ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

září 2011 - zpráva č.14

Zpráva č. 14 z jednání výboru ČSKB konaného v Praze dne 14.9.2011

Přítomni:  RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, RNDr. D.Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: prof. MUDr. V. Palička, CSc., doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc.
Hosté: Ing. Budina, RNDr. Kratochvíla

 


Kontrola zápisu č. 13/2011

Zápis č. 13/2011 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti – prof. Zima

 • RNDr. Friedecký předložil výboru k projednání návrh stanoviska ČSKB k současnému stavu standardizace stanovení kreatininu v séru/plasmě. Zaslané připomínky k návrhu budou zaslány dr. Friedeckému k zapracování
 • RNDr. Friedecký, předložil výboru k projednání návrh k doporučení o laboratorní diagnostice a sledování diabetu podle současných guidelines NACB roku 2011.
  Prof. Zima, prof. Racek a RNDr.Friedecký projednají vztah tohoto návrhu k původnímu doporučení v Plzni.

IFCC, EFCC – prof. Racek

 • Výbor společnosti vybral pro Světový kongres v Istanbulu 2014 tři z navržených témat: Advance laboranty techniques, Metabolism and new biomarkers in laboratory medicine, Standardisation ana validation in molecular diagnostics.
 • Výbor schválil účast prof. Racka na zasedání registrační komise EC4, který se uskuteční 11/2011 v Paříži.
 • Ing. Šprongl připraví vyplnění dotazníku EFCC týkající se uchovávání záznamů zaslaných Huismanem a předvyplněný dotazník zašle k doplnění členům výboru.
 • Výbor schválil účast prof. Zimy na Meeting of the UEMS Section of Laboratory Medicine ve dnech 14-15.10.2011 v Sofii.
 • Prof. Racek odeslal nominaci prof. Zimy na pozici řádného člena IFCC Committee on Congresses & Conferences (C-CC).
 • Výbor nominoval Ing. Šprongla do pracovní skupiny EFCC Preanalytical phase (WG-PA).

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Deadline překladu posledních kapitol je do 30. září 2011; bude provedena kontrola a těm, kteří ještě překlad neposlali, zašle Z. Tesařová připomínku.
 • Aktualizace prvních překladů – revize – seznam příloha č. 1. Jednotliví překladatelé budou vyzváni k provedení revize a aktualizace textů; zajistí prof. Racek a Z. Tesařová.

Rada pro akreditaci

 • Mimořádné zasedání Rady se konalo 29.8. a týkalo se kultivace seznamu zdravotních výkonů. O této problematice bylo dále jednáno (viz. bod č.11 tohoto zápisu). Příloha č. 2
 • Na příští jednání výboru bude pozván představitel NASKL - prof. Jabor.
 • Výbor se obratí na NASKL s dotazem problematiky akreditace NASKL pro posuzovací činnosti (ISO 17021) a k problematice nomenklatury v dokumentech. Příloha č. 3

Organizace odborných akcí

 • Sjezd 2011 Plzeň
  Sjezd se uskuteční ve dnech 25.-27.9.2011 v Plzni.
  Prof. Racek informoval o přípravách sjezdu, který probíhá bez obtíží.
 • BIOLAB 2012 Písek
  Biolab se uskuteční ve dnech 13.-15.5.2012 v Písku v Kulturním domě.
  Výbor schválil témata pro Biolab 2012:
  • Preanalytická a postanalitická fáze, systémy kvality
  • Nutrice
  • Zánětlivé markery
  • Vztah laborantů k vzdělávání, stav vzdělávání v ČR, EU, světě
  • Nové metody v biochemii a jejich uplatnění v diagnostice
  • Stanovení hladin léků - běžná analýza v klinické biochemii.
 • Sjezd 2013 Olomouc
  Sjezd se uskuteční ve dnech 22.-24.9.2013 v Olomouci v Regionálním centru Olomouc. Další jednání se uskuteční na jaře 2012
 • 24. International symposium AACC POCT, říjen 2012, Praha
  Prof. Zima informoval o jednáních s AACC. Probíhá příprava programu, proběhlo jednání s firmou Radiometr ČR o možnosti podpory účasti českých účastníků na této akci.
 • Education in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine EFCC Symposium Praha 17.-19.3.2012.
  www.education2012efcc.cz
  V současné době probíhají jednání s EB EFCC ohledně programu a koordinace s CELME Cutting Edge of Laboratory Medicine in Europe – EFCC Konference bude probíhat ve dnech 20.-21.3.2012,
  Corinthia Hotel, Praha – http://celme.org
 • Karlova Studánka 7.-9.12.2011
  Tradiční setkání se uskuteční ve dnech 7.-9.12.2011. Připravuje se program. Bude rozeslán program konference.

Příprava výroční schůze – prof. Zima

 • Plenární schůze se uskuteční v rámci sjezdu ČSKB v Plzni.
  Program výroční schůze, která se uskuteční v rámci Sjezdu dne 26.9.2011 od 16 do 17.00 hod.:
  • Zahájení – prof. Zima
  • Uctění památky za zesnulé členy společnosti v roce 2011
  • Zpráva o činnosti – prof. Zima
  • Předání cen za nejlepší publikace – prof. Zima, ing. Vávrová
  • Zpráva vědecké sekretářky, Zpráva sekce bioch. laborantů – Ing. Vávrová
  • Zpráva o hospodaření – Ing. Šprongl
  • Zpráva revizní komise – Ing. Louženský
  • Informace o screeningu kolorektálního karcinomu – MUDr. Kocna
  • Diskuze

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Novými členkami ČSKB jsou schváleny: Mgr. Veronika Hauerová (Vsetín), Marie Svídová (Lysice) a Miluše Králíková (Brno).
 • Ing. Vávrová a RNDr. Gotzmannová informovaly o komunikaci s dr. Matouškem týkající se jeho návrhu na transformaci nelékařských zdravotnických povolání VŠ oboru klinické biochemie podle zákona 95/2004. Výbor považuje tento návrh za nereálný a v současné době vytržený z kontextu.
 • Výbor souhlasí s žádostí správce portálu www.e-interna.cz o umístění banneru tohoto webu na webu ČSKB, recipročně předpokládá propagaci Lab Tests on Line na webu e-interna.
 • Redakční rada časopisu Klinická biochemie a metabolismus se sejde v rámci konání celostátního sjezdu v Plzni.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Dne 4.8.2011 proběhlo jednání předsekyň odborných společností laborantů, jednání se týkalo pregraduálního vzdělávání zdrav.laborantů a lab. asistentů – představy, plány a možnosti, s důrazem na aktuální potřeby praxe. Laboratorní asistent (práce pod dohledem) má minimální využití v široké laboratorní praxi. (viz zápis www.cskb.cz ).
 • Dne 30.8.2011 proběhlo jednání na MZČR – „Projektový záměr k velké novele“ zákona č. 96/2004 Sb., k problematice vzdělávání oboru zdravotní laborant a laboratorní asistent (zápis z jednání – viz zápis bioch.lab.).
 • Výbor ve spolupráci s prim. MUDr. P. Malinou a vrchní laborantkou M. Michálkovou připravil odborná témata na Biolab 2012.
 • Plán prac.dnů biochemických laborantů na rok 2012 odeslán prof. J.Rackovi
 • Studium „Laboratorní vyšetřovací metody, magisterské studium“, Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběta, Bratislava. Akreditace tohoto studia uvádí, že absolventi tohoto studijního oboru jsou způsobilí vykonávat podle dosáhnutého stupně vzdělání (Bc., Mgr.) profesi Medicínsko-technický laborant . 1.stupeň Bc., Medicínsko-technický laborant – 2. stupeň Mgr., tato profese (zdravotní laborant Mgr.) však není zakotvena v české legislativě.

Certifikace 2011 – Ing. Budina

 • Výbor ČSKB schvaluje dokument Certifikace úspěšnosti v systému externího hodnocení kvality (EHK). Dokument je platný od 1.1.2012 do 31.12.2012.
 • Výbor schvaluje nový program EHK - Okultní krvácení (FOB) - kvantitativní stanovení a schvaluje supervizora tohoto cyklu MUDr. Kocnu.
 • Výbor souhlasí s tím, aby z programu Analyty krevního séra (AKS) byla vyřazena ACP.
 • Výbor nedoporučuje pokračovat v zařazování zkoušky hs-CRP do cyklů CRP.
 • Výbor ČSKB jednoznačně doporučuje, aby stejné nároky (stejné počty povinných cyklů) byly vznášeny na laboratoře i uživatele POCT systémů. Výbor doporučuje účast systémů POCT v EHK alespoň 2x ročně.
 • Výbor schvaluje nový program EHK - Glykovaný hemoglobin (GHP) POCT a zároveň schvaluje supervizory - RNDr. Friedecký a RNDr. Kratochvíla..
 • Výbor společnosti doporučuje, aby od 1.1.2012 bylo v laboratořích v rámci EHK prováděno vyjádřování výsledků měření HbA1c v jednotkách mmol/mol. Tento návrh bude projednán s představiteli České diabetologické společnosti.

Sazebník výkonů – prof. Zima, RNDr. Gotzmannová

 • Výbor obdržel odpověď Ing. Jenšovské z MZ ČR ke kultivaci sazebníku výkonů. Příloha č. 4
 • Byla zřízena pracovní skupina, která se bude trvale věnovat návrhům a úpravám SZV ve složení Gotzmannová, Pollak, Pikner, Hepnar, Bořil, Benáková, Loucký, Šprongl, Racek, Dastych a zástupce FN Hradec Králové
 • Výbor ČSKB navrhuje vedoucím týmu pro kalkulace pro Radu RNDr. Gotzmannovou

Nepodkročitelná minima - RNDr. Gotzmannová

Výbor diskutoval problematiku nepodkročitelných minim v laboratořích. MUDr. Verner připraví na příští jednání výboru návrh pro úpravu s terminologickým sjednocením.

Různé

 • Výbor nominoval tři delegáty na mimořádný Sjezd delegátů ČLS JEP dne 7.12.2011 od 15.00 hod. ve složení prof. Zima, prof. Palička, MUDr. Verner. Sjezd se bude věnovat výhradně Stanovám a jejich schválení.
 • V Berlíně se ve dnech 18-22.8.2012 uskuteční 30th World Congress of Biomedical Laboratory Science – www.ifbls-dvta2012.com
 • VZP zaslala zápis z jednání k problematice ambulancí klinické biochemie. Příloha č. 5
 • Výbor projednal žádost ČIA k problematice systémů EHK a EHK v séru a plazmě. Stanovisko výboru je přílohou zápisu č. 6.
 • Výbor společnosti se obrátí na MZ ČR ohledně zařazování VŠ nelékařů dle katalogu prací. Připraví RNDr. Benáková a RNDr. Gotzmannová.
 • Připravuje se přehled akcí garantovaných ČSKB pro rok 2012.
 • Výbor se obrátí na Českou radiologickou splečnost se žádostí o stanovisko k výkonu „stanovení NGAL“ - dopis připraví prof. Racek
 • Odborný seminář pořádaný Českou asociací sester se koná 29.9.2011 v Lékařském domě k zákonu o komorách a postavení nelékařských profesí Výbor nominoval za ČSKB Mgr. Bunešovou, RNDr. Gotzmannová a Ing. Vávrovou a RNDr. Benákovou.
 • Nové výkony - do nového formuláře bude vložen upravený kalkulační list NGAL a konzultace klinickým biochemikem (lékařská a nelékařská).

Příští jednání se koná 26. října 2011 v 9,30 v Praze
Zapsala Miroslava Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru

Vloženo: 6.10.2011

Zpět


česky | english