ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

březen 2012 - zpráva č. 18

Zpráva č. 18 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 5.3.2012.

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M.Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., RNDr. D.Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., doc.MUDr. P. Schneiderka, CSc., Ing. J.Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: prof. MUDr. V.Palička, CSc., Ing. L. Šprongl


Zápis č. 17/2012 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Výbor schvaluje Doporučení Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů. Doporučení bude vyvěšeno na webu společnosti a vydáno v časopise KBM.

IFCC, EFCC – prof. Racek

 • Byla schválena nová zkratka pro European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: místo dosavadního EFCC se bude užívat EFLM.
 • Association of Clinical Biochemists in Zimbabwe byla přijata za řádného člena IFCC.
 • Ing. Šprongl byl navržen za člena IFCC Task Force on Poinf of Care Testing (TF-POCT) a dr. Kocna za člena IFCC Committee on Distance Learning (C-DL); vyjádření IFCC zatím nedošlo.
 • Následně byl dr. Kocna navržen i za člena IFCC Committee on Internet and eLearning (C-IeL).

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Probíhají revize prvních 97 překladů podle aktualizace, která byla provedena v posledních třech letech na stránkách US verze Lab Tests Online; termín ukončení revizí je 31. březen.
 • CZEDMA dosud nedodal Smlouvu o partnerské spolupráci, upravenou podle připomínek ČSKB.

Organizace odborných akcí

BIOLAB 2012 Písek

 • Biolab se uskuteční ve dnech 13.-15.5.2012 v Písku v Kulturním domě.
 • www.biolab2012.cz
 • V současné době je dokončováno sestavení programu a připravuje se posouzení abstrakt.
 • Byl aktualizován rozpočet na základě přijmů od sponzorů a registrovaných účastníků.

Setkání mladých biochemiků, Husova bouda- Krkonoše, 23.-24.2. 2012

 • Výbor nemá o této akci bližší informace.

Sjezd 2013 Olomouc

 • Sjezd se uskuteční ve dnech 22.- 24.9.2013 v Olomouci v Regionálním centru Olomouc. Další jednání se uskuteční na jaře 2012.
 • www.sjezdcskb2013.cz
 • Na příští zasedání bude pozvána M. Šenderová z CBT ohledně přípravy sjezdu.

24. International symposium AACC POCT, říjen 2012, Praha

 • Probíhá příprava programu.
 • Na veškerých materiálech akce bude uváděno logo ČSKB.

Education in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine EFCC Symposium Praha 17.-19.3.2012.

 • www.education2012efcc.cz
 • Program je dokončen a v současné době se tiskne program a abstrakta.
 • Rozpočet akce je vyrovnaný.
 • Po konferenci se uskuteční v Praze zasedání EB EFCC

FONS 2012, 23.-25.9.2012, Pardubice

 • Společnost Stapro oslovuje koordinátory bloků ohledně přípravy Programu.

Web společnosti – doc. Schneiderka

 • Prim. Kalla zaslal aktualizaci historie společnosti za rok 2011.
 • Ing. Vávrová doplňuje na web průběžně nové údaje.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Na přístím zasedání bude řešena otázka předplatného CCLM a strategie pro další roky.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor schválil přihlášky - novými členy společnosti se stávají: Mgr. Kateřina Smutná (České Budějovice); MUDr. Alice Skoumalová, Ph.D. (Praha); Ing. Jitka Honzíková (Praha); MUDr. Jitka Michlová (Skuhrov nad Bečvou); Vanda Stloukalová, DiS. (Zlín); Juliána Žiaková (Jihlava).
 • Výbor projednal a přidělil cestovní granty na podporu aktivní účasti členů společnosti: Věře Hypiusové (Biolab 2012), Mgr. Kateřině Mičové (27th International Symposium on MicroScale Bioseparations and Analyses, MSB 2012) a Mgr. Haně Janečkové (27th International Symposium on MicroScale Bioseparations and Analyses, MSB 2012).

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • V současné době probíhají přípravná jednání ohledně vzniku Komory nelékařských profesí, které jsou zmíněny v zákonu 96/2004 Sb. Pro laboratorní obory by byla možnost utvořit „subkomoru“ Laboratorních pracovníků, která by sdružovala jak VŠ nelékaře, tak laboranty. Tato Komora by byla ze zákona.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Výbor BL předal návrh na udělení čestného členství na Biolabu paní Anně Skrovné. Výbor návrh schválil.
 • Výbor BL předložil návrhy na změny v sazebníku výkonů, navrhuje změnu v oblasti „nositele výkonu“(= zdravotnický pracovník, který se podílí na provedení daného výkonu) u základních statimových vyšetření, kdy se jedná o zdravotnického pracovníka, který se podílí na provedení (NLZP) výkonu S3 = náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci pracovníka způsobilého k výkonu zdrav. povolání bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru (symbol S3, hodnota indexu = 2,25) Nyní je uveden nositel výkonu L2 = odpovídá kvalifikaci lékaře nebo farmaceuta s odbor.způsobilosí k výkonu povolání bez odbor. dohledu na základě certifikátu o absolvování zákl. kmene (symbol L2, hodnota indexu 1,8), tento návrh je diskutován v rámci kultivace sazebníku výkonů. Příloha č. 1
 • Výbor BL sleduje zvažovaný vznik "Komory nelékařů“, jednání probíhá společně s kolegy nelékaři VŠ.
 • Probíhá příprava seminářů v Lékářském domě a Pracovního dne ve Vsetíně. Program akcí je zveřejněn na webu.

Sazebník výkonů – RNDr. Gotzmannová, Dr. Pollak

 • V úvodu byl připomenut způsob kalkulace bodových hodnot výkonů (kalkulační vzorec) a pak byly prezentovány dosavadní výsledky práce komise výboru ČSKB pro kultivaci. Následně byly jednotlivě probrány všechny výkony odbornosti 801 a bylo rozhodnuto o úpravách některých detailů, jako např. čas nositele, čas trvání výkonu apod. Bylo dohodnuto urgovat oslovená pracoviště (pracovníky), která dosud nedodala přislíbené kalkulace některých speciálních výkonů s tím, že pokud kalkulace nebudou dodány, bude u těchto výkonů použit výsledek kultivace fy JanigaLabs.
  U všech výkonů byla navržena možná denní frekvence opakování výkonu, a to v souladu s doporučeními ČSKB a potřebami dotčených klinických odborností resp. jejich pacientů.
  Bez definitivního rozhodnutí byla diskutována i možnost změny kategorie nositele u některých výkonů s tím, že definitivně bude o věci rozhodnuto po dokončení kultivace a posouzení výsledku aplikace kultivovaných výkonů na statistická frekvenční data.
 • Komise byla zavázána dokončit práci tak, aby výsledky mohly být definitivně posouzeny výborem na další pravidelné schůzi a předány příslušnému odboru MZ.
 • Členové výboru obdrží cca v týdenním předstihu definitivní výsledky kultivace i s příslušným komentářem, aby definitivní posouzení mohlo proběhnout hladce a v co nejkratší době.
 • Tabulka omezení frekvencí je přílohou č. 2. Omezení frekvencí uvádí, že výkon lze v jednom dni provést max. v tomto uvedeném počtu. Pokud jsme měli bez omezení, tak dle obecné části "Seznamu výkonu", lze vykázat na jednoho pojištěnce v jednom dni pouze jedenkrát.

Vzdělávání v oboru KB – akreditovaná pracoviště

 • Přehled akreditovaných pracovišť pro vzdělávací programy specializačního vzdělávání ke dni 10.1.2012- lékaři, nelékaři. Příloha č. 3 a Příloha č. 4

Různé

 • Od 1.3.2012 se žádosti o akce s přidělením bodů ČLK zasílají na sekreatriát ČLS JEP.
 • Výbor souhlasí se spolupořadatelstvím na Celostátním kongresu České společnosti pro trombózu a hemostázu ve dnech 22.-23.11.2012.
 • Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo seznamy členů atestačních komisí; jsou neúplné, v komisi pro obor klinické biochemie není nikdo navržený z ČSKB. Nemůže tedy být zatím navržena ani komise pro atestační zkoušky, které mají proběhnout 5. června na LF UK v Plzni. Tento problém je v současné době řešen.
 • Výbor souhlasí s účastí prof. Zimy na zasedání EUMS Section of Laboratory Medicine v Madridu ve dnech 18.-19.5.2012.
 • Výbor byl informován o seminářích pro praktické lékaře v krajích.
 • Výbor zaslal PhDr. Pelcové, MZ ČR stanovisko k přípravě paragrafového znění velké novely zákona č. 96/2004 Sb. pro obor odborného pracovníka v laboratorních metodách. Výbor souhlasí se zestručněním názvu do navrhované podoby – bionalytik. Zároveň upozorňuje na nutnost změny v katalogu prací, s umožněním zařadit tyto pracovníky do 14. platové třídy. Příloha č. 5
 • Výbor požádal MUDr. Pokorného, Předsedu Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami na MZ ČR o úpravu minutové režie pro odbornost 801. Příloha č. 6

Příští jednání se koná ve středu 4. dubna 2012 v 9,30 hod. v Praze

Zapsala Miroslava Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru

Vloženo: 19.3.2012

Zpět


česky | english