ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

únor 2003 - zpráva č.10

Zpráva č. 10 ze schůze výboru ČSKB konané dne 11. 2. 2003 v Praze 


PDF ke stažení Příloha [146.76 KB]

Přítomni: dr. I. Bilyk, dr. D. Gotzmanová, doc. A. Jabor, dr. Kalla, dr. G. Louženský, prof. V. Palička, prof. J. Racek, J. Sedláková, doc. P. Schneiderka, ing. L. Šprongl,
Omluveni: pí. Rychnovská, ing. Vávrová, doc. Štern, dr. Friedecký
Pozvaní hosté: Dr. Pollak, doc. Průša (omluvil se)

1. Dopis společnosti Privalab (dr. Pollak, doc. Jabor)

 • Předseda společnosti obdržel dopis předsednictva společnosti Privalab, která tlumočila nespokojenost některých svých členů s okruhem regionálních konzultantů navrženým výborem ČSKB. V dopise se uvádí, že činnost regionálních odborníků nebyla předložena k diskusi, seznam až na diskutabilní výjimky nebere v úvahu existenci stávající ambulantní sítě s významným zastoupením privátního sektoru, mnozí manažeři privátních laboratoří jsou kompetentnější ke konzultační činnosti v oblasti např. zdravotnické legislativy a financování a jako nešťastná byla klasifikována přímá funkční (služební) podřízenost odborníků-nelékařů odborníkům-lékařům ve 2/3 regionů.
  K dopisu proběhla obsáhlá diskuse.
  Závěr: Výbor ČSKB se s názory uvedenými v dopise zásadně neztotožňuje, ale nemá námitky proti tomu, aby Privalab zveřejnil protinávrh konzultantů, který (jak se mezitím zjistilo) byl již společností Privalab připraven, ale jeho obsah není výboru ČSKB oficiálně znám. Výbor dále konstatoval, že dosud neobdržel žádné konkrétní upozornění týkající se nekompetentnosti navržených krajských konzultantů a požádal Privalab, aby specifikoval konkrétní výhrady k jednotlivým navrženým konzultantům. Výbor v této souvislosti nepřijal abdikaci dvou členů výboru z pozice krajských konzultantů.
  Úkol: doc. Jabor odpoví společnosti Privalab citací příslušné části zápisu z jednání výboru.

2. Ceny CZEDMA

 • Předsedou komise pro hodnocení cen CZEDMA byl jmenován prof. Masopust, členové komise: prof. Hyánek, RNDr. Radina, RNDr. Komárek, doc. Jabor. Bylo přijato celkem 5 prací:
  • HIGH THROUGHPUT CAPILLARY ELECTROPHORETIC METHOD FOR DETERMINATION OF TOTAL AMINOTHIOLS IN PLASMA AND URINE (P. Lochman, T. Adam, D. Friedecký, E. Hlídková, Z. Škopková)
  • ATMOSPHERIC PRESSURE IONIZATION MASS SPECTROMETRY OF PURINE AND PYRIMIDINE MARKERS OF INHERITED METABOLIC DISORDERS (P. Fryčák, R. Hrušková, T. Adam, K. Lemr)
  • SCREENING METHOD FOR INHERITED DISORDERS OF PURINE AND PYRIMIDINE METABOLISM BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS WITH REVERSED ELECTROOSMOTIC FLOW (T. Adam, P. Lochman, D. Friedecký)
  • CAPILLARY ELECTROPHORESIS FOR DETECTION OF INHERITED DISORDERS OF PURINE AND PYRIMIDINE METABOLISM: A SELECTIVE APPROACH (D. Friedecký, T. Adam, P. Barták)
  • TISSUE TRANSGLUTAMINASE-SEROLOGY MARKERS FOR COELIAC DISEASE (P. Kocna, Z. Vaníčková, J. Perušičová, M. Dvořák)
 • Úkol: doc. Jabor požádá členy komise o zhodnocení prací. Práce Lochman et al. byla z hodnocení vyřazena po konzultaci sekretariátu EDMA v Bruselu, protože nebyla publikována do konce roku 2002. Práce Fryčák et al. byla vyřazena z hodnocení, protože první autor není členem ČSKB.

3. Informace z plenární schůze ČLS JEP dne 31.1.2003 – doc. Jabor, prof. Palička, prim. Kalla

 • Volby do předsednictva ČLS JEP – předsedou zvolen opět prof. Blahoš, místopředsedou prof. Hájek, druhým místopředsedou byl zvolen prof. Palička, vědeckým sekretářem se stal prof. Homolka, pokladníkem byl zvolen prof. Švihovec. Vedoucí sekretariátu pí. Smrkovská odchází do penze, byl vypsán konkurz na její místo. Doc. Jabor pogratuloval prof. Paličkovi ke zvolení do této významné funkce.

4. Zpráva pokladníka – ing. Šprongl

 • Časopis KBM – rozpočet časopisu od dr. Malinové je stále v několika položkách nejasný, proto bude znovu požádána o konkrétnější zprávu. Pro porovnání výbor osloví dr. Skalického o poskytnutí finančního rozpočtu na FONS.
  Úkol:
  ing. Šprongl požádá dr. Malinovou o novou zprávu
  doc. Jabor požádá dr. Skalického o rozpočet FONSU pro porovnání s KBM a osloví představitele dalších laboratorních společností s nabídkou podílet se na vydávání časopisu KBM.
 • Předběžný návrh rozpočtu na rok 2003 – materiál ing. Šprongla - rozpočet bude postupně upřesňován,
 • od IFCC obdržela ČSKB dodatečný dar ve výši 140 000 švýcarských franků na účet ČLS JEP,
  Úkol: do příště se všichni členové výboru vyjádří k seznamu literatury, její alokaci a zveřejnění dostupnosti pro ostatní členy ČSKB
  doc. Jabor napíše dr. Hrčkové (Solupharm – sponzor)
  doc. Jabor podepíše smlouvu pro FONS na rok 2003
  doc. Jabor poděkuje prof. Muellerovi za dar

5. EUROMEDAB Barcelona 2003

 • V Barceloně se bude konat zasedání mezinárodního vědeckého výboru pro Glasgow 2005 – delegovat dr. Kožicha (osloví doc. Jabor)
 • EUROMEDLAB Glasgow 2005 – doc. Schneiderka
  Do 7.3.2003:
  1) návrh témat pro plenární přednášky (nebudeme se ucházet) a vědecká symposia (doc. Jabor osloví dr. Kožicha)
  2) vybrat 2 řečníky pro „roundtable“ do Glasgow – D. Novotný, T. Adam, EQA – ing. Budina.
  3) určit člena vědeckého výboru pro jednání v Barceloně (viz výše)
  Úkol: doc. Jabor osloví ing. Budinu a MUDr. V. Kožicha, CSc.
  doc. Schneiderka osloví ing. Novotného a dr. Adama
 • EUROMEDLAB 2007 – žádost o podporu 3 navrhovatelů: Nizozemí – Amsterodam (bylo již provedeno písemně), Rakušané a Italové – Insbruck, Chorvaté – Záhřeb. Výbor bude řešit na dalším jednání, protože již předběžně slíbil podporu Nizozemí.

6. Doporučení

 • Diabetes – pracovní verze dr. Friedeckého je připravena a zveřejněna na http://www.cskb.cz/Doporuceni/DM.htm , na žádost prof. Zimy o koncipování dokumentu pro potřeby i jiných než laboratorních odborníků bude ustanovena pracovní skupina, termín schůzky 2. dubna – před schůzí výboru od 9:00 hodin na ÚKBLD LF 1 UK a VFN v Praze. Členové skupiny – doc. Štern, prof. Zima, prof. Škrha, dr. Friedecký, prof. Racek, dr. Kalla, prof. Palička, doc. Jabor
 • Likvor – materiál od dr. Kally předán doc. Adamovi
 • Glukometry: výbor se zabýval problémem vykazování stanovení glukózy v režimu POCT ve velkých lůžkových zařízeních. Doc. Jabor osloví Dr. Pečenku a Dr. Pokorného se žádostí o úhradu těchto měření s tím, že výbor nevidí důvod pro odlišné bodové hodnocení stanovení glukózy glukometrem a glukózy „mokrou chemií“. V úvodní diskusi o POCT se rovněž diskutoval návrh Dr. Englišové na administrativní řešení vykazování nemocničního POCT, kdy se jako schůdná jeví varianta uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče POCT v rámci jednoho ústavního IČP.

7. Registr klinických laboratoří

 • Byla zveřejněna první etapa RKL – přihlášeno zatím 21 laboratoří, někteří si elektronický formulář upravují a vyplněný ho zasílají, což je hodnoceno jako nepřípustné.
  V druhé etapě jsou připravovány standardy D-05 až D-10 http://www.cskb.cz/registr/Standardy.htm
  Proběhlo jednání s imunologickou a mikrobiologickou společností o přípravě algoritmu pro vstup do Registru u laboratoří integrovaného typu.

8. VI. sjezd ČSKB – prof. Palička

 • Organizační a vědecký výbor zveřejněn na stránkách společnosti. Finanční rozpočet sjezdu – předběžný, počítáno se 400 účastníky. Pro podrobnější kalkulkaci je nutné přehodnotit sjezdový poplatek, další příjmové položky a náklady. Sponzoring s firmami bude dojednávat v první fázi ing. Vávrová a ing. Šprongl, následující fázi převezme CBT (ing. Tesařová).
  Zahraniční hosté: bude pozváno 10 - 15 zahraničních hostů.
  Úkoly: proběhne další jednání za účasti doc. Jabora, ing. Šprongla, pí. Sedlákové a ing. Tesařové. Závěry budou poskytnuty ing. Vávrové.
 • Symposium studentů PGS při VI. sjezdu
  Státy visegradské smlouvy mohou poskytnou grant na případné edukační symposium určené pro studenty PGS příslušných zemí. Vzhledem k omezenému množství finančních prostředků členských zemí se ČSKB v této aktivitě nebude angažovat, ale nabídne domácím studentům účast na VI. sjezdu ČSKB. Jednat se bude o účasti maximálně o 15 studentů, kterým by bylo hrazeno ubytování na koleji a poplatek sjezdu.
  Úkol: podle výsledků průzkumu prof. Racka bude připraven dopis proděkanům pro výuku příslušných fakult.
 • Sborník sjezdu
  Jsou dvě varianty:
  1) časopis KBM vydá abstrakta ve třetím čísle (říjen 2003)
  2) bude vydán samostatný sborník (výběrové řízení na dodavatele)
  Termín pro odevzdání abstrakt v případě varianty 1) je červen 2003, tato varianta dále povede ke zbytečným duplicitám (předplatitel vs. účastník sjezdu). Konečné řešení bude přijato na další schůzi výboru.
 • Jednání výboru FESCC v Hradci Králové
  Zasedání výboru FESCC v předvečer VI. sjezdu – zajistit pozvání předsedů společností z okolních zemí, téma přípravy a zapojení těchto zemí do aktivit FESCC v Evropské unii (registr evropských chemiků, vzdělávání, pracovní místa, apod.). Role ČSKB v těchto jednáních by měla zvýšit prestiž ČSKB, je nutné jmenovat organizační výbor pro tyto aktivity, který budou koordinovat strategie jednání, korespondenci atd. Navrženi doc. Schneiderka, doc. Jabor, prof. Palička, ing. Šprongl a ing. Vávrová.

9. Jednání výboru FESCC v Praze

 • Ve dnech 29.- 31. 3 2003 bude v Praze zasedat výbor FESCC (spojeno s ustavením oficiálního sídla FESCC na UK v Praze). Dojde k setkání členů výboru a výboru FESCC. Odpovídá prof. Palička.

10. Registrační listy

 • Vzor registračního listu – dr. Pollak
  Na základě projednání připraví dr. Pollak konečnou verzi.
 • dr. Gotzmannová - informace z jednání pracovní skupiny č. 2 DŘ dne 21. 1. 2003 jsou shrnuty viz příloha tohoto zápisu, dr. Gotzmannová zodpovídá za zpracování aktualizace údajů v přehledu publikovaném na webové stránce Společnosti po každém jednání 2 DŘ.

11. Připomínky k přehledu stanovisek (zpracoval doc. Štern) 

 • všichni členové výboru navrhnou, které body z přehledu doc. Šterna je vhodné nebo nutné rozpracovat do stanovisek nebo doporučení výboru a posléze publikovat – odloženo na příští jednání výboru.

12. Nově přijatí členové: 

 • ing. J. Stiles, PhD, MUDr. J. Sýkora, MUDr. J. Franeková, M. Pospíšilová, H. Jindrová, A. Zábranská, J. Panák, D. Peřinová, MUDr. D. Feřtek, Mgr. I. Boušová

Zapsala: J. Sedláková
Za správnost: doc. Jabor

Vloženo: 3.2.2003

Zpět


česky | english