ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

leden 2007 - zpráva č.9

zpráva č. 9 ze schůze výboru ČSKB konané dne 23. ledna 2007 v Praze


PDF ke stažení Příloha [295.88 KB]

Přítomni:
RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, RNDr. D. Gotzmannová, Prof. MUDr. A.Jabor, CSc., RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská,CSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: prof. MUDr. V. Palička,CSc.
Hosté: Mgr. Beránková, M.Bunešová, MUDr.Verner, M. Šenderová, doc. Štys

1. Doporučení společnosti – stav, nové návrhy – prof. Zima

 • Kardiomarkery –připravuje prof. Engliš.
 • Thyreopatie – koordinuje prof. Palička. 
 • SIKK - Ing. Šprongl předloží na příští zasedání výboru návrh doporučení a výbor finančně podpoří vydání příručky Vnitřní kontrola kvality, která bude vypracovaná pracovní skupinou pro SIKK; termín vydání sjezd ČSKB v září 2007. 
 •  Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře požádalo výbor ČSKB o přijetí společného projektu na tvorbu doporučených postupů v laboratorní praxi pro praktické lékaře zahrnující laboratorní metody. Žádost byla výborem schválena. Na doporučení se budou podílet prof. Racek, prof. Palička, prof. Zima, doc.Dastych.

2. EC4, IFCC, FESCC – rozpočet podpory – prof. Jabor

 • Výbor odsouhlasil spojení FESCC a EC4 v jednotnou společnost EFCC ( Evropská federace klinické chemie).
 • Výbor schvaluje vyslání zástupců ČSKB na kongres Euromedlab, kde zasedají komise EC4 -
  Ing. Šprongl, prof. Jabor, prof. Zima, prof. Racek.

3. Rada pro akreditaci, NASKL

 • Předseda rady pro akreditaci oslovil představitele SAKu o spolupráci.

4. 11.00 –Jednání s Mgr. Beránkovou ze SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem a paní Bunešovou, místopředsedkyní sekce ZL ČAS – vzdělávání zdr. laborantů

 • Mgr. Beránková seznámila výbor se současným systémem vzdělávání laborantů. Vzdělání zdravotního laboranta v rámci SZŠ dobíhá ještě dva roky a je shodné se vzděláním laboratorního asistenta. Bylo diskutováno pracovní uplatnění laboratorního asistenta a možnost jeho dalšího vzdělávání (t.č. pouze pregraduální).
 • Paní Bunešová informovala o zákonu 96/2004 - v souvislostech s dotazy Mg. Beránkové (ze kterého vychází vzdělávání a následné pracovní zařazení ZL) a žádá o připojení se odborné společnosti k podání připomínek k vyhlášce 423/2004 a zákonu 96/2004. 
 •  Výbor je připraven odborně pomoci při přípravě osnov a programů pro vzdělávání zdravotních laborantů.

5. Organizace odborných akcí – Sjezd ČSKB 2007 – MUDr. Verner, M. Šenderová

 • MUDr.Verner a M. Šenderová informovali výbor o přípravách na sjezd.
 • Výbor dořešil časový harmonogramu odborného programu sjezdu Příloha č. 1 
 •  MUDr.Verner zašle do 24.1.2007 schéma odborného programu pro uveřejnění na web společně s názvy přednášek a jmen přednášejících. 
 •  M. Šenderová informovala výbor o tom, že web pro sjezd funguje včetně on-line podání přihlášek a abstrakt (http://www.cbttravel.cz/cskb07/  ) 
 •  MUDr. Verner podá další informace na dalším zasedání výboru dne 20.2.2007 ve 14.30.
 • Bude nutné pokračovat v jednání se sponzory ohledně podpory sjezdu. 
 •  Do konce února se předpokládá rozeslání tištěných pozvánek celé členské základně (adresní štítky dodá CBT Ing.Vávrová).

6. Web společnosti – Ing. Vávrová

 • Ing.Vávrová a RNDr. Radina předložili výboru nabídky společností, které se přihlásily do výběrového řízení k zajištění modernizace webových stránek ČSKB.
 • Výbor postoupil do dalšího kola jednání 3 návrhy: 
  • Masarykova univerzita, IBA LF a PřF, Brno
  • Medimarket s.r.o., Plzeň 
  • dr. D. Friedecký (FN Olomouc) 
 •  Představitelé budou pozváni k prezentaci postupu zajištění inovace stránek na další zasedání výboru (zajistí RNDr.Radina a Ing.Vávrová).

7. Zpráva pokladníka - Ing. Šprongl

 • Ing.Šprongl informoval o čerpání rozpočtu. Na příštím výboru předloží návrh čerpání rozpočtu pro rok 2007, který bude zahrnovat granty, odbornou literaturu, příručku, odborné akce, podporu laborantských akcí, podporu jednodenních vzdělávacích akcí pro biochemické laboranty.
 • Dále Ing. Šprongl informoval výbor o stavu sponzorů společnosti: - firmy Dade Behring a BioVendor mají zaplacené sponzorství na rok 2007. Ostatní společnosti budou osloveny. Oslovení firem a formy sponzoringu připraví RNDr. Radina.
 • Na příštím výboru bude předložen přehled hospodaření za 2006 a přehled čerpání podpory IFCC za rok 2006.

8. Zpráva vědeckého sekretáře - Ing. Vávrová

 • Výbor projednal nové přihlášky a odsouhlasil, že novými členkami společnosti jsou: Irena Škrabalová (Velký Týnec), Martina Matoušková (Praha), Mgr. Marika Kroliczková (Těrlicko), MUDr. Danka Eklová (Praha), MUDr. Martina Hýžová (Uherský Ostroh).
 • Inventární komise ČLS JEP vyhověla požadavku revizní komise ČSKB na vyřazení z evidence vybraného hmotného majetku. ČSKB je povinna u likvidovaného majetku zajistit ekologický způsob dle platných předpisů. Za provedení zodpovídá RNDr. Louženský, příslušné doklady o likvidaci budou uloženy na sekretariátu ČSKB. 
 •  Výbor má nejasnosti ohledně rozpočtu vydávání časopisu Klinická biochemie pro rok 2007, čerpání v roce 2006 a oslovení sponzorů. Navrhuje na příští jednání výboru dne 20.2.2007 v 11.00 pozvat ředitele Lexis Nexis k vysvětlení. 
 •  Na výbor se obrátil prim. Mraček z Trutnova s pozváním na XXV. Setkání biochemiků Královéhradeckého, Pardubického a Jihočeského regionu a se žádostí o účast v odborném programu. Ing.Vávrová přepošle informaci členům výboru, kteří se s prim. Mračkem spojí. 
 •  Ing.Vávrová předložila návrh na udělení ocenění čestným členstvím ČSKB při příležitosti VIII. Sjezdu ČSKB. Výbor navrhuje udělit čestná členství: prof. Ing. Vratislavu Chromému, CSc., RNDr. Gustavu Louženskému, RNDr. Miloši Pollakovi ; čestné „Za zásluhy o obor klinické biochemie a laboratorní medicíny“ je navrženo emeritnímu prim. MUDr. Jaroslavu Čechovi z Jindřichova Hradce.

9. KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová

 • RNDr. Gotzmannová informovala výbor, že je připraven ke schválení akreditovaný kvalifikační kurz pro odborné pracovníky dle zákona 96/2004.
 • Výbor schválil a následně zašle registrační listy výkonu u biočipové analýzy CYP2D6 a CYP2C19 VZP a Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

10. Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská

 • Paní Rychnovská informovala o připomínkách paní Sedlákové k frekvenci konání Biolabu pouze jednou za dva roky. Laboranti požadují, aby Biolabu byly garantovány stejné záruky jako u sjezdů společnosti.
 • Výbor se zaručil, že bude podporovat Biolab, jak po stránce odborné, tak i ekonomické. Výbor vidí budoucnost především v podpoře regionálních akcí z hlediska dostupnosti a nízké nákladnosti. Výbor Sekce biochemických laborantů projedná na své výborové schůzi možnost opakování pracovních konferencí (pracovních dnů) v letošním roce tak, aby byla dána větší dostupnost pro účast laborantů z celé republiky. 
 •  Prof. Zima přislíbil za společnost ČSKB přiřazení odborného garanta k připravovaným seminářům pro laboranty.
 • Ing. Šprongl a RNDr. Louženský předloží na příštím výboru částku, kterou výbor uvolní na vzdělávání laborantů. 
 • Prof. Zima navrhuje, aby výbor sekce biochemických laborantů zvážil, zda zveřejní dopisy paní Sedlákové a M. Nejedlého v příloze zápisu sekce biochemických laborantů.

11. Různé

 • Prof. Zima jednal v lednu 2007 s ředitelem společnosti STAPRO Ing. Jirsou ohledně dalšího vývoje časopisu FONS. K dnešnímu dni nebyl předložen výboru ČSKB návrh smlouvy a zaslán návrh revitalizace FONSu. Ředitel Jirsa informoval o setkání redakční rady FONSu v únoru 2007.
  Prof. Jabor přislíbil účast v redakční radě časopisu FONS. Prof. Zima upozornil na problematiku odborných časopisů. České časopisy mají problém s nedostatečným počtem příspěvků. 
 • Prof. Zima informoval výbor o Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. - Rizikové příplatky, kde se v odst. h) § 6 cituje vědomé zacházení s (vyjmenovanými) biologickými činiteli nebo jejich zdroji nebo přenašeči. Existuje bohužel interpretace, že pracovníci laboratoří vědomě zacházejí s materiály neobsahujícími tyto činitele, čímž dochází k eliminaci laboratoří s možnosti přisoudit rizikový příplatek – společnost proto navrhuje oslovit advokátní kancelář s žádostí o právní výklad tohoto nařízení. Vzhledem k aktuálnosti tématu bude odpověď neprodleně zveřejněna elektronickou poštou ČSKB a na webu. Situaci komplikuje skutečnost, že reaktivita a pozitivita HIV se laboratořích objektivně prokazuje, ovšem jen u zcela nepatrného podílu vzorků a je tedy vysoce pravděpodobná kontaminace ostatních, většinou netestovaných vzorků.
 • Výbor se seznámil s obsahem článku dr. Ambrožové „Laboratoře produkují nesmysly, úřady jen přihlížejí“ (Publikováno dne: 3.1.2007, Zdroj: www.ZDN.cz), problematikou uveřejněnou v textu se soustavně zabývá. 
 • Prof. Racek, RNDr. Gotzmannová připraví návrh na revizi požadavků k personálnímu vybavení pracovišť klinické biochemie (stanovisko výboru ČSKB k Závaznému stanovisku ČLK č. 2/2002). 
 • Prof. Zima předložil výboru žádost náměstkyně ministra zdravotnictví MZ ČR MUDr. M. Helerové s návrhem doplnění akreditačních komisí dle zákona č. 95/2004 Sb.. Společnost nebude nikoho navrhovat. 
 •  Výbor vzal na vědomí zveřejnění stanovisek CZEDMY – příloha č. 2, (výboru text zaslal výkonný ředitel Lubomír Stříž). Stanoviska jsou publikována na stránkách CZEDMA. Jedná se o: 
  •  Stanovisko CZEDMA k požadavkům, které je výrobce diagnostických zdravotnických prostředků in vitro povinen splnit, aby tyto prostředky bylo možné používat při poskytování zdravotní péče v ČR
  • Stanovisko k rizikům spojeným s nákupem IVD MD od zahraničních dodavatelů 
  •  Stanovisko CZEDMA k dokumentům, požadovaným při dodávkách diagnostických zdravotnických prostředků in vitro v České republice
   Výbor diskutoval obsah výše uvedených stanovisek CZEDMA a má zásadní výhrady k textu odstavců 3 a 4 Stanoviska CZEDMA k dokumentům, požadovaným při dodávkách diagnostických zdravotnických prostředků in vitro v České republice, vyjádření viz Příloha č.3. 
 •  Prof. Zima předložil výboru žádost předsedy České urologické společnosti o uvolnění kódu 81347 – Analýza moči chemicky a mikroskopicky pro odbornost 706. Výbor požádá Českou urologickou společnost o vyjádření ke splnění podmínek směřujících k zajištění standardizace tohoto vyšetření v podmínkách urologických ambulancí a pak se k návrhu vyjádří.
 • Hostem na zasedání výboru byl doc. RNDr. Dalibor Štys, CSc. Z Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity, Nové Hrady, který nabídl spolupráci.
  o Výbor podpoří odbornou přípravu dalšího kurzu „Novinky v klinické biochemii“, Nové Hrady 13.-15.4.2007

  Zapsala M. Beranová
  Za správnost: T.Zima a členové výboru

Vloženo: 23.1.2007

Zpět


česky | english