ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

říjen 2005 - zpráva č.36

Zpráva č.36 ze schůze výboru ČSKB konané dne 11. 10. 2005 v Hradci Králové


PDF ke stažení Příloha [204.12 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, dr. Gotzmannová, doc. Jabor, dr. Kalla, prof. Palička, Z. Rychnovská, J. Sedláková, doc. Schneiderka, ing. Šprongl, doc. Štern, ing. Vávrová
Omluveni: prof. Racek, dr. Louženský 

1. Zpráva pokladníka - uzavření druhého kola objednávek knih (ing. Šprongl)

  • Vyúčtování za 3. Q. roku 2005
  • Nákup knih - uzávěrka druhého kola objednávek, výbor rozhodl o finančním limitu objednávaných knih na jedno pracoviště maximálně do 25 000,- Kč, pracoviště, která nedodržela limit, budou v tomto smyslu upozorněna a seznam knih bude před odesláním objednávky příslušně regulován. Ing. Šprongl rozešle konečný seznam knih členům výboru ke schválení.

2. Rada pro akreditaci

• na základě jednání Rady z 19. 9. 2005 byl změněn název Národní akreditačního střediska na Národní autorizační středisko, po stránce odborně-metodické je NASKL podřízen Radě pro akreditaci, po organizační, provozní, ekonomické a technické stránce je NASKL samostatným orgánem zřizovaným a řízeným Předsednictvem ČLS JEP (viz Zápis z 16. jednání Rady pro akreditaci - Příloha č. 1).
• zveřejněné koncepty společně připravovaných dokumentů Rady pro akreditaci a ČIA byly odsouhlaseny členy Rady, čeká se na schválení ze strany ČIA, konečné znění bude zveřejněno ve zprávě z jednání výboru ČSKB obvyklým způsobem
• web NASKL je v přípravě, datum zpřístupnění - listopad 2005
• doc. Jabor požádal ing. Vičarovou o převod výborem odsouhlasené částky 50 000,- Kč formou půjčky z účtu ČSKB na účet NASKL
• vzhledem k tomu, že bylo Společné prohlášení ČLS JEP a ČIA k programům zvyšování kvality doplněno členy Rady v bodě IV textem:
"... předpokládá spolupráci s dalšími zainteresovanými stranami, především Ministerstvem zdravotnictví ČR, zdravotními pojišťovnami, Českou lékařskou komorou, Komorou vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví a jinými orgány, zainteresovanými na zvyšování a ověřování kvality práce klinických laboratoří.";
pověřuje výbor ČSKB prezidentku KVVOPZ, dr. Gotzmannovou, aby v nejbližším termínu poskytla přístup k informacím (seznam členů prezidia KVVOPZ, seznam a složení jednotlivých pracovních skupin) a byla garantem průběžného zveřejňování zápisů z jednání KVVOPZ prostřednictvím zpráv z jednání výboru a webu ČSKB
• diskutována byla rozdílná úroveň v přístupech k akreditacím podle různých posuzovatelů (zahraniční akreditační agentury, Joint Committee International, ČIA, SAK), výbor se domnívá, že kritéria požadovaná na laboratořích v rámci akreditací nemocnic nemusí být v souladu s požadavky Rady pro akreditaci a Registru klinických laboratoří, výbor žádá prof. Paličku, aby tento názor prezentoval jako podnět na příštím jednání Rady.

3. VII. sjezd - bilance (doc. Schneiderka)

• Sjezdu se zúčastnilo 453 osob a své zboží vystavovalo 32 firem. V průběhu sjezdu zaznělo na 60 přednášek a bylo vystaveno 65 posterů. Ekonomická bilance sjezdu byla mírně pozitivní.
• Mezi priority sjezdu lze počítat „Mezinárodní česko-maďarsko-polsko-slovenské minisymposium o zavádění systémů jakosti rok po vstupu do EU“, na němž bylo prezentováno 8 přednášek a proběhla bohatá diskuse.
• Další prioritou sjezdu bylo systematické zařazení 13 firemních workshopů
• Byly odeslány dopisy s poděkováním koordinátorům za organizaci odborného programu, prof. Siekmannovi za účast a úvodní přednášku a sponsorům za materiální podporu sjezdu.
• Byl přijat děkovný dopis prof. MUDr. R. Dzúrika, DrSc., za pozvání na sjezd a ocenění čestným členstvím ČSKB.

4. Časopis KBM, redakční rada (ing. Vávrová, dr. Friedecký)

• Zápis z jednání redakční rady KBM - Příloha č. 2
• redakční rada navrhuje automatický odběr časopisu členy společnosti s VŠ vzděláním při předpokládaném navýšení členského příspěvku o 200 Kč ročně (viz zápis z redakční rady), v diskusi výbor zvažoval sociální dopady navrženého navýšení, v hlasování bylo určeno navýšení členského příspěvku o 100,- Kč pro členy ČSKB s VŠ vzděláním a automatickým odběrem KBM, uvedená částka bude určena pro krytí části nákladů na časopis, zbývající (a převážnou část) bude dotovat ČSKB; proti tomuto návrhu hlasovala dr.Gotzmannová, která navrhovala dotovat celou částku
• členům ČSKB se středoškolským vzděláním se nebudou členské příspěvky automaticky navyšovat z důvodu odběru časopisu, zájemcům o odebírání časopisu KBM bude poskytnuto zvýhodněné předplatné 100,- Kč/rok za předpokladu, že o něj požádají prostřednictvím sekretariátu ČSKB
• pro ostatní zájemce o časopis (včetně členů SLG) bude předplatné kalkulováno z nákladů na 4 čísla v roce
• pro rok 2005 ČSKB poskytne časopisu dotaci ve výši cca 200 000,- Kč (částka bude určena podle ekonomické bilance)
• výbor v souladu s doporučením redakční rady považuje za nepřijatelné využití první strany obálky pro jakékoli komerční účely, nemá námitky pro využití třetí nebo čtvrté strany obálky časopisu partnerem časopisu (nebo případně dalšími inzerenty), redakce je v jednání s nakladatelem, který připravuje systém a klasifikaci služeb pro inzerenty a sponzory společnosti
• výbor doporučuje redakci rozšířit počet stran v případě dostatku příspěvků

5. Akreditační komise (doc. Jabor)

Akreditační komise je orgán, který zpracovává podmínky pro výběr akreditovaných pracovišť pro účely postgraduálního vzdělávání a bude přihlášená pracoviště do sítě doporučovat. Tento proces nesouvisí s procesem akreditace podle ISO 15189. Oba pojmy akreditace nelze směšovat. Přiložen je zápis ze schůze akreditační komise pro klinickou biochemii - Příloha č. 3

6. Sdílení výkonů, Sazebník zdravotních výkonů (dr. Bilyk, dr. Gotzmannová)

Výbor konstatuje, že pro změny sdílených kódů neexistuje platforma pro jiná než bilaterální mezioborová jednání následovaná projednáním na pracovní skupině 2, rizikem tohoto stavu je nesystémový přístup k laboratorní medicíně jako celku s negativními důsledky na mezioborovou spolupráci, ČSKB si uvědomuje absenci podobné platformy a vyzve Dr. Pražáka (VZP) ke spolupráci s výborem a Radou pro akreditaci.

7. IFCC agenda (doc. Schneiderka)

• Edukační sympozium FESCC - termín konání druhého ročníku 21. - 23. 4. 2006, místem konání zvolena Praha, počet účastníků do 100 osob, odbornými organizátory akce budou ČSKB společně s FESCC a EC4, organizačně zajistí CBT, podmínka stanovení registrační poplatku, přesné podmínky organizace celé akce domluví s prof. Blatonem doc. Jabor a prof. Palička, uvažovaná dotace ze strany ČSKB do 150 000 Kč, do příští schůze výboru připravit návrh smlouvy a sestavení vědeckého a organizačního výboru sympozia.
• Odeslán kladný hlas ČSKB pro členství Bosny a Hercegoviny v IFCC
• Alpsko-adrijský kongres klinické chemie a laboratorní medicíny proběhne 7. až 9. září 2006 v Miláně. President kongresu, prof. Paolo Mocarelli, žádá o návrhy odborného programu.
• 18. Euromedlab se bude konat 7. až 11. června 2009 v Innsbrucku.
• Sekretariát IFCC oznamuje, že 21. Světový kongres klinické chemie a lab. medicíny a současně 19. Euromedlab se bude konat v Berlíně v r. 2011

8. Doporučení ČSKB

• Doporučení o likvoru (dr. Kalla)
Doporučení bude po drobných úpravách schváleno na dalším jednání výboru. Výbor vyslovil poděkování všem autorům, jedná se o významnou novelizaci.
• Doporučení o vrozených vývojových vadách (doc.Jabor)
- bude předloženo výboru na dalším jednání 9.11.2005
• Dodatek k doporučení o validaci (ing. Novotný)
rozeslána urgence o připomínky recenzentům doporučení

9. Zpráva vědeckého sekretáře

• noví členové: Ing. Martina Koláčková (Orlová), Mgr. Anita Zelená (Žďár nad Sázavou), Mgr. Pavla Karešová (Šlapanice), Květoslava Lišková (Křižanov), Marcela Grochowiecová (Krnov), Taťjana Plosová (Týn nad Vltavou), Mgr. Martina Ulrychová (Hradec Králové), MUDr. Pavel Malina (Písek), Mgr. Jana Doupovcová (Zlín)
• kalendář akcí na rok 2006 je zkompletován (Příloha č.4), odesláno ČLS JEP, je zveřejněno na http://www.cskb.cz/Akce_na_rok/2006/plan_2006.htm
• doc. Jabor osloví ing. Tůmovou (Olympus) ohledně podmínek pro vypsání "Ceny společnosti Olympus" pro další období

10. Volby do výboru ČSKB

výbor jednomyslně podpořil návrh doc. Jabora k nominaci prim. Lercha na předsedu volební komise, - doc. Jabor osloví prim Lercha a požádá o přípravu a zorganizování voleb do výboru ČSKB, pozvání na příští schůzi výboru.

11. KVVOPZ (dr. Gotzmannová)

složení prezidia KVVOPZ, kontakty na jednotlivé členy – viz Příloha č.5

12. Sekce zdravotních laborantů (Z. Rychnovská)

Předpokládané místo konání Biolabu 2006 je Český Krumlov, členové výboru navrhnou do příští schůze témata odborného programu

13. Různé

• dopis prof. Blahošovi ohledně připomínkování změn v seznamu výkonů odešle doc. Jabor
• doc. Jabor bude gratulovat jménem ČSKB prof. Blahošovi k inauguraci exkluzivní knihy nejvýznamnějších lékařů světa, mezi které byl zařazen i prof. Blahoš
• dr. Kalla - zápis z vědecké rady ČLK; přítomen za VZP dr. Pečenka, lékaři požadují po zdravotních pojišťovnách pravidla pro posuzování kvality poskytované péče, pojišťovna požaduje u ČLK pomoc při posuzování sporných zdravotnických zařízení
• prim. Hamrlová (FTN Praha) - dotaz ohledně kódu 91475 (gesce 813, interpretace - písemná - souboru imunologických laboratorních vyšetření laboratorním pracovníkem), který nemůže vykazovat odbornost 801; dr. Hamrlová žádá ČSKB, aby po domluvě s Českou imunologickou společností přehodnotila obsah kódu tak, aby jeho náplň neodporovala sdílení jinou odborností, odpověď připraví dr.Gotzmannová
• Česká anesteziologická společnost pořádá každoročně odbornou akci - sympozium a kurz Sepse a MODS; v roce 2006 je termín akce 25. - 27. ledna, na rok 2007 je zájem ze strany pořadatele i ČSKB o spolupráci
• doc. Schneiderka - doc. Jabor napíše dopis ohledně pořádání společných česko-slovenských sjezdů 

Zapsala: Jana Sedláková
Za správnost: ing. Vávrová, doc. Jabor

Vloženo: 30.10.2005

Zpět


česky | english