ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

červen 2005 - zpráva č.34

Zpráva č.34 ze schůze výboru ČSKB konané dne 30. 6. 2005 v Pelhřimově


PDF ke stažení Příloha [316.78 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, dr. Gotzmannová, doc. Jabor, dr. Kalla, prof. Racek, Z. Rychnovská, J. Sedláková,
doc. Schneiderka, ing. Šprongl
Omluveni: ing. Vávrová, dr. Louženský, doc. Štern, prof. Palička
Hosté: dr. Friedecký, M. Bunešová 

1. Zpráva pokladníka (ing. Šprongl)

• dosud není vyúčtování za 1. čtvrtletí roku 2005

2. Rada pro akreditaci, NASKL, Registr klinických laboratoří (doc. Jabor, dr. Bilyk, ing. Šprongl)

• nové checklisty D-04 až D-12 schváleny bez připomínek, jsou dostupné na webu ČSKB na adrese: http://www.cskb.cz/registr/Standardy.htm
• dr. Bilyk podal informaci k Národnímu programu zvyšování kvality v souvislosti s Registrem klinických laboratoří - viz Příloha 1
Dále proběhla obsáhlá diskuse nad zápisem z jednání Rady pro akreditaci ze dne 13.6.2005.Výbor konstatoval, že státní správa nevytvořila funkční prostředí (výběrová řízení, uzavírání smluv s plátci), vynutitelnost práva je zřejmě možná prostřednictvím plátců. Výbor se shoduje na tom, že hlavní rolí Rady pro akreditaci, NASKL a Registru klinických laboratoří je edukace a poradenství s následným ověřováním způsobilosti. Je nutné pokračovat v definování kritérií kvality práce laboratoří. Výbor si uvědomuje i určité celospolečenské signály o korupčním prostředí. Nemá rovněž dosud nezpochybnitelné nástroje pro identifikaci laboratoří, které poskytují nekvalitní služby. Jednotliví členové výboru dále v diskusi vyjádřili různou úroveň podpory zápisu jednání Rady pro akreditaci z 13.6.2005 s tím, že bude jednání o tomto tématu pokračovat na následující schůzi výboru a v elektronické komunikaci.
Výbor se však shodl na tom, aby:
• Rada pro akreditaci navázala spolupráci s ČIA
• Registr klinických laboratoří a jeho výkonný orgán NASKL nadále fungoval především jako edukační a poradenské středisko pro klinické laboratoře
• byl kladen větší důraz na využívání výsledků EHK, se zvýšením věrohodnosti poskytovaných údajů (výpisy z analyzátorů, ověřitelné informace o IQC a podobně)
• hodnocení kvality práce mimo oblast pokrytou EHK tvořilo i nadále nedílnou součást posuzování veškerých služeb klinických laboratoří
• Dne 16.6.2005 se uskutečnila schůzka zástupců VZP, ČIA, ČLS JEP a ČSKB ohledně další spolupráce v oblasti posuzování způsobilosti klinických laboratoří - viz Příloha č. 2

3. Časopis KBM (dr. Friedecký)

• druhé číslo je v tiskárně, třetí číslo je připraveno
• schůzka doc. Jabora a dr. Kocny s vedoucí sekretariátu ČLS JEP ing. Vičarovou
• elektronické zveřejňování obsahu čísel v PDF formátu s ročním odstupem zajistí firma NT servis, ČSKB se bude finančně podílet na částce, kterou ČLS JEP hradí NT servisu za služby spojené s elektronickým zveřejněním, celková částka za všechny časopisy ČLS JEP činí 10 000,00 Kč za měsíc.
• indexace časopisu v MEDLINE - je k dispozici vzorový dopis obsahující žádost o indexaci, další postup zajistí dr. Friedecký
• 19.7. proběhne schůzka s ředitelem Lexis Nexis s cílem upřesnění harmonogramu prací při vydávání časopisu a zajištění rychlé pracovní komunikace mezi vydavatelstvím a redaktory
• zbývající čísla z roku 2004 budou rozdána na sjezdu v Olomouci (zajistí Jabor, Sedláková - dovezou na výbor 1.9.)
• na schůzi výboru 1.9. je nutné připravit požadavky výboru na redakční radu a podklady pro schůzi redakční rady v rámci sjezdu v Olomouci

4. Biolab 2005 - zhodnocení akce (Z. Rychnovská)

• 315 účastníků, 21 firem - z toho 10 sponzorů a 11 vystavovatelů
• generálním sponzorem byla firma ROCHE, hlavním sponzorem firma DADE BEHRING
• zhodnocení a průběh Biolabu zveřejněn na webových stránkách ČSKB - http://www.cskb.cz/Akce_na_rok/2005/Biolab05/ohlednuti05.htm

5. spolupráce odborné společnosti a ČAS – aktuální situace a perspektiva (M. Bunešová)

• Charakteristika: Česká asociace sester (ČAS) je dobrovolná profesní organizace zdravotnických pracovníků, která se mimo jiné zabývá organizováním odborných akcí, konferencí a setkání v regionálním, celostátním a mezinárodním měřítku. Jako právnická osoba - občanské sdružení registrované u MV ČR - hájí prostřednictvím svých delegovaných zástupců zájmy členů ČAS v poradních orgánech legislativy a exekutivy ČR. Základními organizačními složkami jsou odborné sekce, které v rámci sekce samostatně pořádají odborné akce a řeší pracovní problémy svých členů. Sekce zdravotních laborantů má 628 členů (celkový počet členů ČAS je 15 398). Veškeré informace o členství v ČAS jsou dostupné na webových stránkách organizace http://www.cnna.cz/evidence_clenu.php.
• ČAS a registr pracovníků: jedním z hlavních současných úkolů ČASu je pomoc při probíhajících registracích zdravotnických pracovníků - veškeré informace ohledně registrací jsou dostupné na webových stránkách Národního centra ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně (http://www.nconzo.cz/). Paní Anna Skalická (předsedkyně výboru sekce zdravotních laborantů) pravidelně informuje nejen na akcích ČASu, ale i na akcích pro SZP organizovanými jinými společnostmi o novinkách v registracích a ve vzdělávání středních zdravotnických pracovníků.Vycházeje z vyhlášky 423/2004 o kreditním systému pro vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu je ustanovena kreditní komise ČAS, která vyřizuje žádosti organizátorů ohledně přidělení kreditních bodů a vystavení certifikátů pro účastníky akcí. Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách ČAS (http://www.cnna.cz/kreditni_komise.php).
• Odborné akce pořádané sekcí zdravotních laborantů v roce 2005:
19. - 20. 3. proběhl v Brně pod záštitou FN u sv. Anny velice pěkně odborně i společensky připravený dvoudenní seminář ve spolupráci s Ústavem soudního lékařství. Další akce (jednodenní) proběhne dne 14. 9. ve FN v Motole - Praha, dvoudenní akce je připravována na 7.-8.10. do Ostravy a v závěru roku jednodenní seminář dne 25.11. opět v Brně.
• Spolupráce mezi sekcí zdravotních laborantů ČAS a sekcí zdravotních laborantů při ČSKB by měla pomoci řešit efektivně hlavní problémy v oblastech vzdělávání a společenského postavení zdravotních laborantů. Sekce zdravotních laborantů ČAS je toho názoru, že současný stav spolupráce by bylo velmi vhodné rozšířit a zintenzívnět oboustranným úsilím. Bylo by možné a vhodné domluvit se i na konkrétním plánu a koordinaci některých činností a také přikročit k pravidelnému uveřejňování výsledků spolupráce. Příslušné informace by mohly být uveřejňovány na webových stránkách ČSKB a ČAS, případně i tiskových periodicích FONS a SESTRA.

6. VII. sjezd - abstrakta, čestní hosté, další (doc. Schneiderka)

• dosud 309 zaregistrovaných, zasláno 112 abstrakt - z toho 65 přednášek, ostatní postery
• zvací dopisy čestným členům rozešle sekretariát ČSKB
Výhody budou poskytnuty v rozsahu zveřejněném ve zprávě z jednání výboru ČSKB č.26
• záštitu sjezdu přislíbil děkan UP v Olomouci a prof. Blatton (IFCC)
• doc. Jabor požádán o předmluvu ke sborníku
• členové výboru formálně prošli abstrakta, která s připomínkami odevzdá dr. Bilyk dr. Kocnovi ke konečnému zveřejnění ve sborníku
• dosud není hotov definitivní scénář slavnostního zahájení sjezdu
• dosud není naplněn program nedělního dopoledního sympozia "Systémy jakosti", doc. Jabor požádán o příspěvek

7. IFCC agenda (doc. Schneiderka)

• tlumočeno poděkování rakouské společnosti klinické biochemie za poskytnutí hlasu organizátorům Euromedlabu 2009 v Innsbrucku
• na pořádání Euromedlabu v roce 2011 kandiduje Paříž
• zveřejnit ve FONSU a v KBM upozornění na Euromedlab 2007 v Amsterdamu
• 5. postgraduální kurz FESCC „Nové trendy v klasifikaci, monitorování a péči u autoimunitních chorob“ se koná v Dubrovníku 15. a 16. října 2005 - určeno ke zveřejnění na webu cskb.cz
• kritizována nízká účast národních společností na generálních konferencích IFCC

8. Doporučení ČSKB

• Doporučení o validaci v anglické verzi - bylo zveřejněno na webu cskb.cz v anglické verzi
• Příprava doporučení o transportu materiálu a preanalytické fázi - z oslovených odborníků nabídku ke spolupráci nad doporučením přijali - dr. Kratochvíla, dr. Polak, prof. Racek, Mgr. Slabík; doporučení by mělo být co do obsahu krátké, stručné a mělo by odkazovat na druhé vydání příručky Preanalytické fáze, práce budou zahájeny po distribuci této příručky
• Doporučení o likvoru - 1.7. se sejdou tvůrci doporučení v Praze, výboru bude Doporučení předloženo na schůzi dne 1.9. v Olomouci
• Doporučení o diagnostice diabetu - novelizaci doporučení vypracuje Dr. Friedecký; konečná podoba "Stanoviska výboru ČDS a ČSKB ke změně rozhodovacího limitu plazmatické glukózy nalačno" bude zveřejněno prostřednictvím elektronického rozesílání na adresář členů ČSKB
• členové výboru do 8.7. zašlou připomínky k materiálu Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku (Společní doporučení českých odborných společností)
• Doporučení o vrozených vývojových vadách - proběhla schůzka doc. Jabora a prof. Zimy, doporučení bude přepracováno a rozesláno všem zúčastněným, výboru bude předloženo na schůzi dne 1.9. v Olomouci

9. Preanalytická příručka

• připravena pro tisk, náklad 2200 výtisků, příručku vydává společně ČSKB a SEKK, distribuce členům ČSKB, registrovaným laboratořím v oboru klinické biochemie a laboratořím aktivně zapojeným do EHK SEKK, případné náklady nad rámec původní částky 150000,- Kč bude hradit SEKK

10. Zpráva vědeckého sekretáře

• Noví členové: Mgr. Alena Bekešová, Ostrava-Zábřeh; Iveta Pribilincová, Chomutov; MUDr. Štěpánka Sobotová, Plzeň
• Cena Olympus – přihlášené disertační práce posoudí komise jmenovaná výborem, hodnotící zprávu obdrží výbor do 31.8.2005, bude uzavřeno na schůzi výbor dne 1.9. v Olomouci
• Cena ČSKB - uzávěrka 19.8. 2005
• Podpora účasti na sjezdu
(http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/granty_anot-grant%20Olomouc.html ) - výbor ČSKB udělí cestovní grant ve výši max. 2500,- Kč účastníkům splňujícím podmínky (dostupné na webu, rozesláno elektronickou poštou na adresář členů)
• Příprava plánu akcí na rok 2006 – do 20.8.2005 budou přijímány požadavky na zařazení akcí do plánu na rok 2006 (koordinuje prof. Racek), uzavřeno bude na schůzi výboru dne 1.9.2005 v Olomouci.

11. Různé

• cena CZEDMA - uzavřeno, cena bude předána na sjezdu v Olomouci
• dopis ing. Klepárníka (CZEDMA) k organizování odborných akcí a jejich sponzorování - požadavek, aby pravidla pro prezentaci na odborných akcích byla přijatelná i pro menší firmy (např. 1m2 výstavní plochy za 2-3 000 Kč bez DPH), diskuse k pojmu "malá firma", doc. Jabor navrhne pro CZEDMU dopis, který předloží k připomínkám výboru 1.9. v Olomouci - viz Příloha 4
• dotaz dr. Kocny ohledně distančního studia - na www.cskb.cz přidat linky na stránky s edukačními aktivitami, doc. Jabor odpoví dr. Kocnovi
• návrh zákona o právu občana na informace o kvalitě péče ve zdravotnických zařízeních - rozesláno 3.8. v elektronické podobě ostatním členům výboru!
• návrh na vyřazení obsoletních metod ze Seznamu výkonů (ACP, ACPP, elektroforéza lipoproteinů, HBDH statim, HBDH, izoenzymy LD, beta-lipoproteiny, 17-oxosteroidy, 17-hydroxykortikosteroidy, CK-MB aktivita, fosfolipidy, hydrogenuhličitanový anion, lipidy celkové, lipoproteiny beta, mukoproteiny, Rivaltova zkouška), definitivní návrhy na zrušení příslušných registračních listů předložit na schůzi výboru 1.9. v Olomouci
• publikování stanoviska ČSKB a ČDS ke cut-off hodnotě glukózy v plazmě žilní krve pro hranici mezi FPG a IFG (5,59 mmol/l horní mez "normy", 5,60 mmol/l první patologie) - viz Příloha 3
• Odpověď na dotaz dr. Janotové (OKB FN Bulovka) - změnit přístrojové vybavení, nebo zajistit úvazek mikrobiologa nebo změnit metodu
• Akreditační komise - schůzka zástupců akreditačních komisí pro pracoviště oprávněná k dalšímu vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví proběhla dne 27.6.2005. Za klinickou biochemii přítomni doc. Jabor, doc. Dastych, prof. Tichý; stanovení nových požadavků na akreditovaná pracoviště, transformace IPVZ na administrativní, registrační a organizační centrum, úloha kateder fakult, definice školitele a školence, pobyt školence na akreditovaném pracovišti, další schůzka se koná v září. Zápis ze schůzky - viz Příloha 6
• ing. Šprongl - nákup knih probíhá podle schváleného seznamu
• doc. Schneiderka - žádost o cestovní grant Mgr. J. Bednaříkové zamítnuta, důvodem je předmět žádosti, který neodpovídá vypsaným podmínkám pro udělení cestovního grantu, těmto podmínkám nevyhovuje ani délka členství žadatelky v ČSKB
• doc. Jabor seznámil výbor s odpovědí Desmonda Kennyho na dotaz týkající se výkladu definice "smluvní laboratoře" v normě ISO 15189 - Příloha 5

Vloženo: 30.6.2005

Zpět


česky | english