ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

duben 2008 - zpráva č.20

Zpráva č. 20 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 22.4.2008.

Přítomni: pí M. Beranová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. H. Benáková , RNDr. P. Breinek, RNDr. G.Louženský, prof.MUDr. V. Palička,CSc.
Hosté: Ing. Nováková, Ing. Stříž, pí M. Šenderová


Kontrola zápisu č.19

 • Zápis č.19 byl schválen s drobnými formálnimi připomínkami.

Doporučení společnosti – kardiomarkery, nádorové markery – prof. Zima

 • Prof. Zima informoval o přípravě doporučení týkajícího se nádorových markerů. Bude jednáno s prof. Vorlíčkem, předsedou České onkologické společnosti a následně se návrh textu rozešle členům společnosti k připomínkám.
 • Výbor očekává stanovisko výboru ČKS k doporučení o kardiomarkerech.
 • Byla diskutována možná témata nových doporučení. Návrh témat nových doporučení bude projednán na červnové schůzi výboru.

IFCC, EFCC – prof. Racek

 • Prof. Racek, prof. Zima a Ing. Šprongl seznámili členy výboru s průběhem zasedání IFCC a jejích pracovních skupin, které se konalo ve dnech 11.4. – 13.4.2008 v Antalyi v Turecku.
 • Z jednání Registrační komise EC4 vyplývá, že pokus o zavedení jednotného sylabu vzdělávání v oboru klinická chemie v EU (tzv. common platform) nebyl úspěšný a budou proto nejspíše uznávány sylaby jednotlivých členských zemí EU. Jsou problémy s obnovením registrací po uplynutí pětileté registrační lhůty.
 • Ing. Šprongl seznámil výbor se zprávou o jednání pracovní skupiny o standardizaci a akreditaci. Příloha č. 1
 • Výbor souhlasí s přijetím Ukrajiny za člena IFCC.

Rada pro akreditaci – prof. Racek, Ing. Šprongl

 • Ing. Šprongl seznámil výbor s průběhem jednání Rady pro akreditaci ze dne 21.4. a informoval o tom, že Auditem I dosud prošlo šest pracovišť.
 • Členové výboru nesouhlasí s předloženým návrhem Rady pro akreditaci definující smluvní a spolupracující laboratoře a předkládá návrhy na úpravu textu. Návrh připraví doc. Dastych, Ing. Šprongl.
 • Výbor společnosti diskutoval problematiku vztahu normy ISO 9001 a Auditu I NASKL. Výbor považuje za nevhodné a nesouhlasí, aby certifikace laboratoře dle ISO 9001 byla prověřována konzultačním auditem NASKL v délce 4 hodiny. Laboratoř pokud vyhovuje ISO 9001 nemusí dokládat splnění nepodkročitelných minim plným Auditem I.

Informace o akreditovaných pracovištích – prof. Racek

 • Výbor byl seznámen se stavem akreditovaných pracovišť dle zákona 95/2004 Sb. Přehled akreditovaných pracovišť je uveden v Příloze č. 2

Web společnosti –Ing. Vávrová

 • Většina textů pro anglickou verzi je přeložena. Jazykovou korekturu zbylých textů (dr. Radina – spolupráce, akce doporučení, ing. Vávrová – výbory, historie, časopisy) zajistí prof. Zima.
 • Ing. Vávrová zpracovává objemný archiv internetové dokumentace v kontextu s podklady prim. Kally o historii společnosti, zpřístupnění na webu předpokládá v průběhu června 2008.

Lab Tests on line – prof. Zima, Ing. Nováková, Ing. Stříž

 • Členové výboru přivítali zástupce CZEDMA Ing. Novákovou a Ing. Stříže a seznámili se s předloženým návrhem smlouvy o spolupráci mezi ČSKB a CZEDMA. Členové výboru s navrženou smlouvou týkající se spolupráce v oblasti projektu Lab-Test-on Line souhlasí. Příloha č.3.
 • Ing. Nováková informovala o postupu prací a aktivitách v rámci projektu a jeho harmonogramu. Příloha č. 4
 • Ing. Stříž informoval o technickém zajištění projektu. Manuál pro překladatele včetně smlouvy týkajících se autorských práv a překládaných hesel bude rozeslán v průběhu května s žádostí o překlady jednotlivých hesel do 31.7.2008. Zdrojem textu pro překlad je online americká verze Lab Test on Line.
 • Pracovní schůzka národní komise - NCC se uskuteční dne 1.6.2008 v 15.00 v Brně na Biolabu 2008. Pozvánku rozešle Ing. Nováková.

Publikace k výročí společnosti + příprava oslavy – prof. Zima, Prof. Průša

 • Na základě zaslaných nabídek pro tisk publikace k výročí společnosti výbor vybral nejlepší nabídku, která přišla od společnosti STAPRO.
 • Publikace se bude jmenovat 50 let České společnosti klinické biochemie, vydavatelem bude Česká společnost klinická biochemie, editoři budou prof. Průša a Dr. Kalla. Text bude v černobílé verzi a obálka v barevné verzi.
 • Slavnostní setkání k 50. výročí založení ČSKB se uskuteční 10.10.2008 v Praze. Návrh programu byl projednán a prof. Zima požádá navržené představitele společnosti o vystoupení na slavnostním setkání. Definitivní verze programu bude schválena na příštím zasedání výboru.
 • Předseda výboru pozve na slavnostní setkání předsedu ČLS JEP prof. Blahoše a předsedkyni SSKB Ing. Daňovou.
 • Návrh programu:
  • zahájení Zima
  • vystoupení prof. Blahoš, předseda ČLS JEP

přednášky:

 • Engliš, Šochman – 1958-2008 : přínos klinické biochemie k současným poznatkům o koronární chorobě
 • Masopust – Fetoprotein" - moje první láska (vědecká)
 • Hyánek – Diagnostika a léčba dědičných metabolických vad v ČSR
 • Kalla – Pohledy do historie ČSKB
 • Kazda - Acidobazická rovnováha - vývoj interpretace nálezů.
 • Štern – Historie vývoje přístrojové techniky pro klinickou chemii
 • Rychnovská – Zdravotní laborant včera, dnes a zítra
 • Jabor – Léta osmdesátá a devadesátá – směřování ke standardizaci
 • Friedecký – Trendy vývoje analytických metod klinické biochemie v minulosti a blízké budoucnosti
 • Palička - Pozice a role ČSKB v evropské a světové klinické biochemii a laboratorní medicíně
 • Zima – Současnost a perspektivy ČSKB

Organizace odborných akcí

 • BIOLAB 2008
  • Prof. Zima přivítal M. Šenderovou, která seznámila členy výboru s organizací Biolabu.
  • Doc. Dastych informoval o odborném a společenském programu Biolabu 2008. Program byl předán k vytištení.
  • Všichni autoři dostali od CBT potvrzení o zařazení přednášky. Program je zároveň vyvěšen na webových stránkách
  • Na Biolab se zaregistrovalo 350 účastníků.
  • Ing.Vávrová informovala o přípravě sborníku Biolabu jako součásti časopisu KBM č. 2. Náklad časopisu bude navýšen o 450 ks pro potřeby Biolabu.
  • Výbor schválil přidělení 7 cestovních grantů na Biolab 2008. Vyrozumění zašle žadatelům ing.Vávrová v nejbližších dnech.
 • Sympozium FONS (Pardubice)
  • Sympozium se bude konat ve dnech 15.-16.září 2008 v Pardubicích.
  • Prof. Zima pověřil jednotlivé členy výboru přípravou programu plenární schůze ČSKB, která se uskuteční v rámci FONS:
   Zpráva o činnosti výboru - prof. Zima
   Zpráva vědeckého sekretáře - Ing.Vávrová
   Zpráva o hospodaření - Ing. Šprongl
   Zpráva revizní komise - RNDr. Louženský
   Informace o sekci biochemických laborantů - Z.Rychnovská
   Informace o KVVOPZ - RNDr. Gotzmannová
   Čestná členství a ocenění
   Diskuse
  • Na příští zasedání výboru bude pozván představitel firmy Stapro, aby informoval výbor o přípravě FONSu.
 • Sjezd ČSKB 2009
  • Blok 1,5-2 hod
   • Staré a nové markery zánětu (markery zánětu v praxi, markery systémového a lokálního zánětu, autoprotilátky - autoimunitní choroby)
   • POCT 
   • Diagnostika pohlavně přenosných chorob 
   • Moderní endokrinologie, tuková tkáň jako endokrinní orgán 
   • Kazuistiky 
   • Analytické metody v laboratorní medicíně - pokroky v instrumentaci 
   • Referenční intervaly analytů. Klinická laboratoř a rizika zdravotní péče, Kvalita neanalytických procesů laboratorního vyšetřování 
   • Standardy a kalibrátory
   • Předběžná témata plenárních přednášek
    - Apoptóza
    - Vnitřní prostředí
    - Cirkulující nádorové bunky
 • RNDr. Radina se za výbor společnosti zúčastní akce Laboratórna diagnostika 2008 ve Spišské Nové Vsi na Slovensku, která se koná ve dnech 12.-14.6.2008.
 • V rámci IFCC programu „Visiting Lectures“ bude pozván odborník v biochemickém vyšetření a posuzování infekčních chorob a chorobných stavů prof. Chris Lam z Hong Kongu. Přednáška se předpokládá ve dnech 3.- 4.11.2008 dle programu prof. Lama.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Ing. Šprongl informoval výbor o jednání s novými sponzory pro rok 2008. Sponzorství zatím přislíbily firmy BioVendor, Siemens Medical Solution – generální sponzoři; Medesa, Randox – sponzoři.
  Ing. Šprongl předložil zprávu o hospodaření společnosti v roce 2007 příloha č. 5 a definitivní zprávu o čerpání podpory od IFCC za rok 2007 příloha č. 6.
 • Dne 21. 4. 2008 se sešla řídící skupina pro čerpání dotace z IFCC ve složení - Palička, Jabor, Šprongl, Vávrová, Zima a projednala hospodaření s dotací v minulých letech a návrh na čerpání prostředků dotace IFCC v roce 2008. Byl předložen návrh předložený výborem společnosti (zápis č. 19, příloha č.3) a návrh na zpřístupnění webové verze encyklopedie veřejnosti a doplnění a aktualizace obsahu ve výši 300 000,- Kč. Po diskusi řídící výborschválil rozdělení prostředků na rok 2008 následovně:
  • Odborné časopisy 
   430 000,- Kč
  • Encyklopedie 
   200 000,-Kč
  • Výroční publikace 
   100 000,- Kč
  • Odborná publikace proteiny 
   100 000,- Kč
  • Lab Test On-line překlady 
   100 000,- Kč
  • Granty BioLab 
   25 000,- Kč
  • Celkem 955 000,- Kč 

   Z rezervního fondu:
   Granty kongresy 200 000,- Kč
   Celkem 200 000,- Kč

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Ing. Vávrová požádala výbor o souhlas s přijetím nových členů, kterými po souhlasu jsou: Mgr. Markéta Pechová (Doloplazy), Ing. Zuzana Hrubcová (Neratovice), Ing. Petra Karkošová (Prachatice), Ing. Mariana Nusová (Sokolov), Růžena Lihaczová (Kynšperk nad Ohří), Mgr. Barbora Zánová (Lhenice), Bc. Miluše Koucká (Písek), výbor odsouhlasil rovněž přijetí zahraničního člena Dr. Sci. Hmayaka Avagyana z Jerevanu.
 • Ing. Vávrová osloví členy společnosti s informací o vyhlášení a letošních termínech uzávěrek cen ČSKB, výbor rozhodl uzavřít soutěž o nejlepší publikaci za rok 2007 15.5.2008, ke stejnému datu mohou být výboru zaslány podněty pro udělení ceny za nejlepší edukační materiál za rok 2007.
 • Výbor rozhodl udělit Čestné členství ČSKB doc. MUDr. Milanu Dastychovi, CSc., ocenění bude předáno na FONS 2008.
 • Výbor rozhodl udělit Čestné uznání "Za zásluhy o obor klinické biochemie a laboratorní medicíny" prim. MUDr. Josefu Mračkovi, které bude předáno na FONS 2008.
 • Výbor projednal a rozhodl udělit Hořejšího medaili za mimořádný přínos k rozvoji české klinické biochemie a laboratorní medicíny RNDr. Bedřichu Friedeckému, Ph.D., ocenění bude předáno na sjezdu ČSKB v roce 2009.

Sekce biochemických laborantů

 • Dne 27.3.2008 se konala ve výukovém centru FN Hradec Králové pracovní konference sekce BL. Z. Rychnovská poděkovala ing. Vávrové a dr. Friedeckému za zajištění dvou náhradních přednášek za nemocné autory z opakování programu „Nutriční problematika“. Akce se zúčastnilo 100 laborantů. Vedoucí laborantka OKBH FN Brno Bohunice vyzvala ještě k účasti na BIOLABu 2008.
 • Dne 10.4. se konala v Lékařském domě v Praze další pracovní konference sekce BL na téma „Klinická biochemie extravaskulárních tekutin. Všechny odborné přednášky byly velmi zajímavé, akce se zúčastnilo více jak 200 účastníků. V závěru byla podána informace o stavu příprav BIOLABu 2008 v Brně.
 • Na 22. 5. se připravuje v Jindřichově Hradci pracovní konference sekce BL – opakované téma „Klinická biochemie extravaskulárních tekutin“ – všichni přednášející přislíbili účast. Akci organizačně zajišťuje vedoucí laborantka OKB Nemocnice Jindřichův Hradec Jitka Švecová.

Různé

 • Prof. Zima informoval o zasedání zástupců akreditačních komisí, děkanů LF, kateder – ke koncepci transformace oborů specializačního vzdělávání dne 19.6.2008 v Praze.
 • Prof. Zima informoval o jednání vědecké rady SEKKu, která proběhla dne 16.4.2008. Byla diskutována úspěšnost laboratoří v EHK, bude zaveden nový cyklus vyšetřování kostních markerů na kterém bude participovat ČSKB, Česká společnost nukleární medicíny a Společnost pro metabolická onemocnění skeletu.
 • Byla diskutována otázka změny jednotky glykovaného hemoglobinu na mmol/mol. V současné době je toto akceptováno dle informací pouze v jedné zemi a řada zemí tuto otázku bude řešit později. Navrhujeme se k tomuto problému vrátit v roce 2009 ve spolupráci s Českou diabetologickou společností.
 • Na prof. Zimu se obrátilo MZ ČR s dotazy k přípravě vyhlášky o minimálních požadavcích na technické, věcné a personání zabezpečení zdravotnických služeb. Písemný materiál po obdržení zašle prof. Zima členům výboru k připomínkování.
 • Redakce časopisu Klinická biochemie a metabolismus reagovala na výzvu Rady vlády pro výzkum a vývoj, která vedena snahou o zavedení objektivního a kvalifikovaného hodnocení výsledků výzkumu a vývoje směřuje k tvorbě tzv. pozitivního seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Ve stanoveném termínu redaktoři zpracovali a odeslali potřebné podklady.
 • Výbor společnosti navrhl udělit Cenu předsednictva ČLS JEP za vědecké práce v kategorii práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči nebo přenášející vědecké poznatky do lekářské práce prof. Zimovi za druhé rozšířené vydání monografie Laboratorní diagnostika. V kategorii původní vědecká práce byla nominována Helena Gbelcová, která ovšem nesplňuje podmínku, že se uvedené ceny mohou udělovat pouze členům ČLS JEP s nepřetržitým nejméně tříletým členstvím v ČLS JEP.

Příští jednání:
20.5.2008 v 9.30 Praha
26.6.2008 v 9.30 Praha

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T.Zima a členové výboru

Vloženo: 16.5.2008

Zpět


česky | english