ČSKB MUDr. Vojtech Okša, CSc.

     *21.10.1928 v Tvrdomesticiach, okres Topoľčany 

Významná osobnost klinické biochemie zejména v souvislostech s historií vydávání odborného časopisu Biochemia Clinica Bohemoslovaca, kde působil jako výkonný redaktor.

 • absolvoval 8-ročné gymnázium v Trnave
 • v r. 1956 promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • nastúpil na interné odd. KÚNZ v Nitre
 • atestácia z internej medicíny 1.st.
 • v r. 1961 bol vymenovaný za primára novovzniknutého OKB v Nitre, ktoré postupne vybudoval na Národné referenčné laboratórium SR
 • Akad. Niederland v laudácii k 50-tym narodeninám:
„Vďaka neobyčajnej aktivite, umocnenej odbornými znalosťami, podarilo sa mu (V.O.) vytvoriť reprezentatívne pracovisko, ktoré znesie najprísnejšie kritériá“. (Biochem. Clin. Bohemoslov., 8, 1979, č. 1, s. 64)
 • atestácie z klin. biochémie 1. a 2. st.
 • v r. 1973 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu, v ktorej sledoval vplyv zmien koncentrácie elektrolytov v plazme a v erytrocytoch na priebeh EKG (prioritné nálezy)
 • riešiteľ viacerých rezortných a štátnych výskumných úloh
 • dlhoročná práca v zdravotníckych odboroch
 • nositeľ niekoľkých vyznamenaní, napr. striebornej Hippokratovej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti, Medaily B. Guotha (MZ SR) a i.
 • v r. 1994 odišiel do dôchodku (aj s ohľadom na závažné zdravotné problémy manželky, ktorá rok nato zomrela)
 • do vysokého veku pokračoval v pedagogickej aktivite na Strednej zdravotnej škole a Univerzite tretieho veku v Nitre
 • od r. 1975 zástupca vedúceho redaktora časopisu Biochemia Clinica Bohemoslovaca až do ukončenia jeho vydávania v r. 1992.
  • K tomu vyjadrenia akad. Niederlanda:
„Napriek značnému funkčnému preťaženiu prevzal (V.O.) v kritickom období funkciu zástupcu vedúceho redaktora časopisu BCB. Za krátky čas podarilo sa mu skonsolidovať pomery a zásadne upraviť administratívno-organizačnú stránku časopisu.“ (Biochem. Clin. Bohemoslov., 8, 1979, č. 1, s. 64)
„Zaistením tlače v Nitrianskych tlačiarňach sa dostal časopis na podstatne vyššiu technickú úroveň, ktorá umožnila, že mohol byť indexovaný v Excerpta Medica.“ (Biochem. Clin. Bohemoslov., 21, 1992, č. 5-6, s. 321)
 • Počty prednášok a publikácií mi nie sú známe – myslím, že ani on si žiadnu štatistiku v tomto smere neviedol.
 • Osobné vlastnosti nech zhodnotia iní, ktorí ho poznali. K tomu ešte raz akad. Niederland:
  • „Skromnosť a samozrejmosť pri konaní svojich povinností a snaha podať vždy čo najkvalitnejší výkon sú osobnou črtou jubilanta.“ (Biochem. Clin. Bohemoslov., 8, 1979, č. 1, s. 64)

Snáď by som len dodal, že práca bola pre neho hlavnou náplňou života – biochémia „až na 1. mieste“, na koníčky čas nezostával (dokonca tvrdil, že kto berie medicínu vážne, nemôže sa príliš rozptylovať vedľajšími záľubami!). V inom čase a prostredí by pravdepodobne dosiahol ešte viac – po promócii mal ostatne sľúbené miesto asistenta na Ústave patofyziológie LFUK, ale prednosť dostal člen KSČ. On zostal nestranníkom... C’est la vie!

Za poskytnutí několika poznámek a životopisných údajů děkujeme MUDr. Adrianu Okšovi


česky | english