ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

duben 2005 - zpráva č.32

Zpráva č.32 ze schůze výboru ČKSB konané dne 25.4.2005 v Praze


PDF ke stažení Příloha [187.67 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, dr. Gotzmannová, doc. Jabor, dr. Kalla, dr. Louženský, prof. Racek, Z. Rychnovská, prof. Palička, J. Sedláková, doc. Schneiderka, ing. Vávrová, doc. Štern
Omluveni: ing. Šprongl 

1. Registr klinických laboratoří (Dr. Bilyk, doc. Jabor)

• registrované laboratoře klinické biochemie absolvovaly druhou etapu, byla rozeslána Osvědčení druhé etapy, 29.4. se koná seminář pro tyto laboratoře, kde budou rozdány brožury s aktualizovanou verzí Národních akreditačních standardů (dostupné již na http://www.cskb.cz/registr/Standardy.htm a www.volny.cz/naskl)
• po diskusi k personálnímu zajištění pracovišť v oboru výbor rozhodl:
a) pokud má pracoviště odborného garanta v předatestační přípravě, splňuje podmínky pro personální zajištění oboru, období této předatestační přípravy je časově limitováno na 5,5 roku; tato výjimka je přípustná pouze pro jednoho z odborných garantů;
b) lektor, který není v zaměstnaneckém vztahu k pracovišti odborného garanta v přípravě, nenese odpovědnost za toto pracoviště a jeho odbornou úroveň; nelze ho proto uvádět místo odborného garanta pracoviště;
• pro registrované laboratoře se připravují aktualizované checklisty standardů řady D s výklady k jednotlivým prvkům standardů, v přípravě je rovněž dokument o typu neshod podle standardů D (edukační materiál pro auditory nebo laboratoře žádající o konzultační audit)

2. Časopis KBM (ing. Vávrová)

• Výbor byl seznámen s technickými a organizačními problémy příprav prvního čísla časopisu
• doc. Jabor poděkuje dr. Votrubovi a prof. Kazdovi za dlouholetou práci v redakci časopisu
• výbor diskutoval pravidla odměňování recenzní činnosti a vyžádaných článků, je navržen systém kategorizace této činnosti s tarifem 200,-, 400,- a 600,- Kč
• ing. Vávrová bude otázky technického provedení vyúčtování diskutovat s LexisNexis
• úkol projednat s vedením sekretariátu ČLS JEP otázky vazby časopisu na webovou stránku ČLS je naléhavý – na webu ČLS stále figurují matoucí informace, je třeba diskutovat otázky zachování kontinuity elektronického vyhledávání a dostupnosti abstrakt časopisu (jednáním pověřen doc. Jabor)

3. IFCC agenda (doc. Schneiderka)

• dopis od prof. R. Jansena, který potvrdil záštitu EC4 nad sjezdem ČSKB a účast člena budoucího nově zvoleného výboru EC4 na VII. sjezdu v Olomouci
• upozornění na 3. kurz Molekulární biologie, informace bude opakovaně rozeslána elektronickou poštou
• v září kurz EBM - informace bude rozeslána elektronickou poštou
• kandidáti na evropský sjezd v roce 2009: Sevilla, Zagreb, Innsbruck; výbor podpoří Innsbruck
• zpráva o vzdělávání post- a pregraduálním, o kontinuálním vzdělávání v oboru analytického směru - prof. Racek vystoupí v Glasgow s návrhem postupu pro registrační komisi EC4 týkajícím se žadatelů o registraci, kterým legislativa neumožňovala dostatečně dlouhou dobu PGS přípravu - pětileté pregraduální vzděláváni je podmínkou, poté dvě varianty:
 ukončení postgraduálního vzdělávání v oboru dle legislativy platné v době tohoto vzdělávání současně s ukončeným studiem Ph.D. (CSc.) doložené diplomy
 nebo splnění nové legislativy platné od 1.4.2004
• do r.2008 dojde ke splynutí FESCC a EC4
• EC4 - vznik dvou nových pracovních skupin 1) harmonizace laboratorních údajů; 2) přístup pacientů k informacím o laboratorním testování

4. VII. sjezd v Olomouci (doc. Schneiderka)

Na sjezdu bude zařazena vzpomínková přednáška prof. Hořejšího jr.

5. Biolab 2005 (pí. Rychnovská)

• přihlášeno 245 účastníků, 12 firem, 4 sponzoři, po ukončení jednání výboru následuje schůzka organizačního a vědeckého výboru sjezdu
• doc. Jabor požádá o přidělení kreditních bodů ČLK a KVVPOZ

6. Doporučení ČSKB

• schváleno doporučení o časové identifikaci vzorku
• příprava doporučení o transportu materiálu a preanalytické fázi, podklady budou vycházet z příručky Preanalytická fáze (tisk červen 2005), návrh pracovní skupiny ing. J. Gottwald, ing. P. Sedlák, RNDr. D. Slabík - osloví doc. Jabor
• Dr. Friedecký informoval, že návrh doporučení o odhadu nejistot bylo předáno k recenznímu posouzení doc. Hendlovi, poté bude poskytnuto k diskusi výboru

7. Dodatky k doporučení o validaci a doporučení o diagnostice diabetu

• doporučení o validaci:
byla dokončena revize anglického překladu, překlad hodnocen jako velmi kvalitní, výbor doporučuje pro překlad odborných textů využívat firmu oslovenou SEKKem i nadále, doporučení v anglickém jazyce je vhodné odeslat do elektronicky přístupného zpravodaje JIFCC a bude zveřejněno na webu ČSKB
• dodatek k doporučení ohledně molekulárně biologických metod - zápis ze schůzky pracovní skupiny dr. Novotného - viz Příloha č. 1 , harmonogram pracovní skupiny předpokládá, že v červnu 2005 bude připravena první verze dokumentu, která bude diskutována a definitivně uzavřena v říjnu
• doporučení o diabetu
schůzka z 8. dubna, závěry: změny v původním doporučení o diabetu opírající se o poslední stanoviska ADA viz Příloha č. 2, dodatek se změnami bude zveřejněn na webu společnosti
• prof. Zima má zájem obnovit práce na doporučení pro vrozené vývojové vady, otázka řešení expertních pracovišť s dohledem nad malými laboratořemi nebo centralizace vyšetření do větších regionálních pracovišť bude řešena na vědecké radě SEKK dne 2.5.2005.
• doporučení o likvoru: pracovní skupina se sejde v květnu
• podklady pro hodnocení IVD diagnostik (teoretické vs experimentální) zpracovává dr. Friedecký

8. Preanalytická příručka

• konečné editace souboru před tiskem, příprava předmluvy a úvodní kapitoly, formulář pro vložení oprav a aktualizaci dat (viz přiložené materiály k zápisu č. 32)
• uvažovaný termín tisku příručky: červen 2005
• příručka bude přednostně rozeslána registrovaným laboratořím klinické biochemie, které se zúčastnily druhé etapy registru

9. Smlouva s firmou SEKK

• Výbor doporučil některé formální úpravy v textu, SEKK zašle aktualizovanou verzi k definitivnímu schválení

10. Zpráva vědeckého sekretáře

• noví členové: RNDr., Mgr. Alena Tichá (Hradec Králové), MUDr. Ľubomír Kónya (Brezno), Kamila Maximová (Teplice), Zlatoslava Přecechtělová (Rýmařov), Ludmila Jílková (Šumperk), Jana Bízová (Šumperk), Daniela Ježková (Praha), Jana Faltusová (Praha), Hana Horáčková (Praha), Ing. Jaroslav Zelenka (Milevsko), Anna Bartošová (Velké Losiny), Jitka Smékalová (Šumperk), Jana Rozmahelová (Velká Bíteš), Zárubová Michaela (Jirkov), Heligrová Hana (Chomutov), Čáňová Ivona (Jirkov)
• informace o současné situaci žádostí o granty ČSKB: k posouzení bude odborné komisi rozeslána jedna žádost o cestovní grant, k 15.6. končí možnost přihlásit se o cenu společnosti Olympus v soutěži pro studenty doktorandského studia a jejich školitele (http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/Cena_Olympus-CSKB.html )
• podklady pro navrhovaná udělení čestných členství (zejména osobnostem, které nejsou členy ČSKB), která mají být předána na celostátním sjezdu v Olomouci je třeba poskytnout věd. sekretářce nejpozději do 10.6.2005

11. Různé

• odpověď dr. Frankové: vzdělání a praxe odpovídají požadavkům pro analytického garanta pro odbornost 801
• výbor bere na vědomí oznámení prof. Zimy, že Referenční laboratoř rozesílá laboratořím opakovaně neúspěšným v kontrolních cyklech SEKK dopisy s návrhem pomoci
• příspěvky pro EC4 - doc. Jabor požádá sekretariát ČLS JEP o úhradu z rezervního fondu
• výbor podporuje výzvu anglické společnosti klinických patologů k aktivní přednáškové účasti českých odborníků na kongresu této společnosti, který se bude konat 23. a 24.6.2006, kontaktní osobou je prof. Palička

Vloženo: 30.4.2005

Zpět


česky | english