ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

září 2017 - zpráva č. 26

Zpráva č. 26 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 27.9.2017

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc.,
doc. Ing. D. Springer, Ph.D.

Omluveni: MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Hosté: doc. Kacířová, prof. Grundmann, Ing. Budina, RNDr. Friedecký, RNDr. Kratochvíla


 Kontrola zápisu

 • Zápis č. 25/2017 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy a těhotenství a pro ženy s poruchou fertility z roku 2012 – doc. Springer, doc. Límanová, MUDr. Pikner –aktualizace bude provedena na webu ČSKB, změny jsou minimální.
 • Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin Česká diabetologická společnost ČLS JEP, Česká nefrologická společnost a ČSKB ČLS JEP - verze z 1.9.2017 byla schválena všemi odbornými společnostmi. Doporučení vyjde v odborných časopisech Aktuality v nefrologii a KBM, budou zveřejněny i na webových autorských společností.
 • Markery kostního obratu - ve spolupráci se Společností pro metabolická onemocnění skeletu; jako garanti doporučení je za analytiky navržen dr. Friedecký, za lékaře dr. Pikner.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Průša, prof. Racek, prof. Zima

 • Prof. Zima, prof. Racek a Mgr. Bunešová se zúčastní kongresu WorldLab v Durbanu, JAR v říjnu 2017.
 • Prof. Průša připraví anotace národních doporučení v angličtině ke zveřejnění na webových stránkách EFLM.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Nový vzhled webových stránek - http://www.labtestsonline.cz, http://laboratornitesty.cz
 • Český správce webu – případné opravy či doplnění nahlásit prof. Rackovi.
 • Návštěvnost stránek LTO je 30-35 tisíc návštěvníků měsíčně.
 • Přehled laboratorních metod - http://ulbld.lf1.cuni.cz/seznam-lab-vysetreni; podle nich budou u vybraných metod doplněny referenční hodnoty (zajistí prof. Racek).

Web společnosti – prof. Racek

 • Průběžná kontrola webových stránek ČSKB, především anglická verze.
 • Aktualizace sponzorů na webu společnosti. Řeší MUDr. Kubáč.
 • V řešení je správce domény cskb.cz.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – doc. Dastych, doc. Springer

 • Zápis z 60. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP ze dne 29.6.2017. Příloha č. 1

Sdílení farmakokinetických výkonů – prof. Grundmann, doc. Kacířová

 • Výbor se dohodl se zástupci České společnosti klinické farmakologie o zajištění certifikovaného kurzu s tím, že ČSKB zjistí, zda by byl mezi biochemiky o kurz zájem a ČSKF zašle požadavky pro certifikovaný kurz a zjistí pracoviště, kde by se kurz konal.

Noví supervizoři SEKK – Ing. Budina, RNDr. Friedecký, RNDr. Kratochvíla

 • Výbor schválil návrh nových supervizorů předložený výboru Ing. Budinou, platný od roku 2018. Příloha č. 2

Organizace odborných akcí

XIII. Sjezd ČSKB 2017 – České Budějovice

 • Sjezd se konal ve dnech 17.-19.9. v Českých Budějovicích
 • Výbor děkuje MUDr. Vernerovi, jeho kolegům a kolegyním i firmě CBT za organizaci sjezdu.
 • Na příští výbor bude pozvána Monika Šenderová z CBT ohledně vyúčtování akce
 • Sjezdu se zúčastnilo 370 účastníků a 25 firem
 • Pro organizaci sjezdu v roce 2019 budou osloveni zástupci Hradce Králové, Zlína a Liberce

BIOLAB 2018 Jihlava

CELME 2017 – Praha, Karolinum

 • Symposium Cutting Edge at Labortory Medicine se koná ve dnech 5.-6.10.2017
 • www.celme2017.cz

Časopis KBM, FONS

 • Výbor žádá své kolegy, aby publikovali v časopise KBM. V časopise je možné též publikovat přehledové články a kazuistiky.
 • Redakční rada KBM se sešla na sjezdu v Českých Budějovicích.
 • Redakce časopisu zažádá o excerpování v Medline.

Zpráva pokladníka - dr. Kubáč

 • Jednání se sponzory ČSKB na rok 2017 byla ukončena, podařilo se získat příspěvky ve výši 205 tis. Kč, což je o 20 tis. Kč více než v loňském roce.
 • Výsledky auditu účetnictví ČLS JEP bude předán revizní komisi.
 • Výbor ČSKB se rozhodl spolufinacovat publikaci Prof. Josefa Hyánka: „Lépe bych život znovu neprožil“, jejíž výtisky byly předány registrovaným účastníkům Sjezdu ČSKB v Českých Budějovicích.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • Výbor projednal a odsouhlasil přihlášky nových členů: RNDr. Petr Matoušek, Ph.D., Liberec; Marcela Králová, Břeclav; Mgr. Veronika Tichá, Karviná; Mgr. Alena Goišová, Praha; Bc. Dana Macálková, Praha.
 • Výbor schválil snížení členských příspěvků z důvodu MD: MUDr. L. Kotačková 2017-2018; Mgr. V. Kubíčková 2017-2019.
 • Výbor ČSKB schválil žádosti o posouzení odborné způsobilosti pro účely zařazení jako odborný posuzovatel ČIA pro odbornost 801 pro RND. Vosátkovou, Endokrinologický ústav, Praha a RNDr. Hana Dobrovolná z OKB FNUSA Brno.
 • Výbor stanovil, že v soutěži o cenu ČSKB “Za nejlepší publikaci” bude oceněn pouze první nebo korespondující autor; bude se udělovat jen jedna cena.
 • V soutěži o nejlepší diplomovou práci byla vyhodnocena jako nejlepší (1. místo) Mgr. Felicita Waloszek Garcia N`Dua: Analýza nádorových buněk hmotnostním cytometrem a polychromatickým průtokovým cytometrem. Za první místo v soutěži bude navrženo vyplatit odměnu 5000,- Kč.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny – dr. Gotzmannová, prof. Racek

 • Stanovení TIMP-I v séru – oslovena Hepatologická společnost ohledně doplnění indikce k vyšetření pro další kolo jednání komise MZ ČR. Předseda České hepatologické společnosti prof. Urbánek přislíbil zaslat kladné stanovisko.
 • V jednání s MZ ČR je změna názvu již existujícího výkonu “Stanovení volných lehkých řetězců FLC”.
 • „Sdílení zhotovení preparátu centrifugou“ – ČSKB předložila na MZ ČR se souhlasným stanoviskem patologů – schváleno.
 • Pracovní skupina k seznamu výkonů schválila nový výkon „Stanovení žlučových kyselin v krevním séru“ v indikaci diagnostika a stanovení tíže intrahepatální cholestázy v těhotenství.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Pracovní dny v Lékařské domě v Praze v roce 2018 se budou konat ve dnech 4.4. a 3.10.
 • Nejdůležitější změny týkající nelékařských zdravotnických pracovníků po nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb - V oblasti vzdělávání zdravotních laborantů v zákoně nedošlo k žádným změnám

  Oprávnění vykonávat příslušné zdravotnické povolání bez odborného dohledu již není podmiňováno získáním osvědčení. Nová osvědčení se již nevydávají a neprodlužuje se platnost vydaných osvědčení. Ruší se kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb. Doklady o absolvovaných vzdělávacích aktivitách, které nebyly uplatněné v rámci registrací, si uschovejte pro případné předložení zaměstnavateli v rámci plnění povinnosti celoživotního vzdělávání.

  Údaje v Registru zdravotnických pracovníků se vedou nadále podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do dne předání těchto údajů do Národního registru zdravotnických pracovníků, nejdéle do 28. 2. 2018. Národní registr zdravotnických pracovníků, jako součást Národního zdravotnického informačního systému, se řídí zákonem č. 372/2011 Sb. Prvotní zápis údajů do Národního registru zdravotnických pracovníků provádějí vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení a pověřené organizace. Údaje předávají poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, ministerstvo zdravotnictví a dobrovolně také zdravotničtí pracovníci.

KVVPOZ – dr. Gotzmannová

 • Od 1.9. 2017 je novelizován zákon 96/2004 Sb. o nelékařských profesích. V této novelizaci dochází ke zrušení kreditního systému vydaného vyhláškou 423/2004 Sb. v platném znění. Profesní sdružení již nebude vydávat souhlasné stanovisko k akci s doporučením počtu kreditů. Celoživotní vzdělávání však zůstává zachováno a bude probíhat tak, že pořadatel vydá potvrzení o účasti na akci. Jelikož zatím není zcela jasné, co vše musí potvrzení obsahovat, doporučuji, aby potvrzení mělo název akce, termín konání a délku trvání odborné akce v hodinách. Na potvrzení musí být čitelný pořadatel s razítkem organizace, která akci pořádá a jménem osoby odpovídající za akci. Pořadatel je povinen uchovávat seznam přítomných a v případě vyžádání ministerstva, popřípadě pověřené organizace, je poskytnout.
  Nevím, zda vyjde nějaká prováděcí vyhláška, která bude specifikovat požadavky, ale zatím není nic.
  Na seznamu přítomných musí být podpisy zúčastněných s uvedením data narození, aby byla možnost dohledání.

Různé

 • Prof. Racek a prof. Jirsa zaslali na MZ návrh týkající se atestace z klinické biochemie pro analytiky. Návrh byl ministerstvem schválen a po vydání prováděcích předpisů k novele Zákona č. 96 bude podle něho možno zařazovat nové uchazeč o atestaci z klinické biochemie. Prof. Jirsa připraví návrh úpravy Logbooku.
 • Byli jmenováni noví členové akreditační komise a atestační komise pro klinickou biochemii.
 • Vzdělávací program pro lékaře podle zákona 95 – prof. Racek pošle navržené změny členům výboru a akreditační komise pro klinickou biochemii k připomínkování.
 • Výbor podpořil zařazení bioanalytiků do 14. platové třídy. Prof. Racek odeslal návrh na zvýšení platové třídy Bc. Žitníkové, předsedkyni Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.
 • Na příštím jednání výboru bude odsouhlasen plán odborných akcí společnosti pro rok 2018.
 • Dr. Onofre Gabriela požádala výbor o uznání kvalifikace. Není to věcí ČSKB, je nutné se obrátit na zdravotní pojišťovnu.

Příští jednání se koná dne 1.11.2017 v 9,30 hod. v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha,
U Nemocnice 2, Praha 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

 

Vloženo: 11.10.2017

Zpět


česky | english