ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

prosinec 2005 - zpráva č.38

Zpráva č.38 ze schůze výboru ČSKB konané dne 8.12.2005 v Karlově Studánce


PDF ke stažení Příloha [243.45 KB]

Přítomni: doc. Jabor, dr. Kalla, dr. Louženský, doc. Schneiderka, ing. Šprongl, doc. Štern, M. Vémolová,
Omluveni: dr. Bilyk, dr. Gotzmannová, prof. Palička, prof. Racek, Z. Rychnovská 

1. Zpráva pokladníka

• do konce roku bude dořešena fakturace FESCC, drobné nákupy (kancelářské potřeby) a vyúčtování časopisu, jiné náklady se neočekávají

2. Rada pro akreditaci, Registr klinických laboratoří, NASKL

• doc. Jabor podal zprávu o činnosti NASKL a o novinkách na webových stránkách NASKL (www.naskl.cz)
• dotazník pro posuzovatele (vyjádření odborné společnosti pro účely NASKL i ČIA) byl upraven (Příloha 1), dosavadní žadatelé o funkci posuzovatele obdrží nový dotazník
• ing. Šprongl podal zprávu o pražském setkání Evropské akreditace (EA) a EC4 (Příloha 2), zpráva bude publikována na www.cskb.cz a v bulletinu FONS.

3. Volby 2006

• chyby v tisku brožurek způsobené tiskárnou (seznam členů ČSKB) budou předmětem reklamace v tiskárně,
• volební lístky (výbor, sekce laborantů, revizní komise) byly opatřeny podpisy přítomných členů výboru
• rozeslání volebních podkladů prostřednictvím firmy CBT je zajištěno

4. FONS 2006

Předběžný program připraven – Příloha 3

5. Časopis KBM

Výbor obdržel návrh grafického provedení poslední strany obálky, diskutovány možné varianty textu, přítomní členové výboru navrhují formulaci: "Ročník 2006 vychází za významného přispění firmy ABBOTT Laboratories". Definitivní grafické řešení je nutno ještě konzultovat s firmou i profesionálním grafikem.

6. Akreditační komise PSS

Návrhy změn v dotazníku pro akreditované pracoviště ze strany členů akreditační komise i členů výboru budou vloženy do definitivní verze, kterou doc. Jabor odešle prof. Škrhovi s výkladem a doporučením, aby se u publikací s IF přihlíželo k sumárnímu součtu jednotlivých IF.

7. IFCC, FESCC a EC4

• Žádost prof. Frasera o návrh člena do kongresové a konferenční divize IFCC, který by se věnoval spolupráci s Latinskoamerickou konfederací klinické biochemie. Výbor ČSKB nemá vhodný návrh.
• Konference FESCC o edukaci v KB, která byla původně plánována do Prahy v dubnu 2006, se odkládá na podzim 2006

8. Doporučení ČSKB

• Výbor doporučuje, aby ve společné komisi CZEDMA pro metrologické otázky byl členem dr. Kubíček společně s dr. Friedeckým, Dr.Kubíčka osloví doc.Jabor.
• Doporučení o likvoru schváleno - Příloha č. 4
• Doporučení o vrozených vývojových vadách - schváleno po úpravách - Příloha č. 5), dojednáno, že SLG s novou verzí seznámí a o připomínky požádá doc. Jabor, ostatní společnosti obdobně osloví prof. Zima
• Dodatek k doporučení o validaci - obsahuje zapracované připomínky, bude zveřejněno k diskusi na webu, v lednu na schůzi výboru ke schválení

9. Sekce zdravotních laborantů

• M. Vémolová informovala o přípravách Biolabu 2006, výbor doporučuje, aby nejlepší přihlášené práce byly oceněny finanční podporou účasti, oceněné práce vyhodnotí výbor na základě strukturovaného abstraktu, definitivní verzi textu o vypsání této soutěže navrhnou doc. Štern a Z. Rychnovská.
• Doc. Jabor informoval o možnostech přidělování kreditů ČAS a seznámil přítomné členy výboru s dopisem Mgr. D. Juráskové (ČAS). V případě organizování akce je nutné/důležité zvolit vhodný název akce (např. regionální konference je ohodnocena 3 kredity, inovační kurzy jsou ohodnoceny 1 kreditem za každý započatý den).

10. Různé

• ČSKB nebude podporovat účast zahraničních řečníků na sympoziu FONS 2006
• výbor ČSKB bere na vědomí část zápisu z 28. jednání CZEDMA (bod 6) - Příloha č. 6
• edukační sympozium FESCC se uskuteční na místo původně plánovaného termínu 21.-23. 4. na podzim 2006.
• výbor považuje za vhodné vypracovat stanovisko k překladu publikace "Mezinárodní akreditační standardy pro klinické laboratoře", Grada 2005 (bude řešeno na dalším jednání výboru).
• pracovní den ČSKB v Olomouci dne 22. 3. 2006 má zajištěn program. Přidělení kreditů zajistí doc. Schneiderka (KVVOPZ a ČAS) a doc. Jabor (ČSKB ČLS JEP).
• příští schůze výboru proběhne dne 19.1. v ÚKBD FN v Hradci Králové (host - Z. Tesařová, pozvána)

Zapsal, za správnost
doc. Jabor

Vloženo: 30.12.2005

Zpět


česky | english