ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

říjen-listopad 2010 - zpráva č.6

Zpráva č. 6 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 2.11.2010

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M.Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc.MUDr. M. Dastych, RNDr. D.Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, Ing. L. Šprongl, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., doc.MUDr. P. Schneiderka, CSc., Ing. J.Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: prof. MUDr. V.Palička, CSc.
Hosté: prof. Škrha, pí M. Šenderová


Členové výboru společnosti uctili minutou ticha památku zesnulého prof. MUDr. I. Pecháně, DrSc., čestného člena České společnosti klinické biochemie a jednoho z předních slovenských představitelů klinické biochemie.

Zápis č. 5/2010 byl schválen bez připomínek.

Informace o výroční schůzi – prof. Zima

Prof. Zima informoval o průběhu výroční schůze ČSKB, která se konala v rámci konference FONS dne 20.9.2010 v Pardubicích. V příloze je uvedena zpráva o činnosti výboru a zpráva vědecké sekretářky. Příloha č. 1 a příloha č. 2

Koncepce oboru klinická biochemie – prof. Zima

Výbor zapracoval do koncepce došlé připomínky od členů společnosti a upravená verze bude zaslána k vyjádření členům společnosti do 25.11.2010. Příloha č. 3

Genetické výkony – prof. Zima

Prof. Zima informoval o jednání představitelů Společnosti lékařské genetiky s VZP s cílem o zařazení nových výkonů odbornosti 816 do seznamu výkonů k 1.1.2011. Výbor příznivě hodnotí sdílení výkonů odborností klinická biochemie. Příloha č. 4

Doporučení společnosti

 • Česká nefrologická společnost ČLS JEP schválila Doporučení k vyšetřování proteinurie 13.10.2010. Definitivní znění je na webu naší společnosti.
 • Návrh Doporučení pro vyšetřování parametrů hormonů štítné žlázy bude rozeslán členům společnosti k připomínkování 20.11. s termínem pro zasílání připomínek do 15.12.2010.
 • Doc. Schneiderka informoval o zapracování došlých připomínek k návrhu aktualizovaného doporučení POCT – Správné zavádění a používání. Upravený návrh bude rozeslán členům společnosti k připomínkování 20.11. s termínem pro zasílání připomínek do 15.12.2010.
 • Ing. Šprongl informoval o připomínkách členů společnosti k návrhu aktualizovaného doporučení Validace a verifikace metod. Připomínky budou do návrhu zapracovány do 30.11.2010. Upravený návrh bude rozeslán členům společnosti k připomínkování do 15.12.2010.
 • Návrh Doporučení o bezpečnosti pacientů v procesech odběru, transportu, zacházení a identifikace vzorků pro klinické laboratoře bude rozeslán členům společnosti k připomínkování 30.11. s termínem pro zasílání připomínek do 15.12.2010.

IFCC, EFCC

 • Byly schváleny aktualizované stanovy EFCC. Příloha č. 5
 • Na pozice člena Executive Committee of the Scientific Division, Committee on Evidence-Based Laboratory Medicine a Committee on Clinical Laboratory Management nebude ČSKB nominovat žádného kandidáta.
 • Návod na vstup do Evropského registru specialistů v klinické chemie a laboratorní medicíně byl publikován v CCLM 2010, 48(7):999-1008 a je k dispozici na adrese: http://www.reference-global.com/doi/pdf/10.1515/CCLM.2010.223.
 • Byly zveřejněny výsledky dotazníku o výsledcích a budoucích plánech IFCC.

Rada pro akreditaci – doc. Dastych

Dne 8.11.2010 se koná schůzka pracovní skupiny o sdílených kódech. Informace o jednání podá RNDr. Gotzmannová na příštím zasedání výboru.

Lab Tests on Line

 • Prof. Racek sdělil, že autoři překladů budou uvedeni na webových stránkách Lab Tests Online.
 • Byl spuštěn nový vzhled stránek u kterých bude potřeba opravit některé formální nedostatky, vzniklé překlopením ze staré verze.
 • Do konce listopadu bude dokončeno vkládání překladů nemocí a chorobných stavů, následně bude vše přeloženo a v dalších letech se budou doplňovat jen nové testy a bude se provádět aktualizace.
 • Zajištění propagace stránek LTO bude diskutována na poradě výkonného výboru Lab Tests Online dne 2. 11. 2010.

Časopis KBM – redakční rada – Ing. Vávrová, prof. Zima

Výbor jmenoval novými členy redakční rady časopisu KBM doc.Kožicha a doc. Dastycha, zároveň uvolnil z členství v redakční radě prof. Martáska a doc. Bartka a poděkoval jim za jejich činnost. Prof. Goetz oznámil svoji rezignaci na členství v redakční radě.

Glykovaný hemoglobin – prof. Škrha

Prof. Škrha z České diabetologické společnosti informoval o tom, že se v současné době diagnostikuje diabetes mellitus podle doporučení České diabetologické společnosti a České společnosti klinické biochemie v souladu s Evropským doporučením i doporučením Americké diabetologické asociace (ADA) pomocí glykémie za standardních podmínek (glykémie nalačno ≥7,0 mmol/l a glykemie při orálním glukózovém tolerančním testu za 2 hod > 11,0 mmol/l). ADA od r. 2010 navíc zavádí využití stanovení Hb1c jako dalšího indikátoru použitelného k průkazu diabetu. Ten je diagnostikován v případě, že hodnota HbA1c je větší než 6,5 % (podle DCCT). Základní podmínkou tohoto využití je však celonárodní standardizace stanovení glykovaného hemoglobinu, která byla v USA již provedena. Skupina expertů WHO, která se sešla v r. 2009, navrhla, aby HbA1c se mohlo používat vedle zmíněných doporučení v situaci, když jsou splněny podmínky standardizace. V zemích, kde toto neproběhlo, by měla zůstat původní doporučení.
Hlavní dosavadní využití HbA1c je při posuzování kompenzace diabetu. V ČR se od r. 2004 používají hodnoty dle IFCC (norma 2,8-4,0 %). Vyjadřování v jiných jednotkách než v procentech (např. v mmol/mol) se nevžilo a nebylo dosud ani doporučeno v rámci Evropské diabetologické společnosti. Další vývoj může směřovat k vyjadřování koncentrace HbA1c jako průměrné glykemie (tzv. mean blood glucose, MBG) v mmol/l, ale zatím se tento parametr testuje v široce koncipovaných studiích. Do klinické praxe nebyl dosud doporučen.

Organizace odborných akcí

Sjezd Plzeň 2011

 • Sjezd 2011 se uskuteční ve dnech 25 - 27.9. 2011 v Parkhotelu v Plzni.
  www.sjezdcskb2011.cz.
 • Prof. Racek informoval o přípravě vědeckého programu. Na příštím zasedání budou navrženi řečníci pro plenární přednášku – český a zahraniční host.
 • M. Šenderová informovala výbor o přípravách Sjezdu, technickém zabezpečení a přípravě společenského programu.
 • Výbor schválil konferenční poplatek ve výši 1200,- a denní jednorázový poplatek ve výši 600,- Kč.
 • Výbor schválil zvací dopis, který bude rozeslán firmám se žádostí o podporu  kongresu. Příloha č. 6
 • Výbor souhlasí s koncesionářskou smlouvou o zajištění akce mezi ČLS JEP a CBT.

2. Evropské symposium kvality a managementu v laboratorní medicíně 16.10.2010 Praha - telekonference

Symposium s propojením Prahy a Lisabonu proběhlo úspěšně a byla oceněna kvalitní příprava a průběh celé akce představiteli EFCC a organizátorů. Výbor děkuje všem členům společnosti, kteří se symposia zúčastnili.

Setkání mladých klinických biochemiků – Písek 24.-25.2.2011

Prim. Malina oslovil výbor s návrhem akce pro mladé klinické biochemiky. Výbor společnosti se domnívá, že akce by měla být určena i pro mladé vysokoškoláky nelékaře a s orientačním věkovým limitem do 40 let.

Konference CZEDMA – Řízení kvality IVD Praha 15.11.2010

Program konference je přílohou č. 7.

Evropská konference o vzdělávání 2012

Prof. Zima informoval výbor společnsoti o jednání s představiteli EFCC v Lisabonu a nabídce organizovat konferenci o vzdělávání v oboru klinická biochemie ve spolupráci EFCC, UEMS, EC4 v Praze na jaře roku 2012. Výbor společnosti podporuje tuto akci a prof. Zima spolu s CBT připraví předběžný program akce na zasedání výboru společnosti

World-Lab Euromedlab 2011 Berlin 15.-19.5.2011

 • Informace o kongresu jsou na webových stránkách společnosti.
 • Výbor ČSKB podporuje návrh DGKL na nominaci prof. Neumaiera na IFCC-Abbott Award for Significant Contributions to Molecular Diagnostics – 2011

FONS 2010

Výbor společnosti děkuje organizátorům FONSu společnosti Stapro za kvalitně připravený program konference FONS.

Seminář Karlova Studánka

Výbor společnosti jednal o možném pokračovaní této tradiční akce v dalších letech.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Ing. Šprongl osloví firmy se žádostí o Sponzorství společnosti v roce 2011.
 • Výbor schvaluje návrh rozpočtu na rok 2011. Příloha č. 8
 • Ing. Šprongl zaslal vydavatelství CCLM seznam 161 členů společnosti, kteří budou mít předplacenou elektronickou verzi časopisu.
 • V měsíci listopadu proběhne inventarizace majetku společnosti.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

Výbor souhlasí s přijetím nové čkebjy MUDr. Svetlany Chrenovské (Uherské Hradiště)

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Informace o workshopu 21.9.2010 „Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta“, podrobnosti v zápisu BL.
 • Informace o již tradičním Studentlabu 2010, Ústí nad Labem, 9.11.2010, předsedkyně přijala pozvání organizátorů do komise hodnotící prezentace studentů.
 • Informace o Malé novele zákona č.96/2004 Sb., přílohou zápisu BL.
 • 10.11.2010 proběhnou závěrečné zkoušky PSS na NCONZO, Brno, Mgr. Bunešová bude přítomna.
 • Informace o konferenci 11.11.2010 „Role nelékařů v českém zdravotnictví.“

Různé

 • Výbor obdržel informace o současném stavu činnosti NASKL ČLS JEP. Školení nových posuzovatelů proběhne 3.12.2010 v Praze, Lékařský dům - Příloha č. 10
 • Výbor zaslal IPVZ aktualizovaný seznam členů atestační komise klinické biochemie. Příloha č. 11
 • Výběrového řízení ÚP VZP na revizního lékaře specialisty pro obor klinická biochemie VZP ČR se dne 10.11.2010 zúčastní prof. Zima.
 • Výbor společnosti navrhl jako třetího experta pro určování cílových hodnot v kontrolním cyklu MS – močový sediment - MUDr. Janu Tůmovou, OKB FN Brno.
 • Výbor doporučuje prof. Racka jako koordinátora a garanta pro -eclk – celoživotní vzdělávání lékařů on line www.eclk.cz
  SÚKL žádá o správné hlášení nežádoucích účinků – http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
 • Sjezd delegátů s volbami do předsednictva revizní komise ČLS JEP se uskuteční 31. ledna 2011, ÚVN, 9.30 hod.Výbor schválil kandidáty ve složení Palička, Zima, Racek. Delegáti na sjezd budou zvoleni na příštím zasedání výboru.
 • Doc. Býma, předseda SVL ČLS JEP se zúčastní jednání výboru dne 7.12. k projednání problematiky stanovení glykovaného hemoglobinu v ambulanci praktických lékařů.
 • Výbor společnosti projednal žádost MZ ČR týkající se hrazení výkonů. Výbor společnosti požaduje, aby výkony odbornosti 801 byly plně hrazeny ze zdravotního pojištění při dodržování frekvenčních omezení a správného indikování ošetřujícím lékařem. Příloha č. 12

Příští jednání se koná 7. prosince v 9,30 v Praze.

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru v rámci své agendy

Vloženo: 22.11.2010

Zpět


česky | english