ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

listopad 2005 - zpráva č.37

Zpráva č.37 ze schůze výboru ČSKB konané dne 9. 11. 2005 v Praze


PDF ke stažení Příloha [138.15 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, dr. Gotzmannová, doc. Jabor, dr. Kalla, dr. Louženský, prof. Racek, Z. Rychnovská, J. Sedláková, doc. Schneiderka, ing. Šprongl, doc. Štern, ing. Vávrová
Omluveni: prof. Palička,
Hosté: dr. Friedecký, dr. Lerch, p. Adamec, ing. Klepárník

1. FONS 2006

 • Symposium se bude konat ve dnech 17.-19. září 2006 v Pardubicích.
 • Sestavení odborného programu - výboru byl doručen nevyplněný návrh časového plánu s předběžným rezervováním času pro bloky Informatiky, jejichž náplň zajistí firma Stapro: 
  •  zajištění úvodní přednášky sympozia po slavnostním zahájení
    jednu úvodní přednášku v bloku úvodních přednášek v délce do 25 minut (neděle 17. září 2006 v čase 16. – 18. hodin)
  • hodinový blok v Aule v hlavním programu v pondělí 18. 9. 2005 v čase 10.00 - 11.00 hodin
  • dva hodinové bloky v Malém sále v paralelním programu pondělí 18. 9. v čase od 15.30 do 16.30 hod. a v úterý 19. 9. v čase 10.00 – 11.00
   Ostatní bloky odborného programu navrhne výbor společnosti. Výbor společnosti projedná návrh odborného programu na schůzi dne 8.12. a určí:
 • složení vědeckého výboru (za Stapro ing. Zdeněk Jirsa)
 • rozvrh bloků a jejich koordinátory
 • Postery - abstrakta posterů budou autoři zasílat Stapru a budou průběžně zpřístupňovány na www.stapro.cz/fons pro potřeby vědeckého výboru a koordinátorů bloků, kteří z nich případně mohou čerpat přednášky pro doplnění svých bloků. O zařazení posterů rozhodne vědecký výbor do konce 31. května 2006. Stop termín pro odeslání abstraktu je 15.5. 2006.
 • Přednáškové bloky - sestavení bloku je plně na rozhodnutí koordinátora a u něj se také budou hlásit přednášející. Bloky budou sestaveny převážně z vyzvaných přednášek, které budou případně doplněny dalšími přednáškami s přihlédnutím k obsahu doručeného abstraktu.
 • Do 15. května 2006 doručí přednášející abstrakty přijatých přednášek v elektronické podobě koordinátorům. Do 31. května 2006 předají koordinátoři seznam přednášek svého bloku v elektronické podobě spolu s abstrakty organizátorovi akce - Stapro s. r. o. (adamec@stapro.cz).
 • Začátkem června budou abstrakty přednáškových bloků také zpřístupněny na www.stapro.cz/fons a zde bude rovněž zpřístupněn seznam přijatých posterů.
 • Koordinátoři a přednášející:
  • koordinátor bloku obdrží honorář 3000 Kč a je osvobozen od účastnického poplatku, ubytování si hradí
  • k dispozici má dále: 4000 Kč na hodinový blok nebo 8000 Kč na blok dvouhodinový k rozdělení mezi přednášející. Tuto částku rozdělí podle svého uvážení a předá organizátorovi akce seznam a nacionále svoje i přednášejících, kterým má být vyplácena odměna (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo a číslo o.p.), spolu se seznamem přednášek a abstrakty bloku
  • přednášející (vždy pouze jeden z autorů přednášky) neplatí účastnický poplatek, ubytování si hradí 
  • koordinátoři i přednášející obdrží své honoráře na sympoziu FONS na základě smlouvy o provedení práce
  • koordinátoři mohou svou odměnu i fakturovat, pokud zvolí tuto možnost, je nutné to uvést při předávání seznamu pro výplatu odměn s příslušnými údaji pro fakturaci (IČ, popř. DIČ)
  • z organizačních důvodů je nutné, aby se koordinátoři i přednášející přihlásili formou písemné nebo elektronické závazné přihlášky a objednali si případně i ubytování. Na formuláři pouze vyznačí svou aktivní účast a na základě toho nebudou platit účastnický poplatek.
 • Účastnické poplatky 
  • Účastnický poplatek pro členy společnosti 900 Kč, po uzávěrce a na místě 1100 Kč 
  • Nečlenové společnosti 1500 Kč, po uzávěrce a na místě 1700 Kč
 • Případné příspěvky jednotlivým účastníkům od ČSKB budou na základě aktivní účasti řešeny interně formou grantu v rámci společnosti.
 • Organizační výbor sympozia - před zveřejněním programu akce a kontaktováním firem osloví Stapro zástupce CZEDMY a seznámí je s programem akce a s navrhovanými vystavovatelskými poplatky. Návrh ČSKB je zapojit jednoho z představitelů CZEDMY do organizačního výboru sympozia (ing. Klepárník).
 • Hodnocení akce kredity - po sestavení bloků odborného programu bude s časovým předstihem požádáno o ohodnocení kredity:
  • Českou lékařskou komoru prostřednictvím výboru ČSKB
  • KVVOPZ – dr. Gotzmannová
  • Českou asociaci sester (ČAS) – kreditní oddělení pí. Wágnerová
 • Sborník bude mít přiděleno ISBN.

2. VOLBY ČSKB

- Výbor navrhuje, aby předsedou volební komise byl dr. Ivo Lerch
- Za členy volební komise jsou navrženi: Dr. Pavla Hložková, Dr. Hana Vinohradská, Ing. Jana Ženková, Jiřina Pilová, Dr. Bedřich Friedecký
- postup: 1) volba volební komise; 2) volba orgánů společnosti
- aktualizace materiálů a seznamu členů k 9.11., od předání seznamu členů do skončení 2. kola bude uzavřeno přijímání nových členů
- výbor pověřuje dr. Breinka přítomností při volbě volební komise
- příprava volební brožury v počtu 1200 ks o 25 stranách, vloženy budou volební lístky a obálka s předtištěnou adresou dr. Lercha
- termíny: do 15.12. rozeslat volební lístky - 1. kolo; do 15.1.2006 - ukončení 1. kola, vyhodnocení; do 15.2. 2006 rozeslat 2. kolo, do 15.3. ukončení druhého kola, vyhodnocení; do 15.4. 2006 - setkání odstupujícího a nastupujícího výboru ČSKB
- do 28.11. příprava materiálů (ing. Vávrová), poslední korekce provedou členové výboru v elektronickém připomínkování (do 1.12.), tisk materiálů zajistí dr. Louženský (po 1.12.), materiály rozešle CBT do 15.12. (zajistí Monika Šenderová),

3. Zpráva pokladníka (ing. Šprongl)

• dokončení objednávek a nákupu knih, vyúčtování a inventarizace nových knih v rámci každoroční inventury
• vyúčtování sjezdu ČSKB v Olomouci 2005: akce skončila s přebytkem ve výši 24 037,- Kč
• pokladník FESCC Kari Pulkki poukáže prostředky na účet ČSKB (příspěvek FESCC na kompenzaci nákladů spojených s edukačním symposiem 11/2004 v Praze)

4. Rada pro akreditaci (doc. Jabor, ing. Šprongl)

• další schůzka Rady se uskuteční 14.11.
• materiály o spolupráci mezi Radou pro akreditaci, NASKL a ČIA jsou ve stadiu připomínkování a schvalování
• funkční období Rady končí 31.12. 2005, za ČSKB byli do nové Rady hlasováním výboru navrženi opět doc. Jabor a ing. Šprongl

5. Časopis KBM, redakční rada (ing. Vávrová, dr. Friedecký)

• vyšla tři čísla, čtvrté číslo předloženo ke korektuře, připravena žádost o excerptaci v MEDLINE, osloveni zahraniční autoři, editorial ve třetím čísle připraven
• předložen seznam výplat recenzentům (celkem částka 24 000,- za rok 2005)
• diskutována otázka inzerce (dosud není k dispozici zápis schůzky se zástupci LexisNexis z 21.10. 2005)
• v rámci SLG existuje sekce biochemické genetiky (prof. Zeman), dr. Friedecký osloví dr. Kozáka a event. prof. Zemana (autorské příspěvky, spolupráce s KBM)
• doc. Schneiderka - navrhuje uveřejňovat v KBM recenze objednávaných knih, zprávy o pracovních dnech, sjezdech, na volné druhé, třetí, čtvrté straně propagace IFCC a FESCC, program ALPS-ADRIA

6. Akreditační komise (doc. Jabor)

• požadované podklady předány včetně dotazníku o průběhu atestace (klinická biochemie - lékaři), celý proces zatím ve stadiu přípravy

7. Sdílení výkonů, Sazebník zdravotních výkonů (dr. Bilyk, dr. Gotzmannová)

Vydání nového SZV je zpožděno, změny jen u lékařů jako nositelů výkonů, ČLS JEP nepřipomínkovala změnu u nositelů výkonů

8. IFCC agenda (doc. Schneiderka)

• Sekretariát IFCC upřesnil data některých odborných akcí konaných pod záštitou IFCC:
- 1.Kurz molekulární biologie pořádá Arabská federace klinické biologie a Tuniská společnost
klinické biologie ve dnech 30.11. až 2.12.2005 v Tunisu
- 18. Euromedlab se bude konat v Innsbrucku (Rakousko) ve dnech 7. až 11. června 2009
- 21. Světový kongres klinické chemie a laboratorní medicíny a současně 19. Euromedlab se
bude konat 15. až 20. května 2011 v Berlíně
• EC4 
 -  Současná terminologie umožňuje použití obou termínů: Evropský klinický chemik i Specialista v klinické chemii 
 -  České standardy vzdělávání byly schváleny a uznány EC4, takže je možné se hlásit do registru EC4 (formuláře a pokyny jsou dostupné na webu EC4) 
 -  Je žádoucí, aby se naše Národní registrační komise zaregistrovala - členové komise se přihlásí k registraci z prostředků ČSKB
• Prostřednictvím sekretariátu IFCC nahlášen prof. Jocelyn Hicksové (treasurer) aktuální počet VŠ členů ČSKB (758)
• Sympozium FESCC - jaro 2006, příprava podmínek - jednání s prof. Blatonem proběhnou 24.-25.11.

9. Doporučení ČSKB

• Doporučení o likvoru (dr. Kalla) - diskutovány konečné připomínky, je nutné doplnit informaci o možnostech získání certifikátu z likvorové cytologie, text by měl být uzavřen na příštím jednání výboru
• Doporučení o vrozených vývojových vadách - diskutovány konečné připomínky, doc. Jabor pošle materiál prof. Zimovi k vyjádření
• Dodatek k doporučení o validaci (ing. Novotný) - materiály jsou dosud v připomínkování recenzentů
• Doporučení o diabetu - nesoulad s doporučením gynekologické společnosti, rozpory u gestačního diabetu, bude předmětem jednání mezi diabetologickou a gynekologickou společností
• Doporučení o nejistotách (dr. Friedecký): hotovo 3.11., do 11.11. budou zapracovány připomínky od prof. Zimy, bude zveřejněno na stránkách ČSKB, SEKK, překlad do anglického jazyka zajistí SEKK, revizi provede Mgr. Šternová
• Výbor pověřuje dr. Friedeckého návrhem textu doporučení o používání kontrolních materiálů
• Výbor považuje za nezbytné aktualizovat stávající Doporučení č.1 k systému externího hodnocení kvality z 6.9.1999

10. Zpráva vědeckého sekretáře (ing. Vávrová)

• Nově přijatí členové: Ing. Miluše Černá (Rokycany), Ing. Tereza Havlíčková (Kladno), RNDr. Dana Sichertová (Třebíč), Květa Somrová (Josefův důl u Ml. Boleslavi), PharmDr. Jiří Štěpán, Ph.D. (Brno), Jaroslava Šustrová (Praha), Mgr. Marie Jánošová (Olomouc), Bronislava Jahodová (Újezd), Mgr. Lenka Kadalová (Velká Bystřice), Martina Chmelová (Praha)
• Po revizi adresáře dle výpisu členské evidence ČLS JEP byly z adresáře pro rozesílání volebních materiálů vyřazeny adresy členů, kteří k 2.11.2005 neměli uhrazeny členské příspěvky za rok 2004 a nejsou tak platnými členy naší společnosti: Margita Bartková (Olomouc), Bc. Petra Bobčíková (Horní Němčí), Dr. Marie Bochová (Valašské Meziříčí), Alena Brandová (Praha), Ing. Renata Burzová (Ostrava), Ing. Anna Cabúková (Prešov), Kateřina Čadová (Plzeň), Anna Dančáková (Vsetín), Irena Dvořáková (Praha), Mgr. Petr Fryčák (Olomouc), Ing. Kateřina Hrochová (Chrudim), RNDr. PhMr. Anna Kevická (Bratislava), Ing. Zdeňka Kučerová (Praha), MUDr. Vladimíra Matečková (Přerov), Ing. Marie Mayerová (Kamenné Žehrovice), Stanislava Morávková (Praha), RNDr. Marcela Pařízková (Nový Jičín), Renáta Pěkná (Horní Bříza), Diana Peřinová (Olomouc), MUDr. Ivan Šebesta, CSc. (Praha), Ing. Mgr. Ludmila Vinšová (Praha), Jarmila Vítková (Všechovice),
• členské příspěvky pro ČSKB na rok 2006 se mění pouze u VŠ navýšením o 100,- Kč (předplatné KBM), výše základního poplatku ČLS JEP výboru prozatím není známa

11. KVVOPZ (dr. Gotzmannová)

• akreditovaný kurz pro JOP ve zdravotnictví bude zorganizován, IPVZ zajistí akreditaci kurzu, pak bude navržena náplň kurzu, přednášející, prostory, může být organizováno i jako výjezdní akce IPVZ v regionech, kurzovné cca 1000,- Kč /den

12. Sekce zdravotních laborantů, Biolab 2006 - návrh programu (Z. Rychnovská)

• Po vyúčtování bude zisk z Biolabu 2005 využit na podporu aktivní účasti laborantů na příštím Biolabu
• BIOLAB 2006 bude uspořádán ve dnech 21.-23. května 2006 v Českém Krumlově; program bude zaměřen na: tumorové markery, kardiovaskulární diagnostiku, biochemii a diagnostiku zánětu, POCT a spolupráci laboratoře a klinika, informační technologie a varia
• Výbor sekce BL požádal starostu Českého Krumlova o záštitu nad konferencí
• v lednu první schůzka k Biolabu 2006

13. Různé

• Certifikace 2006
Výbor schválil materiály „Certifikace 2006 - obecný úvod“ a „Certifikace 2006 – biochemie“. Texty jsou zveřejněny na webové stránce SEKK v oddílu „Informační servis“
• CZEDMA (Ing. Klepárník)
Cílem schůzky bylo navrhnout možnosti spolupráce mezi ČSKB a CZEDMA v oblasti metrologie. ČSKB by uvítala, kdyby vznikla trvalá diskusní a pracovní platforma mezi ČSKB a CZEDMA v souvislosti s naplňováním Směrnice IVD 98/79 ES, zejména v oblasti návaznosti,validace a zajištění homogenity výsledků jak při vyšetřování pacientů, tak při externím hodnocení kvality. Výbor ČSKB by rovněž uvítal spolupráci při postmarketingovém hodnocení IVD výrobků. Všichni účastníci jednání se shodli na tom, cílem veškerého snažení je prospěšnost pro pacienta a efektivita diagnostického procesu. Pro konkrétní spolupráci bude navržena pracovní skupina. Návrhem na její obsazení byl pověřen Dr. Friedecký. Odborníci této společné pracovní skupiny budou koordinovat spolupráce výrobců a laboratoří nejen ve výše uvedené metrologické problematice, ale rovněž při přípravě na akreditace. Sdružení CZEDMA bude ve spolupráci s ČSKB i nadále napomáhat šíření informací o IVD, výkladech legislativy a podobně.
• Cena Olympus - po dohodě s ing.Tůmovou bude opět vyhlášena Cena firmy Olympus za dizertační práci v roce 2007 na národním sjezdu ČSKB. Výbor doporučuje, aby částka věnovaná firmou byla rozdělena 15000,- Kč autorovi disertační práce a 5000,- Kč jeho školiteli. Vyhlášení ceny bude avizováno na webové stránce společnosti a rozesláno elektronickou poštou.
• Stanovení laktátdehydrogenázy - od ustanovení nové referenční metody IFCC uplynul dostatečně dlouhý časový interval. V souladu s požadavky Směrnice IVD 98/79 ES považuje výbor za nezbytné požadovat od roku 2006 po výrobcích a uživatelích důsledné používání rutinních metod na bázi metody IFCC. Bude vypracováno a zveřejněno společné stanovisko výboru a Referenční laboratoře pro klinickou biochemii (Příloha 1).

Zapsala J. Sedláková
Za správnost doc. Jabor, ing. Vávrová

Vloženo: 30.11.2005

Zpět


česky | english