ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

březen 2008 - zpráva č.19

Zpráva č. 19 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 11.3.2008

Přítomni: pí M. Beranová, RNDr. H. Benáková , RNDr. P. Breinek, RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: doc. MUDr. M. Dastych, CSc., prof.MUDr. V. Palička, CSc.
Hosté: prof. MUDr. R.Průša, CSc., MUDr. P. Kocna, CSc., pí M. Šenderová


Kontrola zápisu č.18

 • Zápis č.18 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti – kardiomarkery, nádorové markery – prof. Zima

 • Ve spolupráci ČSKB ČLS JEP a SEKK s.r.o. byla vydána publikace Vitamíny a stopové prvky 2007 a ČSKB vydala Příručku k vnitřní kontrole kvality. Výbor společnosti blahopřeje pořadatelům a autorským kolektivům k vypracování a k vydání publikací.
 • Prof. Zima jednal s prof. Englišem ohledně společného doporučení ČSKB a ČSK. Prof. Zima se obrátí na prof. Aschermanna, předsedu ČKS ohledně spolupráce při tvorbě společného doporučení.
 • Návrh doporučení o nádorových markerech bude připraven do konce března.
 • Výbor si dovoluje oslovit členy České společnosti pro klinickou biochemii s podměty na témata nových odborných doporučení společnosti.

IFCC, EFCC – prof. Racek

 • MUDr. Kocna byl zvolen předsedou Committee on Education and Curriculum Development (C-ECD) IFCC.
 • IFCC nevyužilo nominaci ing. Šprongla do komise POCT, Ing. Šprongl souhlasí s tím, že bude corespondujícím členem Committee on Point of Care Testing (C-POCT) IFCC.
 • Společnost CBT nabídla zajištění služeb spojených s aktivní účastí na kongrese IFCC WorldLab, Fortaleza, Brazílie ve dnech 28.9. – 2.10. 2008. Informace jsou zveřejněny na webu ČSKB v sekci „Mezinárodní akce"
 • Prof. Racek odeslal nominaci Ing. Vávrové na člena e-Journal IFCC Working Group.
 • Výbor společnosti oslovil MUDr.Valíka, zda by neměl zájem o činnost ve Web Distance Learning Coordinator IFCC. MUDr.Valík s navržením souhlasí.
 • Ing. Šprongl se zúčastní jednání pracovní skupiny o standardizaci a akreditaci v Antalyi v Turecku.
 • Italská společnost klinické biochemie žádá o podporu kandidatury organizace Euromedlabu v roce 2013 v Miláně.
 • Prof. Racek informoval o tom, že se na světovém kongresu v Brazílii bude volit výbor IFCC.
 • V rámci IFCC programu „Visiting Lectures“ bude pozván odborník v biochemickém vyšetření a posuzování infekčních chorob a chorobných stavů prof. Chris Lam z Hong Kongu. Přednáška se předpokládá ve dnech 3.- 4.11.2008 dle programu prof. Lama.

Rada pro akreditaci – prof. Racek, Ing. Šprongl

 • Ing. Šprongl seznámil výbor se zápisem z 26. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 18. února 2008. Příloha č. 1.
 • NASKL požádal o jmenování posuzovatelů odborných společností a o poskytnutí schválených doporučení se vztahem k činnosti laboratoří. Všechna platná odborná doporučení ČSKB jsou uvedena na www.cskb.cz v sekci „Doporučení“. Na tyto stránky je možno nastavit propojení ze stránek NASKL
 • Výbor ČSKB rozhodl, že výběr home-made metod je plně v kompetenci vedoucích laboratoří a nebude tudíž určovat kdo, co a jak smí dělat.
 • Seznam klinických laboratoří je přiložen. Příloha č. 2

Web společnosti – anglická verze - Ing. Vávrová

 • Ing. Vávrová konstatovala současný stav přípravy anglické verze webu, doporučuje opakovaně požádat tvůrce grafické struktury webu o spolupráci v technické přípravě pro naplnění obsahu.
 • Do 16. dubna musí být zpracovány všechny anglické podklady pro web dle rozdělení z minulého zápisu. Členové výboru zašlou podklady do 10.4.2008 Ing. Vávrové.
 • Žádosti o korekci anglických podkladů bude řešit prof. Zima
 • Výbor rozhodl a schválil strukturu www stránek pro anglickou verzi a pověřil členy výboru přípravou jednotlivých částí:
 • sekci ČSKB – výbory, historie – Ing.Vávrová -
 • současnost - prof. Zima
 • text o sekci biochemických laborantů zajistí Z. Rychnovská – překlad prof. Zima
 • část – spolupráce, doporučení, odborné akce – RNDr. Radina
 • časopisy, KBM –Ing.Vávrová

Časopis KBM – Ing. Vávrová

 • Členové revizní komise ve spolupráci s LexisNexis a Ing.Vávrovou provedli dne 14.2.2008 kontrolu ekonomiky časopisu za rok 2007. Nedostatky zjištěny nebyly.
 • Prof. Zima informoval výbor o podpisu Dodatku smlouvy mezi ČSKB ČLS JEP a společností Novatrix s.r.o.

Lab Tests on Line – prof. Zima

 • Byla podepsána smlouva mezi společnostmi EDMA&CZEDMA&ČSKB ČLS JEP, týkající se provozu webových stránek labtestonline. Na příští zasedání výboru bude pozvána Ing. Nováková, zástupce CZEDMA.
 • Prof. Průša, prof. Palička, prof. Zima a prof. Racek byli nominováni do National Coordination Committee (NCC) EDMA.
 • Výbor společnosti odsouhlasil prof. Racka do funkce reprezentanta organizační komise.

Publikace k výročí společnosti - prof. Zima, prof. Průša

 • Prof. Zima a prof. Průša informovali o přípravě publikace k výročí společnosti a sbírání archivních materiálů.
 • Prof. Průša upravil, sestavil a předložil výboru rukopisy jednotlivých příspěvků.
 • Publikace vyjde v nákladu 2000 kusů v 9/2008. Budou osloveny 3 vydavatelství s žádostí o předložení cenové nabídky na vydání.

Organizace odborných akcí

BIOLAB 2008

 • Z. Rychnovská předložila výboru návrh na udělení čestných členství pro Bc. M. Bunešovou a M. Kapustovou. Výbor s udělením čestného členství výše jmenovaných souhlasí. Tato vyznamenání budou předána na BIOLABu 2008 v Brně. Administrativní záležitosti vyřídí v nejbližší době ing. Vávrová.
 • M. Šenderová předložila členům výboru předběžný seznam přihlášených firem.
  Generálním sponzorem akce bude firma Roche Diagnostics a o hlavní sponzorství projevila zájem společnost Pliva Lachema.
 • Ve čtvrtek 20.3. v 10.00 se sejdou členové vědeckého a zástupci organizačního výboru BIOLAB 2008 k výběru přihlášených sdělení (přednáška/poster) a k vytvoření odborného programu sjezdu.
 • Výbor odsouhlasil, návrh sestavy abstrakt a stručného programu pro publikování v KBM, současně s tím vyjde tisk s informacemi a podrobným odborným a společenským programem Biolabu.

Symposium FONS (Pardubice)

 • Sympozium se bude konat ve dnech 15.-16.září 2008 v Pardubicích.
 • Výbor odsouhlasil témata bloků v délce každý 1,5 hod.
  • TDM – farmakokinetika – koordinátor RNDr. Radina
  • Hepatologie – doc. Vítek
  • Vitamíny a stopové prvky – Ing. Vávrová
 • Na příštím zasedání bude projednána příprava členské schůze a návrhy na udělení čestných členství a cen společnosti.

Sjezd ČSKB 2009

 • Společnost CBT připravila nabídku prostor pro IX. Celostátní sjezd ČSKB. Členové výboru se usnesli, že se Sjezd bude konat v Praze v Domě kovoprůmyslu na Smíchově ve dnech 20.-22.9.2009.
 • Prof. Zima společně s prof. Průšou oslovili členy ČSKB s žádostí o návrhy na témata odborného programu celostátního sjezdu. Termín pro uzavření témat je do 15.4.2008.

Slavnostní setkání k 50. výročí založení ČSKB se uskuteční 10.10.2008 v Praze. Program bude projednán na příštím zasedání.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Ing. Šprongl předložil zprávu o čerpání podpory od IFCC za rok 2007 Příloha č.3 a předběžný návrh čerpání v roce 2008, který bude projednán dne 21.4.2008.
 • Ing. Jirsa, jednatel společnosti STAPRO předložil ČSKB vyúčtování bulletinu FONS za rok 2007 se ziskem pro společnost v částce 50.500,- Kč. Převod projedná Ing. Šprongl.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Ing. Vávrová požádala výbor o souhlas s přijetím nových členů: MUDr. Michaela Juráňová (Brno), Mgr. Daniela Borecká (Brno), Mgr. Lenka Fišerová (Cheb), Mgr. Monika Holická (Chrudim), Petra Hurtíková (Chrudim), Mgr. Markéta Komínková (Praha), Ing. Dagmar Kubínková (Pardubice), Mgr. Monika Martincová (Jičín), Ing. Irena Pavlíková (Studénka), MUDr. Pavla Petrová (Olomouc), Lucie Rysová (Praha), Jaroslava Ševčíková (Olomouc), Alena Vrabcová (Sezimovo Ústí).

KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová

 • RNDr.Gotzmannová připraví vyjádření ke specializačnímu vzdělávání farmaceutů dle zákona 95/2004 a k rámcovému vzdělávacímu programu pro specializační vzdělávání odborných pracovníků v laboratorních metodách (bioanalytiků) dle zákona 96/2004 na základě reakce RNDr. Hložkové ke vzdělávacímu programu v oboru laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví, které se týkají magistrů farmacie tak, jak navrhuje Mgr. Prošková z MZ ČR. Vzdělávání by mělo být identické. Příloha č. 4

Sekce biochemických laborantů

 • Z. Rychnovská informovala výbor, že sekce biochemických laborantů zaslala
 • podklady pro anglickou verzi webu společnosti.
 • Výborová schůze sekce biochemických laborantů se konala v Praze 30.ledna 2008 – zápis zveřejněn na webu společnosti.
 • Dne 27.3.2008 se bude ve výukovém centru FN Hradec Králové konat pracovní konference sekce BL – opakované téma „Nutriční problematiky“- došlo ke změně programu v první přednášce – bude uvedeno na konferenci. Akce je zajištěna vedoucí laborantkou ÚKBD FN Hradec Králové Bc. Janou Blažkovou. Doprava přednášejích je domluvena, za výbor ČSKB se zúčastní pí. Ing. J. Vávrová.
 • Dne 10.4. se koná v Lékařském domě v Praze další pracovní konference sekce BL na téma „Klinická biochemie extravaskulárních tekutin“. Akci zajišťuje vedoucí laborantka OKBI FN Bulovka Marie Vémolová. Za výbor ČSKB se zahájení zúčastní pí. RNDr. H. Benáková.
 • Na květen se připravuje v Jindřichově Hradci pracovní konference sekce BL – opakované téma „Klinická biochemie extravaskulárních tekutin“ – zajišťuje vedoucí laborantka OKB Nemocnice Jindřichův Hradec Jitka Švecová.

Různé

 • Prim. Benáková informala výbor, že z archivu společnosti byly důležité dokumenty předány na sekretariát výboru a ostatní zastaralé dokumenty byly skartovány. Materiál týkající se registru klinických laboratoří byl předán NASKL.
 • Společnost lékařské genetiky požádala o povolení sdílení kódu 81751 – Expertíza pro laboratorní diagnostiku dědičných metablických poruch, který se provádí bez přítomnosti pacienta. Výbor ČSKB souhlasí se společným sdílením tohoto kódu odbornosti 801 a 208. Příloha č. 5
 • RNDr. Ambrožová, ředitelka úseku zdravotní péče MZ ČR akceptovala požadavek ČSKB, aby se VZP v případě konzultace v záležitostech personálních, věcných a odborných problémů v laboratorních oborech obracela na příslušné odborné společnosti.
 • RNDr.Tamara Bulková ze specializované laboratoře pro analýzy močových konkrementů CALCULI požádala výbor o souhlas s personálním vybavením laboratoře pro vstup do registru klinických laboratoří. Vzhledem k tomu, že se registrace týká klinických laboratoří, které mají předepsaná pravidla pro personální zajištění, nelze souhlasit s výjimkou, kdy je ve vedoucí funkci odborník, který nemá předepsanou zkoušku z vyšetřovacích metod v klinické biochemii. Výbor společnosti klinické biochemie se rozhodl, neobcházet daná pravidla.
 • SÚKL vyzval odborné společnosti ke spolupráci při zpracování stanoviska při posuzování léků.
  Děkan 2. LF UK doc. MUDr. O.Hrušák, Ph.D. požádal o jmenování zástupce do konkurzní komise na místo přednosty Ústavu klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FNM. Výbor do této komise navrhl prof. MUDr. T. Zimu, DrSc.
 • Sekretariát ČLS JEP zvažuje možnost elektronického způsobu voleb do výboru a revizní komise organizačních složek ČLS JEP (on-line volby) a obrací na společnosti se žádosti o stanovisko, zda by měla společnost o tento způsob voleb zájem.Výbor ČSKB projednal otázku zvážení elektronického způsobu voleb a v současné době neuvažuje, že by naše odborná společnost tento způsob voleb využívala. Příloha č.6
 • Ředitelka sekretariát ČLS JEP požádala o zaslání návrhů na udělení Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce. Termín pro odeslání návrhů je do 30.5.2008. Ing. Vávrová rozešle informaci členům, aby návrhy na ceny zaslali do 10.4. 2008 na e-mail sekretariátu ČSKB sekretariat@cskb.cz 
 • Výbor obdržel informace o přípravě III. Mise českého zdravotnictví do Izraele s patronací ČLS JEP.
 • Sekretariát ČLS JEP zaslal logo ČSL JEP výboru společnosti pro možné používání a pro tisk.
 • Výbor společnosti plně podporuje stanovisko předsednictva ČLS JEP k návrhu reformy systému výzkumu vývoje a inovací. Příloha č. 7
 • RNDr. Trechová, prezidentka Slovenské komory jiných zdravotnických pracovníků požádala ČSKB o společnou přípravu slovensko-českého odborného fóra o laboratorní diagnostice. Zároveň pozvala RNDr. Trechová představitele společnosti na akci Laboratórna diagnostika 2008 ve Spišské Nové Vsi ve dnech 12.-14.6.2008. Výbor souhlasí s partnerstvím na této akci.

  Příští jednání:
  22.4.2008 v 9.30 Praha
  20.5.2008 v 9.30 Praha
  26.6.2008 v 9.30 Praha

  Zapsala M. Beranová
  Za správnost: T.Zima a členové výboru

Vloženo: 9.4.2008

Zpět


česky | english