ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

srpen 2010 - zpráva č. 4

Zpráva č. 4 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 9.8. 2010

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, RNDr. D.Gotzmannová, prof. MUDr. V. Palička, CSc., Ing. L. Šprongl, prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. MUDr.  P. Schneiderka, CSc., Ing. J. Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc. 
Omluveni: RNDr. G.Louženský, MUDr. M. Verner
Hosté: Prof. Macek


Kontrola zápisu č. 3/2010

Zápis č. 3/2010 byl schválen bez připomínek.

Nové kódy v oblasti lékařské genetiky – prof. Macek

Výbor vyslechl informaci prof. Macka, předsedy SLG týkající se nových výkonů a jejich sdílení v oblasti genetiky. V diskuzi zazněly požadavky na rozšíření možnosti sdílení vybraných výkonů s možnou vazbou na nově diskutované definovatelné funkční požadavky. Byla diskutována otázka ceny jednotlivých výkonů a frekvenčního omezení. Po dalším jednání bude rozeslána členům výborů upravená tabulka výkonů a navrhované registrační listy sdílených výkonů. Výbor společnosti děkuje výboru lékařské genetiky za vstřícnost v jednání. 

IFCC, EFCC

 • ČSKB schválila návrh nových stanov EFCC. Příloha č. 1
 • EFCC zaslala strategický a akční plán; jsou v něm zavzaty i návrhy ČSKB. Příloha č. 2
 • Na kongresu UEMS/EFCC v Lisabonu v říjnu 2010 je nabízena možnost prezentovat národní odbornou společnost; prof. Zima vezme na kongres poslední dvě čísla časopisu a brožuru vydanou k 50 letům ČSKB.
 • Výbor ČSKB schválil jako svého zástupce do „International Scientific Advisory Board“ (ISAB) pro Euromedlab 2013 v Miláně prof. Racka.
 • Byly vyplněny a odeslány následující dotazníky IFCC:
  • dotazník Task Force for Young Scientists (dr. Cibíček a prof. Racek)
  • dotazník Task Force on Chronic Kidney Disease (prof. Racek)
  • dotazník Working Group on Internet and Distance Learning (prof. Racek)
 • Návrh na pořádání kongresu ICCCLM v roce 2017 – naše společnost se nebude ucházet.
 • X. celostátní sjezd ČSKB v r. 2011 v Plzni se bude konat pod záštitou IFCC.
 • Prof. Zima informoval, že byl přijat za člena Congresses and Potgraduate Education Working Group EFCC s účinností od 1.7.2010.
 • Prof. Zima vystoupí na Mezinárodním kongresu klinické chemie a laboratorní medicíny v Berlíně v roce 2011 jako zvaný řečník s přednáškou o prenatálním screeningu. 

Lab Tests on Line

 • Na webových stránkách www.labtestsonline.cz jsou již všechna laboratorní vyšetření (včetně těch z oboru mikrobiologie). Probíhají překlady sekce Nemoci a chorobné stavy, většina článků je již přeložena a je předpoklad, že zbývající testy budou přeloženy do konce srpna.
 • Výbor zatím nedoporučuje zahrnout sekce „Ask us“.
 • Pokročilo jednání mezi AACC a EDMA a nová verze stránek by měla být zveřejněna do koce srpna 2010.
 • Byla vypovězena smouva o mediální spolupráci s Medical Tribune pro nečinnost tohoto partnera.
 • Propagace stránek Lab Tests Online: seminář s novináři předních deníků (prof. Racek, 9. 6.), vystoupení v rozhlase (prof. Zima 25. 6., prof. Racek 9. 8.), připraven nový letáček pro pacienty s přehledem testů a informací o portálu.
 • Prof. Racek se zúčastnil setkání edotorů Lab Tests Online, které se konalo 26.7. 2010 u příležitosti kongresu AACC v Naneimu a referoval o projektu Lab Tests Online v ČR.
 • Dne 7. září 2010 navštíví ČR zástupce US koordinační komise Lab Tests Online Robert Dufour.

Organizace odborných akcí

FONS 2010

Sjezd Plzeň 2011

 • Sjezd 2011, se uskuteční ve dnech 25 - 27.9. 2011 v Parkhotelu v Plzni.
 • Byl schválen Organizační výbor sjezdu ve složení: Kocna, Vávrová, Šenderová, Racek (předseda), Bystřická, Rajdl, Petříková, Ženková, Lajoš
 • Vědecký výbor ve složení: Kocna, Zima, Racek, Palička, Dastych, Schneiderka, Gotzmannová, Vávrová, Šprongl + koordinátoři bloků: Kožich, Friedecký, Novotný

Praha – Lisabon

V rámci Second Symposium on Quality Management in Laboratory Medicine se dne 16.10.2010 uskuteční telekonference Praha – Lisabon.

BIOLAB 2010

Na příští zasedání budou pozváni zástupci CBT k předložení vyúčtování akce.

Příprava výroční schůze

Příprava výroční schůze ČSKB, která se uskuteční v rámci Sympozia FONS 2010:

 • Zpráva o činnosti výboru – prof. Zima
 • Zpráva vědeckého sekretáře a sekce laborantů – Ing. Vávrová, Mgr. Bunešová
 • Zpráva o hospodaření – Ing. Šprongl
 • Zpráva revizní komise – RNDr. Louženský
 • Zpráva o KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová
 • Čestná členství a ocenění - Ing. Vávrová

Zpráva pokladníka

Sponzoři ČSKB v roce 2010:

 • Generální sponzoři - Immunotech a.s.; Siemens Healthcare s.r.o.
 • Hlavní sponzoři - ERBA Lachema s.r.o.; SEKK s.r.o.; Sysmex CZ s.r.o.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor souhlasí s novým členstvím Mgr. M. Panýrové (Vrchlabí) a V. Růžičkové (Olomouc).
 • Oficiální vyjádření k dříve projednávanému případu odborné způsobilosti zašle žadateli Ing.Vávrová.
 • Čestná členství a Ceny ČSKB budou předány na Sympoziu FONS. Ing.Vávrová osloví oceněné s žádostí o účast při předání. Cenu ČSKB za nejlepší publikaci vydanou v r.2009 převezme Ing.Drahomíra Springer, Ph.D. za práci: Drahomira Springer, Tomas Zima and Zdena Limanova: Reference intervals in evaluation of maternal thyroid function during the first trimester of pregnancy. European Journal of Endocrinology (2009) 160 791–797.

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • Byl odeslán Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru klinická biochemie
  – nelékaři na IPVZ a odbor vzdělávání MZ ČR. Příloha č. 3 

Sekce biochemických laborantů

 • Sekce předala návrhy odborných témat na sjezd ČSKB v Plzni 2011.
 • Předávání informací do laboratoří ČR (viz zápis č.5/2010 na webu ČSKB).
 • V Časopisu lékařů českých (7/2010) vyšla zpráva z odborného semináře biochemických laborantů Kardiomarkery a v následujícím čísle ČLČ vyjde zpráva z Biolabu 2010.
 • Na MZČR proběhlo 2. jednání (12.7.2010) k problematice zdravotních laborantů a byly odeslány návrhy na změnu zákona č. 96/2004 Sb. a návrh změny katalogu prací, platný od 1.10.2010. Příloha č. 4 

Ceny společnosti

Výbor souhlasí s udělením Ceny ČSKB ČLS JEP za nejlepší publikaci vydanou v roce 2009, kterou navrhla hodnotící komise ve složení prof. Masopust, prof. Hyánek, doc. Štern, Ing. Novotný, doc. Schneiderka práci „Reference intervals in evaluation of maternal thyroid fiction during the first trimester of pregnancy“ autorů Springer, Zima, Límanová, která byla publikována v European Journal of Endocrinology 2009, 160, 791-797.

Nepodkročitelná minima – diskuse

Výbor na svém jednání dne 9.8.2010 schválil změny v personálním vybavení laboratoře – Nepodkročitelná minina. Příloha č. 5

Koncepce oboru společnosti

Výbor společnosti diskutoval a připravil aktuální verzi koncepce oboru, jejíž první návrh bude zaslán členům výboru společnosti k doplnění a připomínkám. Návrh koncepce pro diskusi mezi členy společnosti bude připraven a rozeslán po příštím zasedání výboru dne 15. 9. ČLenové výboru společnosti a revizní komise mohou zaslat své připomínky na sekretariát společnosti do 8. 9.

Různé

 • Výbor společnosti obdržel vyjádření VZP ke sdílení kódu pro vyšetřování likvoru. Příloha č. 6
 • Výbor společnosti obdržel dopis Asociace inovativního farmacetického průmyslu týkající se Etického kodexu AIFP v oblasti sponzorování. Příloha č. 7 
 • Výbor společnosti bude jednat s MZ ČR - Odborem dohledu nad zdravotním pojištěním ve věci sdílení výkonů č. 91335 – Stanovení revmatoidního faktoru A, 91343 – Průkaz antithyreoidálních Ab A, 91345 – Průkaz protilátek proti mikrosomální frakci štítné žlázy.
  výkon č. 91503- Stanovení hladin antistreptolysinu nefelometricky je sdílený kód pro
  odbornost 801.
 • Dne 30. 6.2010 vyšla vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení Sbírka zákonů č. 221/2010.
 • Výbor společnosti obdržel vyjádření MZ ČR o zařazení výkonu stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v ambulanci do seznamu výkonů. Výbor s tímto postupem nesouhlasí a své nesouhlasné stanovisko zasílá MZ ČR. Příloha č. 8 

Příští jednání se koná v úterý 14. září v 9.30 v Praze

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru v rámci své agendy

Vloženo: 17.8.2010

Zpět


česky | english