ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

říjen 2003 - zpráva č.16

Zpráva č.16 ze schůze výboru ČSKB konané dne 3.10.2003 v Hradci Králové


PDF ke stažení Příloha [166.53 KB]

Přítomni: dr. Friedecký, doc. Jabor, prof. Palička, pí. Rychnovská, pí. Sedláková, ing. Šprongl, doc. Štern, doc. Schneiderka, ing. Vávrová
Omluveni: dr. I. Bilyk, dr. Gotzmannová, dr. Kalla, prof. Racek
Hosté: Z. Pecková

1. 6. sjezd ČSKB v Hradci Králové

 • zajištění příjezdu, ubytování a programu zahraničních účastníků, doladění společného programu na pátek 3.10. a sobotu 4.10.,
 • zahajovací ceremoniál 5.10. (ing. Vávrová, prof. Palička), kontrola diplomů
 • další organizační otázky (pí. Pecková)
 • výbor potvrdil návrh rozhodnutí odborné poroty a udělí Výroční cenu ČSKB za rok 2002 RNDr. Bedřichu Friedeckému, PhD. a RNDr. Josefu Kratochvílovi za publikaci Analytická kvalita v klinické laboratoři, CD ROM, SEKK s.r.o, 2002

 

2. KBM

 • Po diskusi se výbor rozhodl, že:
  • zachování tradice časopisu je prioritní, všechny kroky budou směřovány tak, aby nedošlo k porušení historické kontinuity ve vydávání časopisu
  • v roce 2004 bude časopis ještě vydáván pod NTS ČLS JEP za postupné přípravy kroků směřujících k přechodu na jiného vydavatele od roku 2005
  • prvním krokem bude konzultace dr. Malinové, právníka ČLS JEP a zástupců společnosti o finančních podmínkách přechodu pod jiným vydavatelský subjekt (proběhne ještě do konce roku 2003)
  • schůze redakční rady časopisu se bude konat po skončení 6. sjezdu ČSKB 7.10.2003, hlavním úkolem bude pokračovat v trendu spolupráce s ostatními laboratorními obory a zapojení odborníků těchto laboratorních oborů do práce na nové podobě časopisu,
  • redakční rada by se rovněž měla vyjádřit k návrhu odstoupení od NTS a spolupracovat s výborem ČSKB při vyhledávání vhodného vydavatelského subjektu a zajištění realizačního týmu (technického redaktora, atd.) pro novou podobu časopisu
  • výbor souhlasí s návrhem kooptovat do redakční rady časopisu KBM prof. Zimu

3. Profesionální sekretariát

 • Výbor zvažuje variantu zřízení profesionálního sekretariátu pro zajištění administrativních činností v rámci EU. Reálnost základní představy je třeba zpracovat z pohledu ekonomického i technicky provozního. Otázku je třeba vyřešit do konce r. 2003.

4. NCO Brno

 • Předsedkyně sekce biochemických laborantů informovala o současné komplikované situaci začlenění biochemických laborantů do vzdělávacího programu „Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO)“ v Brně a předložila k projednání žádost o přičlenění této oblasti vzdělávání ke KKB IPVZ. Katedra klinické biochemie IPVZ má tradici i v pořádání kurzů pro laboranty, předpokládá se spoluúčast lektorů z Brna (RNDr. Pospíšilové, doc. Dastycha).
  Výbor doporučuje požádat NCO a MZ ČR o vyjádření se k otázce zajištění postgraduálního vzdělávání zdravotních laborantů. Varianta řešení cestou začlenění postgraduálního studia laborantů klinické biochemie pod KKB IPVZ by znamenala systémovou změnu, které by musela předcházet dohoda mezi zúčastněnými subjekty. Doc. Jabor osloví Mgr. Pochylou, ředitelku NCO.

5. Registr klinických laboratoří

 • Protože příští jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří při České lékařské společnosti J. E. Purkyně se bude konat až 13.11.2003, rozhodl výbor, že vydá osvědčení o registraci dosud registrovaným laboratořím individuálně v nejbližším možném termínu.

6. FONS

 • Příspěvky do čísla 4/2003 bulletinu FONS musí být dodány odpovědnému redaktorovi dr. Skalickému do 7.11.2003.

7. Korekce zápisu č. 13

 • Na základě upozornění prof. Zimy na nepřesnou formulaci zveřejněnou v zápisu č.13 v bodě 5 (screening Downova syndromu) navrhuje výbor korekci zápisu dle připomínek prof. Zimy a opravu zveřejnit ve FONSu a na webové stránce. Příloha 1.

8. Návrh společného prohlášení o akreditaci ČSKB a RLKB

 • Výbor byl seznámen s návrhem Společného prohlášení výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Referenční laboratoře pro klinickou biochemii MZ ČR k akreditaci laboratoří. V současné době probíhá formulační upřesňování textu.

9. Karlova Studánka 2003

 • Výbor s potěšením vyhoví žádosti p. A. Dostála a bude se podílet na odborném programu semináře v Karlově Studánce nejméně šesti přednáškami. Návrh témat k zařazení do programu odešle doc. Jabor.

10. Certifikace 2004

 • Výbor bere na vědomí materiál „Certifikace 2004“, text je zveřejněn na adrese
  http://www.sekk.cz/Texty/Cer_2004.htm propojené s webovou stránkou společnosti.

11. 8. Alps-Adria Luzern 2004

 • Doc. Schneiderka podal informaci o rozporuplných návrzích organizátorů kongresu. Za daných podmínek ČSKB nemá zájem o uspořádání vlastního národního symposia. Na základě rozhodnutí výboru byl v tomto smyslu zaslán dopis švýcarským organizátorům.

12. Různé

 • Výbor nevyhověl jedné ze žádostí o přidělení cestovního grantu. Hodnocení proběhlo korespondenčně.
 • Dr. Rokyta přijal svou účast za ČSKB na jednáních lékové komise.

13. Nově přijati: 

 • J. Maršíková (Letohrad), J. Slováková (Choceň), Ing. H. Kučerová (Praha), Dr. I. Smrčková, CSc. (Praha.

Příloha 1:
Korigovaný text zápisu č.13

• screening Downova syndromu: podle současného doporučení musí laboratoř, která provádí hodnocení screeningu vrozených vývojových vad, provádět 1500 vyšetření ročně. Toto se v praxi nedodržuje. Diskutována sporná validita certifikátu „opravňujícího“ laboratoř k provádění screeningu vrozených vývojových vad a úloha Referenční laboratoře pro klinickou biochemii.
Závěr: obě společnosti doporučují revizi Doporučení č. 3 pro úspěšné provádění imunoanalytického screeningu vrozených vývojových vad (VVV) v druhém trimestru těhotenství (platné od 14.11.2000) a to ve spolupráci s genetiky a gynekology. Obě společnosti doporučují, aby „Zpráva o screeningu vrozených vývojových vad“ byla předávána z laboratoře vždy zároveň genetikovi a gynekologovi, kteří společně zajišťují interpretaci a další péči o pacientku.

Vloženo: 30.10.2003

Zpět


česky | english