ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

únor 2006 - zpráva č.40

Zpráva č.40 ze schůze výboru ČSKB konané dne 13. 2. 2006 v Praze


PDF ke stažení Příloha [293.43 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, dr. Gotzmannová, doc. Jabor, dr. Kalla, prof. Racek, Z. Rychnovská, J. Sedláková, ing. Šprongl, ing. Vávrová, dr. Louženský
Omluveni: doc. Štern, prof. Palička, doc. Schneiderka
Hosté: dr. Friedecký, dr. Lerch 

1. Volby 2006 - postup prací, výsledky prvního a příprava druhého kola voleb (dr. Lerch)

MUDr. Lerch informoval o práci volební komise a průběhu prvního kola voleb. Seznámil se jmény kandidátů pro druhé kolo voleb:
• Výbor
Zima Tomáš, Prof., MUDr., DrSc., MBA; Racek Jaroslav, Prof., MUDr., DrSc.; Gotzmannová Dagmar, RNDr.; Jabor Antonín, Doc., MUDr., CSc.; Vávrová Jaroslava, Ing., Ph.D.; Šprongl Luděk, Ing.; Radina Martin, RNDr.; Dastych Milan, Doc., MUDr., CSc.; Musil František, MUDr.; Schneiderka Petr, Doc., MUDr., CSc.; Průša Richard, Doc., MUDr., CSc.; Valík Dalibor, MUDr.; Novotný Dalibor, Ing., Ph.D.; Kocna Petr, MUDr., CSc.
• Výbor sekce zdravotních laborantů
Nejedlý Miloš; Vémolová Marie; Rychnovská Zdeňka; Bunešová Martina; Chaloupka Jaroslav; Kapustová Milena; Farkačová Jana; Horáková Hana; Dušková Bronislava; Gajdová Alice
• Revizní komise ČSKB
Louženský Gustav, RNDr.; Bilyk Ivan, RNDr.; Breinek Petr, RNDr.; Pollak Miloš, RNDr.; Soška Vladimír, Doc., MUDr., CSc.; Benáková Hana, RNDr.

K termínu 15.3. bude uzávěrka druhého kola voleb, volební komise zasedá 23.3., výsledky voleb budou oznámeny výboru na schůzi dne 29.3. Přípravou a rozesláním materiálů v druhém kole pověřen dr. Louženský ve spolupráci s agenturou CBT. Ing.Vávrová připravila a předala vytištěné adresní štítky aktuálního adresáře členů.

2. Zpráva pokladníka

• Sponzoři 2006, stav k 13.2.2006 (zveřejněno na http://www.cskb.cz/index_ie4_cz.htm): 
 -  Generální sponzor: MEDESA s.r.o. 
 - Hlavní sponzor: Dade Behring Austria GmbH, Immunotech, a.s., Olympus C&S,s.r.o., PLIVA - Lachema Diagnostika, s.r.o., SEKK, s.r.o., BioVendor - Laboratorní medicína, s.r.o. 
 -  Sponzor: DiaLab, s.r.o., DOT diagnostics, s.r.o., DRG, s.r.o., MEDISTA, s.r.o., Tecom Analytical Systems CS, s.r.o., Medial s.r.o., Scanlab Systems
• Vyúčtování za rok 2005 dosud není definitivně uzavřeno. Pokladník FESCC Karri Pulki dosud neodpověděl na urgenci týkající se fakturace symposia FESCC 11/2004. Bude se opět urgovat.
• Z rozpočtu ČSKB nebyla v minulém roce proúčtována žádná částka ve prospěch NASKL.

3. Rada pro akreditaci, NASKL, Registr klinických laboratoří

• termín schůze Rady pro akreditaci - 20.2.
• dne 26.1. proběhl seminář hematologické společnosti pro registrované hematologické laboratoře v Hradci Králové, doc. Pecka pozval zástupce ČSKB, s přednáškou a v diskusi vystoupil doc. Jabor
• proběhlo školení posuzovatelů NASKL v Hradci Králové dne 28.1., účastnilo se 23 osob
• celkový počet proškolených posuzovatelů, kteří absolvovali všechny povinné cykly organizované NASKL ve spolupráci se SZU a ing. Fischerovou, je pro klinickou biochemii 28, seznam viz příloha 1, seznam předán ing. Fischerové pro společnou databázi posuzovatelů NASKL a ČIA
• předložena žádost o práci posuzovatele prof. MUDr. T. Zimy, DrSc. MBA a MUDr. J. Ambrožové, schválena žádost prof. Zimy, MUDr. Ambrožová není členem ČSKB ČLS JEP

4. FONS 2006 - definitivní návrh programového schema

Programové schema doplněno a je zveřejněno na webových stránkách (http://www.stapro.cz/fons/), doc. Jabor požádá ČLK o přidělení certifikátu, dr. Gotzmannová a pí. Rychnovská zajistí přidělení kreditů podle zákona 96/2004 Sb.

5. Časopis KBM

• Informace o přípravě prvního čísla časopisu v r.2006
• Technicky zajištěno rozeslání časopisu členům společnosti VŠ, předplatitelům a čestným členům SŠ
• Dosud probíhá jednání s Lexis Nexis o aktualizaci stávající smlouvy o spolupráci
• Vyúčtování časpopisu KBM za rok 2005 bude předloženo na březnovém jednání výboru

6. Společná komise ČSKB a CZEDMA pro metrologické otázky

• předložen text dr. Friedeckého "IVD a these k zamýšlenému společnému doporučení", materiál je jako příloha 2 součástí tohoto zápisu

7. Akreditační komise postgraduálního vzdělávání v KB

Prof. Racek informoval o postoji MZ ČR k akreditacím pro vzdělávání podle zákona 95/2004 Sb. Není vyřešena pracovní odpovědnost školenců na akreditovaných pracovištích, neřeší se finanční otázky. Výbor v této souvislosti doporučuje, aby se podle materiálů zveřejněných v minulých zápisech (příloha č. 3 zprávy z jednání výboru ČSKB č. 36 – říjen 2005) pracoviště o akreditaci ucházela, aby mohla probíhat výuka lékařů v jednotlivých regionech bez omezení. Na MZ ČR vyřizuje agendu Radka Špírková (radka.spirkova@mzcr.cz, tel. 224 972 505).

8. IFCC agenda

• Dopisem ze dne 17.1.2006 vyzývá místopředsedkyně Education and Management Division IFCC, dr. M. Burrittová, k účasti na programu mezinárodního vysílání učitelů (Visiting Lecturer Program). Národní společnosti podávají požadavky na termín, téma a místo výuky nejméně 3 měsíce před požadovaným termínem. IFCC doporučí přednášejícího a podporuje jeho cestovné, národní společnost hradí pobytové náklady.
• Člen pracovní skupiny IFCC/CLSI připravující dokument C53 Verification of comparability, Dr. Dietmar Stöckl, se obrátil na národní společnosti s dotazem, zda existují směrnice nebo nařízení vyžadující dokumentaci o srovnatelnosti výsledků získaných různými přístroji a různými šaržemi činidel a kalibrátorů.
• Sekretářka EC4 a předsedkyně komise Evidence-based Laboratory Medicine, prof. R. Horvathová, oznamuje konání valné hromady EC4 a současně zasedání EB a akreditační komise ve Vilniusu ve dnech 20 a 21. května t.r. Vyzývá k návrhům na doplnění agendy těchto schůzí. Přihlášku k účasti nutno zaslat do 15. března. Současně upozorňuje zájemce, že je možno se přihlásit na předcházející 8. Baltický kongres klinické chemie.

9. Doporučení ČSKB

Výbor schválil finální verzi textu:
VALIDACE A VERIFIKACE MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝCH METOD ZALOŽENÝCH NA ANALÝZE EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU
Doplněk k doporučení výboru České společnosti klinické biochemie o validaci a verifikaci analytických metod v klinických laboratořích (z 16.11.2004).
Text je zveřejněn na webové stránce společnosti (http://www.cskb.cz/Doporuceni/validace_MB.pdf) a bude otištěn v č.2 časopisu KBM (2006).
Výbor děkuje autorskému kolektivu: B. Friedecký, D. Novotný, E. Pavlík, L. Plíšková, P. Riedlová, I. Subhanová, T. Zima a D. Žůrek i za vynaložené úsilí a přístup ke zpracování doporučení.

10. Zpráva vědeckého sekretáře

Po rozeslání druhého kola voleb jsou k 1.3.2006 nově přijati:
Alena Hanušová (Praha); Eva Hebíková (České Budějovice); Jiří Kotrbatý, DiS (Bečov u Mostu); Hana Matějasová (Praha); Jana Nováková (České Budějovice); Zuzana Panochová (České Budějovice); Ing. Jitka Pitělínová (Trutnov); Martina Šmejkalová (Praha); Mgr. Lucie Štěpánová (Tábor); MUDr. Marián Medňanský (Česká Bělá); Dagmar Kuchařová (Jedovnice); Helena Hořánková (Praha); Radka Tvrdíková (Praha); Alice Horáková (Praha); Jaroslava Kadlčíková (Praha); Irena Nedomová (Praha); Dana Lesná (Praha); Hana Tučková (Praha); Renata Šimečková (Velká Losenice); Svatava Červená (Praha); Ing. Bc. Andrea Gruberová (Praha); Mgr. Eva Kvačková (Praha); MUDr. Iva Pourová (Chrást u Plzně); Jana Raisová (Strážnice); MVDr. Magda Jašková (Břeclav); RNDr. Jiřina Vránová (Veselí nad Moravou); Markéta Páclová (Plumlov); MUDr. Lenka Pospíšilová (Praha); Mgr. Andrea Vojtěchová (Znojmo); Rut Fialová (Praha)

11. KVVPOZ

• stránky organizace jsou v přípravě
• dne 16.2. proběhne schůzka pracovní skupiny č. 2 DŘ, příloha 3 obsahuje návrh KVVOPZ a Sdružení soukromých diagnostických laboratoří PRIVALAB k textové části kapitoly 2 SZV

12. Sekce zdravotních laborantů

• Z. Rychnovská podala komentář k zápisu z jednání výboru sekce (viz příloha 4), upozornila zejména na "Prohlášení profesních, odborných a stavovských organizací nelékařských zdravotnických pracovníků proti legislativním krokům a iniciativám MZ ČR a některých poslanců PSP ČR." na které bezprostředně navazovalo jednání ministra zdravotnictví se zástupci nelékařských zdravotnických pracovníků 7. února 2006
• NCO NZO - je opakovaně diskutována situace postgraduálního vzdělávání ZL v Brně jako neuspokojivá. Protože i účastníci zkušebních jednání vznesli výhrady k současné situaci, požádá výbor vedení NCO NZO o možnost vyjádření se k odborné způsobilosti členů nominovaných do zkušebních komisí a i nadále bude věnovat zvýšenou pozornost nedořešeným otázkám postgraduálního vzdělávání laborantů.
• BIOLAB 2006 - k 21.3. stop termín pro podávání abstrakt, 29.3. po schůzi výboru ČKSB proběhne schůze vědeckého výboru BIOLABU 2006

13. Různé

• předsedovi výboru zaslán na vědomí dopis MUDr. Petra Fialy (OKB ON Rychnov nad Kněžnou), MUDr. Josefa Hornycha (OLM Náchod), ing. Vladimíra Mikana (OKB Jičín) a MUDr. Josefa Mračka (OKB ON Trutnov): Stanovisko k zájmu SYNLAB CZ na spolupráci (Clinic Consulting) s laboratořemi Královehradeckého kraje. Po diskusi zaujali členové výboru stanovisko k dopisu, jehož konečná formulace je v příloze 5. Dopis bude odeslán jmenovaným primářům laboratoří.
• Dr. Kalla informoval o inovaci vyšetřovacího souboru pro pacienty s indikacemi pro lázeňskou péči, soubor během jednání aktualizován a doplněn.

Zapsaly: J.Sedláková a J.Vávrová
Za správnost: A.Jabor

Vloženo: 25.2.2006

Zpět


česky | english