ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

prosinec 2011 - zpráva č. 16

Zpráva č. 16 z jednání výboru ČSKB konaného v Praze dne 15.12.2011

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M.Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc.MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D.Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., doc.MUDr. P. Schneiderka, CSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: prof. MUDr. V.Palička, CSc., dr.h.c.
Hosté: M.Šenderová


Kontrola zápisu č. 15/2011 - byl schválen bez připomínek. 

Doporučení společnosti

 • Výbor schvaluje stanovisko ČSKB k současnému stavu standardizace stanovení kreatininu. Příloha č. 1
 • Návrh Doporučení o laboratorní diagnostice a sledování diabetu podle současných guidelines bude rozeslán k diskuzi a k připomínkám členům společnosti a k projednání ČDS.
 • Výbor schvaluje Doporučení Změna jednotky pro stanovení glykovaného hemoglobinu A1c (HBA1c) a rozhodovacích mezí.Výbor upozorňuje že od 1.1.2012 se používají jednotky mmol/mol. Doporučení bude rozesláno všem členům společnosti. Příloha č. 2

IFCC, EFCC – prof. Racek

 • Editorem elektronického časopisu (eJIFCC) bude od roku 2012 prof. Gábor Kovacs (Maďarsko).
 • Informaci o X. celostátním sjezdu ČSKB přinese poslední číslo elektronického časopisu EFCC (EFCC Newsletter).
 • Ing. L. Šprongl se stává korespondujícím členem pracovní skupiny EFCC Pre-Analytical Phase (WG-PA).
 • Prof. Zima zůstává korespondujícím členem IFCC Committee on Congresses & Conferences (C-CC).
 • Výbor ČSKB byl vyzván, aby nominoval zástupce do komisí a pracovních skupin IFCC:
  • člen Fask Force on Point of Care Testing (TF-POCT) IFCC – návrh ing. L. Šprongl;
  • člen Committee on Distance Learning (C-DL) IFCC – návrh dr. P. Kocna;
  • člen Scientific Division (SD) IFCC – návrh prof. R. Průša;
  • člen Committee on Reference System of Enzymes (C-RSE) IFCC – návrh dr. B. Friedecký;
  • člen Committee on Molecular Diagnostics (C-MD) IFCC – návrh prof. R. Průša;
  • pozice Vice Chair/Public Relations Coordinator a News Editor v rámci IFCC Communications & Publications Diviision – výbor ČSKB nenavrhuje žádného kandidáta.
  Prof. Racek osloví navržené osoby a v případě jejich souhlasu s nominací vyžádá od nich potřebné dokumenty, doplní je doporučujícím dopisem a pošle nominaci do kanceláře IFCC.
 • Prof. Racek zodpověděl na otázky dotazníku EFCC týkajícího se kontinuálního vzdělávání lékařů a analytiků v oboru.
 • Výbor ČSKB souhlasí s tím, aby Association of Clinical Biochemists in Zimbabwe byla přijata za řádného člena IFCC.
 • Národní společnosti byly vyzvány, aby žádaly o záštitu EFCC při pořádání národních a regionálních akcí a aby organizovali EFCC akce v rámci národních kongresů. Náš celostátní sjezd v září 2011 v Plzni se konal pod záštitou EFCC i IFCC.
 • Webové stránky IFCC mají nový vzhled.
 • Výkonný výbor EFCC navrhuje změnu zkratky European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Dosud užívaná zktatka (EFCC) se pletla se zkratkou pro mezinárodní výbor (IFCC) – návrh na novou zkratku je EFLM při ponechání nezměněného celého názvu. Výbor ČSKB navrhuje ponechat původní zkratku EFCC.
 • Pozvánka na 2nd European Joint Congress of EFCC and UEMS v Dubrovníku (Chorvatsko) ve dnech 10. – 13. 10. 2012, www.dubrovnik2012.com.
  Prof. Racek se zúčastnil zasedání Registrační komise EC4 v Paříži ve dnech 8. – 9. 11. 2011. Lékaři patří k 6 povoláním, která jsou automaticky uznávána v zemích EU; naproti tomu analytici se musí registrovat v rámci Registrační komise EC4, pokud chtějí, aby jejich kvalifikace byla uznána v jiné zemi EU. Vzdělávání lékařů i analytiků v ČR splňuje podmínky pro úspěšnou registraci. Žádost je třeba podat prostřednictvím webových stránek Registrační komise EC4 (http://www.ec-4.org/), jednou z podmínek pro registraci je doporučení Národní registrační komisí. Registrační komise EC4 předložila nový sylabus laboratorní medicíny. Automatická registrace v registru EC4 byla pro všechny členy národní společnosti úspěšně vyzkoušena v Nizozemí, uvažuje se o ní ve Velké Británii.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Výbor souhlasí se zveřejněním nových překladů – 24 laboratorních vyšetření a 7 nemocí; ihned po jejich zpřístupnění na webu budou vyzváni překladatelé, aby text zkontrolovali a navrhli event. opravy chyb.
 • Návštěvnost českých stránek Lab Tests Online již řadu měsíců plynule roste.
 • Výbor souhlasí s účastí prof. Racka na jednání evropských editorů Lab Tests Online v Římě ve dnech 10. a 11. 5. 2012.
 • V lednu 2012 budou vyzvání překladatelé prvých 97 vyšetření (říjen 2008) k provedení aktualizace textů. Budou jim zaslány původní překlady ve formě souborů word; do nich pak formou sledování změn vepíší úpravy.
 • Prof. Racek informoval o zájmu nového portálu pro pacienty „jako já“ (www.jakoja.cz) o propojení se stránkami Lab Tests Online. Výbor nemá námitek, budou-li však na svých stránkách zveřejňovat i text z našich stránek Lab Tests Online, bude ČSKB požadovat za tuto služby finanční úhradu.

Organizace odborných akcí

Sjezd 2011 Plzeň

 • M. Šenderová z CBT seznámila výbor s ekonomickým hodnocením sjezdu. Akce skončila s kladným výsledkem.
 • Výbor společnosti schvaluje vyúčtování X. sjezdu ČSKB a navrhuje převod finančních prostředků pro konání dalších akcí společnosti.

BIOLAB 2012 Písek

 • Biolab se uskuteční ve dnech 13.-15.5.2012 v Písku v Kulturním domě.
 • Garanti odborných přednášek:
  • Preanalytická a postanalytická fáze, systémy kvality – Šprongl, Kotrbatý
  • Nutrice – Malina, Michálková
  • Zánětlivé markery – Verner, Coufal
  • Vztah laborantů k vzdělávání, stav vzdělávání v ČR, EU, světě – Dastych, Bunešová
  • Nové metody v biochemii a jejich uplatnění v diagnostice – Vávrová, Blažková
  • Stanovení hladin léků – běžná analýza v klinické biochemii – Schneiderka, Kapustová
  Do 10. 2. nahlásí koordinátoři složení bloků.
 • Deadline pro odevzdání abstrakt je do 1.3. 2012.
 • Výbor se seznámil s rozpočtem akce

Sjezd 2013 Olomouc

 • Sjezd se uskuteční ve dnech 22.-24.9.2013 v Olomouci v Regionálním centru Olomouc. Další jednání se uskuteční na jaře 2012.
 • www.sjezdcskb2013.cz
  Informace o připravovaném sjezdu bude rozeslána členům společnosti.

24. International symposium AACC POCT, říjen 2012, Praha

 • Probíhá příprava programu, proběhlo jednání s firmou Radiometr ČR o možnosti podpory účasti českých účastníků na této akci.

Education in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine EFCC Symposium Praha 17.-19.3.2012.

 • www.education2012efcc.cz
 • Konference se koná na Ústavu vědeckých informací 1.LF UK, U Nemocnice 4, Praha 2.
 • V současné době je připraven program konference.
 • Pro část českých účastníku odpouštěn registrační poplatek
 • Po konferenci se uskuteční v Praze zasedání EB EFCC.

Karlova Studánka 7.-9.12.2011

Tradiční setkání se úspěšně uskutečnilo ve dnech 7.-9.12.2011.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Ing. Šprongl informoval výbor o čerpání rozpočtu v roce 2011.
 • Finanční podpora IFCC končí k 31.12.2011 a nevyčerpané prostředky budou dále čerpány v souladu s pravidly čerpání rezervního fondu ČLS JEP.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Ing. Vávrová informovala o vypracování a odeslání údajů Návratky ČLS JEP pro rok 2012.
 • Výbor souhlasí s vyřazením neplatících členů ČSKB, kteří dle ekonomického výpisu členské evidence dosud neuhradili členské příspěvky za rok 2010 .
 • Výbor odsouhlasil nové členství: Mgr. Lenka Karásková (Radostín nad Oslavou), Mgr., Bc. Hana Skřičíková (valašské Meziříčí), Ing. Jan Vacek, Ph.D. (Olomouc), Ing. Mgr. David Hepnar, MBA (Karlovy Vary).

KVVPOZ –RNDr. Gotzmannová

 • Akreditační komise MZČR schválila rámcový vzdělávací program pro VŠ nelékaře. Při tomto předložení došlo k úpravě délky vzdělávání na 5 let a k úpravě společného kmene vzdělávání, kde se připojila společnost lékařské genetiky /VŠ nelékařů/. Tím se opět otevírá možnost podání žádosti pro akreditaci pracovišť zejména pro praxi.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Ve dnech 25. – 26.11. proběhl v Brně 1. Sjezd ČAZL S aktivní účastí: Blažková, Bunešová: prezentováno: „Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří“.
 • Dne 29.9. proběhlo v Lékařském domě pracovní setkání zástupců všech společností nelékařů, byla diskutována požnost vzniku „Komory nelékařů“, zvažuje se její eventuální přínos, vzor komory převzat ze Slovenské republiky, hlavním argumentem pro založení této komory je její legislativní zakotvení, diskutováno povinné vs. nepovinné členství.

Sazebník výkonů – RNDr. Gotzmannová

 • Pracovní skupina složená ze zástupců jednotlivých odborných společností pro kultivaci Seznamu výkonů jednala dne 5.12.2011 v Lékařském domě v Praze. Od MZČR jsme obdrželi seznamy spotřebního materiálu a chemikálií, ze kterého musíme udělat číselník pro potřebu všech laboratorních odborností. Z tohoto číselníku se bude vybírat spotřební materiál pro výkony, které budeme upravovat popřípadě žádat o nové.Seznam spotřebního materiálu jsme připravili s hematologií a rozeslali k dalšímu doplnění všem odborným společnostem. Po kompletaci jej zašle Dagmar Gotzmannová na MZČR k zapracování do podoby číselníku. Tento číselník se bude jednou ročně akrualizovat a správcem aktuálního stavu bude odborná společnost. Zápis z jednání je přílohou č. 3
 • Výbor oslovil Ing. Budinu, aby zpracoval přehled prvních 5 nejčetněji zastoupených výrobců nebo dodavatelů reagencií v daném roce . Tyto klíčové firmy byly osloveny ve věci spolupráce pro přepočet bodového ohodnocení.
 • Proběhla příprava, jak kalkulovat jednotlivé testy – biochemie a imunochemie. Dne 5.12.2011 se sešla skupina pro kultivaci Seznamu výkonů klinické biochemie. Návrhy pro výpočet ceny za test byly předány těmto firmám. Z dodaného podkladu z MZČR za rok 2010 jsme navrhli některé výkony, které mají v tomto roce nulovou frekvenci. Některé výkony jsou s nulovou frekvencí již i v letech 2007-2009. Seznam vyloučených výkonů bude přílohou zápisu. Příloha č. 4
 • Ze seznamu chemikálií byly vytaženy ty, které jsou pro odbornost klinické biochemie s určením výkonu, ve kterém se používají. Jedná se o speciální metody, které budou rozeslány ke kontrole a tedy přepracování.
 • Prim. Benáková zašle členům výboru tabulku speciálních vyšetření ke kontrole a k doplnění

Různé

 • Žádost ČSKB o změnu úhradové vyhlášky ve smluvních ambulantních a lůžkových zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornosti 801 – klinická biochemie byla dne 5.12. předána ministru zdravotnictví ČR. Příloha č. 5
 • Byl odeslán návrh o zařazení registračního listu NGAL.
 • Předsedou Privalabu byl zvolen RNDr. J. Loucký.
 • Prof. Racek přednášel 1.12.2011 na semináři pořádaný Výborem zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s ČSD na téma „Jaká je perspektiva diabetu v ČR“. Jeho přednáška se týkala laboratorních vyšetření u diabetika.
 • Výbor nesouhlasí s udělením výjimky týkající se nepodkročitelných minim pro biochemickou laboratoř Pronatal s.r.o.
 • Výbor souhlasí s udělením souhlasu s personálním obsazením biochemické části oddělení klinické biochemie a hematologie, o který žádala RNDr. Fedorová z OKBH Nemocnice Sušice.
 • Výbor podporuje stanovisko, které předložila ČSTH ČLS JEP,týkající se jednotnému postupu v případě peripartálního krvácení Příloha č. 6
 • Dopis řediteli VZP ohledně monitorování kvality výsledků získávaných na systémech POCT v ambulancích lékařů. Příloha č. 7
 • Výbor byl informován o návrhu Společnosti transfúzního lékařství ohledně sdílení výkonů. Definitivní návrh bude projednán na příští jednání výboru.
 • Výbor se seznámil s konáním oslav 150. výročí založení Spolku českých lékařů v Praze ČLS JEP, které se budou konat 6.6.2012 ve Velké aule Karolína.
 • XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a XIII. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie se uskuteční ve dnech 5.-8.9.2012 v Brně.
 • Prim. Kalla připraví aktualizaci historii společnosti za rok 2011.
 • Doc. Schneiderka zaktualizuje webové stránky společnosti.
 • Byly schváleny nové stanovy České společnosti JEP včetně nového volebního a jednacího řádu.
 • Byla diskutována otázka supervizorů cyklů. Prof. Zima osloví Ing. Budinu.

Příští jednání se koná 1. února 2012 v 9,30 hod. v Praze

Zapsala Miroslava Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru

 

Vloženo: 25.12.2011

Zpět


česky | english