ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

srpen 2012 - zpráva č. 22

Zpráva č. 22/2012 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 30.8.2012

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M.Beranová, Mgr. M. Bunešová, , RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: doc. MUDr. M. Dastych, CSc., prof. MUDr. V. Palička, CSc. RNDr. D.Gotzmannová
Hosté: Ing. Budina, RNDr. Kratochvíla


Výbor uctil minutou ticha památku zesnulého prof. MUDr. Jaroslava Masopusta, DrSc.

Kontrola zápisu č. 21/2012

 • Zápis č. 212012 byl schválen bez připomínek.

EFLM, IFCC

 • EFLM se chce stát mezinárodní neziskovou organizací, registrovanou v sídle EU Bruselu podle belgického práva; potřebuje k tomu od všech národních členských organizací řadu údajů; Prof. Zima zaslal potřebné údaje o ČSKB a ČLS do kanceláře EFLM.
 • ČSKB obdržela zápis z jednání výkonného výboru IFCC v Maroku (5. – 6. 5. 2012).
 • Všechny členské organizace IFCC byly opět vyzvány k zalání příspěvku do elektronického časopisu IFCC (IFCC eNewsletter).
 • ČSKB nebude nominovat uchazeče o volné místo člena IFCC Public Relations Committee (C-PR).
 • Na grant EFLM pro účast mladých klinických biochemiků na kongresu Euromedlab 2013 v Miláně navrhuje výbor ČSKB RNDr. Martinu Vašatovou, Ph.D. z ÚKBD LF UK a FN v Hradci Králové. Uchazečka vyplní registrační formulář a spolu s životopisem zašle prof. Rackovi, který zajistí odeslání do kanceláře EFLM.
 • ČSKB souhlasí s členstvím Biomedical Society of Zambia (BSZ) v IFCC.
 • Časopis AACC Clinical Chemistry zpřístupnil edukační program v laboratorní medicíně; je zdarma přístupný na adrese: www.traineecouncil.org).

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Revize prvé série 97 vyšetření, vložených v r. 2008, probíhá. Urgován byl doc. Valík; dr. Verner provede revizi za prof. Průšu; prof. Racek mu pošle seznam položek, které je třeba aktualizovat.
 • Položky, vložené v r. 2009, je třeba aktualizovat letos. Prof. Racek spolu se Z. Tesařovou vyzvou překladatele, aby aktualizaci provedli.
 • Po realizaci výše uvedených aktualizací se pořádá se svoláním tiskové konference o projektu Lab Tests Online.
 • Ing. Stříž poslal návrh smlouvy mezi EDMA a ČSKB a návrh sponzorské smlouvy pro podporu projektu Lab Tests Online; po posledních připomínkách bude možné žádat firmy o podporu projektu.
 • Libor Novák, připravuje pro Engitel seznam klíčových slov; prof. Racek provede revizi seznamu. Bude pak možné snazší vyhledávání hesel i podle synonym apod.

Organizace odborných akcí

BIOLAB 2012, Písek

 • Výbor schvaluje vyúčtování akce, která skončila s kladným výsledkem.

FONS 2012, 23.-25.9.2012, Pardubice

24. International sympozium AACC POCT, říjen 2012, Praha

 • Konferenci AACC se uskuteční ve dnech 3.-5.10.2012
 • Výbor byl informován o realizaci grantů – Ing. Šprongl.

Sjezd 2013 Olomouc

 • www.sjezdcskb2013.cz
 • Sjezd se uskuteční ve dnech 22.- 24.9.2013 v Olomouci v Regionálním centru Olomouc. Na říjnové zasedání bude pozvána M. Šenderová z CBT a doc. Adam.
 • Byli schváleni koordinátoři sjezdových bloků:
  • Beránek, Průša (Genomické testování v diagnostice a léčbě: přínosy a problémy)
  • Racek, Kalousová (Nové biomarkery pro klinické použití, ateroskleróza – „neklasické“ markery)
  • Racek, Malina (Kazuistiky)
  • Zima, Loucký (Novinky a budoucnost screeningových programů)
  • Zeman, Zadák (Biochemie v pediatrii a geriatrii)
  • Jabor, Friedecký (Minimalizace dopadu mimolaboratorních chyb na pacientovu bezpečnost)
  • Šafarčík, Adam (Nové techniky v klinicko-biochemické laboratoři)

Biolab jaro 2014, Ostrava

 • Sjezd se uskuteční na jaře 2014 v Ostravě.

EuroMedlab 2017

 • Výbor předloží návrh na organizaci Euromedlabu v Praze v roce 2017
 • Ve dnech 12.-13. 4. 2013 se uskuteční v Praze konference „Patient safety“. Výbor oslovil možné sponzory se žádostí o podporu akce.
 • Byl projednán a odsouhlasen program konference. Pozvání jako přednášející přijali I. Watson, B. Gouget, R. Janssen, V. Palička.

Karlova Studánka – 5.-7.12.2012

 • 31. regionální pracovní dny klinické biochemie se uskuteční ve dnech 5.-7.12.2012.
 • Přednášející zašlou návrhy svých příspěvků do programu Ing. Špronglovi.

Symposium EFLM, ČSKB a EFIM

 • Sympozium se uskuteční v rámci 12. kongresu EFIM (2.-5.10.2013) v Pražském kongresovém centru v Praze.
 • http://www.efim2013.org/

Web společnosti – doc. Schneiderka a Ing. Vávrová

 • Web společnosti byl upraven v sekci Historie a doplněn o nové informace z r. 2010 a 2011.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Byl odsouhlasen online přístup CCLM pro rok 2013. O počtu přístupů bude jednáno dle nabídky vydavatele.
 • Výbor schválil objednání časopisů na rok 2013 pro pracoviště:
  • Annals of Clinical Biochemistry – Lerch, Znojmo - Racek, Plzeň, Palička, Hradec Králové
  • Clinica Chimica Acta – Zima, Praha
  • Scandinavian Journal – Engliš, Praha
  • Biological Trace elements research – Dastych, Brno
  • Point of Care – Šprongl, Šumperk
 • Ceny zůstanou pro rok 2013 stejné jako v letošním roce.
  • Annals of Clinical Biochemistry – 7660,- za časopis/rok
  • Clinica Chimica Acta – 11872,-
  • Scandinavian Journal – 16840,-
  • Biological Trace elements research – 49287,-
  • Point of Care – 4520,-
 • Výbor schválil nákup dvou tonerů do tiskárny sekretariátu ČSKB.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Ing. Vávrová osloví elektronickou korespondencí členskou základnu s výzvou k zařazení předpokládaných odborných akcí do kalendáře ČSKB pro rok 2013. Uzávěrka 15.9.2012, podklady posílat prof. Rackovi.
 • Výbor souhlasí s návrhem na přijetí nových členů ČSKB: Ing. Renaty Doleželové (Císařov), MUDr. Michala Frajera (Kladno), MUDr. Lenky Chládkové (Znojmo) a Mgr. Mileny Šedinové, Ph.D. (Jihlava).

Plenární schůze

 • Plenární schůze se uskuteční v rámci sympozia FONS 2012.
 • Výbor projednal přípravu schůze:
  • Zpráva předsedy
  • Zpráva vědecké sekretářky a sekce biochemických laborantů
  • Předání cen
  • Zpráva pokladníka
  • Zpráva revizní komise
  • Zpráva o kultivaci sazebníku

Ceny společnosti – Ing. Vávrová

 • Výbor schválil rozhodnutí odborné komise, aby Cena ČSKB za nejlepší publikaci v roce 2011 byla udělena za práci: Janečková H, Hron K, Wojtowicz P, Hlídková E, Barešová A, Friedecký D, Zídková L, Hornik P, Behúlová D, Procházková D, Vinohradská H, Pešková K, Bruheim P, Smolka V, Sťastná S, Adam T. Targeted metabolomic analysis of plasma samples for the diagnosis of inherited metabolic disorders. J Chromatogr A. 2012; 1226,11-17 IF 4,194
 • Na příštím jednání výboru se budou projednávat návrhy kandidátů na Hořejšího medaili, která bude udělena na sjezdu ČSKB v Olomouci.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Výbor BL ve spolupráci s organizátory BIOLOBu 2012 diskutuje termín připravovaného BIOLABu, zvažují se termíny: 18.- 20. 5. nebo 25. – 27. 5. 2014.
 • Výbor BL konzultoval s profesními organizacemi zdravotních laborantů a zpracoval připomínky k novelizaci vyhlášky o činnostech (č. 55/2011 Sb.). Připomínky zohledňují hlavní tezi zákona č. 96/2004 Sb. která se dotkne každého povolání, a tou je zrušení odborného dohledu. Odpovědnost zdravotnického pracovníka bude přenesena do pracovně právního vztahu. Dosud byly činnosti rozlišovány na činnosti prováděné pod odborným dohledem a bez odborného dohledu. Po provedených změnách budou činnosti zdravotnických pracovníků členěny takto: činnosti prováděné bez indikace, na základě indikace, pod odborným vedením (v době zapracování a v době specializace, po získání odborné způsobilosti) a po získání specializovaně způsobilosti. Připomínky viz Příloha č. 1

Sazebník výkonů – prof. Zima

 • Zápis z jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ ze dne 21.6.2012 – Odbornost 801- Příloha č. 2
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ ze dne 12.7.2012 – Odbornost 801 - Příloha č. 3
 • Budou sdíleny nové genetické výkony. Příloha č. 4

Certifikace 2013 a EHK 2013 – Ing. Budina, RNDr. Kratochvíla

 • Výbor schválil dokument Certifikace 2013, který bude k dispozici na www.sekk.cz v oddíle Infoservis v obvyklém termínu.
 • Výbor schválil předložené návrhy Programů:
  • Programy EHK pro uživatele POCT - i nadále bude požadována minimální účast 2x ročně.
  • Program Dignostika vrozených vývojových vad (VVV) bude mít nově dva supervizori. Doc. Malbohana nahradí Ing. Springer (ÚBLD FN Praha) a MUDr. Ivan Šubrt (Ústav lékařské genetiky FN Plzeň). Doc. Malbohan bude oběma novým supervizorům v případě potřeby k dispozici jako konzultant.
  • U Programu Klinicko-biochemická analýza likvoru (CSF) RNDr. Kratochvílu nahradí Dr. Kelbich (Nemocnice Kadaň), který již řadu let působí na pozici experta pro tento program. Doc. Adam na pozici supervizora nadále zůstává.
  • Pro program Analýza moče testovacími proužky (DGP) se druhým supervizorem stane Ing. Špirková (ÚKBLD FN Hradec Králové). V roce 2013 by tento program supervizovali společně RNDr. Friedecký a Ing. Špirková a od roku 2014 ing. Špirková samostatně.
  • Program Bilirubin novorozenecký (BIL) – bude zavedena povinná účast 2x ročně (dosud jen 1x ročně).
  • Program Stanovení stopových prvků (TE) – bude zavedena povinná účasti 2x ročně (dosud jen 1x ročně) s tím, že účastníci si budou moci vybrat, v jaké matrici si přejí provádět měření (plazma nebo plná krev).

Různé

 • Zápis z jednání Komise pro screening kolorektálního karcinomu MZ ČR. Od 1.1.2013 budou používány pouze imunochemické testy na okultní krvácení (FIT). Bude nutno dořešit otázku úpravy sazebníku.
 • Česká hematologická společnost podpořila laboratorní registr raritních vyšetření.
 • Privalab o.s.zaslal připomínky k návrhu dílčího znění úhradové vyhlášky pro rok 2013.
 • Výbor souhlasí s definitivní verzí Metodického pokynu pro postup při toxikologickém vyšetřování specifikovaných návykových látek v krvi. Připomínky naší společnosti byly akceptovány. Dokument vyjde ve Věstníku MZ ČR.
 • Prof. Zima informoval výbor o testování bezkrevného přístroje AMP.
 • MUDr. Ambrožová se obrátila na výbor s dotazem týkající se úhrad výkonů 801 v roce 2012. Prim. Verner bude jednat v této souvislosti s Krajskou pobočkou VZP.
 • MZ ČR - odpověď na požadavek zachování garance laboratorních výkonů příslušným odborných společnostem. Příloha č. 5
 • VZP zaslala odpověď ve věci laboratorních výkonů POCT. Příloha č. 6

Trvalé úkoly:

 • Výbor čeká na vyjádření z lékařských fakult ohledně výuky klinické biochemie. Zatím výbor obdržel pouze vyjádření doc. Šafarčíka z LF Ostrava. Dosud nepřišlo vyjádření z LF Olomouc, LF Hradec Králové a z LF MU Brno.

Příští jednání se koná po plenární schůzi 24.9.2012 na FONS v Pardubicích.

Zapsala: Miroslava Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru

Vloženo: 26.9.2012

Zpět


česky | english