ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

září 2016 - zpráva č. 19

Zpráva č. 19/2016 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 7.9.2016

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni: Mgr. M. Bunešová, MUDr. P. Kubáč, prof. MUDr. V. Palička, CSc.
Host: Bc. Jana Blažková

 


Kontrola zápisu

 • Zápis č. 18/2016 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Předpokládaný finální termín aktualizace Doporučení k vyšetřování mozkomíšního moku je říjen 2016.
 • Doporučení k vyšetření lipidů bez lačnění (společné doporučení EAS a EFLM). Návrh společného stanoviska České společnosti pro aterosklerózu a ČSKB vypracoval prof. Soška a výbor ČSKB k tomu nemá připomínek. Dr. Friedecký připraví ke stanovisku abstrakt, který vyjde společně se stanoviskem v časopisu KBM.

Odbornost 815 a její přičlenění k odbornosti 801

 • Sekce imunoanalytických metod SNM se nedohodla se Společností nukleární medicíny. Dr. Loucký a doc. Šafarčík složili funkci v sekci imunoanalytických metod. Výbor SNM nechce žádné změny, i když ty by odpovídaly realitě (nedostatek odborníků i pracovišť, která by školila další odborníku v nukleární medicíně). Odbornost 815 tedy nadále zůstává jako samostatná, všechny její kódy jsou však sdíleny odborností 801 (klinická biochemie).

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Průša, prof. Racek, prof. Zima

 • Volby na prezidenta IFCC probíhají formou e-hlasování. Mezi nominovanými je prof. Zima. Za ČSKB hlasoval prof. Průša.
 • Výbor souhlasí, aby ČSKB zastupoval na jednání Pracovní skupiny ISO/A ve Varšavě Ing. Šprongl.
 • Výzva EFLM – kampaň za harmonizaci jednotek měření – dotazník + doporučení, zajistí prof. Průša.
 • do 15. 9. vyplnit tabulku IFCC – prof. Průša – korespondující členové v komisích za ČSKB.
 • Vyhlášeno celkem 7 cen IFCC – návrhy odeslat do 31. 1. 2017.
 • Vyhlášeny volby do IFCC – pokladník, sekretář, členové executive board.
 • IFCC založilo charitativní fond FEN (Foundation for Emerging Nations) – členové ČSKB jsou vyzváni, aby se na charitě podíleli (viz web IFCC).
 • IFCC s CLMA vypsala soutěž o cenu Increasing Clinical Effectivness, termín do 30.9.
 • IFCC založila eAcademy (viz web IFCC).

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Aktualizovány všechny články vložené v r. 2009 s výjimkou témat z oboru tranfuziologie (zajistí doc. Dastych).

Web společnosti – prof. Racek

 • Stanovisko ČSKB o detašovaných pracovištích bude vyvěšeno na webu společnosti.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – doc. Dastych, Ing. Springer

 • Zápis z 58. Jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP. Příloha č.- 1
 • Sníží se frekvence výborů Rady pro akreditaci.

Organizace odborných akcí

FONS 2016 – Pardubice, 11. – 13. 9. 2016

 • Symposium klinické biochemie FONS 2016 – www.sympoziumfons.cz; rozděleny úkoly v přípravě dokumentů pro plenární členskou schůzi ČSKB.

Sjezd ČSKB 2017 – České Budějovice

 • Sjezd se uskuteční ve dnech 17. – 19.9.2017 v Českých Budějovicích.
 • prim. Verner připravuje program přednášek.
 • Výbor navrhl garanty bloků. Navržení garanti budou v co nejkratší době osloveni.

CELME 2017 – Praha, Karolinum

 • CELME 2017 5. – 6. října 2017 v Praze.

Časopis KBM, FONS

 • Schůzka Redakční rady KBM proběhne v rámci sympozia FONS 2016.

Zpráva pokladníka - dr. Kubáč

 • MUDr. Kubáč připraví rozpočet pro rok 2017. Je potřeba nahlásit vzdělávací akce, které spolupořádá ČSKB (předpokládaný počet účastníku a částka).

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych, prof. Racek

 • Výbor souhlasí s přijetím nových členů: MUDr. Matěj Kohutiar, FN Motol; Bc. Martin Berdych, Vislab Hradec Králové; Ing. Kateřina Žížalová, 1.LF UK; Petra Burianová, Aeskulab, Třešť; Ing. Lucie Juránková, MOÚ Brno.
 • Výbor souhlasí s udělením cestovního grantu pro MUDr. Pavla Brože, ÚKBH FN Plzeň k účasti na „4th Joint EFLM M-UEMS Congress-Laboratory medicine and clinical interface, Warsaw 2016“. Poster: „Relationship between cold water swimming and increased cardiac markers“.
 • V soutěži o nejlepší diplomovou práci byla vyhodnocena jako nejlepší (1.místo) Mgr. Aneta Kovářová: Enzymem funkcionalizované nanočástice jako značky protilátek v imunosenzorech. Za první místo v soutěži bude navrženo vyplatit odměnu 5 tis. Kč.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny – dr. Gotzmannová, prof. Racek

 • 28.7. Pracovní skupina k Seznamu výkonů – pro. Racek a prof. Topolčan prosadili schválení nového výkonu: stanovení pro PSA.
 • Dr. Benáková připraví registrační listy pro stanovení volných lehkých řetězců.
 • Seznam nových výkonů vstoupí v platnost pravděpodobně k 1.1.2017.
 • Cytologie likvoru – žádost o sdílení výkonů 87447, 87513 a 87517 bude odeslána Pracovní skupině na MZ ČR.
 • Stále nepřišla odpověď ze Společnosti klinické farmakologie ohledně sdílení výkonů 99111 a 99113.

Sekce biochemických laborantů – Bc. Blažková

 • Pracovní den v Lékařském domě 5.10.2016 - "Nádorová onemocnění prsu a prostaty" - plně obsazen.
 • Zpráva o činnosti sekce - celá bude uveřejněna v bulletinu FONS : biochemičtí laboranti jsou zastoupeni v ČAZL, ČAS.
 • Jednání o novelizaci zákona č. 96/2004 Sb. pokračuje. Návrh novely zákona č. 96/2004 Sb. o vzdělávání schválila vláda na svém zasedání 27. června. Nyní tento materiál čeká první čtení v Poslanecké sněmovně, kdy je zařazen na program 49. schůze, která začala 6. září. Dle informací od předkládajících u zdravotních laborantů nejsou avízované změny, mělo by dojít ke zrušení kreditní ho systému, který sloužil ke kontrole celoživotního vzdělávání, a registraci vázanou na tuto kontrolu, neboť systém se doposud ukázal jako neefektivní.

Různé

 • Reakreditace vzdělávacího programu pro analytiky - prof. Racek bude urgovat kolegy ze Společnosti lékařské genetiky a genomiky a České společnosti alergologie a klinické imunologie (konsenzus na zkrácení přípravy na cizích pracovištích v rámci společného kmene).
 • Výbor povolil Společnosti pro transfúzní lékařství sdílet výkony 81111, 81337, 81365.

Příští jednání se koná dne 11.10.2016 v 9,30 hod. v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2, Praha 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 27.9.2016

Zpět


česky | english