ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

únor 2010 - zpráva č.36

Zpráva č. 36 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 17.2. 2010

Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí M.Beranová, RNDr. D.Gotzmannová, Ing. L. Šprongl ,prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. P. Breinek , doc.MUDr. M. Dastych, RNDr. G.Louženský, prof.MUDr. V.Palička, CSc.
Hosté: MUDr. I. Lerch, M. Šenderová


Zápis č.35 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti – prof. Zima

 • Výbor ČSKB souhlasí s novelizovaným Doporučením o laboratorním screeningu vrozených vývojových vad v prvním a druhém trimestru těhotenství.
 • Návrh Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie k vyšetřování proteinurie se doplňuje.

IFCC, EFCC - prof. Racek

 • Reprezentantem do sekce mladých vědců EFCC byl navržen a schválen MUDr. Norbert Cibíček, Ph.D. z OKB Hranice na Moravě a Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP v Olomouci.
 • Prof. Racek vyzval členy výboru k zasílání příspěvků do elektronické verze časopisu IFCC.
 • O návrhu Ing. Luďka Šprongla na funkci člena IFCC Committee on Analyticla Duality není zatím žádná informace.
 • Nepřišla žádná nominace na IFCC-Abbott Award (za významný přínos molekulární diagnostice).
 • Národní společnost laboratoří pro lékařské anylýzy Alžírska se stala řádným členem IFCC.
 • ČSKB zaplatila příspěvek za členství v IFCC (6 CHF za jednoho člena společnosti).
 • Prof. Racek znovu připomněl, že se blíží dead-line pro nominaci za členy nově vzniklých pracovních skupin EFCC; zatím neobdržel žádnou nominaci.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • V současnosti je dokončován překlad zbylých hesel z oblasti laboratorních vyšetření z US verze LTO.
 • Je dokončeno přeložení a adaptace části Sreening pro podmínky v ČR.
 • Bude připraveno rozdělení hesel „nemoci“, kde výbor společnosti vyzve ke spolupráci uznávané představitele jednotlivých oborů.
 • Prof. Racek se spolu s Liborem Novákem zúčastní schůzky evropských editorů LTO a společnosti Engitel, která zajišťuje projekt v Evropě po programátorské stránce. Schůzka bude 18. 2. 2010 v sídle EDMA v Bruselu a bude se tam diskutovat o nové verzi LTO v Evropě. Cestu hradí CZEDMA.

Web společnosti (aktualizace) - Ing. Vávrová

 • Průběžně probíhá aktualizace částí webu společnosti členy výboru.

Příprava voleb – prof. Zima, Ing. Vávrová, MUDr. Lerch

 • Prim. Lerch seznámil výbor s tím, že se 28. ledna sešla volební komise, která vyhodnotila hlasy z I. kola a připravila konečnou kandidátku do II. kola ve složení:
  • Výbor společnosti: Zima, Racek, Vávrová, Dastych, Gotzmannová, Šprongl, Radina, Průša, Skalický, Pikner, Malina, Šálek, Kocna, Schneiderka
  • sekce laborantů: Bunešová, Kapustová, Blažková, Horáková, Kotrbatý, Gajdová, Jindrová, Coufal, Sedláková, Omastová, Drobníková
  • Revizní komise: Louženský, Benáková, Verner, Loucký, Cheníčková, Živný, Všianský, Bartoš, Ambrožová
 • Ukončení II. kola bude 20. března a vyhodnocení II. kola bude 25. března v Brně.
 • Výsledky I. kola voleb a kandidátní listina pro II. kolo voleb s proklamacemi kandidátů, kteří souhlasili s kandidaturou budou umístěny na webu společnosti dle průvodního dopisu 2. kola od 1.3.2010.

Časopisy KBM, FONS – Ing. Vávrová

 • Výbor společnosti obdržel vyúčtování bulletinu FONS 2009 a částka ve výši 107 996,- Kč bude převedena na účet společnosti.
 • Prof. Zima informoval o předpokládané vyrovnané bilanci vydávání časopisu KBM v roce 2010 společností STAPRO.
 • Mgr. Borecký zaslal výboru vyúčtování časopisu KBM za rok 2009. Výbor děkuje společnosti Novatrix za spolupráci a žádá o zaslání výsledné částky ve výši 73 487,- Kč na účet ČSKB.

Organizace odborných akcí

BIOLAB 2010 – M. Šenderová

 • M. Šenderová informovala výbor společnosti o přípravách BIOLABu 2010.
 • Z. Rychnovská předala M. Šenderové a Ing.Vávrové seznam čestných členů ČSKB z řad zdravotních laborantů pro zaslání pozvání k účasti na BIOLABu 2010.
 • Webové stránky BIOLABu jsou průběžně aktualizovány
 • Připomínáme všem členům, že termín pro zaslání abstrakt je do 15. března 2010.

FONS 2010

Setkání mladých lékařů biochemiků

 • Setkání mladých klinických biochemiků zaměřené na aktuální problémy mladých lékařů v oboru klinická biochemie proběhne ve dnech 25.-26. února 2010 v Písku.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Bude uhrazena faktura za elektronický přístup časopisu Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.
 • Členové společnosti, kteří projevili zájem o elektronický přístup, obdrželi e-mailem informaci o elektronickém přístupu časopisu CCLM , pokud ji někdo z členů společnosti nedostal, napíše e-mail na adresu CCLM.editorial@degruyter.de , že je předplatitelem.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Novými členy ČSKB se po schválení výborem stali: Ing. Petra Božovská (Týn nad Vltavou), Mgr. Tomáš Kotraš (Troubelice), MUDr. Hana Králová (Plzeň), Mgr. Peter Loučka (Nový Jičín), Sabina Palkovičová (Šenov n.J.), Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. (Olomouc).
 • Do soutěže o Cenu ČSKB „Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou v roce 2009“ přichází návrhy prací – výbor rozhodl, že stěžejním kritériem zařazení práce do hodnocení je rok zveřejnění v tištěné formě, tedy 2009.

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • RNDr. Gotzmannová informovala o přípravě nové akreditace akreditovaného kvalifikačního kurzu - odborné zdravotnické metody a o jednání s IPVZ.

Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská

 • Z. Rychnovská informovala o průběhu jednání výboru sekce BL ze dne 15.2.2010.
 • Výbor sekce BL podal dva návrhy na udělení „Čestného členství ČSKB“
  • paní Haně Horákové, vrchní laborantce OKBH FN Brno za dlouholetou významnou práci pro obor zdravotní laborant při ČSKB, za podporu a propagaci klinické biochemie v Jihomoravském kraji
  • a paní Martě Machálkové, vrchní laborantce OKB Vsetínské nemocnice a.s. za dlouholetou významnou práci v biochemické laboratoři, za aktivní činnost v ČSKB
 • Výbor ČSKB tyto návrhy schválil a ocenění budou předána na BIOLABu 2010 v Hradci Králové.
 • V termínech konání odborných akcí sekce BL pro r. 2010 došlo ke dvěma změnám
  • Pracovní konference v Jindřichově Hradci se bude konat 6.5.2010
  • Regionální konference v Karlově Studánce proběhne ve dnech 8.-10.12.2010 – vše opraveno i na webu společnosti.
 • S účinností od 1.2.2010 dochází dle vyhlášky č.4/2010 Sb. ke změně v počtu kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání. Příloha č.1
  • Kredity náležející za účast na vzdělávacích akcích do nabytí účinnosti této vyhlášky, se započítávají v počtu stanoveným vyhláškou č. 423/2004 Sb. v platném znění.
 • Odborný program pracovní konference sekce BL na opakované téma „Markery zánětu a markery sepse“ , který se bude konat 18.3.2010 ve výukovém centru FN Hradec Králové je zveřejněn na webu ČSKB.
 • Výbor sekce BL připravuje některé změny a doplňky na webu ČSKB v záložce Sekce laborantů.
 • Dne 9.3.2010 se bude na MZ ČR konat jednání k řešení podaných problémů a požadavků s upozorněním na nedostatek zdravotních laborantů, změnu v systému pregraduálního vzdělávání, řešení specializačního vzdělávání, zkoušku k získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a v neposlední řadě k finančním ohodnocením laborantů. Za výbor sekce BL se zúčastní Mgr. Martina Bunešová.

Různé

 • Prof. Renz z Německa vyzval společnost, aby do 20. 3. zaslala návrhy na workshopy a sympozia pro kongres Wordlab 2011v Berlíně.
 • Prof. Zima informoval výbor o proběhlých volbách do výboru Sekce pro neuroimunologii a likvorologii (SNIL) Neurologické společnosti ČLS JEP.
 • Kongres IATDMCT (12th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology) ve Stuttgartu v roce 2011 (www.iatdmct2011.de).
 • Odbor zdravotnictví Středočeského kraje požádal výbor o doplnění seznamu odborníků zdravotní péče oboru klinická biochemie na území Středočeského kraje. Výbor navrhuje prof. Zimu, prof. Průšu, prof. Jabora.
 • RNDr. Radina osloví vybrané společnosti, kde je určitý rozpor ve sdílení kódů.
 • MUDr. Lukášková z oddělení biochemie Klinlab, Praha 6 požádala výbor společnosti o vyřešení neshody při auditu ČIA. Jedná se o uznání být garantem odbornosti 801. Výbor souhlasí s uznáním vzhledem k vydání licence primáře ČLK.
 • Výbor společnosti provede aktualizaci nepodkročitelných minim v souladu s platnou legislativou.
 • Na příštím zasedání výboru budou projednány návrhy na udělení Hořejšího medaile.
 • Společnost EXBIO Olomouc s.r.o. se obrátila na ČSKB ve věci uvedení nového diagnostické testu. Jedná se o test detekující autoprotilátky proti fragmentům glutamátového receptoru, které se uvolňují do krevního oběhu při ischémii v mozkové tkáni. Výbor doporučuje distributorovi připravit registrační list ve spolupráci s pracovištěm klinické biochemie, kde byla měření provedena a zaslat na e-mailovou adresu RNDr. Gotzmannové.
 • Výbor souhlasí s možností telekonference na téma Kvalita managementu v laboratořích ČR v rámci 2. Evropského symposia Quality Management v Lisabonu 16. října 2010.
 • Výbor projednal výsledky kruhové kontroly stanovení celkového bilirubinu. Závěry testování v příloze č. 2.

Příští jednání:
18.3.2010 v seminární místnosti 1. LF – děkanát, Na Bojišti 3 v 9. 30 hod.
8.4.2010 v seminární místnosti ÚKBLD, VFN U Nemocnice 2 v 10.00 hod.

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru v rámci své agendy

Vloženo: 26.2.2010

Zpět


česky | english