ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

leden 2011 - zpráva č.8

Zpráva ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 11.1.2011

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M.Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc.MUDr. M. Dastych, RNDr. D.Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., doc.MUDr. P. Schneiderka, CSc., Ing. J.Vávrová, Ph.D.
Omluveni: prof. MUDr. V.Palička, CSc., Ing. L. Šprongl, MUDr. M. Verner, prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Hosté: prof. A. Jabor, Z. Pecková


Kontrola zápisu č. 7/2010 

Zápis č. 7/2010 byl schválen bez připomínek. 

Koncepce oboru klinická biochemie 

 • Výbor schválil definitivní znění koncepce oboru klinické biochemie; která je k dispozici na webových stránkách ČSKB.

Doporučení společnosti – prof. Zima 

 • Doporučení pro vyšetřování parametrů hormonů štítné žlázy bylo schváleno výborem na svém zasedání dne 11.1.2011.
 • Doporučení Validace a verifikace metod bylo schváleno výborem na svém zasedání dne 11.1.2011. http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=doporuceni
 • Doc. Schneiderka předložil zprávu o současném stavu přípravy dokumentu a došlých připomínkách k ČSKB Doporučení o správném zavádění a používání POCT. Výbor doporučuje zkrátit dokument o polovinu.
 • Mgr. Bunešová zapracuje došlé připomínky k návrhu Doporučení o bezpečnosti pacientů v procesech odběru, transportu, zacházení a identifikace vzorků pro klinické laboratoře do příštího zasedání výboru. 

IFCC, EFCC – prof. Racek 

 • Prof. Racek zašle členům výboru k připomínkování zprávu pro IFCC o činnosti ČSKB za rok 2010. Členové výboru se ke zprávě vyjádří do 18.1.2011.
 • Za člena International Scientific Advisory Board v rámci 22. mezinárodního kongresu klinické chemie a laboratorní medicíny (IFCC Wordlab 2014) v Istanbulu bude za ČR navržen prof. Zima.
 • Výbor ČSKB schvaluje referenční metodu stavovení katalytické koncentrace alkalické fosfatázy, tak jak byla publikována v CCLM.
 • Byl zaplacen poplatek za členství ČSKB v IFCC (6 švýcarských franků za člena, tj. celkem 7 026 CHF).
 • Nominace za členství ve výborech IFCC: dr. Šálek projevil zájem o členství v Committee on Public Relations, dosud však neposlal potřebné podklady (prof. Racek zaurguje mailem). Spolupracovníci navrhují doc. Chromého za člena Committee on Reference Systéme of Enzymes nebo Committee on Traceability in Laboratory Medicine; doc. Chromý bude vyzván k dodání potřebných dokumentů. 

Rada pro akreditaci – doc. Dastych 

 • Výbor ČSKB má výhrady ke způsobu přijímaní rozhodnutí Rady pro akreditaci a na příští výborové schůzi budou výhrady projednány s prof. Paličkou, předsedou Rady pro akreditaci.
 • Informace o uzavření dohody o spolupráci mezi EFCC a EA (European co-operation for Accreditation). Příloha č. 1

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Tisková konference k LTO se uskuteční v první polovině března 2011.
 • 9.2.2011 přijedou do Prahy představitelé LTO (G. Linzer) a EDMA (D. Dosi) a budou jednat o problematice a budoucnosti projektu LTO v ČR.
 • Ve dnech 24. – 25. 3. 2011 se uskutečnív Barceloně Lab Tests Online ICC Meeting; za ČSKB se zúčastní prof. Racek, za CZEDMA L. Novák.
 • Přestože jsou již přeloženy všechy nemoci a chorobné stavy, na webové stránky je jich vložena jen polovina. Bude třeba toto dokončit a provést formální revizi všech textů.

Web společnosti – anglická verze – doc. Schneiderka

 • Doc. Schneiderka předložil výboru návrh aktualizace anglických webových stránek ČSKB a navrhl objednat profesionální jazykovou korekturu nebo celý překlad.

Členové výboru zašlou Ing. Vávrové do 25. 1.2011 připomínky a doplnění.

  • Ing. Šprongl – spolupráce, kvalita
  • prof. Racek – vzdělávání
  • prof. Zima – doporučení, stanoviska, ČSKB
  • doc. Schneiderka – korektura obsahu, prolink, odkazy
  • Mgr. Bunešová - Sekce biochemických laborantů
  • Ing. Vávrová – odborné akce,ČSKB, časopisy, zápis
  • RNDr. Louženský –seznam knih
  • RNDr. Gotzmannová – legislativa

Organizace odborných akcí

Sjezd 2011 Plzeň

 • Tři plenární přednášky na sjezdu budou obsazeny následujícími řečníky: prof. Hyánek (oceněný Hořejšího medailí), dr. Pacák (laboratorní vyšetření u feochromocytomu), třetího zajistí doc. Kožich (dědičné poruchy metabolismu).
 • Délka přednáškových bloků na sjezdu bude 1,5 h; prof. Racek určí jejich rozložení v průběhu sjezdu a vyzve garanty bloků k zajištění přednášejících.
 • Abstrakta se Sborníkem přednášek budou součástí čísla časopisu KBM.
 • M. Šenderová z CBT bude pozvána na příští zasedání výboru, aby informovala o přípravách sjezdu.

Setkání mladých biochemiků

Pořadatelé zvou mladé klinické biochemiky-lékaře; případné dotazy, plynoucí z jednání, předloží zástupce akce výboru ČSKB na nejbližším jednání.

NASKL – prof. Jabor

Prof. Jabor informoval výbor o činnosti NASKL a o průběhu auditů laboratoří – Audit I a Audit II.

Euromedlab – příprava návrhu – Z. Pecková

 • Výbor se uchází o pořádání Euromedlabu v roce 2015.
 • Předpokládá se, že by se akce konala v červnu 2015 v Praze v Kongresovém centru.
 • Společnost CBT připravuje návrh dle podmínek a pravidel IFCC/EFCC.
 • Z. Pecková zašle výboru návrhy pro uspořádání akce do 19.1.2011 (termín podání žádosti je do 31. 1. 2011).

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Zprávu o hospodaření připraví Ing. Šprongl po obdržení podkladů z ČLS JEP (platí i pro čerpání dotace).
 • Sponzoři v roce 2011:
 • Generální – SEKK, Roche, Siemens
 • Hlavní – BioVendor, ErbaLachema, DiaSorin
 • Sponzoři – Medista, Medesa, Media, Tecom, Dialab
 • Společnost ČSKB obdržela za bulletin FONS částku ve výši 68.000,- Kč.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor ČSKB udělí grant pro podporu aktivní účasti na zahraničním kongresu pořádaném v roce 2011 za stejných podmínek jako v roce 2010, rovněž podpoří aktivní účast laborantů na X.celostátním sjezdu ČSKB v Plzni.
  Podmínky budou vypsány na webu ČSKB, publikovány ve FONSu a rozeslány elektronickou informací členům společnosti.
 • Výbor ČSKB vyhlašuje Cenu o nejlepší odbornou publikaci za rok 2010 a Cenu o nejlepší edukační materiál za rok 2010 s termínem zaslání žádostí Ing. Vávrové do konce května 2011.
  Podmínky budou vypsány na webu ČSKB, publikovány ve FONSu a rozeslány elektronickou informací členům společnosti.
 • Prof. Racek zjistí, zda bude vypsáno udělení Ceny Beckman Coulter za nejlepší dizertační práci.
 • Novým členem společnosti se stává MUDr. Sven Pelikán (Banská Bystrica).
 • Ing. Vávrová připraví seznam členů ČSKB a návrh na snížení základního poplatku ČLS JEP pro členy – seniory.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

Prodloužení registrace:

Kredity a praxe se dokládají z období posledních 6 let (záleží na dni podání žádosti). K soupisu potvrzenému zaměstnavatelem doložit prosté kopie potvrzení o účasti na CŽV nebo zápisu v průkazu odbornosti. Pro vyřízení žádostí není nutné dokládat: výpis z rejstříku trestů, zdravotní způsobilost, notářsky ověřené již vydané osvědčení. Žádost o prodloužení platnosti osvědčení zaslat nejpozději 60 dnů před skončením platnosti. Platnost osvědčení se prodlouží na dalších 6 let od data skončení původní registrace. Případné změny v dosaženém vzdělání doložit ověřenou kopií dokladu.
 • Kontakty: www.nconzo.cz, www.mzcr.cz , registr@nconzo.cz , 543 559 353, Infolinka: 543 559 354, 543 559 358
 • Pracovní komise k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v České republice, vznikla v červnu 2010, a oficiálně byla ustanovena na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 32/2010 v listopadu 2010. Pracovní skupina má 16 členů, kteří byli jmenování ministrem. Jsou to zástupci odboru vzdělávání a vědy MZČR, zástupci odborných společností (ČAS), zástupci managementu zdravotnických zařízení – fakultních, krajských i privátních, zástupci vysokých škol, zástupce středních a vyšších škol a zástupce lékařů. Smyslem a úkolem pracovní komise je příprava reformních kroků, které povedou k vytvoření nové koncepce ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a ke změně zákona č. 96/2004 Sb. a navazujících prováděcích předpisů. Komise bude vycházet ze 6-letých zkušeností získaných s aplikací zákona v praxi. Příloha č. 2

Různé

 • Akreditační komise pro specializační obor Klinická biochemie zaslala zápis ze zasedání ze dne 24.11.2010 na MZ ČR. Příloha č. 3
 • Zpracované minimum potřebných informací u glykovaného hemoglobinu a jeho stanovení v režimu POCT společně s kritérii pro CRP jako nezbytné požadavky pro provádění výkonu, které připravil RNDr. Friedecký. O tomto bude informován doc. Býma, předseda SVL VZP, zdravotní pojišťovny ČR a Komise pro Seznam výkonů MZ ČR. Stanovisko bude rovněž vyvěšeno na webu společnosti.
 • Odpověď Ing. Jenšovské z MZ ČR k návrhům zdravotního výkonu „Stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v ambulanci“. Příloha č. 4
 • OKB FN a LF UP Olomouc (doc. Dr. Tomáš Adam, Ph.D.) se uchází o pořádání 11.Celostátního sjezdu ČSKB v roce 2013.
 • K 1.1.2011 vešla v platnost vyhláška 361/2010 Sb. ze dne 1. 12. 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů. http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/10-361.htm
 • Prof. Racek informoval o schůzce předsedů akreditačních komisí pro postgraduální vzdělávání lékařů na MZ dne 20. prosince 2010, kde ministr zdravotnictví představil změny ve vzdělávacích programech. Klinická biochemie zůstává nadále základním oborem s kmenem interním či pediatrickým.
 • Prof. Racek napíše doc. Peckovi z ČHS, že výkonů odbornosti 818 č. 96315 a 96523 ČSKB nikdy nežádala o sdílení odborností 801.

Trvající úkoly

 • Výbor požádá o aktualizaci Doporučení diagnostika a sledování diabetes mellitus Dr. Friedeckého - 2010.
 • V současné době probíhá aktualizace anglické verze webových stránek.
 • Doc. Schneiderka ve spolupráci s Dr.Gotzmannovou připraví návrh výkonu konzultace klinickým biochemikem.

  Příští jednání se koná 15. 2. 2011 v 9,30 v Praze.

  Zapsala M. Beranová
  Za správnost: T. Zima a členové výboru v rámci své agendy

Vloženo: 21.1.2011

Zpět


česky | english