKŮ Královéhradeckého, Pardubického a Jihočeského regionu (Trutnov 23.– 25. května 2007)
  • Z. Rychnovská předložila předběžný odborný program regionální konference sekce biochemických laborantů, která bude uspořádána 11.5.2007 v Prostějově. Příloha č. 6 Přípravou jsou pověřeni vedoucí laborantka OKB Nemocnice Prostějov Vladimíra Pěnčíková a za výbor sekce biochemických laborantů Miloš Nejedlý. Výbor sekce BL na svém jednání 14.3.2007 projedná návrh pořadatelů na uspořádání této konference jako dvoudenní akce s možností prohlídky tamního pracoviště OKB.

12. Různé

 • Prof. Zima zaslal blahopřejný dopis nově zvolené předsedkyni Slovenské společnosti pro klinickou biochemii.MUDr. K. Daňové.
 • Prof. Zima předložil výboru dopis RNDr. Ondry z OKBH Litvínov, který se týká dodatkové dovolené pro pracovníky, kteří pracují s biologickými a potenciálně infekčními materiály (zákon č. 262/2006 Sb.). Výbor doporučuje RNDr. Ondrovi obrátit se v této otázce na orgány ochrany veřejného zdraví nebo nebo příslušnou hygienckou službu. 
 • Na základě dotazu MZČR zašle Prof. Zima Mgr. Žižňavské z MZ ČR informaci, že ČSKB nevede žádný registr. 
 •  Prof. Zima předložil výboru návrh Společnosti lékařské genetiky týkající se odborné kvalifikace personálu laboratoří provádějících genetické testování a uvolňování výsledků a požádala ČSKB o stanovisko.Výbor diskutoval o otázce provádění laboratorních vyšetření, interpretaci nálezu a klinického hodnocení. Prof. Zima zašle dopis se stanoviskem společnosti prof. Brdičkovi a vyzve společnost lékařské genetiky k dalšímu jednání. 
 •  Prof. Zima informoval o možnosti navrhnout publikaci na Cenu předsednictva ČLS JEP za rok 2006. Výbor schválil navrhnout monografii J. Racka – Klinická biochemie.

  Zapsala M. Beranová
  Za správnost: T.Zima a členové výboru

Vloženo: 8.3.2007

Zpět


česky | english