ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

březen 2009 - zpráva č. 28

Zpráva č.28 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 17. 3. 2009

Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí M.Beranová, RNDr. P. Breinek, doc.MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D.Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. J.Racek, RNDr. M. Radina DrSc., Ing. L. Šprongl, , pí M. Vémolová, prof.MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni: pí Z. Rychnovská, prof.MUDr. V.Palička, CSc., Ing. J.Vávrová, Ph.D.

Hosté: Z. Tesařová


Kontrola zápisu č.27 

 • Zápis č.27 byl schválen bez připomínek. 

Trvající úkoly z minulosti:

 • Ing. Vávrová informovala o současné situaci v dostupnosti archivu abstrakt a fulltextů na webu ČLS JEP, prozatím se podařilo docílit návrat k propojení archivu minulého správce webu Nakladatelského a tiskového střediska ČLS JEP (data k březnu 2008), možnost aktualizací a zařazování textů v novém režimu NTS je otázkou dalšího jednání s ČLS JEP.
 • Výbor společnosti bude jednat s MUDr. Jiřím Pešinou, spolupracovníkem Českého rozhlasu 2 a České televize ohledně přírpavy pořadu o naší společnosti v květnu 2009.
 • Výbor zašle návrh na udělení státního vyznamenání prof. Masopustovi.

Doporučení společnosti – prof. Zima

 • Prof. Zima oslovil představitelé České nefrologické společnosti se žádostí o společnou přípravu Doporučení týkající se vyšetřování proteinurie a albuminurie v moči. První návrh textu bude zaslán do první poloviny dubna 2009.
 • Výbor schvaluje Doporučení české nefrologické společnosti a ČSKB ČLS JEP k vyšetřování glomerulární filtrace, které bude doplněno o souhrn v rozsahu A4. Příloha č. 1

IFCC, EFCC - prof. Racek

 • Výbor souhlasí s úhradou poplatku společnosti do EFCC ve výši 600€.
 • Výbor bude podpovat kandidaturu Milána pro uspořádání kongresu EUROMEDLAB v roce 2013.
 • Generální konference IFCC se bude konat na Korfu v Řecku ve dnech 17.-20.4.2010.
 • IFCC žádá o příspěvky do elektronického časopisu (IFCC eNowsletter).
 • Pozvánka na workshop „Evidence Based Laboratory Medicine (EBLM)“ v Supetaru (Chorvatsko), 7. – 11. 10. 2009.
 • Od 1. 1. 2009 pracuje nový výbor IFCC, a to v následujícím složení: Dr. Graham Beastall (President), Prof. Jocelyn Hicks (Past-President), Prof. Chris Lam (Vice-President), Dr. Ghassan Shannan (Treasurer), Dr. Päivi Laitinen (Secretary), Dr. Bernard Gouget, Mr. Joe Lopez, Dr. Ulisses Tuma (Members), Priv.-Doz. Dr. Thomas Brinkmann (Corporate Representative).
 • V průběhu kongresu Euromedlab v Innsbrucku proběhnou volby do výboru EFCC na další volební období; ČSKB navrhne prof. Zimu na funkci Member-at-Large.

Rada pro akreditaci a NASKL – Ing. Šprongl

 • Zápis z 30. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP ze dne 12.1.2009. Příloha č. 2

Lab Tests Online – prof. Racek, prof. Zima

 • V současné době jsou překlána hesla s termínem odevzdání do 30.4.2009. Zbylá nepřeložená hesla budou řešena ve II. pololetí 2009.
 • Slovník v labtestsonline je přeložen.
 • Překlad chorobných stavů bude proveden v roce 2010.
 • Byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi LTO a informačním portálem pro veřejnost SÚKL týkající se propojení webových portálů www.leky.sukl.cz (Veřejného informačního portálu provozovaného SÚKL) a www.labtestsonline.cz (Lab Tests Online.cz provozovaného LTO).
 • Prof. Zima osloví Českou nefrologickou společnost a dr. Radina osloví Českou onkologickou společnost ohledně vzájemného propojení webových stránek určených pro veřejnost.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Výbor společnosti oslovil firmy se žádostí o podporu ČSKB.
 • Na základě uvedeného dopisu jsou před uzavřením smlouvy na generální sponzorství s firmou Immunotech a na sponzorství s firmami BioRad, PLIVA Lachema, Stapro, Randox, DOT.
 • Výbor zatím neobdržel definitvní vyúčtování hospodaření společnosti za rok 2008 z ČLS JEP.
 • Výbor společnosti zatím neobdržel vyjádření prof. Paličky týkající se čerpání podpopry IFCC pro rok 2009.

Organizace odborných akcí

 • Výbor společnosti se seznámil s časovým programem Sjezdu 2009 a souhlasí s ním. Příloha č. 3
 • Výbor společnosti pozve na Sjezd představitele SSKB.
 • Informace o přípravě Pracovního dne ČSKB, OKB FN Olomouc a Roche s.r.o. Diagnostics Division Praha – Laboratorní diagnostika vybraných infekčních chorob, který se koná v Olomouci dne 6.5.2009.

Zpráva vědeckého sekretáře – informoval prof. Zima

 • Výbor schvaluje grant PharmDr. Vostrému na účast Euromedlabu 2009 v Innsbrucku. Vzhledem k nesplnění podmínek pro získání grantu ČSKB výbor další dvě žádosti zamítl.
 • Výbor společnosti diskutoval návrhy na udělení Hořejšího medaile za mimořádný přínos k rozvoji české klinické biochemie a laboratorní medicíny v následujících letech doc. Dastychovi, prof. Hyánkovi, RNDr. Kratochvílovi, prof. Paličkovi a prof. Rackovi.
 • Výbor navrhuje udělit Čestné uznání „ Za zásluhy o obor klinické biochemie a laboratorní medicíny“ RNDr. Bilykovi a MUDr. Buryškovi.
 • Výbor navrhuje udělit Čestné členství ČSKB MUDr. Vernerovi.
 • Návrhy na ocenění sekce laborantské budou projednány na příštím výboru společnosti.
 • Na webu společnosti byl zaveden nový oddíl „Média a KB“, kde se soustřeďují odkazy na publikované populární články a zvukové záznamy.
 • Výbor společnosti vyhlašuje Cenu o nejlepší odbornou publikaci za rok 2008 s termínem zaslání žádostí vědecké sekretářce do 15. května 2009. Uchazeč musí zaslat pouze 1 práci, která bude posuzována.
 • Výbor společnosti vyhlašuje Cenu za nejlepší edukační materiál za rok 2008 s termínem zaslání žádostí vědecké sekretářce do 15. května 2009.

 

Sekce biochemických laborantů - M. Vémolová

 

 • Paní Vémolová informovala o akci, která se uskuteční dne 19.3.2009 v Hradci Králové-Současné možnosti laboratorní diferenciální dignostiky anemií. Jedná se o opakovanou akci z lisopadu minulého roku v LD Praha.
 • Další akce se uskuteční dne 16.4.2009 v LD Praha -Laboratorní diagnostika hepatitid. Program je zveřejněn na stránkách společnosti a akce je již plně obsazena. Prof. Zima přijal pozvání, aby pracovní konferenci zahájil.Výbor schválil částku ve výši 3000,- na pohoštění pro účastníky konference. Vyúčtování bude realizovat paní Vémolová ve spolupráci s Ing. Špronglem.

Různé

 • V roce 2006 vycházel časopis Klinická biochemie a metabolismus v nákladu 1103 výtisků, v roce 2007 – 1080 výtisků a v roce 2008 – 1060 výtisků.
 • Výbor upozorňuje organizátory odborných akcí o možnosti žádat o kredity ČLK prostřednictvím ČLS JEP. Při podání žádosti do registru kontinuálního vzdělávání je potřeba vyplnit formulář připravený ČLS JEP.
 • Výbor společnosti souhlasí s úpravou registračního listu pro vyšetřování prokalcitoninu pro rozšíření do ambulantní péče odborností vnitřní lékařství, revmatologie, tuberkulóza a respirační nemoci, dětské lékařství, infekční lékařství. Návrh kalkulačního listu připraví RNDr. Benáková a RNDr.Gotzmannová.
 • Prof. Poledne, předseda České společnosti pro aterosklerózu požádal ČSKB o vyjádření k problému nejednotnosti vymezení normálních hodnot celkového cholesterolu, LDL a HDL cholesterolu a triglyceridů v některých laboratořích. Prof. Zima projedná danou problematiku s prof. Polednem a výbor budu tuto zálěžitost posuzovat na základě dat české populace v jednotlivých dekádách.
 • Výbor připomínkoval pilotní projekt stanovení glykovaného hemoglobinu v ordinaci. diabetologa. Prof. Palička zaslal vyjádření, že projekt je dobře připraven, rozmyšlen včetně předpokládaných validních výsledků. Vyjádřil s projektem nesouhlas,neboť není třeba GHb měřit systémem POCT, protože se nejedná o urgentní vyšetření.
 • Výbor po diskusi upravený návrh projektu zašle prof. Kvapilovi, předsedovi ČDS ČLS JEP Příloha č. 4
 • Výbor diskutoval obsah připravované čísla FONS.
 • Výbor se seznámil s Deklarací o partnerství Českého rozhlasu 2 – Praha a České lékařské společnosti JEP. Příloha č. 5

  Příští jednání: 29.4. 2009 v 9.30, Praha

  Zapsala M. Beranová
  Za správnost: T.Zima a členové výboru v rámci své agendy

 

Vloženo: 5.4.2009

Zpět


česky | english