ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

prosinec 2002 - zpráva č.8

Zpráva č.8 z jednání výboru konaného dne 5.12.2002v Karlově Studánce


PDF ke stažení Příloha [167.69 KB]

Přítomni: doc. Jabor, J. Sedláková, ing. Vávrová, dr. Kalla, dr. Louženský, dr. Gotzmannová, ing. Šprongl,
dr. Friedecký, doc. Štern, doc. Schneiderka, pí. Z. Rychnovská,
Omluveni: prof. Racek, prof. Palička
Hosté: dr. Pollak

1. Revize textu VZOR Registračního listu zdravotního výkonu

 • Dr. Pollak předložil materiál revidující současný „vzor“ publikovaný na webové stránce ČSKB. Tento materiál je určen pro závěrečnou redakci na příštím jednání výboru. Definitivní znění bude zveřejněno na webu ČSKB. Předpokládá se, že schválený dokument bude projednán s ostatními zainteresovanými odbornostmi a z toho vzniklá definitivní podoba bude předložena MZ, event. 2. pracovní skupině.

2. Doporučení o diabetu – dr. Friedecký

 • Materiál dr. Friedeckého byl rozeslán k e-mailové diskusi členům výboru, bude připojen dodatek ohledně sledování celiakie u diabetu (dr. Kocna), ve druhém kole po připomínkování materiálu členy výboru bude materiál předán diabetologické společnosti. Definitivní znění bude publikováno na webu Společnosti.

3. Sponzoři, finance, současný stav pokladny - ing. Šprongl

 • stav účtu: 15 892 Kč + 63 000 Kč (za bulletin FONS) = do konce roku lze ještě uvolnit cca 80 000 Kč
 • vyúčtování Euromedlabu – peníze z nadačního fondu MEDICA budou převedeny na podúčet ČSKB při ČLS JEP
 • členství studentů v ČSKB – mohou být členy, pokud společnost uhradí poplatek ústředí ČLS JEP (nejsou však jasná pravidla - věkový limit, ukončení studia a další)
 • časopis KBM je za rok 2002 finančně ztrátový, výbor pověřil pokladníka jednat s NTS ČLS JEP s cílem získat podrobný rozbor hospodaření a diskutovat varianty finanční dotace z účtu ČSKB

4. Dr. Kalla – materiál ČLK o Ústavní pohotovostní službě

 • Výbor vzal na vědomí informaci dr. Kally ke zpracování dotazníku ČLK.

5. Registr klinických laboratoří

 • předán písemný materiál k připomínkování
 • garantem RKL bude odborná společnost
 • písemný formulář na www stránkách (http://www.cskb.cz/registr/reg_navrh.htm ), který si zájemci o registraci vytisknou, vyplní a zašlou na adresu dr. Gotzmannové, která bude evidovat registrované

6. Tabulka – ceny společnosti klinické biochemie

 • Výborem schválený systém ocenění je zveřejněn na adrese: http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/system_ceny_SKB.html

7. Dr. Gotzmannová - registrační listy

 • O vyjádření kardiologů ohledně Pro-BNP požádal doc. Jabor dopisem odeslaným doc. Hradci, získaný posudek bude postoupen lednové schůzi pracovní skupiny
 • návrh změn ohledně registračního listu PCR (real time) – dle odborného posudku bude určen další postup
 • vyšetření moče průtokovou cytometrií – po diskusi se výbor přiklání k omezení nového výkonu počtem (105%), který nebude překročen
 • CRP: doc Jabor při jednání na VZP předložil návrh podmínek pro úhradu výkonu CRP v režimu POCT (samostatný kód pro praktické lékaře a pediatry), který kromě principů uvedených v doporučeních ČSKB o POCT obsahuje tři podmínky: 1) uživatel bude proškolen (zajistí katedra klinické biochemie IPVZ), 2) uživatel bude využívat systém EHK alespoň jednou kontrolou ročně (lze využít příslušný cyklus SEKK), 3) uživatel bude provádět vnitřní kontrolu kvality podle doporučení výboru s ohledem na požadavky a možnosti výrobce a povede o této kontrole dokumentaci (projedná doc. Jabor)

8. Hematologické dny v Hradci Králové

 • doc. Jabor informoval o průběhu panelové diskuse na Česko-slovenských hematologických dnech s názvem Postoje klinických laboratorních oborů ke konsolidaci laboratoří. Vzhledem k emotivním vystoupením představitelů České hematologické společnosti výbor souhlasí s odesláním vstřícného dopisu předsedy ČSKB předsedovi ČHS s výzvou ke konstruktivní mezioborové diskusi. .

9. IFCC - doc. Schneiderka

 • uzávěrka soutěže o cenu IFCC-EDMA 2003 (za práce dokumentující přínos laboratorního vyšetřování) byla posunuta na 31. leden 2003
 • pro spolupráci na přípravě kongresu Euromedlab Glasgow 2005 byli nominováni: ing. J. Vávrová (informace, propagace a kontakty) a doc. P.Schneiderka (člen International Scientific Advisory Board)

10. Webová stránka ČSKB 

 • v průběhu konce listopadu a prosince byl omezený přístup k publikaci na stránce, chyba ve scriptu stránek bude řešena v nejbližším možném termínu.

11. Výbor navrhl seznam regionálních konzultantů (lékař a analytik). 

 • Tito vybraní odborníci budou nabídnuti k dispozici všem potřebným institucím (krajští zdravotní radové, zdravotní pojišťovny, vědecká rada MZ ČR, případně další). Adresář konzultantů, kteří potvrdili účast při této činnosti je zveřejněn na adrese:
  http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/regiony.htm

12. Termíny dalších schůzí výboru

 • čtvrtek 16.1., 11.00 h – Olomouc
 • úterý 11.2. – Praha - Motol
 • čtvrtek 13.3. – Kladno
 • duben - termín bude upřesněn – Praha
 • čtvrtek 22.5. - bude upřesněno
 • čtvrtek 19.6. - Opočno

13. Různé

 • doc. Schneiderka – v Olomouci ve spolupráci s gastroenterology akce s názvem Vyšetřovací metody v gastroenterologii (prof. Ehrmann), datum konání konec 1. poloviny 2003 na zámku Chudobín
 • pí. Rychnovská (informace):
 • Studentlab: zúčastnilo se více jak 200 lidí
 • Biolab 2004 – Uherské Hradiště
 • Biolab 2005 – České Budějovice
 • Doporučení o glukometrech – bude revidováno doporučení o kontrole glukometru, které za a) bude kompatibilní s doporučením o diabetu, b) bude přihlédnuto k ISO/DIS 15197.2 (kopii normy dodá doc. Schneiderka), c) bude řešena část před vlastní kontrolou (kdo iniciuje kontrolu, za jakých podmínkek včetně finančních), d) jakou váhu bude mít protokol o kvalitě glukometru resp. jaký dopad bude mít negativní posudek o kvalitě glukometru. Základní návrh algoritmu Doporučení o kontrole glukometrů vypracuje doc. Jabor a pošle k posouzení (Gotzm, Kalla, Zima, Schneiderka, Friedecký, Racek ) Termín: konec roku
 • VI. sjezd ČKSB v roce 2003: dr. Kratochvíla navrhl uspořádat v rámci sjezdu blok kontroly kvality v POCT (s několika zahraničními a domácími řečníky), výbor pověřuje koordinátora bloku ing. Šprongla, aby dr. Kratochvílu kontaktoval

Vloženo: 15.12.2002

Zpět


česky | english