ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

duben 2016 - zpráva č. 16

Zpráva č. 16/2016 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 5.4.2016

Přítomni: M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. D. Springer, Ph.D.
Omluveni: RNDr. H. Benáková, MUDr. P. Kubáč, prof. MUDr. V. Palička, CSc., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.


 Kontrola zápisu

 • Zápis č. 15/2016 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • MUDr. Mrázová připravuje aktualizaci Doporučení k vyšetřování mozkomíšního moku. Termín do 30.4.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Průša, prof. Racek

 • Prof. Racek informoval výbor o účasti na XII. General Assambly v Madridu, kterého se zúčastnil společně s prof. Zimou a MUDr. Kocnou.
 • 4th Joint EFLM-UEMS Congress „Laboratory medicine at the clinical interface“ se uskuteční ve dnech 21.-24.9.2016 ve Varšavě.
  • Možnost čerpání cestovního grantu pro mladé biochemiky pro aktivní účast na kongresu. Podmínkou je věk do 35 let a 1. autor posteru. http://www.eflm-uems.warsaw2016.eu
 • Kongres IFCC-EFLM – EuroMedLab 2017 se bude konat ve dnech 11.-14.7.2017 v Aténách. http://www.athens2017.org/
 • Prof. Průša připraví a pošle nominaci ing. Springer do EFLM WG – guidelines.
 • Prof. Průša připraví a pošle nominaci prof. Zimy na pozici prezident IFCC.
 • V březnu proběhl webinář EFLM „5 ways how to use e-learning in laboratory medicine“, který vedl dr. Rajdl. Informace o webináři jsou na stránkách EFLM .
 • EFLM připravuje nový strategický plán na aktivity. Návrhy a změny poslat do 27.4.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Prof. Racek požádá autory o korekci příslušných článků (3. řada překladů z r. 2010 a sekce Screening).

Web společnosti

 • Na webu společnosti je aktualizována stránka krajských odborníků.
 • Na webu budou zveřejněny sdílené kódy; soupis předá Ing.Vávrové Dr. Gotzmanová.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – doc. Dastych, Ing. Springer

 • Nepodkročitelná minima – pracovník, který je ve vedoucí funkci musí mít úvazek minimálně 0,8.
 • Doc. Dastych, Ing. Springer informovali o jednání Rady pro akreditaci ze dne 14.3.2016. Příloha č. 1
 • Prof. Racek vejde v jednání s mikrobiology stran problematiky provádění a vykazování některých serologických kódů. Další jednání proběhne se Společností klinické farmakologie o podmínkách sdílení výkonů farmakologické zhodnocení hladin léků (99111, 99113).

Organizace odborných akcí

Biolab 2016 – 8.- 10.5.2016, Šumava, Srní

 • www.biolab2016.cz
 • Sjezd biochemických laborantů pořádá Nemocnice Strakonice.
 • Na webu konference je vyvěšen program a informace o dopravním spojení.

FONS 2016 – 18. – 20.9.2016, Pardubice

 • Připravuje se program a byli osloveni vedoucí bloků. 11. 4. končí termín dodání názvů přednášek.
 • Plenární schůze se bude konat 19. 9. po skončení přednášek.
 • Výbor navrhl udělit čestné členství doc. Holečkovi a prof. Zimovi.
 • Návrhy na Cenu za nejlepší publikaci a edukaci zasílat do 31.5.

CELME 2017

 • Návrh na konání CELME 2017 v říjnu 2017 v Praze

Časopis KBM, FONS

 • Trvá výzva všem členům ČSKB pro zaslání příspěvků do časopisu.

Zpráva pokladníka - dr. Kubáč

 • Výbor rozeslal dopisy firmám se žádostí o sponzorské dary. Na žádost zatím reagovalo 7 firem, které ČSKB přislíbily příspěvek ve výši 155 tisíc korun, což je o 10 tisíc korun více než se podařilo vybrat loňský rok.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • Výbor souhlasí s novými členy: Dis. Přibylová Kateřina, Aeskulab Brno; Kuksa Jiří, Aeskulab Brno; Mgr. Žánová Magdaléna, FN Plzeň; Ing. Dvořáček František, nem. Zlín; Ing. Štítkovcová Alice, nem. Zlín; Šálková Jana, nem. Třebíč; Mgr. Florová Blanka, FN Plzeň; Chlupáčková Ladislava, nem. Třebíč; Macková Alena, KNTB Zlín; Kaňkovská Magdaléna, Cedelab Telč; Petrů Blanka, Cedelab Telč; Mgr.Dolinajcová Marie, Cedelab Telč; Hloušková Petra, Medila Tanvald; Ing.Šibravová Lenka, AeskuLab Praha.
 • Výbor souhlasí s odpuštěním čl. příspěvků v důsledku MD: RNDr. Plchová Markéta (2016-2017); RNDr. Lenhartová Markéta (2016-2018).
 • Výbor souhlasí se snížením čl. příspěvku (200,-Kč; 2016) vzhledem k dlouhodobé PN MUDr. Bystroňová Ludmila.
 • Výbor neschválil udělení grantu ČSKB pro Mgr. Rajskou Magdalénu.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny – dr. Gotzmannová

 • Frekvence výkonů – dr. Gotzmannová připravila ke schválení seznam výkonů s omezením frekvencí pro odbornost 801. Tento seznam omezení frekvencí je připraven pro předání do pracovní skupiny k Seznamu výkonů. Pokud bude schválen, tak se předejde neustálým problémům s různým omezováním frekvencí od pojišťoven. Při kultivaci k Seznamu výkonů byla projednána problematika vykazování výkonů odborností komplementu. Pojišťovny deklarovaly, že pro případ uvedení ve výkonu frekvence „bez omezení“ se bude akceptovat vykázání výkonu jen 1x za den. Nyní využívají tohoto faktu a v případě potřeby uplatňují omezení frekvence. Aby nedocházelo k revizím a uplatňování sankcí předkládáme tento návrh. Příloha č. 2
 • V komisi pro sdílené výkony se zástupci odborných společností komplementu dohodli, že uvedou na svých webových stránkách sdílené výkony své odbornosti. Uvádím v příloze seznam výkonů se sdílením, které odbornost 801 povolila dalším odbornostem. Příloha č. 3
 • Na základě jednání ČSKB se zástupci Společnosti českých patologů a Společnosti lékařské genetiky a e genomiky vzniklo Společné prohlášení k otázce provádění tzv. tekutých biopsií (liquid biopsy) u nemocných s nádorovými onemocněními. Tento společný dokument byl projednán a schválen výbory všech tří výše uvedených odborných společností ČLS JEP. Příloha č. 4
 • Prof. Racek zašle Společnosti českých patologů žádost o sdílení výkonů 87513 Stanovení cytologické diagnózy I. stupně obtížnosti a 87517 Stanovení cytologické diagnózy II. stupně obtížnosti. Budou využívány pro cytologické vyšetření mozkomíšního moku. Předseda SČP prof. Ryška předběžně přislíbil, že žádosti výbor SČP vyhoví. Předpokladem pro to, aby klinický biochemik (lékař či analytik) mohl tyto kódy vykazovat, musí mít certifikát o absolvování zkoušky z likvorologické cytologie. O formě tohoto vzdělávání a zkoušky bude výbor ČSKB ještě jednat. Vhodné by bylo i sdílení výkonu 87447 Cytologické preparáty zhotovené cytocentrifugou.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Pracovní den 13.4.2016 v Lékařském domě - plně obsazen.
 • Připravovaný pracovní den 5.10.2016, program zveřejněn na webu.
 • Výbor BL ČSKB požádal o zaslání 5.000,- Kč na účet ČAS - kreditní komise. Peníze budou využity na přidělení kreditů na vzdělávací akce organizované pod ČSKB. Předsedkyně zašle potřebné informace (číslo účtu atp) pokladníkovi společnosti.
 • V chystané novelizaci zákona č. 96/2004 Sb. je aktuálně uvedena pouze změna u zdravotního asistenta - a to formou řešení pomocí modelu 4+1, tzn. Ministerstvo zdravotnictví: Z pohledu evropského práva je závazné 10 let všeobecného vzdělávání. Z tohoto důvodu byl připraven návrh, že pro splnění požadavku EU a praxe by byl formou
  řešení model 4+1, tedy prodloužit vzdělávání na středních školách o rok a v tu chvíli naplnit desetiletou podmínku. Možnost vysokoškolského vzdělávání by zůstala i nadále zachována.

KVVPOZ – dr. Gotzmannová

 • Dr. Gotzmannová se 5.5 zúčastní jednání ČIA a odborných posuzovatelů klinické biochemie.

Různé

 • Pětipopulační diferenciál leukocytů – není v seznamu sdílených výkonů – Česká hematologická společnost je stále striktně proti sdílení
 • Stručný přehled historie ČSKB pro reprezentační publikaci o ČLS připraví dr. Kalla.
 • VZP zatím nebude požadovat nárůst úvazků odborných garantů u laboratoří zajišťujících nepřetržitý provoz v nemocnicích. Jednání zástupců výboru ČSKB s dr. Havlasovou, ředitelkou smluvní politiky VZP, proběhne v září t. r.
 • Od r. 2017 bude platit nový etický kodex, firmy nebudou moci sponzorovat jednotlivce, ale jen organizace.
 • Na základě reedice publikace Doporučené postupy pro praktické lékaře budou osloveni původní autoři o aktualizaci kapitol. Prof. Racek domluví schůzku s doc. Seifertem.
 • Prof. Racek se zúčastní jako čestný host sjezdu Slovenské společnosti klinické biochemie, který se uskuteční v Košicích ve dnech 29.-31.5.2016.
 • Prof. Racek informoval o účasti na valné hromadě CZEDMA dne 2.3.2016.
 • Jednání supervizorů odborností 801 a 815 SEKK v Pardubicích se zúčastní Ing. Springer a dr. Kocna.

Příští jednání se koná dne 11.5.2016 v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2, Praha 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

 

Vloženo: 2.5.2016

Zpět


česky | english