ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

květen 2012 - zpráva č. 20

Zpráva č. 20 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 17. 5. 2012.

Přítomni: M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. Milan Dastych, CSc. , RNDr. D. Gotzmannová, prof. MUDr. J. Racek, DrSc. , Ing. L. Šprongl, Ing. J. Vávrová, Ph. D. , MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni: RNDr. H. Benáková, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. V. Palička, CSc., doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc.

Hosté: M. Šenderová, MUDr. Malina, p. Adamec


Zápis č. 19/2012 byl schválen bez připomínek.

EFLM, IFCC

 • MUDr. Kocna by jmenován členem IFCC Committee on Internet and eLearning (C-IeL).
 • Ing. Šprongl vyplnil a odeslal internetový dotazník IFCC týkající se způsobu a organizace odběru žilní krve v ČR.
 • Na adrese http://www.ifcc.org/ifcc-executive-board-and-council/ebminutes/ je dostupný zápis ze zasedání výkonného výboru IFCC (25. – 27. 2. 2012, Windsor, UK).
 • Jednotliví národní reprezentanti byli vyzváni, aby dali IFCC k dispozici materiály, vhodné pro e-learning v klinické chemii.
 • Výzva, aby jednotlivé státy přispívaly do elektronického časopisu IFCC (IFCC e-NewsLetter).
 • Připomínky ke strategickému plánu EFLM pro r. 2012-13 nepřišly od žádného člena ČSKB.
 • Ve dnech 12. – 14. 10. 2012 se v Dubrovníku uskuteční EFLM General Assembly a jednání komisí EFLM (mj. i EC4 Register Commission a ISO/CEN and Accreditation, kde máme zastoupení). Zúčastní se prof. Zima, prof. Racek a ing. Šprongl.
 • Blue Syllabus - bude aktualizován společný sylabus - Blue Book společně EFLM a UEMS integrující znalosti laboratorní medicíny a také tzv. dvě úrovně specialistů – tzv. polyvalentní – odborníci do menší a regionálních laboratoří, kteří mají mít znalosti a dovednosti v oborech laboratorní medicíny a monovalentní specialisté – pracovníci ve velkých centrech a univerzitních nemocnicích, kteří budou profilováni na jednotlivé obory laboratorní medicíny. Tyto společné dokumenty se nyní připravují a budou prezentovány na EB EFLM v Dubrovniku v říjnu 2012. Dle jednání UEMS nejprve budou aktualizován ydokumenty pro lékaře, kdy podlední verze je připravena ke schválení

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Prof. Racek referoval o setkání národních editorů Lab Tests Online v Římě ve dnech 10. – 11. 5. 2012. V současné době je portál provozován v 17 národních mutacích ve čtyřech světadílech.
 • Prof . Racek zajistí 
  a) urgenci aktualizace hesel vložených v r. 2008 (dosud neposlali čtyři překladatelé); 
  b) přípravu hesel vložených v r. 2009 k aktualizaci do konce srpna 2012; c) seznam hesel vložených na US stránky v r. 2012 a aktualizaci slovníčku.
 • Zajistí i dokončení návrhu smlouvy o sponzorování projektu Lab Tests Online (vypracovává ing. Stříž z CZ-EDMA).
 • prof. Zima se pokusí získat garanci MZ nad projektem Lab Tests Online.

Setkání mladých klinických biochemiků 2012 – dr. Malina, prof. Zima

 • Výbor jednal s MUDr. Malinou o problematice ambulancí, které jsou dnes již zakotveny ve vyhlášce o otázkách nepodkročitelných minim a jsou definovány vyhláškou 99/2012 Sb.
 • Výbor společnosti a mladí kliničtí biochemici se obrátí na představitele našeho oboru na těch lékařských fakultách, kde výuka KB není povinnou součástí curiccula studijního oboru všeobecného lékařství se žádostí o informaci – jaké kroky učinili a co případně hodlají udělat, aby byla klinická biochemie součástí curricula.
  • Výbor společnosti a mladí kliničtí biochemici se domluvili na vzniknu společné platformy pro prezentaci kazuistik, které budou následně uveřejněny na webu společnosti. Výbor doporučuje, aby mladí kolegové oslovili fakultní pracoviště s možností vzájemné spolupráce.
  • Výbor diskutoval otázku vzniku dokumentu k preanalytické fázi se
   závěrem, aby vznikla společná pracovní skupina mladých klinických biochemiků, do které výbor doporučuje přizvat prof Jabora, Ing. Šprongla a další odborníky. Výbor doporučuje, aby vznikající dokument vycházel z již vydané příručky preanalytické fáze z roku 2005 s cílem v krátké době vydání nové aktualizovaného verze.

Organizace odborných akcí

Education in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine EFCC Symposium,. 2012, Praha

 • Konference skončila se ziskem. Prostředky z EFCC sympozia budou ponechány na organizaci dalších akcí.

BIOLAB 2012, Písek

 • Výbor děkuje prim. Malinovi, paní Michálkové, sekci biochemických laborantů, společnosti CBT a všem, kteří se podíleli na přípravě Biolabu za úspěšný průběh konference.
 • Finální vyúčtování akce předloží M. Šenderová na příštím výboru.

FONS 2012, 23. -25. 9. 2012, Pardubice

 • Pan Adamec informoval o přípravách sympozia klinické biochemie v současné době je dokončen odborný program.

24. International symposium AACC POCT, říjen 2012, Praha

 • Společnost Radiometr podpoří účast členů naší společnosti formu grantu. Výbor společnosti děkuje společnosti Radiometr za podporu. Ing. Šprongl se spojí s Ing. Holečkem ohledně smlouvy na podporu ČSKB na účasti na konferenci AACC ve výši 100 000,-.
 • Výbor vypíše granty o účast na této konferenci. Preferována bude aktivní účast na akci. Ing. Vávrová bude informovat členy a termín odevzdání žádostí o grant je do 15. 6. 2012 ing. Vávrové. 

Sjezd 2013 Olomouc

 • Sjezd se uskuteční ve dnech 22. - 24. 9. 2013 v Olomouci v Regionálním centru Olomouc. M. Šenderová z CBT seznámila výbor s přípravami sjezdu.
 • Byly spuštěny www stránky sjezdu www.sjezdcskb2013.cz
 • Další jednání zaměřené na přípravu odborného programu a rozpočtu sjezdu se uskuteční v září 2012, kdy bude pozván doc. Adam a M. Šenderová z CBT.

Biolab jaro 2014, Ostrava

 • Sjezd se uskuteční na jaře 2014 v Ostravě a organizující agenturou bude společnost CBT. 

EuroMedlab 2017

 • Výbor předloží návrh na organizaci Euromedlabu v Praze v roce 2017
 • Ve dnech 12. -13. 4. 2013 se uskuteční v Praze konference „Patient safety“, Výbor osloví možné sponzory se žádostí o podporu akce.
 • Program konference bude projednán na příštím výboru společnosti.

Symposium EFLM, ČSKB a EFLM

 • Sympozium se uskuteční v rámci 12. Kongresu EFIM (2. -5. 10. 2013) v Praze.
 • Návrhy na oslovení řečníků budou diskutovány na příštím výboru. 

Časopis KBM – Ing. Vávrová, p. Adamec

 • Výbor souhlasí s tím, aby byl společnosti Stapro ponechán výnos za rok 2010 a 2011 jako rezerva finančního krytí pro časopis v roce 2012.
 • Výbor se seznámil s pozitivním výsledkem ekonomiky časopisu v roce 2011 a s výhledem na rok 2012.
 • Výbor děkuje redakčnímu týmu (Ing. Vávrová, RNDr. Friedecký) za odbornou část a společnosti Stapro za technické vedení časopisu.
 • Výbor chce pro rok 2013 připravit nový design obálky časopisu, na kterém bude společně se Staprem pracovat.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Ing. Šprongl předložil zprávu o čerpání podpory z EFCC v roce 2011. Příloha č. 1
 • Výbor se seznámil a souhlasí se zprávou o hospodaření společnosti v roce 2011. Příloha č. 2
 • Sponzory pro rok 2012 jsou (viz též web cskb):
  • SEKK – generální sponzor
  • BioVendor, Sysmex, Roche– hlavní sponzoři
  • Tecom, Dot, Dialab, Lacomed – sponzoři
 • Ing. Šprongl připraví na příští výbor návrh na nákup časopisů pro rok 2013.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Ing. Vávrová připomene členům společnosti vyhlášení cen a výbor na dalším zasedání určí komisi pro hodnocení předložených prací.
 • Novými členy ČSKB se po projednání výborem společnosti stávají: Ing. Kamila Szabová (Praha); Ing. Lucie Kiršová (Ostrava); Ing. Štěpánka Švecová (Praha); Mgr. Andrea Oprštěná (Frýdek-Místek); Mgr. Pavlína Babičová (Havířov); Mgr. Renata Hučková (Děčín); MUDr. Peter Sečník (Praha).

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Informace o Biolabu 2012 jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu.
 • Program pracovního ve Zlíně (B. Jahodová), 4. 10. 12 je doplněn a zveřejněn na webu ČSKB.
 • Výbor projednal a připravil návrh změn v „nepodkročitelných minimech“ tak, aby byly v souladu s novými vyhláškami MZ ČR a pro srozumitelnost posuzovatelům.
 • Diskuse nad zákonem č. 372/2011 Sb. „O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování“ (zákon o zdravotních službách), kde v § 76 je uveden rozsah veřejně přístupných údajů, které mají být vedeny v Národním registru zdravotnických pracovníků. Se zveřejněním údajů v rozsahu předpokládaném zákonem zásadně nesouhlasíme z důvodu možné zneužitelnosti.

Sazebník výkonů – RNDr. Gotzmannová

 • RNDr. Gotzmannová seznámila se závěry schůzky k SV , která byla na MZČR. Na této schůzce byla otevřena problematika statimů . Bylo navrženo použití bonifikačního kódu, který by byl přiřazen k výkonům, které by na statim byly indukovány. Tím by mohlo dojít ke zrušení samostatných statimových výkonů.
 • MZ ČR uznalo, že režijní náklady naší odbornosti jsou nízké a tak můžeme předpokládat, že se v rámci kultivace sazebníku přistoupí k jejich rekalkulaci, ale zda se to projeví již od nového SV 2013 nebylo upřesněno – Příloha č. 4
 • Souhlasné stanovisko výboru – bonifikce za statimová vyšetření
 • Seznam nových navrhovaných výkonů do sazebníku:
  • Kvantitativní stanovení kyseliny hyaluronové/HA/ v séru nebo plazmě
  • Stanovení NGAL v moči
  • Chromogranin A - stanovení koncentrace v séru nebo plazmě
  • Stanovení auto-protilátek proti specifické tyrozinkináze v séru
  • Kvantitativní stanovení holotranskobalaminu/HoloTC/ v séru a plazmě
  • Kvantitativní stanovení Lp-PLA2 v séru nebo plazmě
  • Kvantitativní analýza moči
  • Písemná interpretace souboru biochemických laboratorních vyšetření lékařem - specialistou
  • Kreatinkináza izoenzymy CK-MB MASS
 • Výbor souhlasí s vyřazením výkonů v oblasti dědičných metabolických vad a odešle je komisi k SV. Problematiku omezení místem u výkonu prokalcitonin a interleukiny bude konzultován s odborností, která je garantem registračních listů.
 • Výbor souhlasí s vyplacením odměny kolegům, kteří se podíleli na kultivaci sazebníku výkonů.
 • Dr. Gotzmannová se spojí s kolegy ze společnosti transfúzního lékařství ohledně sdílení výkonů. 

Problematika a akreditace a dotazy ČIA – prof. Zima

 • Podklady pro problematiku uvolňování předběžných výsledků přípraví pro příští zasedání prim. Verner.
 • Podklad k definici a požadavkům na detašované pracoviště přípraví pro příští zasedání
  RNDr. Gotzmannová.

Nepodkročitelná minima – prof. Zima

 • Výbor po diskusi souhlasí s úpravou nepodkročitelných minim pro obor klinická biochemie, která budou uvedena do souladu s platnou legislativou dle vyhlášky 99/2012 Sb. – O požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Příloha č. 5 

Různé

 • Výbor nevyhovuje žádosti o uznání výjimky nepodkročitelných mezí personálního vybavení laboratoře OKB Česká Lípa na základě schváleného odborného stanoviska, které vydal výbor v roce 2010.
 • Výbor Společnosti lékařské genetiky připraví návrh na nový sdílený výkon - „Stanovení známé genové varianty lidského germinálního genomu s nízkou a střední penetrancí s primárně intragenerační relevancí“. Výbor děkuje společnosti lékařské genetiky za vstřícný postoj a tento návrh bude podporovat při projednávání PS na MZ ČR.

Příští jednání se koná 28. června 2012 v 9,00 hod. v Praze

Zapsala Miroslava Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru

Vloženo: 1.6.2012

Zpět


česky | english