ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

květen 2018 - zpráva č.1

Zpráva č. 1/2018 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 30.5.2018

Přítomni: M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, MUDr. P. Malina, Ph.D., MUDr. R. Pikner, Ph.D., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. Ing. D. Springer, Ph.D.
prof. MUDr. V. Palička, DrSc.
Omluveni: RNDr. H. Benáková, RNDr. G. Louženský, MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.


Kontrola zápisu

 • Zápis č. 31/2018 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Novelizace Doporučení o laboratorním screeningu vrozených vývojových vad v prvním a druhém trimestru těhotenství doplněná o kapitolu Neinvazivní prenatální testování (NIPT). Toto doporučení je schváleno Českou společností klinické biochemie a Společností lékařské genetiky a genomiky. Doporučení je na webu ČSKB a vyjde v časopise KBM.
 • Doporučení pro prevenci a časný záchyt tyreopatií v těhotenství, 2018, doc. Jiskra, doc. Límanová. Příloha č. 1
 • Doporučení o diagnostice diabetu bude aktualizováno s ohledem na nové světové doporučení o použití POCT stanovení glukózy v kritické péči o pacienta – doc. Springer, RNDr. Friedecký.
 • Unifikace jednotek při vyjadřování výsledků připraví podle návrhu SEKK – připraví prof. Racek.
 • Prim. Pikner připraví po dohodě s výborem aktualizaci společného doporučení ke stanovení kostních markerů se Společností pro metabolická onemocnění skeletu, která vzešla na základě iniciace prof. Paličky.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Racek, MUDr. Pikner

 • ELFM Recommendation for venous blood sampling as official statement of EFLM – obeslán výbor s podklady, Ing. Šprongl kladné stanovisko. Odsouhlasené stanovisko výborem dne 30.5. bylo 31.5. odesláno.
 • Výbor hledá kandidáta na pozici IFCC Education and Management Division Executive Committe.
 • Do 15.6. byl prodloužen termín na pozici e-news editor IFCC Communications and Publications.
 • Podpora členů ČSKB na kongresu EFLM UEMS, Antalya, Turecko, 10.-13.10.2018. Podmínky účasti na zahraničním kongresu jsou na webu ČSKB http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=akce--granty-cskb--zahranicni-kongresy
 • IFCC survey about impact and effectivenes of IFCC publications, scientific and educational program – odesláno členům společnosti.
 • Na webu společnosti je odkaz na IFCC annual reports.
 • Dr. Pikner odeslal 14.5. Registration form na IFCC General Conference v Budapešti.
 • Nominace prof. Zimy do vědeckého výboru (náhradník dr. Šálek) na 24th Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (WorldLab) v roce 2020, Soul, Jižní Korea.
 • Dr. Pikner a prof. Racek vyplnili pro EFLM Register of Specialist in Laboratory Medicine Survey – lékaři a analytici splňuji kritéria registrace. Podle posledního vzdělávacího programu nesplňují farmaceuti.
 • EFLM survey related to the MedTech Europe Code of Ethical Bussines Practice – problematika s úhradami účasti zaměstnanců laboratoří na kongresech firmami a jak to vnímají. Dr. Pikner vyplnil a požádal Ing. Vávrovou, aby rozeslala členům společnosti.
 • Výbor nebude nikoho nominovat do IFCC Task Force on Ethics.
 • Členům společnosti byla rozeslána nominace IFCC do Executive Committee of the Scientific Division. Na tuto pozici se nikdo nepřihlásil.
 • Ondřej Wieworka, nominován do IFCC EDM Committee on POCT – neschváleno, ale byl přijatý jako korespondenční člen komise.

Lab Tests on Line, 10 let projektu – prof. Racek

 • http://www.labtestsonline.cz, http://wwwlaboratornitesty.cz
 • Aktualizace screeningu vývojových vad – doc. Springer.
 • CZEDMA připravuje na říjen 2018 10. výročí projektu. Akce se bude konat v prostorách Karolina, Praha 1.

Web ČSKB

 • Revize doporučení na webu společnosti.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – MUDr. Verner

 • Prof. Palička informoval výbor o připravované konferenci NASKL dne 25.10. v Olomouci.
 • Prof. Racek připraví a zašle výboru ke schválení aktualizaci stanoviska týkající se úhradové vyhlášky – metody akreditované dle ISO 15189.

Organizace odborných akcí

BIOLAB 2018 Jihlava

 • http://www.biolab2018.cz/
 • 49. celostátní sjezd biochemických laborantů se konal ve dnech 27. – 29. 5. 2018.
 • Mgr. Bunešová s prof. Rackem informovali o zdárném průběhu sjezdu a poděkovali organizačnímu výboru sjezdu za velmi dobře připravenou akci.
 • 50. Biolab se bude konat v Praze ve spolupráci s ÚLCHKB 2. LF a FN Motol.

FONS – 16.-18.9. 2018 – Pardubice, organizuje p. Adamec, Stapro

 • Sympozium klinické biochemie FONS 2018.
 • Příprava zpráv členů výboru pro plenární schůzi.
 • Čestné členství obdrží doc. Malbohan a prof. Topolčan.
 • Výbor vyhlašuje Cenu společnosti „Za nejlepší publikaci v roce 2017“ a cenu „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína za rok 2017“ – přihlášky zasílejte do 30.6.2018 MUDr. Malinovi. malina@nemopisek.cz
  Podmínky pro přihlášení prací: člen ČSKB, první nebo korespondující autor.

XIV. Sjezd ČSKB 2019 – Zlín

 • Sjezd společnosti se bude konat ve dnech 22.-24.9.2019 ve Zlíně. Garantem sjezdu je dr. Šálek.
 • Místo konání – Akademické centrum UTB. Společenský večer – Filmový uzel Zlín.

Adventní laboratorní seminář Liblice 2018

 • Komplexní diagnostika - spolupráce klinika a laboratoře – seminář se koná ve dnech 29.-30.11.2018 v Liblicích. Pořádá Ing. Šprongl.

Časopis KBM, FONS

 • Opětovná výzva členům společnosti k zasílání publikací, kazuistik, přehledných článků do časopisu Klinická biochemie a metabolismus.

Zpráva pokladníka - dr. Kubáč

 • ČLS JEP má již vyúčtování hospodaření ČSKB za rok 2017 hotové, od minulého roku však zveřejňuje vyúčtování až po auditu účetnictví, který bude ukončen ke 30.6.2018. ČLS JEP nám tímto oznamuje, že v tomto roce a v následujících letech bude definitivní vyúčtování za minulý rok k dispozici až po 30.6. následujícího roku. Oficiální zpráva pokladníka by proto měla být přílohou zápisu příští schůze.
 • ČSKB uhradilo všechny závazky vyplývající z voleb do výboru ČSKB, včetně odměn a cestovních příkazů členů volební komise.

Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina

 • Výbor projednal a odsouhlasil přihlášku nové členky Mgr. Sedláčkové, Vyškov.
 • Obnova členství Dr. Plicové.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny

 • Přepíšeme a doplníme registrační list podávaný na samostatný TIMP-1, aby zahrnoval celé ELF skóre (HA, PIIINP, TIMP-1). Zároveň je potřeba obhájit samostatný kód pro kyselinu hyaluronovou, aby nebyl zrušen, když bude HA součásti ELF skóre - připraví doc. Springer. Doplněno o vyjádření hepatologické společnosti.
 • Výbor připravuje pro jednání s VZP (Dr. Šutková) dne 4.6. přehled odborností, které vykazují výkony 801, seznam výkonů ostatních odborností, které nám povolily sdílení, seznam výkonů odbornsti 801, kterým jsme povolili sdílení, podmínky pro zřízení ambulance odbornosti 801.
 • Doc. Andrýs (Společnost klinické alergologie a imunologie) připravuje změnové řízení názvu již existujícího výkonu „Stanovení volných lehkých řetězců FLC“

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Podzimní seminář je již připraven a přihlašují se zájemci.
 • Zpráva z BIOLABu 2018 bude připravena do následujícího bulletinu FONS, velmi pozitivní reakce účastníků (210 registrovaných, 15 firem, z posterové sekce vyhodnoceny 3 nejlepší postery).
 • Výbor připomínkoval návrh AKK pro zdravotní laboranty, kdy po absolvování několikatýdenního kurzu by absolvent získal způsobilost k povolání zdravotní laborant.
  Výbor nesouhlasí s návrhem AKK
  . Příloha č. 2

KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová

 • Technická novela seznamu výkonů.

Různé

 • Vzdělávací program z KB pro lékaře – pediatrický kmen počítá s možností navázat specializační vzdělávání v klinické biochemii a současně (stejně jako interní kmen) umožňuje v rámci kmene šestiměsíční praxi v laboratoři.
 • Reedice publikace Doporučené postupy pro praktické lékaře – prof. Racek znovu oslovil výbory odborných společností s výzvou o spolupráci.
 • Vědecké rady SEKK v Pardubicích dne 24.4.2018 se za výbor zúčastnil prof. Racek. Na VR se mimo jiné projednával výsledek dotazníkové akce nejistot.
 • Jednání supervizorů SEKK se dne 23.5.2018 zúčastnila doc. Springer. Sjednocení – mezinárodní jednotky U/l (nikoliv IU/l).
 • Prof. Průša souhlasil, že bude i nadále pokračovat jako zástupce ČSKB v komisi pro lékovou politiku a kategorizaci ČLS JEP.


Příští jednání se koná dne 25.6. 2018 v 9,00 hod. v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2, Praha 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 24.6.2018

Zpět


česky | english