ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

únor 2011 - zpráva č.9

Zpráva č.9 z jednání výboru ČSKB konané v Praze dne 15.2.2011

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M.Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc.MUDr. M. Dastych, RNDr. D.Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., doc.MUDr. P. Schneiderka, CSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: prof. MUDr. V.Palička, CSc.
Hosté: MUDr. P. Kocna, CSc., prof. MUDr. R. Průša, CSc., M. Šenderová


Kontrola zápisu č. 8/2010: Zápis č. 8/2010 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti – prof. Zima

 • Do 4.3. zašle výbor a členové společnosti připomínky ke 3.verzi návrhu Doporučení o správném zavádění a používání POCT, které zapracuje doc. Schneiderka.
 • Mgr. Bunešová zapracuje došlé připomínky odsouhlasené výborem k návrhu Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří. s termínem do 16.3.2011.
 • Bylo schváleno Doporučení Glykovaný hemoglobin a jeho stanovení v režimu POCT- minimum potřebných informací.

IFCC, EFCC – prof. Racek

 • Strategic Objectives and Action Plan (2010-2011) – Annual Review 2010. Příloha č. 1
 • Národní organizace Nepálu byla přijata za 85. člena IFCC.
 • Prof. Zima byl navržen za kandidáta na členství ve výkonném výboru EFCC (volby budou v květnu v rámci Euromedlabu v Berlíně).
 • Byla schválena nominace prof. Paličky na řádného člena EFCC Profession Committee a MUDr. Kocny na editora IFCC eJournal. Do dalších komisí EFCC (Guidelines, Cardiac Markers) nebudeme navrhovat žádného kandidáta.
 • Prof. Racek zašle členům výboru údaje o kandidátech navržených do výkonného výboru IFCC; na příští schůzi výboru se rozhodne, koho výbor ČSKB ve volbách podpoří.
 • Prof. Racek požádá EFCC o záštitu X. Celostátního sjezdu ČSKB v Plzni.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Dne 9. 2. 2011 se v Praze uskutečnila schůzka hlavního editora Lab Tests Online George Linzera (AACC) a zástupce EDMA Daniele Dosiho s prof. Rackem a L. Novákem za LTO CZ. Diskutovány byly problémy i další rozvoj české mutace Lab Tests Online, byla vyslovena pochvala českému koordinačnímu výboru Lab Tests Online.
 • V říjnu 2011 uběhnou 3 roky od zahájení projektu Lab Tests Online v ČR, bude třeba revidovat prvních asi 100 testů. V květnu k tomu budou vyzváni příslušní překladatelé.
 • Tisková konference LTO se uskuteční 3.3.2011 v 10.00 hod. ve Faustově domě v Praze.

Web společnosti – anglická verze – doc. Schneiderka

 • Členové výboru zašlou Ing. Vávrové do 7.3.2011 aktualizaci webových stránek dle rozpisu:
  • Ing. Šprongl – spolupráce, kvalita
  • prof. Racek – vzdělávání
  • prof. Zima – doporučení, stanoviska, ČSKB
  • doc. Schneiderka – korektura obsahu, prolink, odkazy
  • Mgr. Bunešová - Sekce biochemických laborantů
  • Ing. Vávrová – odborné akce,ČSKB, časopisy, zápis
  • RNDr. Louženský –seznam knih
  • RNDr. Gotzmannová – legislativa
 • Doc. Schneiderka provede aktualizaci anglické části www stránek a aktualizaci úvodní obecné části a text zašle prof. Zimovi k profesionálnímu překladu do 7.3.2011.

Organizace odborných akcí

Sjezd 2011 Plzeň – M. Šenderová

 • M. Šenderová z CBT informovala o přípravách sjezdu. Výbor odsouhlasil pozvánku, která bude vytištěna v nákladu 1400 ks.
 • http://www.sjezdcskb2011.cz/
 • Deadline pro zaslání abstrakt je 20. květen 2011.
 • Abstrakta budou vytištěna v čísle 3/2011 časopisu Klinická biochemie a metabolismus. Všichni registrovaní účastníci ho obdrží v materiálech při registraci.
 • Prof. Racek oslovil všechny koordinátory bloků a plenárních přednášek.
 • Členům společnosti bude zajištěna možnost levnějšího ubytování.
 • M. Šenderová zašle výboru přehled o stavu rozpočtu a možnosti další sponzorské podpory.

Evropská konference o vzdělávání

Z. Pecková z CBT připraví návrh konference do 18.2.2011.

Setkání mladých biochemiků

Při jednání výboru bylo konstatováno, že o programu této akce nebyla členská základna dostatečně informována. Organizátor nezaslal výboru program akce, a tak výbor společnosti nemůže tuto akci garantovat.

Euromedlab 2015

Výbor společnosti ve spolupráci s CBT zaslal návrh na organizování kongresu v Praze v roce 2015 dle požadavků EFCC.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

Zpráva za loňský rok bude připravena po dodání podkladů z ekonomického oddělení ČLS JEP.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

Novými členy ČSKB se po schválení výborem stali: Mgr. Isabela Pospíšilová (Olomouc), Alena Sedláková (Náměšť nad Oslavou), Lenka Lebedová (Turnov), Marta Řežábková, MBA (Braškov-Valdek).

Screening kolorektálního karcinomu v ČR – MUDr. Kocna

 • Screening KRCA bude v ČR řešen kvantitativním imunochemickým testem. Ke stejnému závěru dospěla Rada screeningu KRCA GGS a také Komise KRCA na MZ ČR. Testování by mělo probíhat na Analyzátoru OC-Senzor. Příloha č. 2
 • Výbor s tímto projektem souhlasí, avšak je nutno zohlednit tento screeningový program v úhradách zdravotních pojišťoven. K diskuzi je, aby praktický lékař měl signální kód. Dále výbor navrhuje upravit kalkulační list kódu.

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • Výbor souhlasí s výkonem „Kvantitativní stanovení Lp-PLA2 v séru nebo plazmě“
 • Registrační list bude dopracován a odeslán k legislativnímu zpracování.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Seminář 17.3.2011 v Hradci Králové – Dědičné metabolické poruchy je kreditován i pro VŠ nelékaře.
 • Program semináře (Lékařský dům, Praha) 7.4.2011 je zveřejněn na www.cskb.cz.
 • Program semináře (FN u sv. Anny, Praha) 12.5.2011 je v přípravě.
 • Byly předány připomínky k vyhlášce o požadavcích na personální vybavení zdravotnických zařízení.
 • Výbor BL přihlásil a zaslal abstrakt „Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří“ na kongres 1st European Conference on Preanalytical Phase v Parmě.

Různé

 • Aminokyseliny 2009 – Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou biochemii připravil SEKK s.r.o. ve spolupráci s Katedrou klinické biochemie IPVZ Praha, vedoucí autorského kolektivu Ing. J. Vávrová a Ing. Karolína Pešková.
 • Výbor diskutoval připravovanou vyhlášku o personálním vybavení zdravotnických zařízení, která zatím nebyla oficiálně zaslána k připomínkovému řízení.
 • Prof. Zima informoval o pracovním setkání kulatého stolu na téma elektronizace zdravotnictví a projektu IZIP VZP ČR, které proběhlo ve dnech 17.1.2011 a 1.2.2011.
 • Prof. Zima zašle prof. Jaborovi dopis s upozorněním, aby se NASKL řídil podle aktualizovaných schválených nepodkročitelných minim umístěných na webu společnosti, a dále výbor doporučuje aktualizovat metrologickou terminologii dle platného TNI 01 0115 (ISO/IEC GUIDE 99:2007).
 • Se znepokojením se výbor dozvěděl o projektu „Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace“ o kterém odborná společnost nebyla informována a též nebylo informováno i předsednictvo ČLS JEP. Výbor žádá předsednictvo ČLS JEP, aby se spojilo s představiteli MZ ČR.
 • Konference Imunoanalytické dny se uskuteční ve dnech 8.-10.4. 2011 v Karlových Varech.
 • Výbor souhlasí, aby Ing. Jarmila Králová byla posuzovatelkou NASKL.
 • Výbor souhlasí, aby doc. Valík byl odborným posuzovatelem ČIA.
 • Na Sjezdu ČLS JEP dne 31.1.2011 bylo zvoleno nové Předsednictvo ČLS JEP pro funkční období 2011-2014. Příloha č. 3
 • Výbor souhlasí s partnerstvím iniciativy The IVD Industry Connectivity Consortium. Příloha č. 4
 • Garance akcí: Nové rizikové faktory v prevenci kardiovaskulárních onemocnění (Karlovy Vary).

Trvající úkoly:

 • Dr. Friedecký připravuje aktualizaci Doporučení diagnostika a sledování diabetes mellitus.
 • Doc. Schneiderka ve spolupráci s Dr.Gotzmannovou připraví návrh registračního listu výkonu konzultace klinickým biochemikem
 • Výbor projedná nominace hodnotící komise pro ceny ČSKB v květnu 2011.

Společné zasedání výboru ČSKB a akreditační komise pro KB – prof. Průša, doc. Štern

Prof. Průša doplnil a zaslal k posouzení členům výboru připomínky ke vzdělávací přípravě pro lékaře:

 • Návrh úprav VP – lékaři, klinická biochemie, specializační část:
  • délka 30 měsíců (tedy 2,5 roku)
  • z toho povinná doplňková praxe: klinická onkologie nebo radiační onkologie 1 měsíc, pediatrie 1 měsíc, hematologie a transfuzní lékařství 2 měsíce, lékařská mikrobiologie 1 měsíc, alergologie a klinická imunologie 1 měsíc, ARO 2 měsíce
  • z toho klinická biochemie 22 měsíců ( z toho ještě 2 měsíce pracoviště molekulárně biologických metod)
  • doporučené doplňkové praxe zůstavají beze změny
  • specializační kurzy – redukce ze 40 na 20 dnů
  • účast na dalších vzdělávacích aktivitách (sjezdy, kurzy, semináře pořádané ČSKB, IPVZ, ČLK apod.) – expanze z 20 hodin na 40 hodin
  • z programu tedy byla nově vynechána neurologie a gyn.-por.
  • Rekapitulace základního interního kmene (24 měsíců, tedy 2 roky): 2 měsíce chirurgie, 2 měsíce ARO, 14 měsíců interna, 6 měsíců klinická biochemie.
  • Na základním pediatrickém kmeni se pracuje.

Příští jednání se koná 16.3. 2011 v 9,30 v Praze.

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru v rámci své agendy

Vloženo: 4.3.2011

Zpět


česky | english