ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

listopad 2006 - zpráva č. 7

Zpráva č. 7 z jednání výboru ČSKB konaného dne 21. listopadu 2006 v Praze


PDF ke stažení Příloha [195.36 KB]

Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, prof. MUDr. A. Jabor, CSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, , Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. V. Palička, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, Ing. L. Šprongl
Hosté: prim. MUDr. M. Verner, pí M. Šenderová, RNDr. P. Hložková 

1. Kontrola a schválení zápisu č. 6

Po připomínkách a diskusi byl doplněn a schválen zápis č.6.

2. Spolupráce s katedrou NCO NZO - T. Zima, P. Hložková

• RNDr. Pavla Hložková ze Subkatedry klinických laboratoří NCO NZO v Brně podala výboru základní informace o zajištění pomaturitního studia biochemických laborantů dle Specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických oborů definovaného zákonem č.96/2004 Sb.
• Rámcový přehled nového specializačního programu je publikován ve Věstníku MZ ČR č.4 z roku 2006.
• Do specializačního studia ZL pro klinickou biochemii – mohou být zařazeni jen zdravotničtí pracovníci (§ 54, § 55 zákona 96/2004). Specializační studium bude tedy společné pro následující kategorie absolventů:
 absolventi akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu ZL
 absolventi nejméně tříletého akreditovaného studia v oboru diplomovaný zdravotní laborant na VOŠ
 absolventi SZŠ oboru zdravotní laborant, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005
 absolventi akreditovaného bakalářského studijního oboru přírodovědného nebo nejméně tříletého studia přírodovědného zaměření na VOŠ po absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní metody
• Přihlášku ke studiu může zájemce zaslat po 12 měsících praxe na studijní oddělení NCO NZO v Brně. Délka studia je stanovena na dobu 3 let a skládá se z části teoretické a praktické. Část teoretická trvá 160 h (4 týdny soustředění), část praktická trvá 480 h (12 týdnů), z toho 2 týdny musí studující pobývat na akreditovaném pracovišti, které má akreditovanou praxi na specializační vzdělávání ZL dle Zákona 96/2004. V průběhu praktické části studující plní studijním programem předepsané laboratorní výkony na vlastním pracovišti, pokud to vybavení laboratoře dovoluje.
• Akreditované pracoviště umožní studujícímu seznámit se s náročnými technikami, které jeho laboratoř nevlastní a splnit předepsané výkony, které na svém pracovišti splnit nemůže. Dle současné dohody vykoná studující na akreditovaném pracovišti i praktickou část závěrečné zkoušky.
 O akreditaci praxe musí pracoviště žádat na MZ. Součástí žádosti bude seznam osob, které se na programu budou podílet s doklady o jejich dosaženém vzdělání a cenová kalkulace praxe, kterou studující zaplatí při svém pobytu na akreditovaném pracovišti. V zájmu sjednocení úrovně praxe na jednotlivých akreditovaných pracovištích bude z NCO NZO dodán rámcový vzor.
 Předběžně byla, s ohledem na dostupnost a kapacitu, vybrána pro akreditaci praxe následující pracoviště, se kterými se bude dále jednat: VFN Praha, FN Motol, FN Hradec Králové, Nemocnice České Budějovice, FN Plzeň, Nemocnice Ústí n. Labem, Nemocnice Liberec, FN U Svaté Anny v Brně, FN Brno Bohunice, FN Olomouc a FN Ostrava-Poruba.
• Výbor souhlasí, aby byly praktické zkoušky prováděny pouze na pracovištích akreditovaných pro danou výuku.
• Výbor požádal RNDr. Hložkovou, aby výše jmenovaná pracoviště oslovila a poskytla jim vzor formuláře NCO NZO pro získání akreditace pro danou výuku.
• Prof. Zima zjistí na MZ ČR v jakém stavu je příprava akreditace pracovišť pro nelékařské obory – odborný pracovník v laboratorních metodách.

3. Doporučení společnosti (prof. Zima)

• RNDr. Radina zaslal členům výboru návrh aktualizace doporučení SIKK
• Výbor navrhuje, aby návrh doporučení byl vyvěšen na www stránkách společnosti s možností připomínek členů společnosti do 10.12.2006. Připomínky budou zohledněny a další postup bude projednán na příštím zasedání výboru v Karlově Studánce.
• Prof. Palička informoval, že návrh doporučení k thyreopatiím bude připraveno počátkem příštího roku.

4. EC4, IFCC, FESCC – (prof. Jabor)

• Prof. Jabor informoval výbor o zrušení 2. symposia Education and Training in Clinical Chemistry and Laboratory, které se mělo konat v Praze ve dnech 17-19.11.2006, z důvodu nízkého počtu účastníků. Prof. Jabor se domnívá, že jednou z možných příčin může být pozdní informování o této akci, méně atraktivní téma vhodné pro užší kruh účastníků a termínová kolize s akcí IFCC v Dubrovníku.
• Odhad nákladů spojených s přípravou se pohybuje výši 25.000 až 40.000,- Kč.
• Prof. Zima navrhuje, aby se tato akce uskutečnila ve spolupráci s IFCC a EC4 spíše formou expertního setkání - „round table discussion with expert meeting“.
• Prof. Jabor společně s prof. Zimou zaslali IFCC zprávu o činnosti ČSKB za rok 2006.

5. Web společnosti

• RNDr. Radina přednesl výboru návrh na výběrové řízení na firmu, která zpracuje návrh struktury webové stránky společnosti. Výbor rámcově návrh akceptoval a doporučil v něm změny (příloha č.1)
• Ostatní členové výboru předloží své návrhy na požadavky pro výběrové řízení do 24.11.2006, které zašlou Ing. Vávrové s tím, že tyto požadavky budou zapracovány do konečného podkladu pro výběrové řízení.

6. NASKL, Rada pro akreditace – A. Jabor

• Prof. Jabor informoval o setkání zástupců registrovaných laboratoří, které proběhlo standardně.
• Prof. Jabor informoval o zasedání Rady pro akreditaci (zápis jednání Rady bude zveřejněn jako příloha zápisu příštího jednání výboru ČSKB. Diskutovala se následující témata:
 Personální obsazení v jednotlivých oborech
 Definice personálního vybavení ve víceoborové laboratoři
 Klinická biochemie deklaruje princip interpretační složky odborné garance. Provádí-li laboratoř nesdílená vyšetření v jiné odbornosti, musí být interpretace garantována kvalifikovaným odborníkem příslušného klinického laboratorního oboru.
 Výzva společnostem ohledně možného funkčního sdílení výkonů. Prof. Zima osloví prof. Topolčana a MUDr. Marečkovou.
• Ing. Vávrová vložila na web společnosti odkaz na kalkulátor pro výpočet odhadu nejistot měření. Zároveň tuto informaci rozeslala na vědomí e-mailem.

7. Organizace odborných akcí (prof. Zima)

• Prim.MUDr.Verner s paní Šenderovou (CBT) seznámili výbor společnosti s časovým plánem příprav VIII. Sjezdu ČSKB, který se bude konat ve dnech 23.-25.9.2007 v Českých Budějovicích.
• MUDr. Verner zašle výboru společnosti předpokládaný seznam přednášejících s názvy přednášek do 11.12.2006 společně s návrhy k programu od koordinátorů sekcí.
• CBT s MUDr. Vernerem připraví dopis pro firmy s nabídkou možnosti účasti na sjezdu, který bude rozeslán do 11.12.2006.
• CBT připraví pro výbor ke kontrole popřípadě k doplnění databázi firem (pozvánky na sjezd).
• Abstrakta budou vytištěna v časopise Klinická biochemie a metabolismus jako supplementum, čímž se v rozpočtu sníží částka za tisk abstrakt. Tato částka (cca 70.000,-) bude použita na úhradu pobytu a cestovních výdajů dle následujícího:
 Zahraniční řečníci (max. 1 v každé sekci) – úhrada - reg. poplatek, ubytování 2-3 noci, cestovní výdaje
 Členové výboru, koordinátoři – reg. poplatek, ubytování 2 noci
 Řečníci – reg. poplatek , ubytování 1 noc
 Čestní členové – regisrační poplatek
• Výbor osloví prof. Engliše o přednesení čestné přednášky.

8. Zpráva vědeckého sekretáře (J.Vávrová)

• Výbor schválil nová členství ČSKB pro Ing. A. Debsovou (Brno), Ing. J. Ručku (Bruntál), Mgr. M. Pilátovou (Žďár nad Sázavou) a P. Bassovou (Praha).
• Rozpočet a podmínky pro udělení grantů ČSKB v roce 2007 se budou projednávat na příštím jednání výboru 13.12.2006 v Karlově Studánce. Podklady připraví Ing.Šprongl a Ing.Vávrová.
• ČLS zaslala výboru k vyplnění každoroční "Návratku OS ČLS". Ing. Vávrová zpracuje formulář tohoto ročního hlášení, součástí dokumentu bude vyjádření výboru, že v r.2007 ponechává výši členských příspěvků členů ČSKB dle současné diferenciace (http://www.cskb.cz/Zakladna/IS.htm)
• Výbor dále souhlasí s návrhem na poskytnutí slevy základního příspěvku ČLS pro své členy, kteří v r.2006 dovršili věk 70let (žádosti budou přílohou výše uvedeného formuláře). Termín splnění úkolu je 12.12.2006
• Ing.Vávrová informovala výbor o vynaložených aktivitách ve prospěch zajištění podkladů pro inventarizaci, které předala revizní komisi.

9. Sekce biochemických laborantů (Z. Rychnovská)

• Z. Rychnovská informovala výbor o akcích sekce biochemických laborantů.
• Dne 2.11. proběhl úspěšně Pracovní den sekce biochemických laborantů v Lékařském domě.
• Z. Rychnovská projednala s pí. Vlkovou z kreditní komise ČAS možnost ročního předplacení úhrad na registrační poplatky pro zařazení vzdělávacích akcí laborantů do kreditního systému ČAS ve výši 150, - Kč za jednu akci. Kreditní komise vyslovila souhlas. Výbor ČSKB dle plánu akcí na rok 2007 rozhodne, pro které akce se bude ČAS žádat a dle jejich počtu odešle Ing. Šprongl finanční úhradu. Na závěr roku dojde mezi ČAS a ČSKB k vyúčtovaní.
• Na výborové schůzi Sekce biochemických laborantů ze dne 2.11.2006 proběhla diskuse o obnově webových stránek ČSKB . Členové výboru odsouhlasili předložený návrh na požadavky Sekce BL na webu, který byl již výboru ČSKB zaslán.
• Z. Rychnovská informovala výbor o konání X. ročníku celostátního semináře „ Studentlab“, který pořádala SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem – obor zdravotní laborant, dne 14.11.2006. Proběhlo i hodnocení pěti přihlášených prací studentů ze SZŠ a VZŠ z Brna, Hradce Králové a Karlových Varů.

10. Různé

• Prof. Zima informoval o stanovisku zaslaném advokátní kanceláří. Stanovisko se týká změn v oblasti vyhlášek MZČR a nového zákoníku práce ve vztahu k dodatkové dovolené zaměstnanců klinických laboratoří a statut rizikového pracoviště u klinických laboratoří o které požádal předseda společnosti. Celkové znění stanoviska je vyvěšeno na webových stránkách společnosti. http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/stanoviska/pravni_vyklad_20061020.pdf
• ČSKB doporučila akreditaci 4 studijních programů Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové týkající se odborné způsobilosti absolventů k výkonu nelékařského zdravotnického povolání. Vyjádření bude zasláno akreditační komisi .
• Prof. Racek informoval o změnách v zákoníku práce týkajících se směnného provozu v souvislosti se zrušením pohotovostních služeb, ke kterým zašle vyjádření. (Prof. Racek podal zprávu ze schůze předsedů organizačních složek ČLS JEP, které se zúčastnil dne 14.11.2006 v zastoupení prof. Zimy. Výbor ČSKB navrhl za své delegáty Sjezdu ČLS JEP dne 29.1.2007 prof. Zimu, prof. Racka a Ing. Šprongla.
• Prof. Zima zaslal jménem výboru blahopřejný dopis RNDr. Friedeckému, Ph.D. k jeho životnímu jubileu.
• Výbor předá doc. Šternovi a dr. Bilykovi ke zpracování výsledky statistických dat za rok 2005 v ČR (podklady ÚZIS), které se týkají oboru klinické biochemie.
• Ing. Budina informoval o předání finální verze Metrologické příručky do tisku. Náklady za příručku ve výši cca. 150 000,- Kč budou uhrazeny z fondu IFCC. Distribuce Metrologické příručky bude zajištěna členům společnosti (VŠ) společností SEKK, adresář na štítky vytiskne a Ing. Budinovi zašle Ing.Vávrová.
• Prof. Palička se obrátil na výbor s dotazem, u kterých výkonů v oboru klinická biochemie existují minimální doporučené počty za časové období (rok). Výbor tyto počty specifikoval u screeningu vrozených vývojových vad a vyšetření likvoru.
• RNDr. Radina informoval výbor o stavu Národního číselníku a navrhuje pokračovat na jeho aktualizaci, z důvodu přenositelnosti výsledků do různých nemocničních informačních systémů. Prof. Jabor aktualizaci Národního číselníku laboratorních položek průběžně zajišťuje podle došlých podkladů.
• Do 30.11.2006 provede RNDr. Louženský – předseda revizní komise inventarizaci majetku ČSKB, vypracuje návrh na možné vyřazení některých položek hmotného majetku a knih z inventáře a podá zprávu na ČLS JEP.
• Před jednáním výboru proběhla schůze redakční rady časopisu Klinická biochemie a metabolismus. Zápis z jednání bude projednán na některém z dalších jednání výboru ČSKB.


Příští jednání: 13.12. 2006 ve 12.30 Karlova Studánka

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru

Vloženo: 21.11.2006

Zpět


česky | english