ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

září 2007 - zpráva č.15

Zpráva č.15 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 20.6.2007


PDF ke stažení Příloha [1.13 MB]

Přítomni: pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. H. Benáková, prof.MUDr. V. Palička, CSc.
Hosté: MUDr.M. Verner, M. Šenderová, Ing. M. Žoha, RNDr. B. Friedecký, Ing. M. Budina, RNDr. J. Kratochvíla

1. Doporučení společnosti – stav, nové návrhy – prof. Zima

 • Prof. Zima informoval o přípravě Doporučení: Společné doporučení se společností všeobecného lékařství Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře. Připomínky k návrhu textu budou zaslány představiteli SVL ČSL JEP do 12.9.2007.
  Definitivní verze doporučení bude zpracována doc. Dastychem, prof. Zimou a prof. Rackem.
 • Kardiomarkery: RNDr. Friedecký sdělil výboru, že návrh Doporučení bude připraven do 30.9.2007.
 • Thyreopatie: prof. Palička Doporučení připravuje.
 • Příručka o systému kontroly kvality: Ing. Šprongl doplní příručku o zbývající kapitoly RNDr. Kratochvíly a MUDr. Vernera a zašle ji do 30.9.2007 recenzentům - doc. Dastych, Ing. Novotný, RNDr. Komárek, RNDr. Breinek. Předpokladem je vydání příručky do konce roku.

2. 10.00 hod. – SEKK – Ing. Budina, RNDr. Kratochvíla

 • Výbor schválil materiál: Certifikace úspěšnosti klinické laboratoře v systému externího hodnocení kvality – klinická biochemie pro rok 2008 společně s Přílohou č. 2: Seznam supervizorů a jimi supervizovaných kontrolních cyklů. Příloha č. 1 a č. 2
 • Členové výboru se shodli, že je velmi potřebné mít školící místo pro vyšetřování močového sedimentu.

3. IFCC, EFCC – prof. Racek

 •  Prof. Racek informoval o statutu EFCC a zápisu z valného shromáždění EFCC v Amsterdamu. Příloha č. 3 a č. 4
 • Na základě žádosti o nominaci kandidáta za Českou republiku pro členství ve výboru IFCC v dalším funkčním období byl výborem jednomyslně navržen prof. Palička. Volby budou na sjezdu IFCC v Brazilii v roce 2008.
 • Výbor společnosti nebude nominovat nikoho na ceny IFCC.
 • Došlo ke konsensu týkající se světové standardizace měření glykovaného hemoglobinu HbA1c mezi představiteli ADA, EASD, IDF a IFCC. Společný dokument bude uveřejněn na webu společnosti. Příloha č. 5
 • 18. kongres Euromedlab se koná 7.-11.6. 2009 v Innsbrucku, Rakousko

4. Časopis – KBM – smlouva – Ing. Žoha, Ing. Vávrová

 • Smlouva se společností Lexis Nexis týkající se vydávání časopisu KBM byla pro rok 2007 odsouhlasena. Každoročně bude uzavírán dodatek týkající se ekonomických náležitostí.
 • Ing. Žoha informoval členy výboru, že suplement s abstrakty a programem VIII. Sjezdu ČSKB je připraven a bude předán k expedici společnosti CBT, suplement bude též zaslán koncem září s výtiskem časopisu KBM č. 3.
 • Ing. Vávrová informovala výbor o aktuálním stavu prací na přípravě č. 3 KBM. Trvající technické problémy a rezervy spočívají zejména v závěrečných korekturách, které nedostatečně reflektují na požadavky autorů.
 • Ing. Žoha zašle do 10.9. 2007 prof. Zimovi přehled sponzorů časopisu v roce 2007.

5. Web společnosti – Ing. Vávrová

 • Ing. Vávrová navrhla a výbor schválil, že nové webové stránky společnosti setrvají na stávajícím serveru Čechie po změně prostředí na php režim a za výhodnějších podmínek.
 • Nové webové stránky budou zpřístupněny odborné veřejnosti v nejbližším termínu paralelně se starými stránkami s tím, že průběžně budou doplňovány archivní dokumenty na novou verzi webu a se zhotovitelem konzultovány otázky provozního charakteru. V přechodném období budou průběžně aktualizovány obě verze. Na starých webových stránkách bude odkaz na nový web. Ukončení činnosti u starého webu se předpokládá do 30 dnů od spuštění testovací paralelní verze.

6. Rada pro akreditaci – doc. Dastych

 • Doc. Dastych informoval členy výboru, že se zúčastnil jednání Rady pro akreditaci, kde se především jednalo o tom, jak zajistit dodržování zásad o nepodkročitelných minimech personálního zabezpečení, o metodách „ home made“, Auditu 1 NASKL a ISO 9001. Připomínky doc. Dastycha byly vzneseny při jednání v diskusi a připomínky Ing. Šprongla nebyly zohledněny v zápisu. Výbor doporučuje, aby členové Rady za ČSKB trvali na svých připomínkách.
 • Prof. Zima vyzval výbor k diskusi k vyjádření k dopisům prof. Jabora a prof. Paličky z Rady pro akreditaci klinických laboratoří. Příloha č. 6, č.7, č.8

7. Publikace k výročí společnosti – prof. Zima

 • Prof.Zima oslovil významné členy společnosti, aby přispěli zajímavými tématy a vzpomínkami do publikace k výročí ČSKB a informoval o současném stavu. Příloha č. 9

8. Příprava plenární schůze – prof. Zima

 • Přípravy na plenární schůzi probíhají a členové výboru připravují své příspěvky.

9. labtestonline – prof. Zima

 • Prof. Zima seznámil členy výboru s projektem labtestonline, jehož práva v Evropě v současné době spravuje EDMA.Tento projekt je určen k edukaci nejen odborné, ale i laické veřejnosti z oblasti laboratorní diagnostiky. Výbor tento projekt plně podporuje.
 • Prof. Zima povede jednání s CZEDMA o smlouvě o spolupráci mezi CZEDMA a ČSKB. Připomínky k návrhu smlouvy zašlou členové výboru do 10.9.
 • Prof. Zima připraví návrh 60 testů, které budou přeloženy v první fázi pro jednání příštího výboru. Překlady jednotlivých hesel a jejich odbornou úroveň by měla koordinovat redakční rada ve složení prof. Zima, prof. Racek, doc. Dastych, RNDr. Radina, RNDr. Breinek, Ing. Šprongl, MUDr. Valík, prof. Průša, prof. Palička.
 • Do národní komise projektu výbor navrhuje prof. Racka, prof. Zimu, prof. Paličku a doc. Dastycha.

10. Organizace odborných akcí

 • Sjezd ČSKB 2007:
  • M. Šenderová z CBT podala výboru informace o rozpočtu, přehledu sponzorů a o organizačních záležitostech sjezdu, na sjezd je registrováno přibližně 500 účastníků a rozpočet sjezdu je ziskový.
  • Informace o programu sjezdu jsou vyvěšeny na webu společnosti a webu sjezdu.
  • Výbor společnosti navrhl odměny organizátorům sjezdu.
 • Biolab 2008, 1-3.6.2008, Brno:
  • CBT připravilo informační leták na Biolab v roce 2008, který bude distribuován účastníkům sjezdu.
  • Do konce roku 2007 bude připravena přihláška na Biolab 2008.
  • Další akce: Sjezd 2009 Praha – prof. Zima, Sjezd 2011 Plzeň – prof. Racek

11. Systém podpory společnosti - RNDr. Radina

 • RNDr. Radina předložil výboru k projednání návrh systému podpory společnosti, kde jsou diskutovány různé formy podpory společnosti – partnerství na odborných akcích, výstava, reklama v časopise apod. K pracovnímu materiálu členové výboru zašlou prof. Zimovi připomínky do 17.9. a uvedená problematika bude diskutována v rámci sjezdu a na příštím výboru.

12. Zpráva pokladníka – hospodaření společnosti, objednávky knih – Ing. Šprongl

 • Ing. Šprongl informoval o příjmech a výdajích společnosti v období 01-07/ 2007.
 • Ing. Šprongl vyřeší problematiku odpisu knih na ČLS JEP.
 • Výbor schválil nákup knih dle jednotlivých požadavků ve výši 230000 Kč.
 • Objednávka časopisů pro rok 2008 bude stejná jako v roce 2007.

13. Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Nově přijatí členové ČSKB: RNDr. Vítězslava Roučková (Nový Bydžov), Iveta Slabíková (Světlá nad Sázavou), Mgr. Jiří Šetlík (České Budějovice), MUDr. Šárka Vojáčková (Jihlava), MUDr. Veronika Šoupová (Plzeň), Mgr. Lenka Kadalová (Velká Bystřice)
 • Cena Olympus
  Závěrečné vyhodnocení posudků členů hodnotitelské komise rozhodlo o udělení Ceny společnosti OLYMPUS C&S a ČSKB pro studenty doktorandského studia a jejich školitele zaměřené na vyhodnocení nejlepší disertační práce z oblasti laboratorní diagnostiky úspěšně obhájené v období mezi 1.6.2005 a 31.5.2007. Cenu získali:
  MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. a jeho školitel prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
  za disertační práci na téma: Vyšetření významu peptidů regulujících příjem potravy a nutriční stav u dětí a adolescentů.
 • Do soutěže o Cenu České společnosti klinické biochemie „Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou v r. 2006“ se v termínu stanoveném výborem ČSKB přihlásilo sedm autorů (celkem 13 publikovaných prací). Členové hodnotitelské komise poskytli každý své pořadí publikací, celkovou bilancí výbor potvrdil, že držitelem Ceny ČSKB za práci publikovanou v r. 2006 se stává MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
  za práci:
  Bronsky J. et al.: Adiponectin, adipocyte fatty acid binding protein (AFABP), and epidermal fatty acid binding protein (EFABP) – proteins newly identified in human breast milk. Clin Chem 52: 1763-1770, 2006.
 • Dle rozhodnutí výboru ČSKB udělila Česká společnost klinické biochemie letošní cenu „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína“ Prof. MUDr. Jaroslavu Rackovi, DrSc. a spolupracovníkům
  za učební text druhého přepracovaného vydání: Jaroslav Racek et al.: Klinická biochemie, Galén 2006, ISBN 80-7262-324-9
 • Ing. Vávrová rozešle elektronickou poštou a vyvěsí na webu výzvu členům ČSKB pro poskytnutí podkladů pro sestavení plánu odborných akcí garantovaných společností na příští kalendářní rok. Koordinátorem přehledu akcí bude prof. Racek, uzávěrka do 20.9.2007. Návrhy budou projednány na příštím jednání výboru. Akce jsou rozděleny na rozpočtové – vybírá se poplatek a na nerozpočtové, kde se poplatek nehradí. Na tuto akci bude přispívat ČSKB.
 • Granty
  • Výbor projednal žádosti o podporu aktivní účasti členů ČSKB na celostátním sjezdu - grant byl udělen Mgr. J. Tomkové, Bc. M. Bunešové a Ing. J. Minářovi, žádosti Mgr. P. Vyskočilové nebylo vyhověno, protože žadatelka v letošním roce již čerpala dotaci ČSKB na podporu aktivní účasti na mezinárodním kongresu. Ing. Vávrová zašle žadatelům informaci o přidělení grantu a provedení vyúčtování.
  • Výbor rozhodl o udělení cestovního grantu na podporu aktivní účasti členů společnosti na mezinárodním kongresu pro:
   • MUDr. L.Cibičkovou (ESPEN, Praha) s prací Cibičkova L. et al.: Cholesterol synthesis in central nervous system of rat is affected by simvastatin as well as by atrovastatin
   • Ing. L. Pavlíkovou (ESPEN, Praha) s příspěvky:
    1) Pavlikova L. et al.: The influence of cholesterol enriched diet to liver regeneration after partial hepatoctomy in Wistar and hypercholesterolemic rats;
    2) Pavlikova L. et al.: Diet induced liver impairment could affect bone mineral density in male rats during one month
    Ing. Vávrová zašle žadatelům informaci o přidělení grantu.

14. KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová

• RNDr. Gotzmannová informovala výbor o tom, že KVVOPZ pokračuje v udělování kreditů.
• Ohledně vzdělávání VŠ nelékařů není ještě vydán MZ ČR vzdělávací program. Po vydání se budou moci akreditovat pracoviště na teorii a praxi podáním náplně akreditační komisi MZ ČR.
• Na dotaz prof. Racka ohledně reg. listu pro BNP odpověděla RNDr. Gotzmannová, že pokud budeme chtít změnit frekvenci z 2x za rok, musíme vyprcovat návrh na změnu se zdůvodněním a podat pracovní skupině č. 2 DŘ VZP. Členové výboru zváží, zda tak společnost učiní.

15. Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská

• Zápis z červnového jednání výboru sekce biochemických laborantů byl odeslán vědecké sekretářce výboru ČSKB Ing. J. Vávrové, Ph.D. k uvedení na webovou stránku ČSKB a k zaslání do FONSu.
• Z. Rychnovská předala podklady o činnosti sekce biochemických laborantů pro tvorbu zprávy pro plenární schůzi ČSKB na VIII. sjezdu ČSKB v Českých Budějovicích.
• Výbor sekce biochemických laborantů připravil a předal výboru ČSKB plán odborných akcí na r. 2008, z toho rozpočtovaná akce bude BIOLAB 2008 v Brně. Příloha č. 10
 NCO NZO bylo pověřeno úkolem od MZ ČR – odborem vzdělávání a vědy, připravit věcné podklady pro novelizaci vyhlášky č. 424/2004 Sb. O spolupráci byla požádána profesní organizace. Po společném projednání výborem sekce biochemických laborantů ČSKB a sekce zdravotních laborantů ČAS byl sepsán a odeslán pozměňující návrh na MZ ČR – odbor vzdělávání a vědy. Příloha č. 11

16. Různé

 • Prof. Zima obdržel dopis z krajského úřadu Vysočina se žádostí o návrh na jmenování krajského konzultanta za odbornost klinická biochemie. Výbor navrhl prim. MUDr. Musilovou z nemocnice Nové Město na Moravě. Dopis s odpovědí byl odeslán 7.9.2007 a zároveň byl dán na vědomí MUDr. Musilové.
 • prof. Zima informoval výbor o zasedání zástupců odborných společností v „Komisi ČLS JEP pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv“, které se konalo dne 27.8.2007 v Praze a oznámil, že bude zrušena kategorizační komise.
 • Bc. Jiráková z oddělení kvality zdravotní péče MZ ČR požádala ČSKB o spolupráci při přípravě procesu tvorby a schvalování standardů na národní úrovni. V současnosti probíhá analýza současného stavu. Prof. Zima informoval MZ ČR, že doporučení a standardy naší společnosti jsou uveřejněny na webu naší společnosti.
 • ČLS JEP a SLS pořádají v Brně dne 17. 10.2007 16. mezinárodní kongres probíhající v rámci veletrhu HOSPIMEDICA 2007, který je věnovaný problematice „Aktuální problémy práva a etiky ve zdravotnictví“.
 • Ing. Rychnovský z Českého normalizačního institutu zaslal prof. Zimovi informace o revizích a přípravě vydání ISO Guide 99:1996 a revidovaného vydání mezinárodní normy ISO 15189:2007 Zdravotnické laboratoře.
 • Ing. Zámečník informoval, že upgrade datového standardu a číselníku včetně dat není odborem informatiky MZ v letošním roce podporován, ani rozvíjen. RNDr. Radina připraví dopis pro MZ ČR.
 • Připomínky k návrhu společného stanoviska ČSKB a CZEDMA zapracují Ing. Šprongl a doc. Dastych a předloží výboru k projednání na příštím zasedání.
 • Výbor ČSKB obdržel od VZP přehled výkonů 01.2005 – 01.2007. Zpracování a zhodnocení vývoje a spektra výkonů bude zpracováno Dr. Pollakem a doc. Šternem.
 • Ing. Šprongl předložil výboru zprávu z jednání pracovní skupiny CEN/ISO a pracovní skupiny pro akreditaci, které se konalo v Amsterodamu dne 5.6.2007.

Příští jednání:
23.10. v 9.30 Praha
29.11. v 9.30 Brno, FN Bohunice


Zapsala M. Beranová
Za správnost: T.Zima a členové výboru

Vloženo: 21.9.2007

Zpět


česky | english