ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

říjen 2014 - zpráva č. 4

Zpráva č. 4 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 21. 10. 2014

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: doc. MUDr. M. Dastych, CSc., prof. MUDr. V. Palička, CSc.


 

 Kontrola zápisu

 • Zápis č. 3/2014 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Probíhá aktualizace Doporučení pro vyšetřování infarktu myokardu a high sensitive troponinu. Dr. Friedecký přislíbil, že jím vedený kolektiv vytvoří doporučení do konce října t.r.
 • Výborem bylo schváleno Doporučení o laboratorním screeningu vrozených vývojových vad v prvním a druhém trimestru těhotenství; následně ho schválily i výboru sekce imunoanalýzy Společnosti nukleární medicíny a Společnosti lékařské genetiky. Doporučení je vyvěšeno na webu ČSKB.

EFLM, IFCC – prof. Průša, prof. Racek

 • Prof. Průša zpracoval dotazník Guidelines pro EFLM.
 • Prof. Průša vyplnil a odeslal dotazník týkající se školení pro vedoucí laboratoří.
 • MUDr. Cibíček byl nominován na pozici coresponding member TF-YS EFLM.
 • MUDr. Rajdl byl nominován do pracovní skupiny e-learningEFLM (full member).
 • Ing. Kotaška byl nominován do pracovní skupiny harmonizace laboratorního procesu EFLM (full member).
 • Prof. Průša předložil výboru závěry ze 123. jednání výboru IFCC v Istanbulu.
 • Mgr. Bunešová bude reprezentovat ČSKB na 3rdEuropean Conference on Preanalytical Phase v Porto, Portugalsko ve dne 20.-21.3.2015.
 • Prof. Racek informoval o průběhu a) zasedání Registrační komise EC4, b) EFLM Genaral Assembly a c) zasedání EFLM WG Accreditation and ISO/CEN Standards + IVD Directive (zúčastnil se Ing. Šprongl) – všechna jednání proběhla v Liverpoolu 7. – 8. 10. 2014.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Pokračují překlady hesel – prof. Racek provede urgenci dosud nedodaných překladů.

Web společnosti

 • Probíhá aktualizace webových stránek, řídí doc. Dastych a spolupracuje při tom s Ing. Vávrovou.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci - Ing. Springer

 • Ing. Springer se zúčastnila jednání Rady pro akreditaci dne 29.9.2014.
 • Za Komisi pro sdílené výkony byla přizvána Dr. Gotzmannová.
 • Zápis z 51. Jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří. Příloha č. 1

Organizace odborných akcí

FONS, 21.-23.9.2014, Pardubice

 • Sympozium klinické biochemie se konalo ve dnech 21.-23.9.2014 v Pardubicích a bylo kladně hodnoceno.
 • Zprávy z plenární schůze předsedy, pokladníka, vědeckého sekretáře, předsedy revizní komise a předsedkyně sekce ZL – Příloha č. 2, 3, 4

Sjezd ČSKB - 20.-22.9. 2015,Brno

 • Sjezd se bude konat ve dnech 20.-22.9.2015 v Brně v hotelu Voroněž.
 • Garanti bloků připravují program, probíhá jednání i o řečnících pro plenární přednášky.
 • www.sjezdcskb2015.cz

Edukační konference EFLM – 2015

 • Konference se bude konat v Praze ve dnech 24.-26.4.2015. Přípravy probíhají ve spolupráci s Education and Training Committee EFLM a firmou CBT.

Cutting Edge in Laboratory Management in Europe (CELME)

 • Meeting se uskuteční v Praze, Karolinum ve dnech 1.-2.10.2015. V současné době probíhá příprava programu a definitivní rozhodnutí EB EFLM bude v listopadu 2014.

EuroLabFocus, 7.-10.10.2014, Liverpool, UK

 • Účastnilo se cca 600 odborníků z Evropy. Na zasedání Councilu EFLM byla zejména diskutována otázka vztahu mezi EFLM a IFCC. Způsob volby výboru IFCC. ČSKB patří mezi 7 největších společností v rámci EFLM. Při zasedání EB EFLM byl kladně hodnocen návrh ČSKB a příprava programu Educational Conference – duben 2014.

Setkání mladých biochemiků

 • Akce se bude konat v Písku ve dnech 6.-7.11.2014.

Karlova Studánka

 • 33. Regionální dny se uskuteční ve dnech 3.-5.12.2014.

Zpráva pokladníka – MUDr. Petr Kubáč

 • MUDr. Kubáč zašle na ČLS JEP rozpočet na příští rok společně s plánem akcí v roce 2015.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • Výbor souhlasí s přijetím nových členů společnosti: Mgr. Přenosilová L. – SangLab Cheb, Matulová M. – SpadiaLab Ostrava, Mgr. Švorcová L. - Vislab s.r.o, Hradec Králové.
 • Výbor souhlasí se zrušením členství Kořínkové J. a Hartošové J. z Liberce.
 • Výbor udělí Hořejšího medaili na Sjezdu v roce 2015 doc. Šternovi.
 • Členské příspěvky ČSKB zústávají pro rok 2015 ve stejné výši jako v roce 2014. Ženy na mateřské dovolené a osoby starší 70-ti let mohou požádat výbor ČSKB o osvobodzení od placení členského příspěvku ČSKB.

Seznam zdravotních výkonů – RNDr. Gotzmannová

 • Kultivace seznamu zdravotních výkonů přebírá ÚZIS a odkládá se na neurčito.
 • Nebudou se zatím schvalovat nové výkony.
 • 18.9.2014 se sešla Pracovní skupina a schválila registrační listy ÚDMP 1. LF UK a VFN Praha - Vyšetření aktivity biotinidázy v rámci novorozeneckého SC, Semikvantitativní fluorimetrické stanovení biotinidázy, Vyšetření metabolitů kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií pro selektivní a druhostupňový novorozenecký SC dědičných metabolických poruch.
 • Dr. Musil navrhl změnu u glukózového tolerančního testu (oGTT) – pracovní skupina souhlasila s návrhem, aby u oGTT byly účtovány dva odběry žilní krve, u testu pro těhotné tři odběry žilní krve.
 • Připravujeme reg. listy : Stanovení placentárního růstového faktoru/PlGF/, Stanovení koncentrace solubilního faktoru podobného tyrozinkináze 1/sFlt-1/
 • Byl zaslán na MZ ČR dopis ohledně Kultivace seznamu výkonů s požadavkem, aby celkem devět výkonů odbornosti 801 bylo zařazeno do aktualizovaného sazebníku; tyto výkony již prošly Pracovní skupinou k seznamu výkonů a byly odsouhlaseny pojišťovnami. Příloha č. 5

Volby předsednictva a volební komise ČLS JEP (28.1.2015)

 • Volby do předsednictva ČLS proběhnou 28.1.2015 v 10.00 hod. v posluchárně ÚVN Praha.
 • Výbor souhlasí s nominací delegate na volební sjezd ve složení: prof. Racek, prof. Zima, Mgr. Bunešová
 • Výbor ČSKB navrhl prof. Zimu do předsednictva ČLS JEP a do revizní komise navrhl RNDr. Benákovou.

Časopis KBM

 • Redakční rada se sešla 22. 9. 2014.
 • Bilance vyúčtování bude na začátku roku 2015.
 • Výbor navrhuje prof. Kalousovou a MUDr. Rajdla do redakční rady časopisu. Jmenovaní s nominací souhlasí.
 • Výbor navrhuje prof. Kalousovou do funkce šéfredaktorky od roku 2018.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Výbor souhlasí s úhradou 5000,- na kredity pro semináře SBL.
 • Pracovní den, který se konal dne 8.10.2014 v Lékařském domě proběhl s velkou účastí posluchačů a jsou velmi dobré odezvy.
 • 20.10.2014 proběhlo jednání ( Mgr. Bunešová, M. Šenderová – CBT) s vedením biochemie Strakonice, prim MUDr. E. Šimečkovou a VL I. Kadlecovou o konání BIOLABu v roce 2016.
 • Mgr. Bunešová se dne 31.10.2014 zúčastní v Brně jednání se zástupci zdravotních laborantů ostatních odborných společností na téma – Vzdělávání zdravotních laborantů, zákon č. 96/2004 Sb.
 • 11.11.2014 se Mgr. Bunešová účastní v Pardubicích jednání s představiteli Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotních pracovníků.
 • STUDENTLAB proběhne v Ústí n/Labem dne 11.11.2014. Výbor bude reprezentovat J. Sedláková.

KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová

 • Výbor souhlasí s nominací RNDr. Gotzmannové do Pracovní skupiny k Seznamu výkonů a zašle žádost na MZ ČR.

Různé

 • Výbor zašle žádost ohledně konání EuroMedLab v roce 2019 v Praze.
 • Cena předsednictva ČLS za nejlepší publikaci v r. 2013 bude předána prof. Zimovi za monografii Laboratorní diagnostika – 3. rozšířené vydání.
 • Ing. Springer zjistí, jaká konzervační činidla se doporučují pro stanovení glukózy v žilní krvi v doporučeních pro diagnostiku diabetu ve vybraných zemích EU.


Příští jednání se koná dne 1. prosince 2014 v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2.

Zapsal: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 26.10.2014

Zpět


česky | english