ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

září 2002 - zpráva č.5

Zpráva č. 5 z jednání výboru ČSKB konaného dne 6.9.2002 v Praze


PDF ke stažení Příloha [221.11 KB]

Přítomni: doc. A. Jabor, Dr. K. Kalla, prof. V. Palička, ing. J. Vávrová, Dr. D. Gotzmanová, prof. J. Racek, ing. L. Šprongl, Dr. B. Friedecký, doc. P. Štern, doc. P. Schneiderka, Dr. Billyk, pí. J. Paličková, pí. J. Sedláková

Omluveni: Dr. G. Louženský 

1. Sponzoři, finance, současný stav pokladny – ing. L. Šprongl

 • Sponzoři:
  generálním sponzorem se stala firma MEDESA, hlavními sponzory jsou firmy Pliva-Lachema a Dade Behring. Smlouvy o sponzorství budou platné v rámci kalendářního roku, nejpozději v prosinci 2002 budou firmy písemně vyzvány ke sponzorským příspěvkům na rok 2003.
 • Zpráva pokladníka:
  poplatky IFCC zaplaceny, rozpočet na rok 2003 podle plánu akcí, www stránky uhrazeny, referováno o stavu účtu a hospodaření v minulém období.
 • Po diskusi byly ke třem kategoriím sponzorů (generální sponzor, hlavní sponzor a sponzor) určeny dvě kategorie partnerů
  • Partner pro bulletin FONS (firma STAPRO)
  • Partner pro EQA (t.č. firma SEKK)
   Zveřejnění parnerů se provádí společně se sponzory, pokud je partner zároveň sponzorem, je uveden dvakrát.

2. Nové Doporučení o diabetes mellitus

 • výbor doporučuje vypracovat nový materiál s důrazem na členění, přehlednost a stylistické zpracování dokumentu.
  Navrženy 3 části dokumentu:
  1. část diagnostická (kompilace již existujících doporučení),
  2. část monitorování (zpracování ve formě doporučení společnosti, mezinárodní kriteria neexistují nebo nejsou jednoznačná),
  3. část informativní (další údaje formou komentářů k různé problematice - glykosurie, genetická diagnostika, protilátky, odkazy na literaturu atd.).

3. Nová Doporučení 

 • Doporučení o lokálním používání vyšetření v režimu POCT
 • Doporučení pro zařazení vyšetření POCT mezi univerzální mezioborové výkony
  • výbor diskutuje dva dokumenty:
   a) „Podmínky pro zařazení laboratorního vyšetření prováděného v režimu POCT mezi výkony hrazené ze zdravotního pojištění“
   b) „Podmínky pro lokální používání (nasmlouvání) laboratorního vyšetření prováděného v režimu“
   Připravovaná doporučení se přepracovávají do podoby obecného použití. Doporučení b) se bude používat na lokální úrovni v situaci, že vybraný „laboratorní“ výkon bude nasmlouván jiné odbornosti, registrační listy výkonů zůstanou beze změn.

4. Registr klinických laboratoří (RKL)

 • sumarizována diskuse z www stránek, opět diskutována neoprávněná obava ze ztráty důvěrnosti zveřejňovaných údajů o laboratořích,
 • zatím nebudou požadovány detailní informace o laboratořích,
 • evidence spektra vyšetření laboratoře podle NČLP,
 • laboratoře budou vyzvány k dobrovolnému zveřejnění identifikačních údajů (název laboratoře, jméno, odbornost, úvazek garantů) formou dopisu laboratořím, první výzva proběhne na symposiu FONS 2002 v rámci plenárního zasedání
 • je nutné dořešit přístup k datům
 • nebezpečí vzniku oddělených RKL podle jednotlivých laboratorních odborností řeší prof. Palička jako koordinátor subprojektu ve spolupráci s Centrem pro zajištění kvality ve zdravotnictví
 • prof. Palička projedná do prosince 2002 s představiteli ostatních laboratorních odborností význam a důvod vzniku RKL v rámci subprojektu

5. (CZ)EDMA – spolupráce, cena

 • výbor s poděkováním akceptoval nabídku na zorganizování „národního kola“ soutěže o cenu EDMA (přislíbená částka 25000 Kč pro vítěze)
 • promotion: na sympoziu FONS 2002, v příštím čísle FONSU a na stránkách společnosti zveřejnit informace o národním kole
 • do Bruselu k výběru o cenu se posílají všechny práce, které se do soutěže přihlásí, bez ohledu na jejich umístění v národním kole (resp. uchazeč odesílá do Bruselu práci sám bez ohledu na to, zda se ucházel o národní cenu nebo nikoli)
 • uzávěrka prací bude k 31.12.2002, autoři své práce přihlášené do národního kola zašlou na adresu vědeckého sekretáře
 • vyhlášení výsledků národního kola: 6.3.2003 – Pracovní den ČSKB, Olomouc

6. Návrh plánu odborného programu pro rok 2003 – prof. Racek

 • výbor projednal a schválil plán odborných akcí na rok 2003 (Příloha 1) u akcí pořádaných pod odborným dohledem společnosti (a s finančním příspěvkem ČSKB) bude mít odpovědná osoba povinnost předložit s předstihem odborný program, který bude projednán a schválen výborem ČSKB

7. Pracovní den pro učitele zdravotních škol (podnět Mgr. Beránkové)

 • učitelé ze středních zdravotnických škol by mohli být doškoleni formou diskusního soustředění, akce musí být pod dohledem Pedagogického centra v Ústí nad Labem se splněním formálních podmínek (vyplnění podrobného formuláře)
 • termín konání – v průběhu roku 2003
 • budou vybráni lektoři z výboru ČSKB
 • diskutována odborná úroveň výuky na SZŠ a existence SZŠ v dalším období, podmínky vykonávání praxe žáků během studia, připravenost absolventů SZŠ pro odbornou praxi a podobně

8. Členská evidence

 • nově přijati členové: Ing. Jakub Minář, Irena Kladníčková, Iva Kočová, Bc. Petra Bobčíková, Dana Šmolová, Mgr. Markéta Šobrová, MUDr. Michaela Procházková, Mgr. Ctirada Fialová, PhD., Iva Ševčíková
 • vyřadit 36 členů pro neplacení příspěvků
 • výbor doporučuje ponechat výši příspěvků pro členy ČSKB ze Slovenska ve stejné relaci jako platí Češi (ČLE umožňuje Slovákům úhradu v SK, předání vyplněného formuláře zjistí ing. Šprongl)

 

Společné jednání s pozvanými hosty:

1. Stanovisko ČLK k odbornému vedení a další spolupráce s ČLK - prim. Verner

 • prim. Verner informoval o aktivitách ČLK včetně jednání s mikrobiologickou společností
 • závazné stanovisko ČLK k personálnímu vybavení pracovišť klinické biochemie: připomínky výboru byly zapracovány do další verze návrhu, následovaly další úpravy legislativců ČLK, výbor modifikoval znění některých článků zejména ve smyslu nutnosti vyjádření odborníků k povolenému spektru výkonů
  Úkoly: prim. Verner připraví konečnou verzi materiálu a bude informovat o výsledku jednání na úrovni předsednictva ČLK.

2. Časopis KBM – prof. Kazda

 • ačkoli finanční situace časopisu je díky podpoře společnosti dobrá, bilance časopisu je negativní (podpora společnosti, státní subvence),
 • počet předplatitelů 458, z toho 114 je na Slovensku, distribuce časopisu klesla o 100 ks na současný stav 650 ks,
 • klesá počet předplatitelů způsobený existencí jiných, komerčněji zaměřených časopisů, které díky zveřejňované reklamě jsou pro čtenáře uživatelsky příjemnější,
 • časově nevyvážený přísun příspěvků, možnost přejímat příspěvky autorů zahraničními časopisy (doc. Lapin, Vídeň) a naopak,
 • plánované doplnění redakční rady o 1 člena – navržen Dr. Skalický,
 • redakční rada časopisu bude zasedat po ukončení symposia FONS 2002,
 • v rámci zvýšení atraktivity časopisu lze nabídnout autorům významných sdělení možnost publikování v anglickém jazyce (překlad zajistí Nakladatelské středisko),
  Výbor zváží zvýšení počtu předplatitelů kombinací příspěvků ČSKB s automatickým předplatným časopisu.

3. Symposium FONS – p. Adamec

 • sympozium FONS 2002 – přihlášeno 300 osob, 35 firem, aktualizován program přednášek (zveřejněn na www stránkách), organizace bez problémů
 • předání cen (cena firmy ROCHE, cena ČSKB) na plenární schůzi ČSKB

4. Kvalita ve zdravotnictví - Dr. Chaloupková

 • Dr. Chaloupková informovala o národním programu zvyšování kvality péče ve zdravotnictví a o subprojektu týkajícího se klinických laboratoří a přípravy akreditačního orgánu, zdůraznila nutný podíl dobrovolnosti a pozitivní motivace zúčastněných, upozornila na nutnost zveřejňovat informace o pracovištích, která se zvyšováním kvality už začala („zviditelnění“ těchto pracovišť), navrhla možnost finanční úlevy při organizování seminářů a kurzů v rámci projektu, jednání probíhají se společností mikrobiologickou, imunologickou
 • Dr. Chaloupková oficiálně předala materiál „Návrh na doplnění vyhlášky MPO č. 263/2000 Sb.“ a materiál „Specifikace postupu rezortu zdravotnictví při zabezpečení akreditačního systému dle zák. č. 22/97 Sb. v platném znění (bod 1 úkolů MZ ČR)“ (materiály dostupné v papírové formě u doc. Jabora)
  • Úkoly: viz výše – registr klinických laboratoří – návrh struktury věty a navazujících číselníků, pokračování jednání s dalšími společnostmi, plnění úkolů v rámci subprojektu

5. SEKK – konkretizace změn v EQA – ing. M. Budina

 • Po diskusi výbor ČSKB doporučuje, aby SEKK provedl v systému EHK v roce 2003 následující změny:
  • Zkrácení platnosti "Osvědčení o účasti" i "Certifikátu" na 6 měsíců pro kontrolní cykly AKS a SCH.
  • Zvýšení počtu povinných cyklů v roce z 1 na 2 pro kontrolní cykly DGP, KD a ABR. U těchto cyklů je zároveň vhodné zvýšit celkový počet cyklů v roce ze 2 na 3.
  • V některém z cyklů AKS provést náhodné promíchání vzorků pro účastníky (rozeslat celkem 3 různé sady vzorků s náhodným výběrem příjemců jednotlivých sad).
   V další diskusi nebyla uzavřena možnost nabídky konzultací laboratořím, které vykázaly neúspěch v EHK a o konzultaci nebo pomoc samy požádají. Problém spočívá ve smluvních vztazích mezi uživatelem systému EHK a SEKK, dále ve vztahu mezi SEKK, ČSKB a dalšími odbornými společnostmi. Výbor tuto problematiku opět otevře na dalším jednání.

6. Ceník - Dr. M. Pollak

 • diskutován materiál Dr. Pollaka (Příloha 2) týkající se tvorby ceníku, výbor se přiklání k variantě III, tj. ke tvorbě nového ceníku, k tomu je nutné vypracovat návod mezioborového typu pro tvorbu registračního listu, tento vzorový postup předat k dalšímu vyjádření MZ ČR
 • Úkoly: Dr. Pollak vypracuje návrh mezioborově použitelného postupu pro tvorbu nových registračních listů, doc. Jabor osloví ČLK, ostatní předsedy „laboratorních“ společností a příslušné orgány MZ ČR (pořadí bude určeno na příštím jednání výboru)

7. Společné jednání s výborem sekce biochemických laborantů

 • upřesněn plán akcí na rok 2003
 • informace o BIOLABU 2003
 • 14.11.2002 – pracovní den v Praze – toxikologie 
 •  www stránka společnosti - informace ze sekce ZL
 • další setkání sekce ZL proběhne na FONSU 2002
 • pokračuje spolupráce se sekcí pod ČAS
 • aktivní zájem o pracovní setkání s učiteli SZŠ
 • spolupráce s IDVPZ Brno (p. Chaloupka), konkrétně s katedrou klinických laboratoří (Dr. Pospíšilová)

Vloženo: 10.9.2002

Zpět


česky | english