Sekce biochemických laborantů ČSKB Biolab 2006

Termín a místo konání
Program
Sborník abstrakt
Ohlédnutí
Fotogalerie (atmosféra Biolabu objektivem P.Kocny)

Termín a místo konání

21.-23.5.2006, Český Krumlov

Program

PDF verze textu

Sborník abstrakt

PDF verze textu

Ohlédnutí

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pojďte se s námi ohlédnout za 43. celostátním sjezdem biochemických laborantů BILOAB 2006 v Českém Krumlově.

Více než 400 účastníků se sešlo ve dnech 21.–23. května v Zámecké jízdárně Českokrumlovského zámku na 43. celostátním sjezdu biochemických laborantů, který se konal pod záštitou starosty Českého Krumlova pana JUDr. Františka Mikeše a ředitele Nemocnice Český Krumlov pana Ing. Josefa Kučery.

Do Českého Krumlova jsme se vrátili znovu po 25 letech, kdy se zde konal 18. celostátní sjezd biochemických laborantů, který pořádala a organizačně zajišťovala se svým Oddělením klinické biochemie naše bývalá kolegyně, vedoucí laborantka a posléze i předsedkyně Sekce biochemických laborantů, Marta Šedinová. Stálá vzpomínka na vždy usměvavou, milou, pohodovou a nezapomenutelnou Martu, nás sem proto letos zavála znovu.

Slavnostního zahájení se v čestném předsednictvu zúčastnili : Ing. František Mikeš, starosta města Český Krumlov, Bc. Dana Podholová, náměstkyně pro úsek ošetřovatelské péče Nemocnice Český Krumlov, prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., čestný předseda ČSKB, člen výboru IFCC a děkan LF Hradec Králové, RNDr. Martin Radina, místopředseda ČSKB, Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D., vědecký sekretář ČSKB, Marie Vémolová, vědecký sekretář Sekce biochemických laborantů, MUDr. Pavel Vacek, primář OKB Nemocnice Český Krumlov, Leona Nováková, vedoucí laborantka OKB Nemocnice Český Krumlov, doc. RNDr. Petr Štern, CSc., odborný garant sjezdu a Zdena Rychnovská, předsedkyně Sekce biochemických laborantů.

Po úvodních pozdravných projevech byli přivítáni i pozvaní čestní hosté z řad bývalých kolegyň a kolegů i dalších významných spolupracovníků. Následovala úvodní velmi zajímavá a přínosná přednáška prof. Paličky na téma „Personalizovaná medicína a přínos laboratorní medicíny“. Slavnostní zahájení bylo ukončeno vystoupením Českokrumlovského městského pěveckého sboru PERCHTA. Po ukončení zahájení sjezdu se ještě konala noční prohlídka města, což při pěkném počasí umocnilo první zážitek z návštěvy tohoto krásného jihočeského města.

S rozvojem medicíny, klinických oborů, ale i klinické biochemie se však oproti minulým sjezdům, postupně měnila náplň těchto odborných setkání. Nejinak tomu bylo i letos, kdy byla vyhlášena tato témata :

Tumorové markery, Kardiovaskulární diagnostika, Biochemie a diagnostika zánětu, POCT – spolupráce laboratoře a klinika, Informační technologie a Varia.

Každý odborný blok byl uveden velmi hodnotnou edukační přednáškou našich předních biochemiků a dále byly předneseny přihlášené práce. Celkem bylo předneseno 27 přednášek, 22 prací uvedeno formou posterů a navíc byly uspořádány dva firemní workshopy.

Musíme vřele poděkovat koordinátorům jednotlivých témat za jejich velkou pomoc při sestavování programů bloků, protože všechny přednášky měly vysokou odbornou úroveň a byly tak podstatným přínosem pro získání nových poznatků, informací a zkušeností pro účastníky sjezdu.

Hodnotné byly i přihlášené práce uvedené formou posterů. Letos poprvé došlo také k vyhodnocení nejlepších tří posterů.

  • Na 1. místě se umístil P 06 – Novorozenecký screening hyperfenylalaninémie tandemovou hmotnostní spektrometrií – autorek M. Kosařové a V. Zoulové z Ústavu dědičných metabolických poruch VFN Praha
  • 2. místo obsadil P 03 – Využití real.time PCR v diagnostice invazivní aspergilózy – autorek V. Hypiusové, R. Markové, R. Bolehovské a L. Plíškové z ÚKBD LF a FN Hradec Králové.
  • 3. místem byl ohodnocen P 09 – Stanovení glutathionu v hemolyzátu erytrocytů s využitím kapilární elektroforézy – autorek E. Ličbinské, J. Vávrové a V. Menclové z ÚKBD LF a FN Hradec Králové.

Doprovodnou akcí sjezdu byl společenský večer s pohoštěním formou koktejlu a vystoupením kapely Black Bottom. Všichni zúčastnění si mohli v krásném prostředí Zámecké jízdárny popovídat se svými kolegy, poslechnout si hudbu anebo si i zatancovat.

Na závěr chceme poděkovat i našim sponzorům a vystavovatelům i když jich letos bylo méně než v minulých letech:

  • Hlavním sponzorem byl DADE BEHRING Austria,
  • sponzorem společenského večera byl IMMUNOTECH/BECKMAN COULTER,
  • dalšími sponzory pak ROCHE DIAGNOSTICS a SEKK.
  • Mediálním partnerem byl GALÉN a MEDICAL TRIBUNE.
  • Internetový koutek zajistila fa IZIP.

Zúčastněné firmy a vystavovateli byli: Abbott Laboratories, BioVendor-Laboratorní medicína, Dade Behring Austria, Galén, Ideal Mělník, Immunotech/Beckman Coulter, IZIP, Lacomed, Medesa, Medista, Müller – medicínská, laboratorní a měřící technika, Olympus C&S, Orion Diagnostika, Roche Diagnostics Division, Sarstedt, SEKK, Schubert CZ, UNIMED.

Za bezproblémové organizační zajištění sjezdu velmi děkujeme Agentuře Congress Business Travel, s.r.o. (CBT), zastoupené M. Šenderovou, M. Hruškovou a G. Šindelkovou.

O odbornou část sjezdu, která významně přispěla k dalšímu vzdělávání biochemických laborantů, se postaral výbor ČSKB společně s výborem Sekce biochemických laborantů. Všem patří velký dík.

Ze 43. celostátního sjezdu biochemických laborantů BIOLAB 2006 v Českém Krumlově byl vydán Sborník přednášek a posterů, který připravil MUDr. Petr Kocna, CSc., který navíc jako vášnivý fotograf nám všem pro vzpomínku na krásné zážitky v Českém Krumlově věnoval fotografické snímky, které jsou zveřejněny na webové stránce ČSKB. I jemu upřímně děkujeme.

Věříme, že BIOLAB 2006 se vydařil jak po stránce odborné, společenské, ale i co se týče počasí a že jste si domů odnesli spoustu nových poznatků, zkušeností a informaci z našeho krásného oboru klinické biochemie, ale i dojmů ze setkání se svými kolegy a přáteli.

Tak zase příště nashledanou.

Zdena Rychnovská a Petr Štern
česky | english