ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

únor 2007 - zpráva č.10

zpráva č.10 ze schůze výboru ČSKB konané dne 20. února 2007 v Praze


PDF ke stažení Příloha [228.97 KB]

Přítomni:
RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, RNDr. D. Gotzmannová, Prof. MUDr. A.Jabor, CSc., RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. V. Palička,CSc, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská,CSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc. 

Hosté: MUDr.Šťastná, Mgr.Borecký, MUDr. Verner

1. Kontrola a schválení zápisu č. 9

 • Zápis č.9 byl schválen s revizí bodu 12 v odrážkách týkajících se článku dr. Ambrožové a informace o publikovaných stanoviscích CZEDMA (ČSKB zaujalo stanovisko k formulacím, které jsou v rozporu se základními požadavky normy ISO 15189)

2. Doporučení společnosti – stav, nové návrhy – prof. Zima

 • Doporučení - SIKK - jednání pracovní skupiny proběhne 7.3.07 a návrh bude předložen na zasedání výboru 8.3.2007.

3. IFCC – rozpočet dotace IFCC– prof. Jabor, Ing. Šprongl

 • Ing. Šprongl seznámil členy výboru s návrhem rozpočtu dotace IFCC a čerpáním této dotace v roce 2006. 
 • Výbor bere na vědomí zprávu o čerpání dotace IFCC v roce 2006. Příloha č. 1 
 • Výbor navrhuje upravit předložený návrh rozpočtu podpory 
  • navýšit částku na nákup časopisů na částku 400.000 Kč
  • navýšit částku na vydání příručky kontrola kvality a Stopové prvky, vitamíny na 200.000 Kč 
 •  Výbor navrhuje „správní radě“ přijmout upravený návrh rozpočtu. Příloha č. 2
 • „Správní rada“ schválila dne 20.2. 2007 tento návrh.

4. Rada pro akreditaci, NASKL – prof. Jabor, prof. Palička

 • Prof. Palička informoval o tom, že v Radě pro akreditaci jsou zastoupeny všechny laboratorní obory a diskuse je věnována personálnímu obsazení laboratoří. Zápis z posledního jednání rady bude přílohou zápisu. Příloha č.3

5. Novorozenecký screening dědičkých metabolických poruch – úprava kalkulačního listu – MUDr. Šťastná

 • MUDr. Štastná a RNDr. Gotzmannová informovaly výbor o tom, že pracovní skupina na VZP schválila kalkulační list „Vyšetření tandemovou hmotnostní spektrometrií pro novorozenecký screening dědičných metabolických poruch“, kde byla snížena doba výkonu. Po diskusi výbor doporučuje na příštím zasedání projednat upravený kalkulační list společně s konceptem dopisu řediteli dr. P. Pokornému na MZ ČR.

6. Jednání s LexisNexis – KBM – Ing. Vávrová, Mgr. Borecký

 • Výbor se seznámil s vyúčtováním časopisu KBM v roce 2006 a bere jej na vědomí. Zároveň žádá společnost Lexis Nexis o omluvu společnosti Abbott Diagnostics za nenaplnění reklamního prostoru partnera časopisu v roce 2006.
 • Výbor se seznámil s návrhem rozpočtu časopisu Klinická biochemie a metabolismus pro rok 2007 a bere jej na vědomí. Příloha č. 4
 • Výbor s potěšením konstatuje zvýšený zájem o inzerci v časopise KBM a žádá představitele LexisNexis o zaslání aktualizovaného seznamu inzerentů do 7.3.2007.
 • Výbor žádá Mgr.Boreckého o zaslání návrhu dodatku smlouvy ke stávající smlouvě mezi LexisNexis a ČSKB, týkající se vydávání časopisu v roce 2007 do 28.2.2007.

7. Web společnosti – Ing. Vávrová, RNDr. Radina

 • Výboru společnosti byly prezentovány návrhy 3 oslovených subjektů týkající se nového řešení webovských stránek - IBA Brno, Medimarket Plzeň, D. Friedecký. Po diskusi výbor přijme definitivní rozhodnutí na zasedání 8.3.07.

8. Organizace odborných akcí Sjezd ČSKB 2007 – příprava – MUDr. Verner

 • MUDr.Verner informoval výbor společnosti o přípravách sjezdu společnosti. Odborný program sympozií je potvrzen a výbor se seznámil s navrhovaným programem jednotlivých bloků – přednášející, názvy sdělení. MUDr.Verner zašle výboru detailní program sympozií do 5.3.2007.
 • Výbor byl informován o postupném naplňování rozpočtu a podpoře společností sjezdu ČSKB.
 • Byly vytištěny informace o sjezdu s předběžným programem, registračním a ubytovacím formulářem, která je distribuována členům společnosti, webovské stránky sjezdu byly aktualizovány a jsou propojeny s webem společnosti.

9. Zpráva pokladníka – hospodaření společnosti, sponzoři - Ing. Šprongl

 • Výbor se seznámil s předběžným stavem hospodaření společnosti v roce 2006. Příloha č. 5
  Po zaslání definitivního výsledku hospodaření z ČLS JEP bude hospodaření společnosti prověřeno revizní komisí.
  • Sponzory společnosti jsou firmy BioVendor, Dade Behring. Letošní rok podepsala smlouvu Pliva Lachema a v jednání je firma Roche. Ing. Šprongl osloví z hlediska partnerství ČSKB do konce března 2007 další společnosti ( např. Medesa s.r.o., Immunotech a.s., SEKK s.r.o., Olympus s.r.o. a další).
  • RNDr. Radina připraví návrh způsobu podpory společnosti pro rok 2008.

10. Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor schválil nově přihlášené členy ČSKB: Mgr. H. Šuťaková (Mrákotín), P. Kuželík, DiS. (Kdyně), M. Valeková (Praha), Ing. K. Sovová (Čkyně), M. Beranová (Švihov), E. Gabrielová, DiS. (Železná Ruda), J. Šejvlová (Nepomuk), O. Sládková (Švihov), Mgr. A. Jirásková (Chýnov)
 • Ing. Vávrová připravila seznam knih v majetku ČSKB s dosud evidovaným určením místa užívání odborné literatury a požádala revizní komisi ve spolupráci s pokladníkem a sekretariátem společnosti o aktivní spolupráci při ověření a aktualizaci rozmístění knih.

11. Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská

 • Z. Rychnovská informovala výbor o přípravě pracovní konference pro biochemické laboranty v Lékařském domě v Praze dne 22.3.2007. Program je zveřejněn na webu ČSKB.
 • Výbor sekce biochemických laborantů domlouvá a připravuje opakování výše uvedené pracovní konference v Hradci Králové.
 • Z. Rychnovská požádala pokladníka Ing. Šprongla o předplacení poplatků kreditní komisi ČAS pro žádosti o zařazení odborných akcí do kreditního systému (od 1.3.2007 změna – poplatek činí 300,- Kč za jednu akci, 200,- Kč za opakování akce – viz. www.cnna.cz - informace kreditní komise)

12. Různé

 • Prof. Zima a prof. Racek informovali o sjezdu ČLS JEP, na kterém proběhly volby představenstva ČLS, předsedou ČLS JEP byl zvolen prof. J. Blahoš a místopředsedy prof. V. Palička a prof. M. Hájek.
 • Prof. Jabor informoval o pracovním jednání redakční rady FONSu. Bod bude podrobně projednán na příštím zasedání výboru.
 • Výbor společnosti diskutoval různé situace z hlediska potřeb správné laboratorní praxe a personálního vybavení pracovišť. Výbor bude v diskusi k danému problému pokračovat na příštím zasedání.
 • RNDr. Louženský informoval o současné situaci získávání likvidačních protokolů hmotného majetku vyřazeného na žádost výboru ČSKB z inventární evidence ČLS JEP. U zbývajících položek se RNDr. Louženský spojí s jednotlivými pracovišti a zodpovědnými osobami a provede vyřazení z inventáře v souladu s pravidly ČLS JEP. Termín 30.3.2007

  Zapsala M. Beranová
  Za správnost: T.Zima a členové výboru

Vloženo: 20.2.2007

Zpět


česky | english