ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

září 2003 - zpráva č.15

Zpráva č. 15 ze schůze výboru ČSKB konané dne 2.9.2003 v Olomouci


PDF ke stažení Příloha [224.97 KB]

Přítomni: Dr. Bilyk, Dr. Gotzmannová, Doc. Jabor, Dr. Kalla, Prof. Palička, Prof. Racek, pí. Rychnovská, pí Sedláková, Doc. Schneiderka, Doc. Štern, Ing. Vávrová.
Omluveni: Ing. Šprongl, Dr. Friedecký
Hosté: Prof. A. Kazda 

1. Kontrola a schválení zápisu č. 14

 • Výbor bere na vědomí připomínky dr. Kally k některým formulacím textu týkajícího se bodu 11) personální zajištění oboru. Verze „Výkladu ČSKB k Závaznému stanovisku ČLK č. 2/2002 K personálnímu vybavení pracovišť klinické biochemie“ akceptující připomínky je zveřejněna na webu ČSKB (viz Příloha).

2. Registr klinických laboratoří 

 • uzavření I. etapy, stanovisko k personálnímu zajištění pracoviště, profesionální vedení registru (prof. Palička, doc. Jabor),
  v rámci pokračování projektu je nutné řešit:
  • přechod na profesionální správu dat prostřednictvím SZÚ nebo ÚZIS,
  • financování (ČSKB, SZÚ, ČLK),
  • přístup k informacím na serveru,
  • vydání dokladu pro laboratoře o jejich zaregistrování
  • 11.9.2003 se koná schůzka Rady pro akreditaci

3. 6. sjezd v Hradci Králové (ing. Vávrová, prof. Palička)

 • Přípravy a poslední korektury pro tisk programu a sborníku abstrakt - ing. Vávrová
  Plenární schůze - návrh programu (pořadí bude upřesněno 3.10.)
  • zpráva vědeckého sekretáře o členské základně
  • zpráva pokladníka
  • zpráva sekce zdravotních laborantů
  • problémy časopisu KBM
  • www stránky společnosti
  • IFCC - informace z jednání FESCC a přistupujících zemí
  • předání cen
  • diskuse účastníků

4. Finanční situace a další osud časopisu, vztahy mezi subjekty, podklady výboru pro jednání redakční rady KBM (doc. Jabor, prof. Kazda)

 • Hodnocení odborného profilu časopisu - po oslovení ostatních odborných laboratorních společností se k aktivní spolupráci přihlásili předseda Společnosti lékařské genetiky, prof. MUDr. P. Goetz, CSc. a předseda České společnosti alergologie a klinické imunologie doc. MUDr. Vít Petrů, CSc a předseda imunoanalytické sekce Společnosti nukleární medicíny prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Mikrobiologické společnosti spolupráci odmítly, hematologická společnost oficiálně nereagovala, ale schůzky redakční rady se zúčastní Dr. Pecka. Způsob spolupráce a z toho vyplývající změny v práci redakční rady budou předmětem schůzky, která se koná 7.10. od 14:00 hodin v Hradci Králové.
  Výbor po diskusi rozhodl:
  • doc. Jabor odpoví prof. Blahošovi na jeho dopis z 2.7.2003 ohledně uhrazení ztráty časopisu za rok 2002 v celkové částce 134000 Kč ve smyslu:
   • výbor podporuje pokračování vydávání časopisu a souhlasí se zahájenou mezioborovou spoluprací v rámci laboratorní medicíny
   • hospodářský výsledek je velmi znepokojující a výbor zvažuje alternativu vydávání časopisu v jiném vydavatelství s výrazně nižšími náklady
   • v případě volby jiného vydavatele výbor chce zachovat celkovou kontinuitu titulu jako takového včetně loga ČLS JEP a ČSKB a žádá předsednictvo o definování případného mechanismu převodu titulu na jiný nakladatelský subjekt
   • rozdíl hospodářského výsledku za rok 2002 ČSKB uhradí

5. Program akcí 2004 (prof. Racek)

 • Prof. Racek seznámil výbor s předběžným seznamem akcí a termíny jejich konání v roce 2004. Seznam akcí upravený pro potřebu ČLS JEP a webové stránky společnosti dodá prof. Racek do konce září.

6. Ceny ČSKB - návrhy

 • Cena „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína za rok 2002“
  - navržen a schválen: MUDr. P. Kubáč - Internetový atlas močového sedimentu
  Dr. Kubáče osloví ing. Vávrová
 • Na cenu „Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou v roce 2002“ se přihlásili:
  • prof. MUDr. Tomáš Zima, CSc., Laboratorní diagnostika, Galén 2002
  • RNDr. Bedřich Friedecký, PhD., RNDr. Josef Kratochvíla, Analytická kvalita v klinické laboratoři, CD ROM, SEKK s.r.o, 2002
  • Soubor prácí týkající se diagnostiky defektů purinového a pyrimidinového metabolismu, práce přihlašuje T. Adam (přihlašující přitom navrhuje 2 varianty případného ocenění a. kolektivu Adam - Friedecký nebo b. pouze Adam):
  - Fryčák P., Husková R., Adam T., Lemr K.: Atmospheric pressure ionization mass spectrometry of purine and pyrimidine markers of inherited metabolic disorders. J Mass Spectrom, 37 (2002) 1242-8. IF 2,638 (poznámka - první autor není člen ČSKB, práce bude z hodnocení vyřazena)
  - Adam T., Lochman P., Friedecký D.: Screening method for inherited disorders of purine and pyrimidine metabolism by capillary electrophoresis with reversed electroosmotic flow. J Chromatogr B Biomed Sci Appl, 767 (2002) 333-340. IF 1,802
  - Friedecký D., Adam T., Barták P.: Capillary electrophoresis for detection of inherited disorders of purine and pyrimidine metabolism: A selective approach. Electrophoresis, 23 (2002) 565-71. IF 4,282.
  Porota pro cenu za nejlepší publikaci: předseda prof. J. Masopust, členové: doc. Jabor, prof. Racek, doc. Schneiderka, dr. Breinek, ing. Kašparová
 • Čestné uznání „Za zásluhy o obor klinické biochemie a laboratorní medicíny“
  navržen a schválen: Antonín Dostál za celoživotní dílo, uděleno bude při semináři „Karlova Studánka 2003“.
 • Výbor má zájem na průběžném doplňování internetové prezentace významných osobností oboru a uvítá aktivní přístup členů společnosti, kteří jsou ochotni poskytnout materiály do galerie čestných členů. Materiály je vhodné zaslat na adresu vědeckého sekretáře, elektronická verze vítána.

7. Doporučení - likvor (doplňky Dr. Friedecký),

 • Dr. Kalla poukázal na benevolentní podmínky preanalytické fáze u vyšetření likvoru zpracované doc. Adamem, bude přepracováno do 6. sjezdu v Hradci Králové, kde budou Doporučení součástí přednášek.
  Doporučení - diabetes mellitus
  Byla schválena definitivní verze, která bude doplněna o nové informace ohledně kalibrace glykovaného hemoglobinu, bude zveřejněno na stránkách společnosti.

8. Registrační listy (včetně odloženého RL Dr. Kocny

 • Registrační list dr. Kocny na vyšetření krve imunochemicky je dokončen, je nutné zjistit stanovisko gastroenterologické společnosti, jejíž podpora bude rozhodující.
  Řešení: doc. Jabor osloví předsedu gastroenterologické společnosti prof. Petra Dítě, CSc (FN Brno Bohunice) a požádá ho o spolupráci ve smyslu účasti gastroenterologů na obhájení registračního listu při dohodovacím řízení. Dr. Gotzmanová pošle elektronickou podobu registračního listu předsedovi gastroenterologické společnosti.
  Registrační list dechové testy - další postup obdobný, zajistí Dr. Gotzmannová.

9. Agenda IFCC (doc. Schneiderka)

 • Korespondenčního hlasování o změnách statutu IFCC se zúčastnilo 49 národních společností (ze 71). Z tohoto počtu 7 společností vyjádřilo nesouhlas se změnou předmluvy, 3 společnosti nesouhlasily se změnou článku 4 a 2 společnosti nesouhlasily se změnou článku 6. Změny statutu IFCC tedy byly schváleny potřebnou většinou hlasů.
 • Zástupce firem ve výboru IFCC, prof. W. Hoelzel (firma Roche), odchází do důchodu, výbor IFCC bude kooptovat jiného zástupce
 • Výzva k podávání návrhů na kandidaturu tří členů komise pro standardizaci koagulačních testů při vědecké divizi IFCC (do 30.9.2003), výzva k návrhu do komunikační a publikační divize (navrhnout 1 člena do 15.10.2003), oba návrhy posílat doc. Schneiderkovi do 2.10.2003
 • na dotazník prof. Siekmanna o praxi při měření katalytické koncentrace cholinesterázy odpoví doc. Schneiderka

10. Různé

 • IDVPZ Brno - výbor byl informován doc. Dastychem o personálních změnách v Institutu, doc. Jabor písemně osloví nové vedení Institutu ohledně odborného zajištění dalšího postgraduálního vzdělávání zdravotních laborantů
 • informace ze sekce zdravotních laborantů - 16.9.2003 se koná schůzka zástupců sekcí ZL ČAS a zástupců sekce ZL při ČSKB na MZ
 • léková komise – doc. Průša žádá o ukončení svého členství v komisi, jako kandidát navržen a osloven prim. Rokyta.
 • archiv ze zápisů - doc. Štern a prim. Kalla se ujmou přehledného zpracování podstatných a dosud na webu nezveřejněných důležitých stanovisek a doporučení, tato budou po schválení výborem instalována na webovou stránku společnosti
 • výbor umožní Dr. Beránkovi čerpat prostředky udělené grantem pro účast na zahraničním kongresu až v počátku roku 2004, Dr. Beránek doložil objektivní příčiny změny termínu a místa konání kongresu

11. Členská základna

 • Noví členové- ing. Iveta Pařízková (Praha), Martina Houdková (Praha), Eva Šafaříková (Praha), Zdeňka Bednářová (Lipník n. Bečvou), Jarmila Vítková (Hranice), MUDr. Zdislava Vaníčková (Praha), ing. Petra Mrkvičková (Praha), Václava Procházková (Neratovice).
 • Byla provedena kontrola plateb členských příspěvků, vyřazeni z evidence členské základny byli: Barbara Brogowská, Ing. Anna Páchová, Ing. Božena Prokopcová, Ing. Eva Resslová, Ing. Václav Hejma, Ing. Vítězslava Polívková, Lenka Čermáková, Marcela Rozkydalová, Marie Marzová, Marie Studénková, Mgr. Jitka Soukupová, Mgr. Lenka Mikesková, Mgr. Robert Juhász, Mgr. Zuzana Škopková, MUDr. Jan Hampl, MUDr. Lucia Kovářová, RNDr. Libuše Kotrbová, Sylvie Opluštilová, Mgr. Marcela Blazseková, RNDr. Alica Čiderová, MUDr. Eva Ďurovcová, MUDr. Drahoslav Gábor, RNDr. Olga Guráňová, Ing. Danka Jurášková, Miloslav Jureček, Lada Kalendová, Ing. Beáta Mosendzová, Mgr. Jana Ohradková, RNDr. Jana Perečková, PharmDr. Mária Schlesingerová, Ing. Katarína Schmidtová, MUDr. Zdeňka Scholtzová, Doc. MUDr. Eva Valovičová, CSc.

  Zapsala: J. Sedláková
  Za správnost: doc. Jabor

Vloženo: 20.9.2003

Zpět


česky | english