ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

červen 2018 - zpráva č.2

Zpráva č. 2/2018 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 25.6.2018

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Malina, Ph.D., MUDr. R. Pikner, Ph.D., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský


 Kontrola zápisu

 • Zápis č. 31/2018 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Doporučení o diagnostice diabetu bude aktualizováno s ohledem na nové světové doporučení o použití POCT stanovení glukózy v kritické péči o pacienta – doc. Springer, RNDr. Friedecký.
 • Doporučení k jednotkám biochemických laboratorních vyšetření – ve spolupráci s SEKK připraví prof. Racek a zašle členům výboru k posouzení. Průběžné informace o změně jednotek budou v následujícím období v časopisech FONS a KBM.
 • Aktualizaci společného doporučení ke stanovení kostních markerů se Společností pro metabolická onemocnění skeletu připravuje dr. Pikner.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Racek, MUDr. Pikner

 • ELFM – uznání profese – Evropský specialista – část zemí zvedla členský poplatek, aby byl jejich člen Evropský specialista. V ČR mají lékaři registrované povolání a mohou pracovat v zahraničí. Smysl by to mělo pro nelékaře, kteří chtějí pracovat v zahraničí. Evropským specialistou by měl být i nečlen EU.
 • Prof. Racek a prof. Zima informovali výbor o aktivní účasti na kongresu EFLM v Mannheimu v Německu ve dnech 17.-19.6.2018. Aktivní účast na kongresu měl také MUDr. Rajdl, který se zúčastnil jednání EFLM WG-DE (předseda). Tématem konference byla vize dalšího rozvoje laboratorní medicíny ve světě i v Evropě.
 • 13.11.2018 Workshop on Alzheimer´s Disease „Making the point“ – Praha, Karolinum (EFLM, ČSKB – prof. Zima).
 • Výbor ČSKB podpořil Joint EFLM-COLABIOCLI Recommendation for venous blood sampling as an official statement of EFLM.
 • EFLM EuroLabNews možnost přihlášení k odběru https://www.eflm.eu/site/page/a/1228.
 • IFCC Educatio and management Division pozice v Executive Committe – pro nezájem nebyl nikdo nominován.
 • IFCC Communications and Publications division – e-news editor: pro nezájem nebyl nikdo nominován.
 • EFLM–UEMS kongres Antalya - podpora členů do 35 let, abstrakt, 1. autor, 21.6.2018 rozesláno členům ČSKB.
 • IFCC annual reports - vyvěšeno na www.cskb sekce Spolupráce mezinárodní instituce.
 • IFCC Handbook 2018-2020 je k dispozici na adrese: http://www.ifcc.org/executive-board-and-council/ifcc-handbook-2018-2020/
 • IFCC Executive Board Summary Minutes of the Meeting, Milán – je na adrese: http://www.ifcc.org/media/477326/134th-eb-milan-minutes_summary.pdf

Lab Tests on Line, 10 let projektu – prof. Racek

Web ČSKB

 • Průběžná kontrola webu společnosti.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – doc. Springer, MUDr. Verner

 • Prof. Racek připraví a zašle výboru ke schválení aktualizaci stanoviska týkající se úhradové vyhlášky – metody akreditované dle ISO 15189.

Organizace odborných akcí

BIOLAB - příprava Praha

 • 50. Biolab se bude konat v Praze ve spolupráci s ÚLCHKB 2. LF a FN Motol.

FONS – 16.-18.9. 2018 – Pardubice, organizuje p. Adamec, Stapro

XIV. Sjezd ČSKB 2019 – Zlín

 • Sjezd společnosti se bude konat ve dnech 22.-24.9.2019 ve Zlíně. Garantem sjezdu je dr. Šálek.
 • Místo konání – Akademické centrum UTB. Společenský večer – Filmový uzel Zlín.

Adventní laboratorní seminář Liblice 2018

 • Komplexní diagnostika - spolupráce klinika a laboratoře – seminář se koná ve dnech 29.-30.11.2018 v Liblicích. Pořádá Ing. Šprongl.

Časopis KBM, FONS

 • Stále trvá výzva členům společnosti k zasílání publikací, kazuistik, přehledných článků do časopisu Klinická biochemie a metabolismus.
 • Svolat redakční radu v rámci sympozia FONS – 16.-18.9.2018

Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny

 • Doplníme registrační list podávaný na ELF skóre (HA, PIIINP, TIMP-1). Zároveň je potřeba obhájit samostatný kód pro kyselinu hyaluronovou, aby nebyl zrušen, když bude HA součástí ELF skóre - připraví doc. Springer. Doplněno o vyjádření hepatologické společnosti – jednání 28.6.- právo indikace – internisté, bez omezení místa. Návrh na TIMP-1 byl stažen z programu jednání.
 • Jednání s VZP dne 5.6. ohledně přehledu odborností, které vykazují výkony 801 se za výbor zúčastnil prof. Racek, dr. Verner a prof. Zima. Je potřeba napsat žádost k seznamu, které výkony se budou rušit.
 • Návrh na nový registrační list „Stanovení interleukinu-6“ připraví Dr. Malina.
 • Doc. Andrýs (Společnost klinické alergologie a imunologie) připravuje změnové řízení názvu již existujícího výkonu na „Stanovení volných lehkých řetězců FLC“. Tento výkon byl podán jako návrh na změnu, ale pouze se změnou názvu a omezení frekvencí. Ekonomicky však nepokrývá náklady na stanovení, a proto byla společnost požádána o stažení výkonu z programu jednání s tím, že se budeme podílet na dopracování výkonu tak, aby mohl být znovu podán v upravené formě.
 • RNDr. Škrabálek z nemocnice Liberec zaslal výboru k projednání registrační list na stanovení hemoglobinu v režimu point-off-care. Tento výkon musí nasdílet Česká hematologické společnost.
 • ČSKB na základě podkladů od VZP bude rušit tyto výkony:
  • 81257 - hliník ultrastopové stanovení v séru
  • 81263 – stanovení sukcinylacetonu v tělesných tekutinách
  • 81319 – stanovení vazebného proteinu růstového hormonu (GH-BP)
  • 81639 - xylozový test
  • 81677 – hemosiderin v moči
   Tyto výkony nebyly v minulých letech vykazovány. Návrh zpracuje RNDr. D. Gotzmannová.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • 3.10.2018 - Lékařský dům - Metabolický syndrom - program zveřejněn.
 • Zajištěny prostory v Lékařském domě, Praha pro semináře na rok 2019.
 • Výbor provedl aktualizaci u členů výboru na webových stránkách.
 • Výbor byl informován o situaci zdravotních laborantů v Nemocnici Vyškov. Na základě jednání s vedoucí laborantkou OKB Vyškov, předsedkyně kontaktovala vedení nemocnice Vyškov s žádostí o jednání na téma zdravotní laborant a jeho uplatnění v jejich zdravotnickém zařízení. O výsledku tohoto jednání budeme informovat.

KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová

 • Technická novela seznamu výkonů.

Různé

 • Vzdělávací program z KB pro lékaře – pediatrický kmen počítá s možností navázat specializační vzdělávání v klinické biochemii a současně (stejně jako interní kmen) umožňuje v rámci kmene šestiměsíční praxi v laboratoři – není prováděcí vyhláška, vzdělávací program je již od podzimu 2017 na ministerstvu.
 • Reedice publikace Doporučené postupy pro praktické lékaře – prof. Racek znovu oslovil výbory odborných společností s výzvou o spolupráci.
 • Dr. Slabík se obrátil na výbor s dotazem týkající se oGTT v těhotenství – co je to standardní metoda? Přehled všech dostupných doporučení (evropské, mezinárodní) – rozešle všem dr. Pikner, definitivní úpravu Doporučení k diabetu vypracuje prof. Racek.
 • Žádost Plzeňského a Jihočeského kraje o účast zástupců ČSKB při výběrových řízeních- prof. Racek bude zastupovat Plzeňský kraj a MUDr. Verner Jihočeský kraj.

Příští jednání se koná dne 16.9.2018 v 11.00 hod. v Pardubicích na sympoziu FONS.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

 

Vloženo: 14.8.2018

Zpět


česky | english