ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

leden 2015 - zpráva č. 6

Zpráva č. 6/2015 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 15.1.2015

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: MUDr. P. Kubáč, prof. MUDr. V. Palička, CSc.

 


Kontrola zápisu

 • Zápis č. 5/2014 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Probíhá aktualizace doporučení „Používání kardiálních troponinů v diagnostice akutního koronárního syndromu“. Členové výboru doporučení zkontrolují a zašlou připomínky do 16.1. prof. Rackovi. Ten následně předloží doporučení k vyjádření kardiologům.
 • Prof. Racek připravil schémata diagnostiky gestačního a mimotěhotenského diabetu. Po vyjádření připomínek členů výboru budou schémata vyvěšena na webu společnosti.
 • Ing. Springer připraví vyjádření ke konzervaci krve pro stanovení glykémie přídavkem citrátového pufru v časopise FONS.

EFLM, IFCC – prof. Průša, prof. Racek

 • Výbor CSKB souhlasí s nominací prof. Zimy na pozici Officer do EFLM Executive Board na období 2016-2017, prof. Průša pošle nominační podklady, prof. Zima s nominací souhlasí.
 • EFLM e-seminář – EU Directive 2013/55/EU on the Recognition of Professional Qualifications, 28.1.2015, 16.00-16.30 hod. – zúčastní se prof. Průša http://www.anymeeting.com/PIID=EB54DD87874A38
 • Prof. Průša seznámil výbor se zprávou ze 124. jednání Executive Board IFCC, které se konalo ve dnech 15.-17.11.2014 v Římě.
 • Prof. Průša zašle IFCC výroční zprávu ČSKB za rok 2014.
 • IFCC byla uhrazena faktura za členství na rok 2015.
 • Výbor nebude nominovat mladého vědce do skupiny vzdělávání – sylabus.
 • Výbor doporučuje nominovat pro. Paličku do Pracovní skupiny EFLM – Pacient focus laboratory and medicine.
 • Výbor osloví prim. Franekovou ohledně nominace do Pracovní skupiny – postanalytická fáze.
 • Generální konference IFCC v březnu 2016 v Madridu se zúčastní předseda společnosti společně s národním reprezentantem.
 • Za ČR je registrováno 19 lidí na pozici Evropský specialista v laboratorní medicíně.
 • 7.1.2015 proběhl na webu EFLM e-seminář na téma Biological Variation, http://www.efcclm.eu/index.php/educational-material.html

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Pokračují překlady hesel.

Web společnosti – aktualizace webu, Doporučení společností

 • Průběžně probíhá aktualizace webových stránek (Ing. Vávrová, doc. Dastych).
 • Sjednocení termínu pro zasílání návrhů na ocenění ČSKB („Cena za nejlepší publikaci“; „Cena za výuku a vzdělávání“) v předchozím roce, vždy k 31. květnu následujícího roku.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – Doc. Dastych, Ing. Springer

Rada pro akreditaci jednala o optimálním obsazení počtů lékařů, analytiků v závislosti na počtu provozu a oslovila odborné společnosti k vyjádření. Výbor proto probral možnost optimálního obsazení počtů lékařů, analytiků v laboratoři v závislosti na typu laboratoře, ale nenašel vhodné kritérium. Stanovisko bude odesláno prof. Paličkovi.

Organizace odborných akcí

Sjezd ČSKB - 20.-22.9. 2015, Brno

 • Sjezd se bude konat ve dnech 20.-22.9.2015 v Brně v hotelu Voroněž.
 • www.sjezdcskb2015.cz
 • Doc. Dastych s M. Šenderovou z CBT informovali o přípravách sjezdu.
 • Výbor odsouhlasil program sjezdu.
 • Organizační výbor je ve složení Dastych, Šenderová, Kocna, Tůmová, Horáková, Čermáková, Beňovská, Gottwaldová.
 • Deadline příjmu abstrakt pro postery a přednášky je do 20.5.2015.
 • Je uzavřena smlouva o organizačním zajištění mezi CBT, ČLS JEP a ČSKB s rozpočtem akce.
 • Registrační poplatek sjezdu je ve výši 1500,- Kč.

Edukační konference EFLM – 2015

 • Konference se bude konat v Praze ve dnech 24.-26.4.2015.
 • Přípravy probíhají ve spolupráci s Education and Training Committee EFLM a firmou CBT.
 • prof. Racek informoval o připravovaném programu konference.

Cutting Edge in Laboratory Management in Europe (CELME)

 • Meeting se uskuteční v Praze, Karolinum ve dnech 1.-2.10.2015.

EuromedLab 2019

 • Bude připraven návrh pro kandidaturu Prahy (hlasování proběhne v červnu 2015 v rámci kongresu Euromedlab v Paříži).

Zpráva pokladníka – MUDr. Petr Kubáč

 • MUDr. Kubáč se nemohl jednání výboru z pracovních důvodů zúčastnit.
 • Faktury, které jsou pokladníkovi odesílány elektronicky, končí často ve spamech. Je nutné poslat následný mail s ověřením, zda fakturu pokladník obdržel.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • Výbor souhlasí s přijetím nových členů společnosti – MUDr. Pavla Komišáka (Prostějov), Tadeáše Semeniuka a Soni Petrželové.
 • Upozornění všem členům/členkám společnosti, kteří dovršili v předchozím roce věk 70 let na možnost požádat o snížení členského příspěvku (pro ČLS 100 Kč; pro ČSKB 0,- Kč). Vyplněný formulář (viz příloha č. 1) zaslat na adresu vědeckého sekretáře nebo předsedy.

Časopis KBM

 • Pan Adamec ze STAPRA zaslal vyúčtování časopisů KBM a FONS za rok 2014. Oba časopisy vyšly se ziskem.
 • Pan Adamec bude pozván na příští jednání výboru.

Návrh nových členů akreditační komise (pro vzdělávání lékařů) – prof. Průša

 • Obnovení akreditační komise pokračuje ve stávající sestavě – Palička, Dastych, Zima, Racek, Průša, Verner, Soška, Schneiderka.
 • Za doc. Šterna výbor navrhuje nominovat RNDr. Louckého. Dále výbor navrhuje MUDr. Malinu, MUDr. Piknera, Dr. Gabzdylovou a Dr. Valoškovou.

Nové registrační listy – RNDr. Gotzmannová, prof. Racek

 • Pracovní skupina MZ ČR schválila navrhované výkony – Stanovení placentárního růstového faktoru (PIGF) v lidském séru nebo plazmě a Stanovení koncentrace solubilního faktoru podobného tyrozinkináze (sFlt-1) v lidském séru nebo plazmě.
 • Příslib z MZ ČR, že se 8 nově podaných výkonů v rámci kultivace objeví v Sazebníku.

Sdílení výkonů – RNDr. Gozmannová

 • Za odbornost 801 klinickou biochemii požádáme o rozšíření sdílení výkonů další odbornosti:
  • 91189 Stanovení IgE odbornost 813
  • 96167 KO s pětipopulačním diferenciálem
 • Výkony pro stanovení HBsAg, HIV, HCV a Syfilis jsou sdíleny jen pro SC vyšetření návrh na projednání s odborností 802, aby tato podmínka byla zrušena.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Dne 8.12.2014 proběhlo jednání u Kulatého stolu ke vzdělávání nelékařských povolání (střední škola, vyšší škola, VŠ). Zápis z jednání je přílohou č. 2
 • Sekce biochemických laborantů nesouhlasí s vyjádřením v zápisu z jednání Rady pro akreditaci v oblasti zamýšleného vzdělávání zdravotních laborantů (novelizace zákona č. 96/2004 Sb.). Na novelizaci zákona č. 96/2004 Sb. se pracuje od r. 2011, všechny odborné společnosti se shodly na nevhodnosti vzdělávání „laboratorního asistenta“, který, jak se ukázalo, je v praxi nevyužitelný.

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • Pokračuje se na přípravě podkladů pro Komoru nelékařských profesí.

Různé

 • MUDr. Kocna se zúčastní jednání výboru dne 3.3. v záležitosti screeningu kolorektálního karcinomu v ČR.
 • Prof. Racek zašle odpověď Bc. Tiché, pracující v laboratoři KB a hematologie, že nesplňuje podmínky pro atestaci v oboru Vyšetřovací metody v KB.
 • Prof. Racek připraví dopis na vedení VZP, ve kterém upozorní na projekt Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, týkající se přístroje POCT Samsung Labgeo PT 10 v ordinacích praktických lékařů v ČR. Výbor tímto reaguje na článek MUDr. Herbera, praktického lékaře z Kralup nad Vltavou, který vyšel v Practicus 8/2014.
 • Seznam supervizorů a jimi supervizovaných programů EHK platných od 1.1.2015. Příloha č. 3
 • Vedoucí Studijního oddělení IPVZ rozeslala dopis všem garantům oborů na LF ohledně nominace lektorů pro vzdělávání lékařů v rámci připravované žádosti IPVZ o akreditaci.

Příští jednání se koná dne 3. března 2015, v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2.

Zapsal: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

 

Vloženo: 27.1.2015

Zpět


česky | english