ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

květen 2004 - zpráva č.23

Zpráva č.23  ze schůze výboru ČSKB konané dne 20.5.2004 v Pardubicích


PDF ke stažení Příloha [320.17 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, pí. Bunešová, dr. Gotzmannová, doc. Jabor, dr. Kalla, dr. Louženský, prof. Racek, pí. Sedláková, doc. Schneiderka, ing. Šprongl, doc. Štern, ing. Vávrová
Omluveni: prof. Palička, pí. Rychnovská
Pozvaní hosté: p. Adamec, ing. Bartoš, prof. Engliš, dr. Friedecký, ing. Jirsa, Dr. Radina, ing. Svoboda, ing. Stříž, ing. Šmídl, prof. Zima
Dále přítomni: ing. Nováková, ing. Welzl, Dr. Cibulková 

1. FONS – o průběhu příprav informoval výbor p. Adamec

• přihlášeno je zatím 200 účastníků, není plánována účast hostů ze zahraničí,
• výbor navrhuje, aby letos nově ocenění čestní členové a držitel ocenění „Za zásluhy o obor klinické biochemie a laboratorní medicíny“ byli pozváni na náklady sjezdu (uhrazení ubytování a sjezdového poplatku), ostatní čestní členové ČSKB nebudou platit registrační poplatek, ubytování si hradí sami
• program zůstává beze změn, souběžný firemní blok má pouze firma Immunotech
• kontrola abstrakt a posterů neproběhla – odloženo
• původní blok "Granty" bude přejmenován na "Varia 2 - granty, vzdělávání", původní blok "Varia 2" bude přejmenován na "Varia 3 - klinika"
• zasedání redakční rady KBM se uskuteční v pondělí dne 20. září 2004 od 10:00 do 12:00

2. Zpráva pokladníka


Pokladník předložil finanční bilanci za rok 2003 rozpracovanou na jednotlivé položky 

3. Biolab 2004

Biolab 2004 - 270 účastníků, 22 firem. Výbor ocenil skvělou organizaci a milé moravské prostředí a rozhodl, že ze zisku bude pro místní organizátory vyčleněna částka na odměny, výbor zároveň pověřuje doc. Jabora, aby písemně poděkoval prim. Zajícovi za organizaci a příjemný průběh Biolabu 2004.

4. VII. sjezd ČSKB v roce 2006 v Olomouci

• doc. Schneiderka předložil nové návrhy programu
• finanční kalkulace je prozatím předběžná, CBT vypracuje nabídku pro sponzory sjezdu (bude předloženo CZEDMě k vyjádření), oslovení firem ohledně firemních přednášek a bloků vypracuje doc. Schneiderka a ing. Šprongl
• V programovém schematu navrhuje výbor časové uspořádání bloků trvajících 60 nebo 90 min a přestávky v délce 30 min.
• Plenární schůze ČSKB by měla být zařazena v programu druhého sjezdového dne
• Výbor navrhuje, aby abstrakta byla publikována formou samostatného sborníku

5. Registr laboratoří

• Oslovení registrovaných laboratoří ve druhé etapě Registru – projednány změny v navrženém formuláři, opravený formulář v příloze č. 1
• Nově přihlášené laboratoře do Registru klinických laboratoří (odbornost 801):
• MEDIEKOS Labor, s.r.o, Zlín
• OKBH, Centrum zdravotnických služeb, Brno
• OKB, Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
• OKB, Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod
• Rada pro akreditaci - zápis z 25. 5. 2004, viz Příloha č. 3 - inspektoři pro akreditační činnosti (audity v laboratořích) budou osloveni po výběrovém řízení ve spolupráci s krajskými konzultanty pro obor KB. Národní akreditační středisko klinických laboratoří (NASKL) při ČLS JEP bude formálně založeno podpisem zakládací listiny prof. Blahošem.

6. Registr pracovníků 

- ustanovení Národní registrační komise pro vstup do Evropského registru EC4 (prof. Engliš, dr. Bilyk, dr. Friedecký, Dr. Radina, prof. Zima)
zápis ze schůzky vypracoval prof. Engliš - viz Příloha č. 2

7. Doporučení

• validace - probíhá analýza připomínek,
• likvor - připravuje se první draft, pracovní schůzka se uskuteční 23.6. v Praze
• VVV - připravuje se nová strategie přístupu,
• nejistota - shromažďují se podklady

8. Časopis KBM

• Výběrové řízení na nakladatele – vzhledem k opožděném zaslání některých nabídek bude rozhodnutí odloženo na příští schůzi výboru 17.6. Je možné, že předsednictvo ČLS JEP vybere nového partnera pro vydávání celé rodiny medicínských časopisů. Výběr z uchazečů pouze pro vydávání KBM bude uzavřen 17. 6. 2004 s tím, že případná nová spolupráce s nakladatelem KBM bude oznámena a navázána po uzavření celé kauzy na úrovni předsednictva ČLS JEP. Výbor dá přednost zůstat ve svazku rodiny medicínských časopisů ČLS JEP v případě, že nabídka ČLS JEP bude zcela srovnatelná s uchazeči o vydávání KBM.
• Změny v redakci – vzhledem k žádosti prof. Kazdy o uvolnění z funkce redaktora, plánovaným změnám nakladatele a vzhledem k postupně probíhající rekonstrukci redakční rady výbor osloví oba současné redaktory, aby v nových podmínkách vydávání KBM i nadále pracovali ve prospěch časopisu, současně osloví jako potenciální nové redaktory dr. Friedeckého a dr. Kocnu.
• Spolupráce s genetiky - výbor děkuje Dr. Votrubovi za návrh smlouvy mezi ČSKB a SLG ČLS JEP. Návrh smlouvy odešle doc. Jabor prof. Goetzovi ke schválení.
• Spolupráce s imunoanalytickou sekcí (prof. Topolčan) - výbor očekává návrhy na spolupráci

9. Vzdělávací program lékařů

Probíhá schvalování vzdělávacích programů pro lékaře.

10. Diskusní fórum o IVD (dr. Friedecký, Dr. Bilyk, pozvaní hosté a zástupci CZEDMY)

Závěry: do konce června 2004 připraví zástupci výboru (dr. Friedecký) a zástupci CZEDMY (ing. Vočková) společné prohlášení (stanovisko) o pojmu, významu a vysvětlení IVDD, stane se tak po vzájemné e-mailové konferenci, stanovisko bude zveřejněno. Sdělení nebude přesahovat rozsah 2 stran.

11. IFCC agenda

• EUROMEDLAB 2005 – ČSKB podpoří účast svých členů kongresu v Glasgow; bude vypsáno 5 cestovních grantů na tento kongres, uchazeče (věkový limit je 40 let) je nutné vybrat do konce roku 2004, od září bude k dispozici registrační formulář on-line,
• Definice a pravidla pro konzultanta v klinické biochemii – dotazník, vyplní společně doc. Jabor a doc. Schneiderka, termín do 30.9.

12. Zpráva vědeckého sekretáře

• Noví členové: Mgr. Jarmila Konvičková, Renáta Pěkná, ing. Milan Chalupa, Mgr. Roman Zuber, PhD., Zuzana Tesařová.
• Nová žádost o udělení grantu:
1 D. Rajdl, 1 J. Racek, 2 A. Steinerová, 3 F. Stožický, 1 L. Trefil, 2 M. Korotvička, 4 Z. Rokyta VYBRANÉ RIZIKOVÉ FAKTORY ATEROSKLERÓZY A KOJENÍ
Na základě posouzení odbornou komisí výbor potvrdil, že žádosti bude vyhověno.

13. Různé

• Databáze právních předpisů – zatím odloženo.
• Akreditační standardy – text je k dispozici na www.cskb.cz (http://www.cskb.cz/registr/Standardy.pdf ), případné připomínky je třeba směřovat zástupcům ČSKB v radě pro akreditaci, kam bude proces finalizace standardů přenesen. Výklady ke standardům je nutné připravit tak, aby vznik výkladů byl časově harmonizován se vznikem skupiny inspektorů Rady pro akreditaci.
• V průběhu jednání bylo doc. Jaborovi předáno stanovisko CZEDMA ke sponzorování symposia FONS 2004. Výbor bere na vědomí.

Vloženo: 30.5.2004

Zpět


česky | english