ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

leden 2006 - zpráva č.39

Zpráva č.39 ze schůze výboru ČSKB konané dne 19.1.2006 v Hradci Králové


PDF ke stažení Příloha [209.48 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, doc. Jabor, dr. Louženský, prof. Palička, Z. Rychnovská, J. Sedláková, doc. Schneiderka, ing. Šprongl, doc. Štern, ing. Vávrová
Omluveni: prof.Racek, dr. Gotzmannová, dr. Kalla,
Hosté: dr. Friedecký, Bc. Tesařová 

1. Zpráva pokladníka (ing. Šprongl)

• ing. Šprongl připraví smlouvu o spolupráci ČSKB s firmou STAPRO ohledně vydávání bulletinu FONS
• dopisy sponzorům ČSKB na rok 2006 byly rozeslány
• volby 2006 - nespotřebované nadbytečné tisky budou skartovány standardním postupem

2. Rada pro akreditaci, Registr, NASKL (prof. Palička, doc. Jabor, ing. Šprongl)

• zápis z jednání Rady ze dne 9.1.2006 - viz Příloha č. 1
• prof. Palička informoval o podepsání dvou dokumentů (Smlouva o spolupráci, Dohoda) mezi Radou pro akreditaci a ČIA dne 21. 12. 2005 (dostupné na www.cskb.cz a www.naskl.cz)
• dne 21.12.2006 byla na základě výběrového řízení jmenována do funkce výkonné ředitelky NASKL ing. Alena Fischerová
• na stránkách www.naskl.cz zveřejněn dopis ing. Fischerové všem registrovaným laboratořím (bude všem registrovaným elektronicky rozeslán) - Příloha č.2
• připravován je seminář pro registrované laboratoře dne 14.4.2006 v aule Pedagogické fakulty v Praze
• na stránkách www.naskl.cz byl zveřejněn článek "Činnosti NASKL", členové výboru byli požádání, aby se v elektronické diskusi vyjádřili k obsahu textu, 2 členové výboru nepovažují za vhodné se k již zveřejněnému materiálu vyjadřovat, ostatní námitky neuplatnili
• dne 28.1.2006 proběhne v Hradci Králové další školení (náhradní termín) posuzovatelů NASKL
• výbor posoudil žádosti uchazečů o práci posuzovatele (auditora) NASKL, ČIA - výbor potvrdil žádost ing. Hroudové a ing. Krotké, zamítavé stanovisko bylo odhlasováno k žádosti ing. Hajna; uchazečům písemně odpoví ing. Vávrová, kopie odpovědí s originály žádostí předá sekretariát ČSKB ing. Fischerové (NASKL)
• doc. Pecka pořádá dne 26.1.2006 v Hradci Králové seminář pro registrované laboratoře o kvalitě práce v hematologických laboratořích, registrace v klinické hematologii využívá podobné principy jako registrace v klinické biochemii (tzv. 2. etapa činnosti registru)

3. Podzimní sympozium FESCC (Bc. Z. Tesařová)

• termín pořádní mezinárodního edukačního sympozia byl přeložen na 20.-22.10. 2006
• místem konání bude Praha, hotel Olympik
• pořadateli budou společně IFCC, FESCC, ČSKB, finanční zajištění bude předmětem dalších jednání, předpokládá se příspěvek IFCC, ČSKB, sponzorství diagnostických firem
• organizačním zajištěním akce byla pověřena firma CBT
• pro účastníky byl stanoven jednotný registrační poplatek 250 EUR (zahrnuje ubytování, stravování, materiály, coffee break)
• výbor hlasoval o výši příspěvku ČSKB, hlasováním bylo rozhodnuto o poskytnutí částky až do výše 250 000,- Kč
• účast členů ČSKB bude finančně podpořena formou grantu, podmínky budou zveřejněny na www.cskb.cz
• vyzvaní řečníci ze zahraničí: 500 EUR příspěvek na cestové, bez účastnického poplatku (ale příslušné služby budou poskytnuty v plném rozsahu), řečník z ČR - ubytování zdarma, cestovné hradí ČSKB podle prokázaných nákladů)
• dataprojektor zapůjčí ČSKB
• Bc. Tesařová dodá aktualizovaný rozpočet sympozia
• akce bude zveřejněna prostřednictvím e-mailingu IFCC

4. FONS 2006

• aktualizován odborný program, komunikace s pořadatelem pokračuje bez problémů

5. VOLBY ČSKB 2006

• Volební komise pro vyhodnocení 1.kola se sejde 30.1., průběžná informace a postup přípravy 2. kola voleb do výborů společnosti proběhne na dalším jednání výboru
• Ing. Vávrová navrhuje, že požádá předsedu volební komise, aby se stal garantem textů prohlášení jednotlivých kandidátů postupujících do druhého kola voleb. Původní texty se nejprve soustředí u předsedy volební komise a v určený den budou předány ing. Vávrové k technické úpravě a zveřejnění na webu ČSKB a prostřednictvím elektronické pošty členům.

6. Vzdělávání - akreditační komise

• schůzky dne 20.1.2006 se zúčastní prof. Racek

7. Vzdělávání farmaceutů (prof. Palička)

• není vyjasněn způsob vzdělávání farmaceutů, přidělování, resp. uznávání kreditních bodů farmaceutům je nejasné (zákon 95/2004 vs. 96/2004 a kreditní body ČLK vs. kreditní body KVVOPZ). Doc. Jabor požádá dr. Skalického o vyjádření a vypracování konceptu oslovení obou institucí ohledně této problematiky.

8. Kurz pro JOP

• schůzka s zástupkyní IPVZ ohledně kvalifikačního kurzu pro JOP byla z důvodu nepřítomnosti dr. Gotzmannové odložena, opakované dotazy na IPVZ zatím bez výsledku, protože MZ ČR není schopno dodat žádné podklady ohledně přípravy této akce

9. KBM (dr. Friedecký, ing. Vávrová)

• první číslo bude zasláno všem členům
• třetí číslo roku 2006 bude věnováno jubilantům roku 2006
• redakce konstatuje, že dosavadní spolupráce se SLG není příliš aktivní, dalšího nominovaného člena SLG do redakční rady se přes veškeré úsilí nepodařilo v uplynulých dvou měsících kontaktovat
• nutno aktualizovat smlouvu s Lexis-Nexis
• diskutována otázka partnerství firmy ABBOTT pro rok 2006 (150000,- Kč), jednáním pro dořešení nevyjasněných otázek pověřena ing. Vávrová

10. Společná komise SEKK a CZEDMA (dr. Friedecký)

• Výbor pověřil Dr. Friedeckého porovnáním platných dokumentů normativních a zákonných týkajících se EHK a vypracováním strategie přístupu k programům EHK v nových legislativních a normativních podmínkách, oponenturu strategie provede zástupce CZEDMA

11. IFCC (doc. Schneiderka)

• platba členských příspěvků v IFCC – doc. Jabor požádal o úhradu prostřednictvím ekonomického odd. ČLS JEP
• IFCC-Abbott award ror significant contributors in molecular diagnostics udělena Prof. Y.M.D.Lo z Hong Kongu
• konference Laboratory Automation:Advanced Tools for Improving the Practice of Medicine (Amsterdam, 16-17.3.2006)

12. Doporučení ČSKB

• novelizace doporučení č. 1 o EKK - odloženo jako úkol pro nově zvolený výbor ČSKB
• dodatky k doporučení o validaci (dr. Novotný a spol.: VALIDACE A VERIFIKACE MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝCH METOD ZALOŽENÝCH NA ANALÝZE EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU) - zveřejněno na www.cskb.cz k diskusi, bude schváleno na schůzi výboru v únoru

13. Zpráva vědeckého sekretáře (ing. Vávrová)

• Vypsání grantů a podmínek pro jejich přidělení na r. 2006 bude oznámeno prostřednictvím webové stránky, elektronických zpráv ČSKB a zveřejněním v bulletinu FONS
• vypsání grantů: účast na zahraničních kongresech, zahraniční stáže - viz Příloha č.3 
 - výbor podpoří až 10 žadatelů s aktivní účastí na zahraničních kongresech (uvažovaná částka pro podporu je 10x20000 Kč) 
 - výbor podpoří až 5 žadatelů s účastí na monotématických zahraničních vzdělávacích akcích (uvažovaná částka pro podporu je 5x15000 Kč) 
 - výbor podpoří české účastníky symposia IFCC-FESCC v Praze (bude upřesněno)
 - výbor podpoří aktivní účast laborantů na Biolabu (až 15x2500 Kč)
• Výbor souhlasí s návrhem vědecké sekretářky umožnit poskytnutí slevy základního členského poplatku dle informace ředitelky sekretariátu ČLS JEP ze dne 1.11.2005 všem svým členům, kteří splňují věkovou hranici 70 let, ing. Vávrová vystaví individuální žádosti dle požadovaného fomuláře, které zašle členské evidenci k projednání. O snížení základního poplatku mohou žádat rovněž matky na mateřské dovolené.

14. KVVPOZ – odloženo

15. BIOLAB 2006

• zveřejněny informace k pořádání Biolabu 2006 v Českém Krumlově, rozeslány pozvánky, zveřejněno na webu, kde je i vstup k elektronické přihlášce aktivní účasti
• schválena grantová politika pro aktivní účastníky z řad SZP z rozpočtu ČSKB
• doc. Jabor požádá hlavní sestru nemocncie v Českém Krumlově o uvolnění vedoucí laborantky při organizování sjezdu

16. Různé

• připravován Pracovní den v Lékařském domě u příležitosti životního jubilea prof. Paličky
• Purkyňova cena - nominován prof. Masopust, doc. Jabor sdělí písemně rozhodnutí výboru předsednictvu ČLS JEP
• výbor se rozhodl nepodpořit žádost o uvolnění kódu morfologického vyšetření moče pracovníkům urologických oddělení, odpověď zástupcům Urologické kliniky FN KV napíše doc. Jabor
• Mezinárodní akreditační standardy pro klinické laboratoře (komentovaný oficiální překlad JOINT COMMISSION INTERNATIONAL, Grada 2005, překlad ing. Šprongl, recenze prof. Zima, prof. Palička) – materiál bude pro členy ČSKB zhodnocen z hlediska edukace a významu při přípravě laboratoří k akreditaci

Zapsala J. Sedláková
Za správnost: doc. Jabor, ing. Vávrová

Vloženo: 30.1.2006

Zpět


česky | english