ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

květen 2016 - zpráva č.17

Zpráva č. 17/2016 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 11.5.2016

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, RNDr. D. Gotzmannová, prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. D. Springer, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: doc. MUDr. M. Dastych, CSc., MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. V. Palička, CSc., MUDr. M. Verner
Host: MUDr. Mrázová


Kontrola zápisu 

 

  • Zápis č. 16/2016 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

  • MUDr. Mrázová informovala výbor o připravované aktualizaci Doporučení k vyšetřování mozkomíšního moku. Prof. Racek rozešle aktualizované doporučení zástupcům jednotlivých sekcí. V řešení je také způsob získání certifikátu k provádění cytologického vyšetřování likvoru. Prof. Racek požádá doc. Dundra k vyjádření, zda je možné pořádat kurzy společně pro lékaře i nelékaře.
  • V European Heart Journal vyšlo společné doporučení Evropské společnosti pro aterosklerózu a EFLM „Fasting is not routinely required for determination of a lipid profile: clinical and laboratory implications including flagging at desirable concentration cut-points—a joint consensus statement from the European Atherosclerosis Society and European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine”. Prof. Soška připraví návrh společného komentáře České společnosti pro aterosklerózu a České společnosti klinické biochemie k tomuto dokumentu.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Průša, prof. Racek, prof. Zima

  • Ve dnech od 1.9. do 30.9.2016 proběhnou volby v elektronické podobě na post prezidenta IFCC. Jsou nominování tři kandidáti – jedním z nich je prof. Zima.
  • Na webu je dostupný webinář prof. Kováče týkající se racionálního užití laboratorních testů.
  • prof. Průša odeslal nominaci ing. Springer do pracovní skupiny EFLM – Guidelines – čeká se na vyjádření.

Lab Tests on Line – prof. Racek

  • Probíhá aktualizace hesel v sekci Screening, bude následovat aktualizace článků vložených na web v roce 2008.

Web společnosti – prof. Racek

  • MUDr. Kocna navrhuje doplnit edukační zdroje do anglické verze webu. Výbor požádá dr. Kocnu a dr. Rajdla o výběr vhodných zdrojů.

Organizace odborných akcí

Biolab 2016 – 8.- 10.5.2016, Šumava, Srní – Mgr. Bunešová

  • www.biolab2016.cz
  • Sjezd biochemických laborantů proběhl úspěšně. Prof. Racek a Mgr. Bunešová pošlou poděkování organizátorům sjezdu - řediteli a kolektivu pracovníků Centrálních laboratoří pod vedením prim. Šimečkové, Nemocnice ve Strakonicích.

FONS 2016 – 18. – 20.9.2016, Pardubice

  • Příprava programu, plenární schůze, udělení čestných členství, ceny za nejlepší publikace a edukaci.

Imunoanalytické dny Plzeň, 10.-12.4.2016

  • Prof. Racek informoval o proběhlé konferenci.

CELME 2017

  • Návrh na konání CELME 2017 v říjnu 2017 v Praze.

Atheroskleróza 2016

  • Symposium se bude konat v září 2016 v Praze.

Zpráva pokladníka - dr. Kubáč

  • MUDr. Kubáč předložil zprávu pokladníka o bilanci ČSKB za rok 2015 a zprávu o čerpání podpory z fondu IFC C za rok 2015. Příloha č. 1 a příloha č. 2

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych, prof. Racek

  • Výbor souhlasí s přijetím nových členů – Ing. Š. Dvořáková - Jihlava, Mgr. Z. Chmátalová – 2. LF UK Praha, Mgr. M. Plačková – Praha Aeskulab.
  • Výbor souhlasí s odpuštěním členských příspěvků v důsledku MD: Mgr. J. Flášarová (2016-2018).
  • Přihlášky uchazečů o ceny ČSKB „Za nejlepší publikaci v r. 2015“ a „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína za rok 2015“ je třeba zaslat doc. Dastychovi do 31. 5. 2016. Byly určeny komise pro vyhodnocení prací; ceny budou předány na Sympoziu FONS v září t.r.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny – dr. Gotzmannová, prof. Racek

  • Společné stanovisko Společností českých patologů, České společnosti klinické biochemie a Společnosti lékařské genetiky a genomiky k otázce provádění tzv. tekutých biopsií (liquid biopsy) u nemocných s nádorovými onemocněními bylo schváleno výbory všech tří výše uvedených odborných společností ČLS JEP. Zástupci společností se dohodli, že dodatek bude aktualizován na konci roku 2017.
  • Cytologie likvoru – prof. Racek pošle Společnosti českých patologů žádost o sdílení výkonů 87447, 87513 a 87517.
  • Prof. Racek zaslal Společnosti klinické farmakologie žádost o sdílení výkonů 99111 a 99113; současně požádal o zaslání podrobností k požadovanému kurzu a zkoušce z farmakokinetického zhodnocení hladiny léku (absolvování bude požadováno pro povolení sdílení).
  • Frekvence výkonů odbornosti 801 – navrhované frekvence byly odsouhlaseny, před odesláním na MZ ČR pracovní skupině k Seznamu výkonů zjistí dr. Gotzmannová, zda nebudou požadovat přepracovat registrační listy všech výkonů, kterých se změněná frekvence týká.
  • Návrh na nový výkon (pro PSA a PHI) - návrh vypracovává Společnost nukleární medicíny ve spolupráci s ČSKB. Po doplnění položek dle číselníku bude předložen na pracovní skupinu k Seznamu výkonů.
  • Aktualizace registračních listů (RIA – neradioaktivní imunoanalýza) – registrační list podle připomínek dr. Gotzmannové připravují navrhovatelé.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

  • Informace získané od Mgr. Alice Strnadové, MBA, (ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání hlavní sestra ČR) - změny v návrhu novelizace zák.č. 96/2004 které MZ navrhuje provést v rámci profese zdravotní laborant návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb. Příloha č. 3
Změny: Zrušuje se původní ustanovení odst. 2, kterým se odstraňuje nerovné postavení zdravotních laborantů se středoškolským vzděláním, kteří na rozdíl od zdravotních laborantů s jiným stupněm vzdělání (např. z VOŠ, z bakalářského stupně), mohou dle stávajícího zákona pracovat samostatně až po prokázání 3 let výkonu povolání. Zdravotní laborant se středoškolským vzděláním dle dřívějších právních předpisů bude ode dne nabytí návrhu tohoto zákona vykonávat své povolání samostatně, pokud prokáže získání odborné způsobilosti.

Původní znění odstavce se nahrazuje novým zněním odstavce 2, který stanovuje nový způsob získání způsobilosti k výkonu povolání zdravotního laboranta. Odborně způsobilý k výkonu povolání zdravotního laboranta budou též osoby s odbornou způsobilostí odborného pracovníka v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků.

KVVPOZ - RNDr. Gotzmannová

  • Dr. Gotzmannová se 5.5. zúčastnila jednání ČIA a odborných posuzovatelů klinické biochemie. Na základě harmonizační schůzky budou aktualizována a doplněna doporučení, která jsou podkladem pro odborné posuzovatele. Připomínky odborných posuzovatelů budou probrány výborem ČSKB. Projednání bude na základě zápisu, který bude zaslán ČIA.

Různé

  • Výbor souhlasí s navrženými externími posuzovateli ČIA– Mgr. L. Stanovská z Krnova a Ing. V. Bartoš z Ostravy.
  • Zemřel dr. A. Pohlídal z Ostravy.
  • Dr. Kala připravil reprezentační publikace o ČLS – historie ČSKB.
  • Reedice publikace Doporučené postupy pro praktické lékaře – prof. Racek pošle členům výboru obsah a seznam autorů.
  • Zpráva ze zasedání vědecké rady SEKK ze dne 18.4.2016. Na příští jednání výboru bude pozván Ing. Budina.
  • Akreditace pracovišť pro vzdělávání analytiků – prof. Racek napíše prof. Jirsovi.
  • Reakreditace vzdělávacího programu pro analytiky.
  • Dr. Šálek je zván na Krajský úřad ve Zlíně ohledně žádosti praktického lékaře o rozšíření odbornosti o odbornost 801; připraveny argumenty, proč jednoznačně žádost odmítnout.

Příští jednání se koná dne 30.6.2016 v 10.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2, Praha 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 23.5.2016

Zpět


česky | english