ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

červen 2006 - zpráva č.4

Zpráva č.4 ze schůze výboru ČSKB konané dne 26. června 2006 v Hradci Králové


PDF ke stažení Příloha [203.35 KB]

Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí. M. Beranová, prof. MUDr. A. Jabor, CSc., prof. MUDr. V. Palička, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J. Vávrová, Ph.D., pí.M. Vémolová, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. P. Breinek, RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. Louženský
Hosté: zástupci CZEDMA – ing. L. Stříž, ing. L. Nováková, O. Klepárník 

1. EC4, IFCC, FESCC

• Doc. Schneiderka oznámil svou rezignaci na post IFCC reprezentanta ČSKB. Výbor poděkoval doc. Schneiderkovi za dlouholetou činnost a reprezentaci společnosti v této funkci. Funkcí národního reprezentanta ČSKB výbor pro další období pověřil prof. MUDr. A. Jabora, CSc.
• Prof. Jabor informoval o návrhu IFCC na změnu nomenklatury a jednotky stanovení HbA1c (viz zápis č.3). Diskuse poukázala na obtížnost zavedení doporučení do klinické praxe. Stanovisko představitelů světové, americké i evropské diabetologické společnosti – viz Příloha č.1. Výbor se domnívá, že navrhované terminologické změny jsou z hlediska metrologie a názvosloví správné a souhlasí s ním, avšak aplikace do praxe bude obtížná a dlouhodobá. Výbor zastává názor, že uvedení do praxe je podmíněno jednáním s klinickými partnery.
• Informaci IFCC o mezinárodním úsilí směřujícím k harmonizaci stanovení kreatininu a dotýkající se EHK předal prof. Jabor ing. Budinovi. Realizace je podle vyjádření pracovníků SEKK schůdná.
• Výbor se seznámil se stanoviskem EC4 (viz Příloha č.2) k aplikaci normy ISO 15189. Dokument zdůrazňuje tlak na akreditační orgány, aby při revizi normy ISO 15189 byl kladen důraz na spolupráci s odbornými společnostmi. Výbor projednal stanovisko EC4, které je v souladu s předchozími vyjádřeními výboru ČSKB, bere obsah dokumentu na vědomí.

2. Registr laboratoří

• Prof. Zima zjišťoval dotazem na členy předchozího výboru ČSKB způsob zabezpečení a archivace dat zaslaných laboratořemi do Registru laboratoří. Byl informován, že veškeré materiály v písemné formě jsou zapečetěny a uloženy (zodpovídá dr. Bilyk, zápis č. 41/březen 2006 jednání výboru ČSKB). Výbor ČSKB nevede ani nespravuje registr laboratoří ČSKB, osvědčení laboratořím vydává NASKL. Veřejně dostupná data jsou umístěna na serveru SZÚ.

3. Příprava plenární schůze společnosti

• Podklady pro plenární schůzi, budou projednány na zasedání příštího výboru.

4. Web ČSKB

Projednání bodu bylo opět odloženo.

5. Spolupráce ČSKB a CZEDMA

• Zástupci CZEDMA seznámili členy výboru s činností CZEDMA a představami různých edukačních aktivit pro odbornou i laickou veřejnost. CZEDMA navrhuje projekt spolupráce s odborými společnostmi, jedním z předpokládaných oblastí zájmu je téma metabolického syndromu.
• Výbor je připraven ke spolupráci s CZEDMA v oblasti edukace odborné i laické veřejnosti na podkladě evidence based medicine. V případě přípravy projektů je třeba návrhy předem projednat s výborem společnosti
• CZEDMA navrhne zástupce do organizačního výboru sjezdu ČSKB.

6. Zpráva vědeckého sekretáře

• Nově přijati jsou: Drahomíra Duháčková (Merklín u Přeštic), Irena Dvořáčková (Kroměříž), Hana Kouřilová (Chotěšov), Mgr. Bohumila Kulichová (Ústí nad Orlicí), Mgr. Hana Minariková (Krupka), Vladimíra Razimová (Brno), Pavel Šourek (Merklín u Přeštic)
• Ocenění ČSKB, která budou udělena na sympoziu FONS 2006
Výbor schválil udělení Ceny ČSKB za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína za r.2005 pro Encyklopedii laboratorní medicíny (A. Jabor a kol.) Výbor rozhodl udělit čestné členství České společnosti klinické biochemie ČLS JEP při příležitosti významného životního jubilea – prof. RNDr. M. Tichému, CSc. a MUDr. M. Nekulové, CSc. Materiály do Sborníku FONSu připraví – T. Zima, J.Vávrová, M.Radina
Čestným uznáním „Za zásluhy o obor klinické biochemie a laboratorní medicíny“ in memoriam bude oceněn MUDr. Vlastimil Dyrhon
• Ing. Vávrová osloví členy společnosti s výzvou k poskytnutí informovací o akcích plánovaných v roce 2007, u nichž se předpokládá garance odbornou společností. Kalendář plánovaných odborných akcí se každoročně sestavuje koncem září, kdy musí pokladník zároveň předat ČLS JEP předpokládaný rozpočet. Sestavení přehledu akcí bude koordinovat prof. Racek, termín pro zařazení požadavků je 15.9.2006.
• Minerva žádá o upřesnění požadavků na nákup odborných časopisů – požadavky soustředí ing. Šprongl (do 15.7.), poté předá objednávku Minervě

7. Sekce biochemických laborantů

Paní Rychnovská informovala, že vyúčtování letošního Biolabu bude k dispozici v září. Předpokládané aktivity sekce biochemických laborantů při přípravě odborných akcí na rok 2007 se zaměřují na uspořádání dvou pracovních dnů sekce v Praze, jednoho v Prostějově a za stěžejní považuje sekce uspořádání Biolabu v Brně.

8. Odborné akce České společnosti klinické biochemie

• Symposium FONS
výbor byl informován o selekci přihlášených abstrakt, vědecký výbor rozhodl o vyřazení patnácti abstrakt nízké úrovně
členové výboru garanti bloků informovali aktuálně o přípravě osborného programu symposia
• Pracovní den při příležitosti životního jubilea prof. Paličky – 27.6.2006
výbor vyslechl informace o organizačním zajištění a konstatoval, že odborný program je kvalitně připraven
Edukační konference Education & Training in Clinical Chemistry & Laboratory Medicine 2006 spolupořádaná FESCC a IFCC
prof. Jabor a prof. Palička rozšířili předchozí informace o přípravě uvedené akce. Konference se uskuteční ve dnech 17.-19.11.2006 v Praze a v nejbližší době budou osloveny společnosti sdružené v EC4, FESCC a IFCC. V odborném programu přislíbila účast řada významných představitelů klinické biochemie (základní informace a předběžný program viz Příloha č.3: http://www.cbttravel.cz/labmed2006/  ). Akce má nízký rozpočet a příspěvek ČSKB ve výši 200 000,- na tuto akci byl schválen minulým výborem. Na straně příjmů je dojednán příspěvek IFCC a rozpočet akce bude vyrovnaný.
Výbor předpokládá, že podpoří účast cca 10 českých účastníků formou grantu
• Sjezd ČSKB 2007
Prof. Zima informoval o organizačních a technických záležitostech sjezdu. Proběhla schůzka představitelů Nemocnice České Budějovice, CBT a prim. Vernera v Praze.
Výbor společnosti schválil organizační výbor: předseda - prim. M. Verner, členové - Ing. Kašparová, Ing. Gottwald, dr. Šotolová, za výbor ČSKB - Ing. Šprongl, Ing. Vávrová, za CBT – Z. Tesařová, M. Šenderová, zástupce CZEDMA
 vědecký výbor – prof. T. Zima, prof. J. Racek, prof. V. Palička, prof. A. Jabor, dr. M. Radina, ing. J. Vávrová, ing. L. Šprongl, dr. D. Gotzmannová, prim. Verner + koordinátoři bloků
Výbor si dovoluje požádat prim. Vernera, aby na příští zasedání předložil schéma konání sjezdu a ve spolupráci s CBT návrh rozpočtu sjezdu
Výbor doporučuje aby byly organizovány tzv. velká symposia –trvající cca 2-2,5 hod a dále tzv. „malá“ a firemní symposia trvající cca 1 hod.
Výbor doporučuje témata tzv. hlavních symposií:
 Farmakogenomika – Valík, Radina
 Septické stavy– Palička, Průša
 Nefrologie – Racek, Zima
 Postanalytické fáze – Verner, Jabor
 Hemokoagulace – Malý, Penka
Jako témata tzv. menších symposií jsou v návrhu:
 Toxikologie – Voříšek, Balíková
 Kasuistiky
 Vária
Přednáškový cyklus – Novinky v klinické biochemii – akce organizovaná společně se školícím centrem AV ČR a Jihočeské univerzity – odborný program za ČSKB garantuje prof. Racek. (http://www.cskb.cz/vzdelavani/kurzy_ostatni/kurz_Nove_Hrady.pdf )
Prof. Zima a členové výboru diskutovali frekvenci pořádání akcí jak z hlediska odborného tak i ekonomického. Další diskuse bude pokračovat na příštím zasedání výboru.

9. Různé

• Výbor se vyjádřil k dopis prim. Nezbedy k ústavní pohotovostní službě. Prof. Zima připraví odpověď týkající se problematiky laboratorních výkonů v době pohotovostních služeb, ke kterému se vyjádří členové výboru elektronicky (Příloha č.4).
• Výbor byl se znepokojením informován, že do některých laboratoří jsou dodávány přístroje a reagencie, které neodpovídají nařízení vlády Nařízení vlády 453/2004 Sb. týkající se IVD. Výbor společnosti se obrátí dopisem na zdravotní rady krajů a představitele zdravotních pojišťoven (Příloha č.5).
• Výbor společnosti poblahopřál prof. MUDr. Vladimíru Paličkovi k jeho životnímu jubileu a popřál mu hodně zdraví, pohody a elánu do dalších let.


Zapsala M. Beranová a J. Vávrová
Za správnost: T. Zima

Vloženo: 30.6.2006

Zpět


česky | english