ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

květen 2010 - zpráva č.2

Zpráva č. 2 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 19.5. 2010

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M.Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc.MUDr. M. Dastych, RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc., Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. D.Gotzmannová, Ing. L. Šprongl., prof. MUDr. V.Palička, CSc., MUDr. M. Verner
Hosté: M. Šenderová


Zápis č. 1/2010 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Výbor obdržel od členů společnosti čtyři připomínky k Doporučení ČNS a ČSKB k vyšetřování proteinurií, které budou zohledněny a zapracovány do návrhu textu. Připomínky zašle ČNS do 31.5.2010 a následně upravená verze bude zveřejněna.
 • Výbor navrhl koordinátorem pro aktualizaci Doporučení Validace a verifikace metod Ing. Šprongla s termínem do září 2010.
 • Za koordinátora pro aktualizaci Doporučení POCT výbor navrhl doc. Schneiderku, který přizve ke spolupráci Ing. Šprongla a další členy autorského kolektivu první verze doporučení. Termín aktualizace do konce září 2010.
 • Výbor navrhl pro vytvoření Doporučení pro vyšetřování parametrů hormonů štítné žlázy doc. Límanovou, Ing. Springer a Dr. Piknera s termínem návrhu do září 2010.
 • Výbor požádá o aktualizaci Doporučení diagnostika a sledování diabetes mellitus Dr. Friedeckého s termínem návrhu do září 2010.

IFCC, EFCC

 • Handbook IFCC pro rok 2009-2011 je elektronicky dostupný v pdf formátu na stránkách IFCC.
 • Prof. Racek a Prof. Zima vyplnili dotazník UEMS/EFCC, týkající se personálního zabezpečení laboratoří, kompetencí jednotlivých pracovních kategorií a struktury laboratoří v ČR.
 • Do 31. 7. 2010 mají členské společnosti IFCC možnost nominovat čtyři kandidáty na místa členů výboru IFCC, která se uvolní po volbách na kongresu IFCC v Berlíně (2011).
 • Byla vyhlášena nová cena za vynikající výsledky ve výzkumu v rámci laboratorní medicíny (EFCC-Labs are Vital Award); je možné tam hlásit práce, cena bude poprvé udělena na kongresu IFCC v Berlíně v roce 2011.

Rada pro akreditaci

Rada pro akreditaci se sešla dne 17.5.2010 v Praze. Mikrobiologická společnost oznámila, že připravila vlastní dokument k validacím, dostupný na http://www.splm.cz/dokumenty/PSSLP_2.pdf . Dále se projednávalo omezení počtu stejných auditů. Od roku 2012 nebude možný opakovaný audit I, opakování auditu II se zatím neřeší, je odloženo. V roce 2009 proběhl audit I v 38 laboratořích, letos zatím ve 22, dalších 31 laboratoří o audit I požádalo. Audit II zatím neproběhl, jsou podány 2 žádosti. 

Lab Tests on Line

 • V projektu Lab Tests Online jsou již přeloženy všechny kapitoly týkající se laboratorních vyšetření, poslední z oboru mikrobiologie se vkládají na web.
 • Je hotová i sekce Screening a přístupná na webových stránkách.
 • Nový vzhled a zlepšení funkčnosti stránek Lab Tests Online evropských účastníků projektu se zdržuje, firma Engitel neplní slíbené termíny. S novými stránkami byli seznámeni účastníci setkání evropských editorů na Korfu dne 15. a 16. 4. 2010.
 • Pokračují aktivity národní koordinační komise s cílem co největší propagace projektu.
 • Prof. Zima a prof. Racek připravili seznam potenciálních překladatelů sekce Nemoci a chorobné stavy. Všichni oslovení překlady přislíbili s tím, že sekce by měla být přeložena do konce července 2010.

Web společnosti (aktualizace)

Proběhla kontrola aktualizace webu ČSKB.

Aktualizaci anglické verze webu společnosti zajistí doc. Schneiderka spolu s Ing. Vávrovou.

Organizace odborných akcí

BIOLAB 2010

M. Šenderová předložila závěrečnou informaci o odborném, společenském a finančním zabezpečení Biolabu. Dle sdělení organizátorů je vše velmi dobře a kvalitně připraveno.

FONS 2010

Na příští výbor bude pozván zástupce Stapra p. Adamec, aby informoval o přípravách na FONS 2010.
http://www.stapro.cz/fons/default.htm

Sjezd Plzeň 2011

 • Sjezd 2011, se uskuteční ve dnech 25 - 27.9. 2011 v Parkhotelu v Plzni.
 • prof. Racek požádá IFCC a EFCC o záštitu na kongresu.
 • Výbor vyzývá členy společnosti, aby do 18. 6. posílali návrhy témat na sjezd.

2. Evropské symposium kvality a managementu v laboratorní medicíně

V rámci programu symposia se uskuteční přednáška a diskuse prostřednictvím telemostu Lisabon – Praha, zasedací místnost 1. LF UK 16.10.2010.

Ceny společnosti

 • Výbor nominuje doc. Schneiderku jako koordinátora komise pro posouzení prací přihlášených do soutěže o Cenu za nejlepší publikaci v roce 2009. Členy komise byli nominováni doc. Štern, prof. Masopust, prof. Hyánek. Ing. Novotný.
 • Cena za edukaci bude projednána na příštím zasedání výboru.
 • Výbor společnosti se na svém zasedání rozhodl udělit čestné členství v roce 2010 prof. MUDr. J. Štěpánovi, MUDr. M.Cheníčkové, a MUDr. V. Blažejovi. 

Příprava výroční schůze

Příprava výroční schůze ČSKB, která se uskuteční v rámci symposia FONS

 • Zpráva o činnosti výboru – prof. Zima
 • Zpráva vědeckého sekretáře a sekce laborantů – Ing. Vávrová, Mgr. Bunešová
 • Zpráva o hospodaření – Ing. Šprongl
 • Zpráva revizní komise – RNDr. Louženský
 • Zpráva o KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová
 • Čestná členství a ocenění 

Nepodkročitelná minima - diskuse

Výbor diskutoval problematiku nepodkročitelných minim pro odbornost 801 – klinická biochemie. Výbor tuto problematiku bude přesně definovat na dalším zasedání. 

Zpráva pokladníka

 • Ing. Šprongl bude informovat výbor o nabídce EFCC a CCLM pro předplatné v dalších letech.
 • V případě problémů s přístupem k elektronické verzi CCLM v roce 2010 kontaktujte Ing. Šprongla.
 • Výbor schvaluje zprávu pokladníka za rok 2009 a zprávu o čerpání podpory od EFCC. Příloha č. 1 a Příloha č. 2

Zpráva vědeckého sekretáře

 • Výbor schvaluje podporu účasti na Biolabu 2010 formou cestovního grantu pro Bc. Margitu Bartková; Hanu Jindrovou; Jaroslavu Paldusovou a Karin Roubíčkovou.
 • Novými členy ČSKB se stali: Mgr. Martin Klepárník; RNDr. Pavel Koupil, CSc.; Mgr. Jana Krhutová; Radka Matějová; Eva Pařízková. 

Sekce biochemických laborantů

 • Pracovní den v J. Hradci měl 120 posluchačů a reakce byla velmi pozitivní. Prezentace přednášejících z pracovního dne budou zveřejněny na webu společnosti.
 • Příprava nových témat na konference v roce 2011 - programy budou obsahovat přednášky zdravotních laborantů, lékařů i VŠ nelékařů.
 • Připomínkovaný zákon č. 96/2004 Sb., kde byly zohledněny připomínky výboru, prošel třetím čtením a nyní „čeká“ ve sněmovně.
 • Mgr. Bunešová informovala o vzniku ČAZL (Česká asociace zdravotních laborantů) v Brně.

Různé

 • Akreditační komise pro specializační obor Klinická biochemie ze dne 26. 4. 2010 zvolila za předsedu prof. Průšu a za místopředsedu prof. Racka. Za člena komise byl kooptován doc. Schneiderka.
 • Prof. Zima předložil informace o zasedání Vědecké rady SEKK dne 14. 4. 2010 v Pardubicích.
 • Prof. Zima informoval o jednání s představiteli CZEDMA. Společně bude řešena problematika vigilance a bude připraven společný pracovní den.
 • Výbor projednal otázku vyšetřování glykovaného hemoglobinu v ambulancích, kdy se výbor z hlediska analytických charakteristik nedomnívá, že vyšetřování v ambulancích může být zajištěno kvalitně a správně ve prospěch pacientů. V současné době jsou v laboratořích České republiky dostatečné kapacity pro vyšetřování glykovaného hemoglobinu stejně tak, jako dalších parametrů nezbytných pro správnou monitoraci diabetologického vyšetření jako je cholesterol, mikroalbuminurie a další v souladu s doporučeními odbornými společnostmi. Výbor informoval o této skutečnosti představitele VZP a představitele odborných společností. Příloha č. 3
 • Výbor považuje za vhodné aktualizovat koncepci oboru klinická biochemie a žádá členy společnosti, aby do 18.6. 2010 zasílali své připomínky a náměty ke koncepci oboru klinická biochemie Ing. Vávrové a na sekretariát společnosti. Informace bude rozeslána též e-mailovou korespondencí.
 • V souvislosti s návrhem úpravy specializačního vzdělávání lékařů výbor konstatuje, že obor klinická biochemie zůstává součástí interního kmene.
 • V květnu 2010 vyšla v nakladatelství Grada kniha Nemoci jater a žlučových cest (editor prof.. MUDr. J. Ehrmann, CSc.). Mezi jejími autory je také několik členů ČSKB.

Příští jednání se koná v úterý dne 22. června 2010 v 9.30 hod. v Praze.

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru v rámci své agendy

Vloženo: 23.6.2010

Zpět


česky | english